Separador i comptador de síl·labes en català

Compartiu

Introduïu una paraula, una frase o un poema sencer, i us direm quantes síl·labes té.

Recompte de síl·labes

Oferim el recompte sil·làbic segons diferents criteris.

 • Criteri gràfic: «Por|ta-li-ho» (4 síl·labes).
 • Criteri fonètic: «Por|ta-li‿-ho» (3 síl·labes), tenint en compte elisions i sinalefes, marcades amb el símbol ‘‿’.
 • Criteri poètic: comptem fins a l’última síl·laba tònica de cada vers, i entre parèntesis donem el resultat de restar les possibles elisions i sinalefes.
 • Si introduïu més d’una línia, mostrem només el recompte poètic línia a línia en una taula.

Criteris per a la divisió sil·làbica

 • Una consonant o unitat consonàntica1 seguida d’una vocal2 determina un començament de síl·laba: ca-sa-da, ca-ble, a-bra-ça-da, a-gra-dar.
 • Els dígrafs ll, ny, gu i qu3 seguits de vocal no se separen i determinen un començament de síl·laba: fa-lle-ra, es-ca-nya, fi-gues, es-que-na.
 • Els dígrafs o grups de lletres rr, ss, sc, ix, tl, tll, tj, tg, tm, tn i tx seguits de vocal se separen i determinen un començament de síl·laba: car-rer, fòs-sil, pis-ci-na, atle-tata, es-pat-lla, plat-ja, jut-ges, set-ma-na, cot-na, cot-xes.
 • El grup de lletres l·l seguida de vocal se separa4 i determina un començament de síl·laba: il-lu-sa, col-le-gi.
 • Els hiats5 se separen i determinen un començament de síl·laba: ci-èn-ci-a, es-ca-ient.
 • Els diftongs i triftongs no se separen: fei-na, sau-na, pa-rai-gua, Pas-qua, io-gurt, hie-na, cre-ueu.
 • Els prefixos no afecten la partició: an-o-vu-la-to-ri, trans-at-làn-tic, des-ac-ti-var, in-ac-ci-ó.
 • Els sufixos -isme, -ista no afecten la partició: monoteista, panteisme.

Partició de mots a final de ratlla

 • No s’ha de deixar una lletra sola a començament ni a final de ratlla, però és possible si va apostrofada: ami-ga, però l’a-mi-ga.
 • En el cas de mots compostos, és recomanable fer la partició només entre els elements que el formen: cel-obert, nos-altres.
 • En el cas de mots amb guionet, és recomanable fer la partició només en aquest caràcter: agafem-ho, gara-gara, sud-oest.
 • Els manlleus no adaptats o paraules en altres llengües segueixen les regles de partició sil·làbica de la llengua respectiva.

Documentació i enllaços


1. Els grups de lletres bl, br, cl, cr, dr, fl, fr, gl, gr, pl, pr i tr. També els grups de manlleus vl i vr.

2. Les lletres a, e, i, o i u, amb diacrític o sense

3. També s’hi inclou el dígraf kh emprat en alguns manlleus: sikhisme

4. En aquest cas, el punt volat se substitueix amb el guionet

5. Això inclou els hiats entre el radical i la desinència dels verbs acabats en -air, -eir, -oir i -uir: conduir, influi