Diccionari de sinònims: «fet»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «fet» (39 resultats)

fet


fet  feta

1. adj/n adult adulta, ancià anciana, antanyàs antanyassa, antic antiga, degà degana, gat vell, gran, madur madura, major, passat passada, vell vella, vellard vellarda, avi àvia (col·loquial), carraca (col·loquial), carrossa (col·loquial), iaio iaia (col·loquial), jai jaia (col·loquial), jaio jaia (col·loquial), padrí padrina (col·loquial)


fet  feta


fet  feta

1. adj acabat acabada, a punt, a punt d’orgue, a punt de pastora mia, a punt de solfa, complet completa, completat completada, complit complida, configurat configurada, desenvolupat desenvolupada, disposat disposada, dispost disposta, enllestit enllestida, format formada, perfecte perfecta, preparat preparada, prest presta


de fet


de fet

1. adv (en resum) al capdavall, al cap i a la fi, amb tot plegat, a tall de conclusió, a tall de recapitulació, ben mirat, breument, com a conclusió, com a resum, comptat i debatut, concloent, de manera genèrica, de manera global, en conclusió, en conjunt, en essència, en general, en poques paraules, en resum, en síntesi, en substància, en suma, en una paraula, essencialment, globalment, recapitulant, resumidament, resumint, sumàriament, tot comptat, tot plegat

2. adv de bo, de debò, de ver, de veritat, efectivament, en efecte, en obra, en realitat, en veritat, realment, rient rient, veritablement

3. adv efectivament, en efecte, en realitat

4. adv arbitràriament, de facto


de fet


mal fet

1. adj deforme, geperut geperuda, gepic gepica, gibós gibosa


ben fet


ben fet  ben feta

1. adj afavorit afavorida, agraciat agraciada, atractiu atractiva, bell bella, ben plantat, ben tallat ben tallada, bonic bonica, bufó bufona, de bona figura, delicat delicada, escultural, esplèndid esplèndida, estupend estupenda, esvelt esvelta, exquisit exquisida, ferm ferma, fi fina, formós formosa, galà galana, galanxó galanxona, gallard gallarda, garrit garrida, gentil, gràcil, graciós graciosa, guapo guapa, joliu joliua, plantós plantosa, polit polida, preciós preciosa, sublim, superb superba, templat templada (valencià), temprat temprada, trempat trempada, maco maca (col·loquial), pito (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: lleig lletja

2. adj bonic bonica, bufó bufona, espatarrant, ferm ferma, llampant, vistós vistosa, ben parit ben parida (col·loquial), maco maca (col·loquial), xulo xula (col·loquial)


ben fet

1. adv a consciència, acuradament, adequadament, amb cura, amb els cinc sentits, amb justícia, amb rigor, , com cal, conformement, convenientment, correctament, finament, impecablement, justament, pulcrament, rectament, sense engany, sense frau


fet pols  feta pols

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cama-segat cama-segada, cansat cansada, cremat cremada, cruixit cruixida, cuit cuita, desllomat desllomada, esbraonat esbraonada, esgotat esgotada, esllomat esllomada, estellat estellada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, fet una coca feta una coca, fet un micapà, fet xixina feta xixina, las lassa, mort morta, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)


fet malbé  feta malbé

1. adj acabat acabada, atropellat atropellada, atrotinat atrotinada, castigat castigada, desbaratat desbaratada, desmanegat desmanegada, desmarxat desmarxada, deteriorat deteriorada, en mal estat, espanyat espanyada, espatlat espatlada, espatllat espatllada, espitat espitada (malalt del pit), estropellat estropellada, malmenat malmenada, malmès malmesa, malparat malparada, masegat masegada, ruïnós ruïnosa, tronat tronada, fotut fotuda (col·loquial), fotut i arrimat al marge (col·loquial)

2. adj alterat alterada, corromput corrompuda, corrupte corrupta, descompost descomposta, estantís estantissa, fètid fètida, infecte infecta, malmès malmesa, passat passada, podrit podrida, putrefacte putrefacta, pútrid pútrida

3. adj passat passada, reblanit reblanida, revingut revinguda


fet i fet

1. adv (finalment) a l’últim, al capdavall, al cap i a la fi, a tall de conclusió, ben mirat, com a conclusió, comptat i debatut, després de tot, en conclusió, en darrer terme, en definitiva, en fi, en general, finalment, mal que bé, per acabar, per concloure, tot ben garbellat


fet i fet


fet xixina  feta xixina

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cama-segat cama-segada, cansat cansada, cremat cremada, cruixit cruixida, cuit cuita, desllomat desllomada, esbraonat esbraonada, esgotat esgotada, esllomat esllomada, estellat estellada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, fet pols feta pols, fet una coca feta una coca, fet un micapà, las lassa, mort morta, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)


fet a mida  feta a mida


a preu fet

1. adv a escarada, a escruix, a estall, a tasca, a escar (antic)


a doll fet

1. adv a balquena, a betzef, a bondó, a braçats, abundantment, abundosament, a cabassos, a cafissos, a caramull, a caramulls, a carretades, a desdir, a dojo, a doll, a dolls, a feixos, a forfollons, a garbellades, a gavadals, a grapats, a la baldor, a la plena, a manats, a mansalva, a mans plenes, a manta, a més no poder, a muntó, a munts, a orri, a palades, a poalades, a punta pala, a raig, a raig de bot, a rolls, a senalles, a tentipotenti, a tot drap, a tot estrop, a trompons, bona cosa, d’allò més, en abundància, en orri, en quantitat, generosament, més que un foc no en cremaria, per a donar i per a vendre, per a parar un tren, sobre manera, una cosa de no dir


unió de fet

1. n marit i muller, matrimoni, parella


de gran fet

1. adj d’alta volada, d’alt rang, d’altura, d’envergadura, d’importància, d’upa, de categoria, de consideració, de gran cas, de pes, de primera pàgina, de primer ordre, de relleu, de ronyó clos, de suposició, de supòsit, de talla, de valor, de volada, important


jugar a fet

1. v jugar a amagar-se, jugar a conillets a amagar, jugar a l’acuit, jugar a la cluca


pel fet que

1. conj (causal) atès que, car, com sigui que, ja que, perquè, per tal com, puix, puix que

2. conj com, com que, sent així que


fet a córrer

1. n (joc) acuit, cluca, conillets a amagar, fet, fet a amagar, fet i amagar, tocar i parar


fet a amagar

1. n (joc) acuit, cluca, conillets a amagar, fet, fet a córrer, fet i amagar, tocar i parar


fet i amagar

1. n (joc) acuit, cluca, conillets a amagar, fet, fet a amagar, fet a córrer, tocar i parar


fet una coca  feta una coca

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cama-segat cama-segada, cansat cansada, cremat cremada, cruixit cruixida, cuit cuita, desllomat desllomada, esbraonat esbraonada, esgotat esgotada, esllomat esllomada, estellat estellada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, fet pols feta pols, fet un micapà, fet xixina feta xixina, las lassa, mort morta, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)


fet una sopa  feta una sopa

1. adj alcoholitzat alcoholitzada, begut beguda, bevedor bevedora, borratxo borratxa, calent de cap, com una sopa, dipsomaníac, ebri èbria, embriac embriaga, pipat pipada, buf bufa (col·loquial), bufat bufada (col·loquial), cec cega (col·loquial), cego cega (col·loquial), content contenta (col·loquial), furri fúrria (col·loquial), gat gata (col·loquial), mamat mamada (col·loquial), pet (col·loquial), petorro (col·loquial), pilloc pilloca (col·loquial), pirri (col·loquial), pítima (col·loquial), pitof pitofa (col·loquial), tèrbol tèrbola (col·loquial), tocat tocada (col·loquial), torrat torrada (col·loquial), trompa (col·loquial), xamat xamada (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: sobri sòbria

2. adj aigualós aigualosa, aiguós aiguosa, banyat banyada, com una sopa, embegut embeguda, humit humida, humitós humitosa, mig moll, moll molla, mullat mullada, rabejat rabejada, rellent, rellentós rellentosa, remullat remullada, romàtic romàtica, ruixat ruixada, xop xopa, xopat xopadaANTÒNIMS: sec seca

3. adj cadarnós cadarnosa, com una sopa, constipat constipada, encadarnat encadarnada, refredat refredada


fet una fera  feta una fera

1. adj aïrat aïrada, arravatat arravatada, colèric colèrica, delirant, empiulat empiulada, encès d’ira encesa d’ira, encolerit encolerida, enfadat enfadada, enfuriat enfuriada, enfurismat enfurismada, enfurit enfurida, enfutimat enfutimada, enrabiat enrabiada, enutjat enutjada, enverinat enverinada, exaltat exaltada, felló fellona, fet una fúria feta una fúria, forassenyat forassenyada, frenètic frenètica, furibund furibunda, furiós furiosa, indignat indignada, iracund iracunda, irat irada, irós irosa, irritat irritada, maleit maleita, rabiós rabiosa, traient foc pels queixals, violent violenta, cremat cremada (col·loquial)


fet estelles  feta estelles

1. adj destrossat destrossada, esberlat esberlada, estellat estellada, trencat trencada


fet un micapà

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cama-segat cama-segada, cansat cansada, cremat cremada, cruixit cruixida, cuit cuita, desllomat desllomada, esbraonat esbraonada, esgotat esgotada, esllomat esllomada, estellat estellada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, fet pols feta pols, fet una coca feta una coca, fet xixina feta xixina, las lassa, mort morta, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)


fet una fúria  feta una fúria

1. adj aïrat aïrada, arravatat arravatada, colèric colèrica, delirant, empiulat empiulada, encès d’ira encesa d’ira, encolerit encolerida, enfadat enfadada, enfuriat enfuriada, enfurismat enfurismada, enfurit enfurida, enfutimat enfutimada, enrabiat enrabiada, enutjat enutjada, enverinat enverinada, exaltat exaltada, felló fellona, fet una fera feta una fera, forassenyat forassenyada, frenètic frenètica, furibund furibunda, furiós furiosa, indignat indignada, iracund iracunda, irat irada, irós irosa, irritat irritada, maleit maleita, rabiós rabiosa, traient foc pels queixals, violent violenta, cremat cremada (col·loquial)


donar per fet

1. v donar per bo, donar per descomptat, donar per llest, donar per segur, tenir per segur


anar als fets


fet conscientment  feta conscientment

1. adj (dret) dolós dolosa


fet una pelleringa  feta una pelleringa

1. adj amoixamat amoixamada, canyauli, demacrat demacrada, desnerit desnerida, desvitaminat desvitaminada, eixut eixuta, escanyolit escanyolida, escardalenc escardalenca, escarransit escarransida, esmerlit esmerlida, esprimatxat esprimatxada, esquàlid esquàlida, esquelètic esquelètica, esquifit esquifida, filós filosa, flac flaca, magre magra, nyicris, prim prima, primatxol primatxola, raquític raquítica, sarmentós sarmentosa, sec seca, secallós secallosa, secardí secardina, xuclat xuclada, mitja merda (col·loquial)


posar-se fet una fera

1. v agitar-se, aïrar-se, arravatar-se, bullir la sang (a algú), cremar-se, emmurriar-se, empipar-se, encolerir-se, encrespar-se, enfadar-se, enfaristolar-se, enfilar-se per les parets, enfuriar-se, enfurir-se, enfurismar-se, enquimerar-se, enrabiar-se, enreveixinar-se, enutjar-se, exaltar-se, incomodar-se, indisposar-se, irritar-se, molestar-se, ofendre’s, picar-se, posar-se fet una fúria, pujar la mosca al nas (a algú), pujar la sang al cap (a algú), pujar-se’n a la figuereta, pujar-se’n per les parets, regirar-se la bilis, sortir de mare, sortir de polleguera, sulfurar-se, treure el geni, treure foc pels queixals, treure salivera, calfar-se la tafarra (col·loquial), emprenyar-se (col·loquial), irèixer-se (antic), rebotar-se (col·loquial)


posar-se fet una fúria

1. v agitar-se, aïrar-se, arravatar-se, bullir la sang (a algú), cremar-se, emmurriar-se, empipar-se, encolerir-se, encrespar-se, enfadar-se, enfaristolar-se, enfilar-se per les parets, enfuriar-se, enfurir-se, enfurismar-se, enquimerar-se, enrabiar-se, enreveixinar-se, enutjar-se, exaltar-se, incomodar-se, indisposar-se, irritar-se, molestar-se, ofendre’s, picar-se, posar-se fet una fera, pujar la mosca al nas (a algú), pujar la sang al cap (a algú), pujar-se’n a la figuereta, pujar-se’n per les parets, regirar-se la bilis, sortir de mare, sortir de polleguera, sulfurar-se, treure el geni, treure foc pels queixals, treure salivera, calfar-se la tafarra (col·loquial), emprenyar-se (col·loquial), irèixer-se (antic), rebotar-se (col·loquial)


del dit al fet hi ha un bon tret

1. loc de prometre a complir hi ha molt a dir, una cosa és dir i l’altra és fer, una cosa és predicar i una altra donar blat

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0