Guia d’estil de Softcatalà

Compartiu

Guia 2005

 

Guia d’estil 2005

1. Presentació

Quan Softcatalà va néixer cap allà el 1997, com una iniciativa d’uns quants amics, mai no podíem imaginar tota la feina que faríem per la nostra llengua en anys vinents i la quantitat de gent que ens ajudaria a fer d’aquest projecte una realitat.

Malgrat que aquell 1997 queda ja lluny en les nostres memòries, nosaltres ja teníem una experiència sòlida en el món de la traducció de programari, i, abans de començar a traduir una paraula, el primer que vam fer va ser escriure un glossari, que més tard publicaríem com el nostre Recull de termes. A continuació vam començar a establir els criteris generals de traducció, que finalment han donat com a resultat aquesta Guia d’estil.

La Guia d’estil no és ni una gramàtica ni un diccionari. Donem per descomptat que els traductors tenen uns coneixements mínims de català i, en qualsevol cas, sempre poden servir-se del diccionari (reconeixem com a oficial el darrer Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, la primera edició del qual va aparèixer el setembre de 1995) i/o d’alguna gramàtica. També poden consultar les pàgines del TERMCAT i l’apèndix 5, on hi ha un seguit de recomanacions del TERMCAT per a millorar la qualitat dels textos traduïts.

L’objectiu de la Guia és establir les normes que s’han d’aplicar a totes i cadascuna de les traduccions que es fan a Softcatalà, i es pot considerar com el complement del Recull de termes. Hi incloem, però, algunes normes gramaticals que són, de vegades, poc conegudes o que provoquen confusió entre traductors i correctors.

Aquesta Guia d’estil ha estat revisada pel Centre de Terminologia TERMCAT, que hi ha aportat els criteris que ha anat establint i les recomanacions que ha anat fent al llarg de la seva experiència, des del 1985, en l’assessorament terminològic adreçat a la localització de productes informàtics en català i, en concret, el contingut del document “Criteris per a la localització de productes informàtics en català”.

Fent públic aquest document esperem posar la nostra experiència a l’abast de tothom que vulgui escriure programes en català, traduir-los d’altres llengües o que simplement té curiositat per aquest món de confluència entre la llengua i la informàtica.

Per últim, disposem d’una pàgina on hi ha comentaris sobre aquesta guia i propostes per a futures versions. Sou benviguts a deixar els vostres comentaris i suggeriments.

L’equip de Softcatalà

NOTA.- Tot i que les darreres ampliacions de la Guia li han donat una grandària considerable, hem preferit mantenir-la tota en una sola pàgina HTML per tal de facilitar-ne la impressió en paper, atès que ens consta que diversos usuaris la imprimeixen per a consultar-la amb més comoditat.

 


 

2. Normes de traducció

El català -com totes les llengües del món- té variació dialectal. La normativa catalana preveu, en alguns casos, dues formes (com ara “faci/faça”, “pogués/poguera”, “serveixen/servesquen”, “sigut/estat”, etc.). Ara bé, per raons purament pràctiques i de coherència, en les traduccions de programari al català s’usaran, dins les formes previstes per la normativa, les pròpies del català central (que, de fet, són les més usades).

Ara bé, entenem que l’admissió d’altres formes dialectals en les traduccions no fan altra cosa que enriquir-les, i per tant s’acceptaran les formes pròpies d’altres variants dialectals en els fitxers de documentació i d’ajuda i, en general, allà on la utilització d’aquestes formes no afecti a la coherència de les traduccions. És a dir, no s’acceptaran específicament en els menús, els quadres de diàleg, els noms d’ordres, etc.

En cas de dubte sobre si la utilització de les variants no centrals és possible o no, s’entendrà que no ho és.

2.1. El Recull de termes

El Recull de termes, que ha estat revisat pel TERMCAT, és l’eina de consulta fonamental per a la localització al català. S’ha creat per a mantenir la coherència entre les diferents aplicacions que es tradueixen i entre les diferents parts d’una mateixa aplicació, ja que, com és obvi, no totes les traduccions les realitza el mateix traductor. Per tant, la traducció d’un mot que s’ha d’utilitzar preferentment és la que figura al Recull de termes, especialment en frases sense context.

Un exemple força entenedor d’això és OK. Atès que aquest terme apareix amb moltíssima freqüència, si un traductor el traduís per “D’acord”, un altre per “Accepta” i un tercer per “Bé”, al final de la traducció ens trobaríem amb una aplicació plena d’incoherències lingüístiques. El mateix es podria aplicar a delete o a password, entre molts altres exemples.

No obstant això, i atès que és impossible preveure traduccions per a tots els termes i la seva aplicació en tots els entorns possibles, en traduccions de frases llargues, com poden ser els fitxers d’ajuda, el traductor pot haver d’utilitzar una altra traducció no prevista al Recull de termes, però en aquest cas cal informar-ne el coordinador de traducció. També, si el traductor creu que la traducció del Recull de termes no s’adiu de cap manera amb el significat real del que s’ha de traduir, n’ha d’informar també el coordinador.

Quan apareguin termes nous als fitxers cal fer-ne una llista i enviar-la al coordinador de traducció. Si és possible donar-ne una traducció, cal incloure-la a la llista juntament amb exemples de la seva utilització (context) per tal de facilitar-ne la inclusió al Recull de termes.

2.2. Diàleg amb l’ordinador: formes verbals

La immensa majoria -per no dir la totalitat- dels originals per a traduir són en anglès i, atesa la poca precisió d’aquest idioma pel que fa a les formes verbals, no se sap mai si l’autor volia indicar un infinitiu, un imperatiu, un indicatiu, etc. És per això que es fa necessari establir unes normes de redacció que són les següents:

2.2.1. L’usuari s’adreça a l’ordinador

Quan és l’usuari qui s’adreça a l’ordinador, s’utilitzarà sempre l’imperatiu en segona persona del singular (que correspon al tractament de “tu”). Això ho trobarem sovint en els menús i en alguns quadres de diàleg, especialment els d’opcions de configuració. D’aquesta manera, no utilitzarem “Editar”, sinó “Edita”, ni “Obrir”, sinó “Obre”, com podeu veure en aquesta captura de pantalla del navegador Firefox 1.0 (en vermell, les formes en imperatiu):

 

2.2.2. L’ordinador s’adreça a l’usuari

Quan, al contrari, és l’ordinador qui s’adreça a l’usuari, donant-li informació, fent-li una pregunta, etc., la forma que cal utilitzar és l’imperatiu en segona persona del plural (que correspon al tractament de “vós”). Això ho trobem sobretot en alguns quadres de diàleg i en la documentació, com podeu veure en aquestes altres captures de pantalla:

 

Nota.- Cal tenir en compte, però, que el fet d’utilitzar la segona persona del plural no implica necessàriament que l’ordinador s’estigui adreçant a més d’una persona i, per tant, no escriurem “esteu desconnectats” sinó “esteu desconnectat”, ni “esteu segurs” sinó “esteu segur”. Aquesta mateixa norma s’aplica quan l’ordinador pregunta alguna cosa a l’usuari.

En cas que el programari estigui destinat exclusivament a un públic infantil (jocs educatius, textos de primària, etc.), es podrà utilitzar el singular (tu, teu) en comptes del plural (vós, vostre). Per exemple: Escriu el teu nom en comptes de Escriviu el vostre nom.

2.2.3. Temps verbal

En general, mantindrem el temps verbal de l’original, excepte en el cas del pretèrit imperfet anglès que el traduirem pel present perfet català. Donem com a exemple l’auxiliar can, juntament amb la construcció equivalent to be able to que són potser els verbs que surten més sovint.

 

Forma en anglès
Traducció en català
I cannot / I'm unable to No puc
Cannot / Unable to No es pot
I could not / was unable to No he pogut
Could not / Was unable to No s'ha pogut
(The program, etc.) cannot / is unable to (El programa, etc.) no pot
(The program, etc.) could not / was unable to (El programa, etc.) no ha pogut
You cannot / are unable to No podeu
You could not / were unable to No heu pogut

 

I el mateix per a les oracions afirmatives i tots els altres verbs.

2.2.4. Futur

S’ha d’evitar l’ús inadequat del futur verbal, que sovint s’utilitza impròpiament en lloc del present:

 

Text original The first entry will have to be...
Incorrecte La primera entrada haurà de ser...
Correcte La primera entrada ha de ser...

 

2.2.5. Ser i estar

Atès que l’anglès to be es pot traduir en alguns casos com ser i en d’altres com estar, cal anar en compte amb l’ús d’aquests verbs i utilitzar-los d’acord amb la normativa de la llengua catalana.

Generalment, els dubtes sobre ser i estar es concreten en dos casos: per a indicar lloc i amb adjectius.

 • Per a indicar lloc

Per a indicar lloc s’empra ser; no és correcte l’ús d’estar en aquest cas:

 

Text original File X is in folder Y
Incorrecte El fitxer X està la carpeta Y
Correcte El fitxer X és a la carpeta Y

 

 

Text original The database is on disk
Incorrecte La base de dades està al disc
Correcte La base de dades és al disc

 

Nota.- El verb estar s’usa quan s’especifica la durada (Estaré allà unes dues hores) i, aplicat a persones, quan vol dir ‘treballar’ o ‘viure’ (Estic a l’agència de viatges; (S’)està a Sabadell, a ca sa germana). Aquests contextos, però, no solen aparèixer en traduccions d’aplicacions informàtiques.

 • Amb adjectius

Davant un adjectiu (o un participi), hi ha molts casos que en la llengua general tant es pot posar ser com estar (La sopa és o està calenta). Per a les traduccions de Softcatalà recomanem l’ús de ser, ja que és la forma tradicional:

 

Text original The database is empty
Incorrecte La base de dades està buida
Correcte La base de dades és buida

 

Altres exemples:

El disc és ple (millor que El disc està ple)
L’accés a aquest web és restringit
És prohibit usar aquest programa sense llicència
El programa era obert, però s’ha tancat a causa d’un error

Ara bé, cal estar segur que ser s’usa correctament, ja que hi ha casos en què només hi pot anar estar:

El programa X està baixat
El document està desconfigurat
El disc està danyat

En cas de dubte, poseu estar (o qualsevol altra solució no compromesa, com ara El disc ja s’ha formatat).

2.2.6. La construcció verb + de + infinitiu

En la construcció verb + de + infinitiu en què de és optatiu, a les traduccions no el posarem:

 

Incorrecte Teniu prohibit d'accedir al fitxer
Correcte Teniu prohibit accedir al fitxer

 

2.2.7. L’auxiliar should

Per raons d’estil desaconsellem la traducció directa de You should + infinitiu per Hauríeu de + infinitiu. És millor utilitzar construccions com ara És recomanable que + subjuntiu o similars:

 

Text original You should close all programs
Incorrecte Hauríeu de tancar tots els programes
Correcte És recomanable que tanqueu tots els programes

 

Aquesta traducció, però, no es pot utilitzar quan should indica que una cosa s’esdevindrà després de fer-ne una altra; en aquest cas és millor utilitzar directament el futur o bé, si voleu conservar el matís de certa incertesa que dóna l’anglès, la construcció haver de en present d’indicatiu:

 

Text original After clicking there a window should be opened
Incorrecte Després de clicar-hi s'hauria d'obrir una finestra
Correcte Després de clicar-hi s'obrirà / s'ha d'obrir una finestra

 

2.3. Oracions passives

S’ha de vigilar amb les oracions passives angleses, ja que el català no en fa un ús tan habitual com l’anglès. Per tant, sempre intentarem convertir les frases a la forma activa:

 

Text original Your signature is not displayed, but is added to the message window when the message is sent
Incorrecte La vostra signatura no és visualitzada, però és afegida a la finestra del missatge quan és enviat
Correcte La vostra signatura no es visualitza, però s'afegeix a la finestra del missatge quan s'envia

 

Tingueu present, alhora, que usualment cal modificar l’ordre dels components de la frase respecte de la llengua de partida de la traducció:

 

Text original The file has been saved
Incorrecte El fitxer s'ha desat
Correcte S'ha desat el fitxer

 

Això no vol dir que no es pugui utilitzar la forma passiva si és realment necessari:

 

Text original mIRC has been developed by Khaled Mardam-Bey
Incorrecte El mIRC l'ha desenvolupat Khaled Mardam-Bey
Correcte El mIRC ha estat desenvolupat per Khaled Mardam-Bey

 

2.4. Gerundis

Quan en anglès s’utilitza el gerundi per a indicar una acció que s’està executant, en català no s’ha de traduir literalment per un gerundi, sinó que s’acompanyarà de la forma “S’està…” o bé “S’estan…”:

 

Text original Downloading mail
Incorrecte Baixant el correu
Correcte S'està baixant el correu

 

 

Text original Compacting databases
Incorrecte Compactant les bases de dades
Correcte S'estan compactant les bases de dades

 

Cal afegir que molts gerundis es tradueixen per “en” + infinitiu (no utilitzarem mai “al” en aquesta mena de construcció):

 

Text original An error has occurred when reading mail
Incorrecte S'ha produït un error quan llegint el correu
Correcte S'ha produït un error en llegir el correu
(i no al llegir el correu)

 

I altres, per un substantiu, especialment en títols i opcions:

 

Text original 2.3 Editing files
Incorrecte 2.3 Editant els fitxers
Correcte 2.3 Edició de fitxers

 

D’altra banda, s’ha d’evitar l’ús del gerundi en construccions que no indiquin simultaneïtat, com en els exemples següents:

 

Gerundi incorrecte
Construcció correcta
S'ha produït un error, fent-se malbé el fitxer S'ha produït un error i el fitxer s'ha fet malbé
L'aplicació s'ha instal·lat ocupant 543 kB L'aplicació s'ha instal·lat i ha ocupat 543 kB

 

El gerundi expressa una acció (p.ex., S’estan baixant els fitxers, El document s’està imprimint, etc.) i per això tampoc pot usar-se com si fos un adjectiu (és a dir, amb valor estàtic):

 

Gerundi incorrecte
Construcció correcta
Fitxer contenint la documentació Fitxer que conté la documentació

 

2.5. Altres expressions sintètiques

Molts dels missatges en què l’anglès empra expressions sintètiques (tant nominals com verbals) en català és preferible redactar-los de forma completa utilitzant oracions amb un verb conjugat.

Aquest és el cas del gerundi i també de:

 • l’infinitiu

 

Text original The file has been saved. Continue?
Incorrecte S'ha desat el fitxer. Continuar?
Correcte S'ha desat el fitxer. Voleu continuar?

 

 • el substantiu

 

Text original Error in file
Incorrecte Error en el fitxer
Correcte Hi ha un error en el fitxer

 

 • l’adjectiu

 

Text original Unremovable folder
Incorrecte Carpeta ineliminable
Correcte No es pot eliminar la carpeta

 

 • substantiu + adjectiu

 

Text original Option enabled
Incorrecte Opció habilitada
Correcte L'opció és habilitada

 

 • substantiu + participi

 

Text original Option has been enabled
Incorrecte Opció habilitada
Correcte S'ha habilitat l'opció

 

2.6. Complement + substantiu

Especialment en traduir frases amb poc context, convé recordar que, en anglès, el complement va davant el substantiu. Així, com a regla general, les frases com ara Operating System Database Manager Program Files les traduirem cap enrere, és a dir, aquest exemple es traduiria per Fitxers del programa del gestor de bases de dades del sistema operatiu.

Malauradament, sovint és difícil establir si ens trobem davant una construcció del tipus complement + substantiu (com ara Download Manager, gestor de baixades), o d’una del tipus verb en imperatiu + substantiu (com ara Load Settings, carrega els paràmetres). Només el context ens hi podrà ajudar o, si no n’hi ha, l’experiència en altres casos similars, o fins i tot la intuïció.

D’altra banda, cal recordar que, en català, el complement generalment es posposa al substantiu:

 

Text original Consider following steps:
Incorrecte Tingueu en compte els següents passos:
Correcte Tingueu en compte els passos següents:

 

2.7. Abreviacions

No s’han de confondre els símbols, les abreviatures i les sigles.

Els símbols són “lletres o conjunts de lletres utilitzades per a representar magnituds, quantitats, unitats, operacions, etc.”, no porten punt i són objecte de consens internacional.

Les abreviatures són “representacions gràfiques d’un mot o d’una frase per una o algunes de les seves lletres”, porten un punt al final i gaudeixen d’un cert consens general.

A diferència de les abreviatures, les sigles són “lletres inicials d’un o més mots usades com a abreviació”. Cal dir també que moltes sigles són acrònims, és a dir, “abreviacions formades amb lletres o segments inicials o finals extrets dels mots que componen una frase”.

2.7.1. Símbols

Les unitats de mesura són els símbols més habituals amb què us podeu trobar. Sempre s’acaben sense punt i habitualment s’escriuen en minúscula (p. ex. k, per quilo-), llevat dels casos en què el símbol prové d’un nom propi o quan es tracta de símbols dels múltiples més grans, que cal escriure en majúscula (p. ex. G, per giga-). Els símbols de les unitats complexes s’han d’escriure en minúscula o majúscula segons les característiques dels seus formants (p. ex. Mbit, per megabit). Aquí teniu una llista dels símbols més habituals en informàtica:

 

Símbol en català
Significat en català
Símbol en anglès
Significat en anglès
" polzada " inch
b bit b bit
B byte, octet b, B byte
bps bit per segon bps bit per second
Bps byte per segon, octet per segon bps, Bps byte per second
cm centímetre cm centimeter
Gb gigabit Gb gigabit
GB gigabyte, gigaoctet Gb, GB gigabyte
Gbps gigabit per segon Gbitps, Gbps gigabit per second
GBps gigabyte per segon, gigaoctet per segon Gbps, GBps gigabyte per second
h hora h hour
Hz hertz Hz hertz
kb quilobit kb kilobit
kB quilobyte, quilooctet kb, kB kilobyte
kbps quilobit per segon kbitps, kbps kilobit per second
kBps quilobyte per segon, quilooctet per segon kbps, kBps kilobyte per second
kHz quilohertz kHz kilohertz
m metre m meter
Mb megabit Mb megabit
MB megabyte, megaoctet Mb, MB megabyte
Mbps megabit per segon Mbitps, Mbps megabit per second
MBps megabyte per segon, megaoctet per segon Mbps, MBps megabyte per second
MHz megahertz MHz megahertz
min minut min minute
mm mil·límetre mm millimeter
ppp punts per polzada dpi dots per inch
s segon s second

 

És important que els símbols s’escriguin tal com s’indica, especialment en el cas de les unitats de mesura; és a dir, per exemple, quilobyte s’escriu amb la k minúscula i la B majúscula, i megabyte amb totes dues en majúscula.

2.7.2. Abreviatures

Les abreviatures més habituals amb què us podeu trobar són les dels dies de la setmana, les dels mesos i alguna altra:

dl. - dilluns
dt. - dimarts
dc. - dimecres
dj. - dijous
dv. - divendres
ds. - dissabte
dg. - diumenge
gen. - gener
feb. - febrer
març - març
abr. - abril
maig - maig
juny - juny
jul. - juliol
ago. - agost
set. - setembre
oct. - octubre
nov. - novembre
des. - desembre

a/e (adreça electrònica)
c/e (correu electrònic)
etc. (etcètera)
màx. (màxim)
mín. (mínim)
núm. (número)
p.ex. (per exemple)
pàg. (pàgina)
tel. (telèfon)
veg. (vegeu)

És important que respecteu la forma de les abreviatures i que les escriviu exactament tal com s’indica, atès que són abreviacions consensuades i acceptades inequívocament per a la comunicació.

2.7.3. Sigles

En el llenguatge de la informàtica hi ha una tendència prolífica a utilitzar sigles, que generalment ens arriben al català a través de l’anglès, per exemple, PC, SCSI, USB, DOS, etc. Sempre que sigui possible cal emprar la forma catalana de les sigles, de manera que les lletres que la constitueixin corresponguin al sintagma desenvolupat.

Així, hem d’usar les traduccions al català de sigles que s’utilitzen àmpliament, com ara XDSI (xarxa digital de serveis integrats) i les que han estat normalitzades en català pel TERMCAT, com ara PMF (preguntes més freqüents). Ara bé, convé respectar els casos en què la sigla anglesa està molt consolidada tant en català com internacionalment; n’és un exemple la sigla CD per “disc compacte” o PC per “ordinador personal”.

Cal escriure les sigles sempre en majúscules, mai en cursiva i sense punt darrere de cadascuna de les lletres que les componen.

Podeu consultar l’Acronym Finder per als acrònims que desconeixeu i en voleu saber el significat o consultar l’apèndix 1 per a veure una llista de les principals sigles utilitzades en la localització de productes informàtics.

2.7.3.1. Apostrofació

En general, considerarem les sigles com un mot més i les apostrofarem, doncs, seguint les normes generals d’apostrofació en català, tenint en compte el gènere (masculí o femení) del concepte que descriuen i la manera com es llegeixen (lletra a lletra o com un sol mot) i no pas la manera com s’escriuen, ni el nom desenvolupat a què corresponen:

 

Masculines
Femenines
el BASIC (codi) la GPL (llicència)
el CD-ROM (disc) les PMF (preguntes)
el PC (ordinador) la RAM (memòria)
l'HTML (llenguatge)
(l'hac-te-ema-ela)
l'SCSI (interfície)
(l'essa-ce-essa-i)
l'URL (localitzador)
(l'u-erra-ela)
l'XDSI (xarxa)
(l'ics-de-essa-i)

 

Consulteu l’Apèndix 1 en cas de dubte.

2.7.3.2. Plurals

En català, les sigles no tenen plural; l’article que les precedeix estableix si s’estan utilitzant en singular o en plural. Per tant, no direm “els CD-ROMs”, ni “els PC’s”, sinó simplement “els CD-ROM” i “els PC”.

2.7.3.3. Utilització en textos llargs

Quan traduïm textos llargs (fitxers d’ajuda, qualsevol tipus de documentació, etc.) i especialment en el cas de sigles poc conegudes o poc habituals, el primer cop que apareix una sigla cal indicar el sintagma desenvolupat a què correspon, entre parèntesis i en cursiva, així com la traducció aproximada en català en rodona:

... Pel que fa a la CRL (Certificate Revocation List, llista de revocació de certificats), és una ...

... a la GPL (General Public License, llicència pública general) s'esmenta que ...

En canvi, no hi ha cap necessitat d’indicar, per exemple, què és un PC o un CD-ROM, ja que s’assumeix que aquestes sigles són habituals en l’àmbit de la informàtica. Per tant, escriurem

... al PC teniu segurament una unitat de CD-ROM que ...

i no

... al PC (Personal Computer, ordinador personal) teniu segurament una unitat de CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory, memòria només de lectura en disc compacte) que...

2.7.4. Ordinals

Els nombres ordinals s’abreugen amb la xifra i l’última lletra del nom, sense punt al final; així doncs, cal fer 1r, 2n, 3a, 4t, , etc.

2.8. Ús de majúscules

En anglès hi ha una certa tendència a utilitzar majúscules en les lletres inicials d’una paraula molt sovint; en català, en canvi, no. Per tant, en les traduccions al català s’utilitzaran les majúscules només en els casos següents:

  • La lletra inicial a principi de text, al començament d’una frase i després de punt, admiració, interrogació o punts suspensius: Compte! Aquest lloc web no és segur. Comproveu-ne el certificat.
  • La lletra inicial si es tracta d’un nom propi: El treball d’en Torvalds. Programari realitzat a Catalunya.
  • La lletra inicial si es tracta del nom d’un menú, d’una opció de menú, d’una finestra, d’un quadre de diàleg, etc. En cas que el nom en qüestió consti de més d’una paraula, només es posarà en majúscula la primera lletra del primer dels mots que el componen: L’opció Treballa connectat. S’obrirà el quadre Anomena i desa.
  • Totes les lletres de totes aquelles opcions, paràmetres, etc. que es consideri necessari destacar d’una línia d’ordres, ja sigui per a indicar un paràmetre optatiu, un exemple d’utilització, etc.: --gtk-module=MÒDUL. Sintaxi: uniconv utf8 FITXER.po latin1 FITXER2.po.
  • Evidentment, tota la paraula si es tracta d’una sigla (consulteu l’apartat Sigles): L’adreça de la UPC. Aquest PC porta dos ports USB i una unitat de CD-ROM.

2.8.1. Noms dels programes informàtics

Per a la utilització de majúscules en aquest camp hem de tenir en compte que:

  • Els noms de programes informàtics, llenguatges de programació i sistemes operatius s’escriuran amb la primera lletra en majúscula:

Word

  • ,

Excel

  • ,

Firefox

  • (però:

dBase

  • );

Basic

  • ,

Cobol

  • ,

Pascal

  • ;

Linux

  • ,

Windows

  • . Si són compostos (sovint amb

Win-

  • o

Web-

  • ), poden portar una majúscula al mig:

WinAmp

  • ,

WebCopier

  • ,

GetRight

  • ,

PowerPoint

  • .
 • Els noms genèrics, amb minúscula: un client de correu, un navegador d’Internet, un editor d’HTML.

2.9. Noms propis

Els noms propis de productes, programes, empreses, etc. (Firefox, Full Circle Software, GetRight, etc.) no es traduiran.

2.10. Articles

En anglès no se solen posar els articles the ni a/an en esmentar determinats conceptes, però en les traduccions al català, i sempre segons el context, en molts casos caldrà afegir-los:

 

Text original Downloading Mail
Incorrecte S'està baixant correu
Correcte S'està baixant el correu

 

 

Text original Please select location
Incorrecte Si us plau, seleccioneu ubicació
Correcte Si us plau, seleccioneu una ubicació

 

Sovint la intuïció, juntament amb les normes ortogràfiques, us ajudaran a decidir si l’article és necessari o no. En tot cas, l’article ha de precedir sempre els noms de programes, sistemes operatius, etc.: l’Excel, l’MS-DOS, el Windows, el Linux, el GIMP.

2.11. Possessius

Els missatges que ens dóna l’ordinador són plens d’expressions com ara “your computer”, “your file”, etc. En aquests casos, n’utilitzarem la traducció corresponent només quan hi pugui haver dubtes que l’ordinador està parlant del nostre ordinador, del nostre fitxer, etc.:

 

Text original Are you sure you want to remove your file?
Incorrecte Esteu segur que voleu eliminar el vostre fitxer?
Correcte Esteu segur que voleu eliminar el fitxer?

 

Regla pràctica: llegiu el text i comproveu que no hi ha dubte que es parla del nostre ordinador, fitxer, etc.

Si es creu convenient de recollir el matís semàntic que el possessiu afegeix a la frase, es pot recórrer a estructures amb el verb “tenir” sense haver d’utilitzar el possessiu:

 

Text original Please check your printer is properly installed
Incorrecte Si us plau, comproveu que la vostra impressora està correctament instal·lada
Correcte Si us plau, comproveu que teniu la impressora correctament instal·lada

 

En canvi, si convé indicar expressament que l’ordinador parla del nostre ordinador, fitxer, etc. conservarem el possessiu:

 

Text original A file with the same name already exists in the remote server. Do you want to upload your file anyway?
Incorrecte Al servidor remot ja hi ha un fitxer amb el mateix nom; voleu penjar-hi igualment el fitxer?
Correcte Al servidor remot ja hi ha un fitxer amb el mateix nom; voleu penjar-hi igualment el vostre fitxer?

 

2.12. Expressió de la quantitat

En la documentació, cal expressar les quantitats que apareguin dins dels textos en xifres o en lletres seguint els criteris generals per a la llengua catalana. En el programari, per raons d’economia lingüística, s’utilitzaran sempre les xifres (vegeu també Nombres ordinals).

Recordeu que el nombre “dos” te femení: dues pàgines. (Però: la pàgina dos, atès que aquí és un ordinal: la pàgina número dos.)

2.13. Preposicions de lloc

2.13.1. Preposicions a i en

A vegades es fa difícil establir si s’ha d’utilitzar a o en:

 • Per a indicar moviment, en general utilitzarem a:

Els documents obsolets es poden enviar a la paperera
Torneu a la pàgina anterior

Però si després de la preposició hi ha un determinant o un numeral (aquest, alguna, un, tres) començat per vocal i que no és l’article determinat (el, la, els, les), i tot i que segons la normativa actual es poden utilitzar les dues preposicions indistintament, a Softcatalà, per motius de coherència, utilitzarem sempre en:

 

Voleu desar el fitxer en aquesta carpeta?

 • Per a indicar situació, en general utilitzarem a:

Comproveu que la impressora està connectada a l’ordinador
Les plantilles són a la carpeta Templates

Però si després de la preposició hi ha un determinant o un numeral (aquest, alguna, un, tres) començat per vocal i que no és l’article determinat (el, la, els, les), a Softcatalà utilitzarem sempre en:

Trobareu aquesta aplicació en diversos llocs

A més, si el lloc és plural i no hi ha articles ni determinants s’usa en:

Els fitxers són en discs diferents

2.13.2. Preposicions de lloc compostes

En català, les preposicions de lloc (del tipus damunt, sota, davall, darrere, etc.) poden anar acompanyades d’altres preposicions (a i de) i fins i tot d’articles. Per tant, totes aquestes possibilitats són correctes:

És damunt la taula
És damunt de la taula
És a damunt de la taula
És al damunt de la taula

A Softcatalà, per a unificar criteris de redacció, i amb voluntat simplificadora, posarem sempre la variant més curta de totes les possibles. Així:

Posa la imatge darrere (millor que no pas: Posa la imatge al darrere)
Porta la imatge davant (millor que no pas: Porta la imatge al davant)
Posa una columna sobre l’altra (millor que no pas: Posa una columna a sobre de l’altra)
Posa una columna sota l’altra (millor que no pas: Posa una columna a sota de l’altra)
Posa-ho baix (millor que no pas: Posa-ho a baix)
Posa-ho sota (millor que no pas: Posa-ho a sota)
Damunt la línia de text (millor que no pas: Damunt de la línia de text)

Hi ha casos en què la variant més curta és amb una preposició:

Posa-ho més a prop (i no: Posa-ho més prop)
El text va davall de la imatge (i no: Davall la imatge)
Posa-ho a sobre

Nota: baix no es pot utilitzar quan s’indica el punt de referència: a baix de la finestra és incorrecte.

L’avantatge d’aquest sistema, a més de la unificació, és que s’estalvia espai.

2.14. El guionet

La norma diu que, en utilitzar prefixos i mots compostos, generalment no es posa guionet:

preenregistrament (i no pre-enregistrament)
antivirus (i no anti-virus)
audiovisual (i no audio-visual)

Només en són excepcions els compostos en què concorren dos mots catalans i el segon comença per s, r o x (per a evitar lectures errònies):

posa-ratolins
porta-sensors
(però: minixip, perquè mini- és un prefix: aquí no hi ha composició)

2.15. en + infinitiu

Per a indicar que té lloc una cosa quan en té lloc una altra, utilitzarem sempre la construcció en + infinitiu, i mai al + infintiu:

En traduir documentació, cal tenir en compte
En tancar l’ordinador, recordeu…

2.16. El pronom es

El pronom es, davant un mot començat per s-, ce- o ci-, s’escriurà sempre en la forma plena (se):

Se sap que algunes característiques…
Les propietats d’aquest programa se sumen a les de…

2.17. La doble negació

En frases negatives, les partícules mai, cap, res, gens i ningú han de dur no sempre:

No tragueu mai el disquet abans d’hora
Cap ordre no s’ha d’escriure en majúscules
Sense la contrasenya, ningú no està autoritzat a accedir a la informació

2.18. El prefix e-

El prefix e- es traduirà sempre per “electrònic”:

e-mail: correu electrònic
e-commerce: comerç electrònic
e-cash: diner electrònic

2.19. Com i com a

La partícula com s’usa quan es vol dir ‘en comparació a’, ‘semblant a’:

És un gestor de correu com l’Eudora (= semblant a l’Eudora)

També quan introdueix una llista d’exemples; en aquest cas pot anar acompanyat de ara:

Els gestors de correu, com l’Eudora o l’Outlook, poden fer diverses funcions
Els gestors de correu, com ara l’Eudora o l’Outlook, poden fer diverses funcions

Al seu torn, la partícula com a s’usa quan es vol dir ‘en qualitat de’, ‘fent la funció de’:

El programa X pot treballar com a gestor de base de dades i com a processador de textos
Com a administrador de la llista de correu, he de dir que…

2.20. Localització. Qüestions generals

2.20.1. Noms de les tecles

Tot i que els teclats més estesos estan retolats en anglès o en espanyol, quan calgui traduir el nom d’una tecla utilitzarem els noms següents:

 

Abreviacions i símbols Terme
Anglès
Català
Anglès
Català
Alt Alt alt key
alternate key
tecla d'alternativa
Alt Gr Alt Gr alt graphic key tecla d'alternativa gràfica
Backspace
¬
Retrocés backspace key tecla de retrocés
Caps Lock Bloq Maj caps lock key
shift lock key
tecla de fixació de majúscules
Ctrl Ctrl control key tecla de control
Del Supr delete key erase key tecla de supressió
End Fi end key tecla de final
Enter
Intro
Return
Retorn carriage return key
enter key
intro key
return key
tecla de retorn
Esc Esc escape key tecla d'escapada
Home Inici home key tecla d'inici
Ins
Insert
Inser insert key tecla d'inserció
Num lock Bloq Núm numeric keyboard lock key
numeric lock key
tecla de fixació de teclat numèric
Page Down
Pg Dn
Av Pàg page down key tecla d'avançar pàgina
Page Up
Pg Up
Re Pàg page up key tecla de retrocedir pàgina
Pause/Break Pausa/Interr break key
pause break
pause break key
tecla de pausa/interrupció
Print Screen
Prt Scr
Impr Pant print screen key tecla d'impressió de pantalla
Scroll Lock Bloq Despl scroll lock key tecla de fixació de desplaçament
Shift
ñ
Maj shift key tecla de majúscules
Tab Tab tabulator key tecla de tabulació
ê ê Down Arrow Fletxa avall
é é Up Arrow Fletxa amunt
è è Right Arrow Fletxa dreta
ç ç Left Arrow Fletxa esquerra

 

A més, en un teclat podem trobar-hi les tecles següents:

 

Anglès
Català
arrow key tecla de cursor
asterisk key tecla d'asterisc
character key tecla de caràcter
forward slash key
slash key
tecla de barra
back slash key
backslash key
tecla de barra inversa
function key tecla de funció
minus key tecla de menys
plus key tecla de més
Windows key tecla de Windows

 

Per a indicar que dues o més tecles s’han de prémer de manera simultània farem servir el signe de suma (“+“) i utilitzarem el símbol en majúscules. Per exemple, si volem indicar que, per a fer una determinada acció, cal prémer les tecles Control i P alhora, ho indicarem així: CTRL+P.

Per a indicar que dues o més tecles s’han de prémer l’una després de l’altra farem servir la coma (“,“) i utilitzarem el símbol en majúscules. Per exemple, si volem indicar que, per a fer una determinada acció, cal prémer seqüencialment les tecles Control, N i O, ho indicarem així: CTRL,N,O.

2.20.2. Diferències culturals

Hi ha diferències culturals entre l’anglès i el català que impliquen diferències de concepte, normes diverses de redacció, tractaments distints de la puntuació, etc. És indispensable tenir en compte aquestes diferències en traduir, que són, principalment:

  • L’ordre de la frase ha de ser lògic en català i no s’ha de veure mediatitzat per l’estructura sintàctica de l’anglès, sovint diferent. Així, cal respectar la seqüència següent:
 • Subjecte
 • Verb
 • Complements regits pel verb
 • Complements no regits

 

Text original Inserting can only be done in editing mode
Incorrecte Inserir només es pot fer en mode edició
Correcte Només es pot inserir en mode edició

 

  • En les xifres, l’anglès indica els milers amb una coma i els decimals amb un punt, mentre que en català es fa a l’inrevés:

En anglès: 1,234,567.89
En català: 1.234.567,89

  • Un billion són 1.000 milions (109), i no un bilió (1012), com podria semblar. Així, un bilió són one thousand billions.
  • En anglès, la unitat monetària s’escriu abans de la xifra; en català, després:

Mil dòlars en anglès: $1,000
El mateix en català: 1.000 $

  • En anglès, les dates s’expressen com mes/dia/any o, en alguns casos, com any/mes/dia; en català, com dia/mes/any (l’any s’escriu sense punt separador de milers):

L’11/9/00 en anglès: 9/11/00 o bé 00/11/9, que s’escriu September 11th, 2000
La mateixa data, en català: 11/9/00, que s’escriu 11 de setembre de 2000

  • En anglès, les hores s’expressen amb el format de 12 hores (AM o PM); en català, ho farem amb un format de 24 hores i separant l’hora dels minuts i els minuts dels segons per mitjà de dos punts:

Un quart de sis de la tarda, en anglès: 5:15:00 PM
La mateixa hora, en català: 17:15:00

 • Els signes d’interrogació i admiració inicials són exclusius del castellà, i per tant aquests signes s’utilitzaran exclusivament al final de l’oració.

2.20.3. Qualitat dels originals

Tot i que malauradament, en alguns casos, la qualitat lingüística i terminològica del text original, en general anglès, és força qüestionable, el traductor ha d’intentar que el text resultant en català sigui adequat tant en el nivell sintàctic com morfològic, semàntic i lèxic.

Al fet d’haver de traduir un original en aquest estat s’afegeixen sovint altres complicacions que interfereixen en la feina de traducció, com és la facilitat amb què en anglès es creen paraules noves a partir d’un terme conegut o l’escurçament de paraules que a voltes en programació es fa per tal d’estalviar escriptura o per raons d’espai.

Des del punt de vista lingüístic, en general, aplicarem les normes que regeixen la llengua catalana i pel que fa a la terminologia recorrerem al Recull de termes de Softcatalà i la informació d’interès terminològic del TERMCAT, especialment als recursos en línia com ara el Cercaterm i la Neoloteca. En cap cas no crearem paraules noves i evitarem adaptacions lingüístiques del tipus zipat o zipejat per a l’anglès zipped (‘comprimit en format zip’), gzipat per gzipped (‘comprimit en format gzip’), pinged (‘fet un PING’), etc.

2.20.4. Toponímia

Quan calgui traduir noms de ciutats o altres topònims se seguiran els criteris següents:

 • Topònims dels Països Catalans, és a dir, de (alfabèticament) Catalunya, Catalunya Nord, Franja de Ponent, Illes Balears, País Valencià i Principat d’Andorra: s’utilitzarà sempre la forma nadiua (incloent les formes occitanes d’Era Val d’Aran i la Fenolleda). Exemples: Girona, Perpinyà, Benavarri, Alaior, Alcoi, La Massana, Vielha.
 • Topònims de fora dels Països Catalans: s’utilitzarà sempre la traducció/adaptació fonètica històrica. Si no n’hi ha cap, s’utilitzarà el topònim oficial en l’idioma original, o la forma adaptada en el cas d’idiomes que no utilitzin l’alfabet llatí. Exemples: Saragossa, Cadis, Londres, Moscou, Nàpols, Nova York, L’Havana, però Buenos Aires, San Francisco, Los Angeles, Düsseldorf.

En trobareu més informació a l’apèndix 3

.

2.21. Mots i calcs anglesos que cal evitar

Per qüestions d’estil, en traduir evitarem el calc d’un seguit d’expressions angleses. Les més habituals són:

2.21.1. Sí / si

Un error habitual en la localització de l’anglès al català és confondre la conjunció si amb la partícula afirmativa . L’afirmació anglesa yes s’expressa en català amb la partícula (amb accent damunt la i), que es distingeix de l’expressió de valor condicional si, equivalent de l’anglès if.

 

Text original Yes, I want to use the file if available
Incorrecte Si, vull utilitzar el fitxer si està disponible
Correcte , vull utilitzar el fitxer si està disponible

 

2.21.2. Ús de “sorry”

Els programadors en llengua anglesa tenen una certa tendència a “humanitzar” els ordinadors fent que es disculpin quan, per alguna raó, no poden realitzar alguna ordre sol·licitada, de manera que el típic “Sorry” apareix pertot arreu. Això NO ho traduirem, sobretot perquè la manera catalana d’expressar el mateix concepte (“Em sap greu” o similar) ocupa més espai i és força ridícul utilitzar-la en aquest context. Per tant:

 

Text original Sorry, unable to find the file
Incorrecte Em sap greu, no puc trobar el fitxer
Correcte No puc trobar el fitxer

 

2.21.3. To be about to

Aquesta construcció, que apareix amb una certa freqüència, no es traduirà per “estar a punt de”, sinó per la construcció ara + futur:

 

Text original The application is about to be installed
Incorrecte L'aplicació està a punt d'instal·lar-se
Correcte Ara s'instal·larà l'aplicació

 

2.21.4. To need

Cal tenir en compte que, en anglès, el verb to need de vegades s’utilitza en el sentit d’obligació més que no pas de necessitat real; en aquest cas no el traduirem per “necessitar” sinó per “caldre”, i fins i tot ho podem convertir en impersonal:

 

Text original You need to fill the form to get access to this webpage
Incorrecte Per a poder entrar a aquesta pàgina web necessiteu emplenar el formulari
Correcte Per a poder entrar a aquesta pàgina web cal que empleneu el formulari
o béPer a poder entrar a aquesta pàgina web cal emplenar el formulari

 

2.21.5. Missatges d’error

Sovint ens trobem amb missatges d’error molt breus que comencen directament amb Error…, sense cap introducció prèvia; en aquests casos, i sempre que l’espai disponible no estigui limitat, afegirem “S’ha produït un”, d’aquesta manera:

 

Text original Error opening file
Incorrecte Error en obrir el fitxer
Correcte S'ha produït un error en obrir el fitxer

 

D’altra banda, si el que diu l’original és An error has occurred, ho traduirem igualment per “S’ha produït un error”:

 

Text original An error has occurred when reading mail
Incorrecte Ha ocorregut un error en llegir el correu
Correcte S'ha produït un error en llegir el correu

 

 


3. Errors més freqüents

3.1. Tipografia

 • Tot sovint s’utilitza l’accent agut (´, caràcter ASCII ampliat 180) en comptes de l’apòstrof (', caràcter ASCII 39) per a apostrofar paraules; això és incorrecte. Per tant, no heu d’escriure “l´adreça” ni “l´URL”, sinó “l’adreça” i “l’URL”.
 • Alguns traductors es troben amb problemes a l’hora d’escriure el punt volat (·, caràcter ASCII ampliat 183) que forma part de la ela geminada, i escriuen un punt normal (., caràcter ASCII 46) al seu lloc. Atès que la forma l.l és incorrecta (cancel.la), cal escriure l·l (cancel·la). A la majoria de teclats, el punt volat es troba a la tecla del 3. Per a escriure la ela geminada, doncs, cal prémer Maj + 3 (ens referim a les tecles de les xifres, no pas a les tecles de funció, les que hi ha situades a la part superior del teclat). Si aquest caràcter no és al vostre teclat, premeu la tecla Alt i, sense deixar-la anar, escriviu 0183 al teclat numèric de la dreta (no amb els nombres de la part superior del teclat, sota les tecles de funció). Finalment, deixeu anar la tecla Alt, i el punt volat ha d’aparèixer allà on teniu la busca.

3.2. Mots incorrectes i barbarismes

Per influència de l’espanyol, i també per un desconeixement de l’idioma, sovint utilitzem mots que són incorrectes, o bé que són correctes però no s’utilitzen adequadament. En veurem els més freqüents:

 • a / ha: ha és una forma del verb haver; per tant, sempre du un participi darrere: ha obert, ha compilat, ha introduït. En canvi, a és una preposició: M’ho ha dit a mi, S’ha desat a la carpeta.
 • adreça / direcció: Els usuaris tenen una adreça electrònica, poden consultar una adreça web i viuen en una adreça determinada de la seva localitat. En canvi, poden anar en direcció a un lloc.
 • alçada / alçària / altura: Una persona o un altre ésser viu pot fer una alçada d’1,80 m, però un tipus de lletra pot fer 20 punts d’alçària i una taula, 5 files d’alçària. Un avió pot volar a una altura de 10.000 m.
 • cerca / recerca / búsqueda: Tot i que “buscar” és correcte, búsqueda és un castellanisme i per tant cal utilitzar cerca o recerca. Per a les traduccions, també preferirem el substantiu “cerca” i el verb “cercar”.
 • compondre / composar: Una cadena es compon (i no “es composa”) de caràcters, o està composta (i no “composada”) de caràcters. El verb composar no té aplicació en informàtica, o molt rarament.
 • contrasenya / contrassenya: Tot i que contrassenya es veu escrit sovint, és un mot incorrecte. El mot correcte és contrasenya, amb una essa.
 • darrere / darrera: La forma correcta és en -e: darrere (i no “darrera”). El mateix per a enrere, rere, etc.
 • em / hem: hem és una forma del verb haver; per tant, sempre du un participi darrere: hem obert, hem compilat, hem introduït. En canvi, em vol dir a mi, i s’utilitza amb formes verbals conjugades: em sembla, em dóna, em diu. Com a regla pràctica, es pot aplicar una prova: em pot canviar-se, a la llengua parlada, per me: em sembla = me sembla. En canvi, amb hem no es pot fer. Aplicant aquesta prova senzilla n’hi ha prou per a saber quina de les dues formes hi ha d’anar.
 • fallar / fallir: Un procés, programa, etc., pot fallar o pot fallir, però no pot fer fallida, ja que aquest substantiu s’aplica a altres àmbits. Per raons de simplicitat, doncs, utilitzarem sempre el verb fallar.
 • major que / més gran que / menor que / més petit que: Un fitxer pot ser més gran o més petit que un altre, però mai major ni menor. Major i menor s’utilitzen molt poc, i només fora del nostre àmbit.
 • mida / mesura / tamany: Tamany és un castellanisme inacceptable, tot i que malauradament molt estès; un fitxer té una mida determinada, però es poden prendre mesures per a fer-lo més petit. Una d’aquestes mesures pot ser utilitzar un altre tipus de compressió.
 • nombre / número: El mot nombre s’usa quan es pot canviar per quantitat (El nombre de visitants de la web és de XX = La quantitat de visitants…) o bé quan vol dir xifra (El nombre 0 no pot aparèixer mai). El mot número indica la posició dins una sèrie. Exemples: el número de sèrie, el número de port, el nombre de fitxers, el nombre d’instal·lacions. No es pot usar número en els casos en què pertoca nombre.
 • programari – maquinari / programarismaquinaris: Tant programari com maquinari són mots que no tenen plural; per tant, programaris i maquinaris són mots incorrectes.
 • recolzar – donar suport: Recolzar només es pot utilitzar en un sentit físic: per tant, una institució no ens pot recolzar ni donar recolzament: només ens pot donar suport (però tampoc no ens pot suportar). Si algú ens ofereix el seu suport vol dir que està d’acord amb nosaltres, que està disposat a defensar les nostres opinions; però si ens ofereix recolzament vol dir que permet que ens hi recolzem físicament.
 • targeta / tarja: Tarja existeix, però no en el sentit amb què ens trobem normalment. Utilitzarem sempre targeta (de so, de vídeo, de xarxa, etc.)
 • varis / diversos: Varis existeix, però el seu ús és més restringit que diversos. En el sentit habitual de “diversos programes”, “diverses aplicacions”, etc., utilitzarem sempre diversos i diverses.

3.3. Construccions incorrectes

En la parla de cada dia utilitzem tot un seguit d’expressions, majoritàriament manllevades del castellà, que són incorrectes i que, evidentment, no utilitzarem en les traduccions. Algunes d’aquestes expressions incorrectes són:

  • Donat que: És la traducció incorrecta al català de l’expressió castellana dado que. Al seu lloc, utilitzarem atès que:

 

Text original Since the FAQ are not updated...
Incorrecte Donat que les PMF no estan actualitzades...
Correcte Atès que les PMF no estan actualitzades...

 

També són incorrectes les construccions del tipus donat el / donada la / donats els / donades les, ha de ser atès el / atesa la / atesos els / ateses les: Ateses les dificultats per a aconseguir…

  • Doncs: En català no és correcte utilitzar doncs en sentit causal. Al seu lloc, utilitzarem ja que, perquè, etc.

 

Text original The file cannot be opened, as it does not exist
Incorrecte No es pot obrir el fitxer, doncs no existeix
Correcte No es pot obrir el fitxer, ja que/perquè no existeix

 

  • En quant a: És la traducció incorrecta al català de l’expressió castellana en cuanto a. La forma correcta és quant a o bé pel que fa a:

 

Text original About data transmission...
Incorrecte En quant a la transmissió de dades...
Correcte Pel que fa a/Quant a la transmissió de dades...

 

  • Hi han: El verb haver-hi és impersonal, per això no té plural en català central, atès que no té subjecte. Per tant, no es diu hi han, hi havien, hi hauran, sinó hi ha, hi havia, hi haurà, encara que el complement que el segueixi sigui plural:

 

Text original There are some commands that...
Incorrecte Hi han algunes ordres que...
Correcte Hi ha algunes ordres que...

 

  • Tals com: És la traducció incorrecta al català de l’expressió castellana tales como. La forma correcta és com ara:

 

Text original Some programs, such as Winamp, can perform...
Incorrecte Alguns programes, tals com el Winamp, poden dur a terme...
Correcte Alguns programes, com ara el Winamp, poden dur a terme...

 

També és incorrecta la construcció tal i com, ha de ser tal com: Tal com diu el manual…

  • Tenir que: És la traducció incorrecta al català de l’expressió castellana tener que. La forma correcta és haver de; també es pot utilitzar el verb impersonal caldre:

 

Text original You must close the file before deleting it
Incorrecte Abans de suprimir el fitxer teniu que tancar-lo
Correcte Abans de suprimir el fitxer heu de tancar-lo / cal que el tanqueu

 

3.4. Errors en el gènere i majúscules/minúscules de les sigles, abreviatures i símbols

És important respectar el que s’indica a l’apartat Abreviacions per tal d’escriure-les correctament. Consulteu també l’apartat Sigles més utilitzades per a comprovar-ne la grafia correcta. Atenció especial mereix la sigla URL que, al contrari del que hom pensa, és masculina i no femenina; així, és l’URL i no pas la URL.

3.5. Utilització de per i per a

Davant nom, pronom o altres sintagmes nominals, utilitzarem per per a indicar la persona (o màquina, o sistema, etc.) que ha fet una cosa (correspon normalment a l’anglès by o because of), i per a per a indicar la persona (o màquina, o sistema, etc.) destinatària o beneficiària d’una cosa (correspon normalment a l’anglès to o for):

Aquest arxiu ha estat comprimit pel WinRar
Programa traduït per Softcatalà
Missatge distribuït pel moderador de la llista
Previst per la normativa

Oferta per als internautes
Programa per a la compressió de fitxers
Missatge per a l’usuari del sistema
Pedaç per al sistema operatiu

Davant infinitiu se seguiran els usos d’aquestes preposicions al País Valencià i les Terres de l’Ebre, els únics territoris on mantenen la distinció entre aquestes dues preposicions:

 • Amb per indiquem la causa; també es pot expressar aquesta causa amb un nom, o amb perquè):

   

  S’ha cancel·lat l’operació per sobrecàrrega de la xarxa (per la sobrecàrrega, perquè sobrecarregava)
  Gràcies per visitar el nostre web (per la visita, perquè heu visitat)
  La connexió s’ha interromput per interferir en una altra operació (per la interferència, perquè interferia)

 • Amb per també indiquem que una cosa encara està per fer:

   

  Programa per baixar (que encara no s’ha baixat)
  Les cadenes estan per traduir

   

 • Amb per a indiquem destinació o finalitat:

   

  Programa per a baixar (que serveix per a fer baixades)
  Aplicació per a gestionar l’agenda
  Introduïu la contrasenya per a accedir a l’àrea restringida

   

En cas de dubte, penseu que la distribució de per i per a segons aquest sistema coincideix pràcticament amb la distribució que es fa en espanyol de por i para.

3.6. Els falsos amics

Hi ha un cert nombre de termes anglesos la traducció correcta al català dels quals sembla evident… però que és incorrecta. D’aquestes paraules se’n sol dir falsos amics o, en anglès, false friends. En veurem alguns dels més habituals en informàtica:

 

Terme en anglès
Traducció incorrecta
(en el nostre àmbit)
Traducció correcta
(en el nostre àmbit)
actual actual real
actually actualment realment
assist, to assistir ajudar
billion bilió mil milions
boot, to botar arrencar
command comanda, comandament ordre
current corrent actual
data data dades
enter, to (ús transitiu) entrar introduir
font font tipus (de lletra)
inconsistence inconsistència incoherència
introduce, to introduir presentar
large llarg gran
library llibreria biblioteca
proprietary software programari propietari programari de propietat
question qüestió pregunta
re- re- (en molts casos) tornar a...
reboot, to rebotar arrencar de nou
recipient recipient receptor, destinatari
recreate, to recrear tornar a crear
remove, to remoure treure, eliminar
resume, to resumir reprendre
summary sumari resum
support, to suportar funcionar amb, permetre l'ús de, ser compatible amb...

 

D’altra banda, hi ha alguns termes anglesos que de vegades traduïm sense pensar-nos-ho gaire, però, sense que aquesta traducció sigui incorrecta, i sempre depenent del context, n’hi ha de més adients:

 

Terme en anglès
Traducció habitual
(en el nostre àmbit)
Traduccions recomenades
(en el nostre àmbit)
company
the company you work in
companyia
la companyia on treballeu
empresa
l'empresa on treballeu
different
a different name
diferent
un nom diferent
altre
un altre nom
dramatically
dramatically increased
dramàticament
augmentat dramàticament
considerablement, enormement
augmentat considerablement
entire
the entire document
enter, sencer
el document sencer
tot
tot el document
in the
in the file, in the list
en el, en la
en el fitxer, en la llista
del, de la
del fitxer, de la llista
particular
a particular file
particular
un fitxer particular
concret, determinat
un fitxer concret
previously
previously seen
prèviament
vist prèviament
anteriorment
vist anteriorment
specific
a specific file
específic
un fitxer específic
determinat, concret
un fitxer determinat
specify, to
specify a filename
especificar
especifiqueu un nom de fitxer
indicar
indiqueu un nom de fitxer

 

3.7. Ús incorrecte de la construcció d’altres

Sovint s’utilitza incorrectament la construcció d’altres allà on s’ha d’utilitzar simplement altres. Altres només pot dur la preposició de davant quan té valor partitiu, és a dir, quan es refereix a una part d’un col·lectiu ja esmentat (i sovint va acompanyat del pronom feble en). A més, com que d’altres substitueix un nom, no pot dur cap altre nom darrere. Exemples:

Alguns documents poden editar-se amb el WordPad, però d’altres [documents], no
Hi ha altres fitxers per traduir
Alguns cops caldrà revisar la traducció; d’altres
[cops], en canvi, no
S’ha baixat altres programes


4. Altres documents de Softcatalà

Softcatalà ha elaborat un seguit de documents que, sense ser pròpiament guies de traducció, sí que us poden ser d’utilitat en la localització de programari en general, i que podeu aconseguir fent clic als enllaços següents:

El procés inicial d’anàlisi d’un producte és un procés de vital importància per tal de determinar si un projecte és viable i es pot realitzar la localització del programa i tots els seus fitxers/components associats. Aquest document estudia els requisits que un programa ha de complir per a poder ser traduït. Inclou una còpia del programa SLS.

Aquest document descriu el procés de localització de programes que seguim a Softcatalà. Aquest document s’adreça a tothom que estigui col·laborant en un projecte de localització de Softcatalà, a futurs membres i, en general, a qualsevol que tingui interès a conèixer com funcionem.

Aquesta guia descriu els procediments bàsics que cal seguir per a comprovar la qualitat tècnica i lingüística d’un producte informàtic un cop ha estat traduït; es fa servir com a referent en tots els programes traduïts des de Softcatalà.

Memòries de traducció dels projectes més importants realitzats per Softcatalà, amb l’objectiu que es puguin aprofitar per a altres projectes, dins i fora de Softcatalà, així com per tenir un corpus informàtic lliure anglès-català de referència de programari traduït al català.


5. Bibliografia i agraïments

 • Anglicismos, barbarismos, neologismos y «falsos amigos» en el lenguaje informático. Asociación de Técnicos de Informática.
 • Biblioteca terminològica [En línia]. TERMCAT, Centre de Terminologia, 2000.
 • Cercaterm [En línia]. TERMCAT, Centre de Terminologia, 2000.
 • Diccionari de la Llengua Catalana. Institut d’Estudis Catalans; primera edició, setembre de 1995.
 • Diccionari d’Internet. TERMCAT; Enciclopèdia Catalana, 2001.
 • Diccionari Multilingüe de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana, 1997.
 • Documents normatius (1962-1996) [En línia]. Institut d’Estudis Catalans.
 • El català a TV3. Llibre d’estil. Edicions 62; segona edició, novembre de 1998.
 • Els verbs catalans conjugats. Joan Baptista Xuriguera; editorial Claret, 32ª edició.
 • Llibre d’estil del diari AVUI. Editorial Empúries; primera edició, juny de 1997.
 • Neoloteca [En línia]. TERMCAT, Centre de Terminologia, 2000.
 • Versió electrònica revisada de la Guia lingüística pràctica 1. Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.
 • Versió electrònica revisada de la Guia lingüística pràctica 2. Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.
 • Simon and Schuster’s International Dictionary. Simon & Schuster, Inc.
 • Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. TERMCAT, Centre de Terminologia, 2000.

Volem agrair especialment al Xavier Rull la seva inestimable col·laboració en la confecció i revisió d’aquesta Guia d’estil.


Apèndix 1
Sigles més utilitzades

Torna al document principal

 

Nota.- En negreta, la paraula que dóna a la sigla el seu gènere.

 

Sigla
Significat en l’idioma original
Traducció aproximada al català
Article i/o apostrofació
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Línia d’abonat digital asimètrica l’ADSL (f.)
BIOS Basic Input-Output System Sistema bàsic d’entrada-sortida el BIOS
(però: la memòria BIOS)
CD-R Compact Disc Recordable Disc compacte enregistrable el CD-R
CD-RW Compact Disc Rewritable Disc compacte reenregistrable el CD-RW
CD-ROM Compact Disc Read Only Memory Disc compacte de memòria només de lectura el CD-ROM
CGI Common Gateway Interface Interfície comuna de passarel·la la CGI
CPU Central Processing Unit Unitat central de processament la CPU, la UCP
DNS Domain Name Server Servidor de noms de domini el DNS
DOS Disk Operating System Sistema operatiu de disc el DOS
DVD Digital Versatile Disc, Digital Video Disc Disc versàtil digital, disc de vídeo digital el DVD
EUA Estats Units d’Amèrica Estats Units d’Amèrica els EUA
FAQ Frequently Asked Questions Preguntes més freqüents (PMF) les PMF
FAT File Allocation table Taula d’assignació de fitxers la FAT
FTP File Transfer Protocol Protocol de transferència de fitxers l’FTP (m.)
GNOME GNU Network Object Model Environment Entorn de model d’objecte de xarxa GNU el GNOME
GNU GNU’s Not Unix (System) (Sistema) GNU no és Unix [acrònim recursiu] el GNU
GPL General Public License Llicència pública general la GPL
GUI Graphical User Interface Interfície gràfica d’usuari la GUI
HTML HyperText Markup Language Llenguatge de marcatge d’hipertext l’HTML (m.)
HTTP HyperText Transfer Protocol Protocol de transferència d’hipertext l’HTTP (m.)
IMAP Internet Message Access Protocol Protocol d’accés a missatges d’Internet l’IMAP (m.)
ISDN Integrated Services Digital Network Xarxa digital de serveis integrats (XDSI) l’XDSI (f.)
ISP Internet Services Provider Proveïdor de serveis d’Internet l’ISP (m.)
KDE K Desktop Environment Entorn d’escriptori K el KDE
LAN Local Area Network Xarxa d’àrea local la LAN
LCD Liquid Crystal Display Pantalla de cristall líquid la LCD
LILO LInux LOader Carregador del Linux el LILO
NNTP Network News Transport Protocol Protocol de transport de missatges en xarxa l’NNTP (m.)
OCR Optical Character Recognition Reconeixement òptic de caràcters (ROC) el ROC
OS Operating System Sistema operatiu el SO, l’OS
PC Personal Computer Ordinador personal el PC
PMF Preguntes més freqüents Preguntes més freqüents les PMF
POP Post Office Protocol Protocol d’oficina de correus el POP
PPP Point-to-Point Protocol Protocol punt a punt el PPP
RAM Random Access Memory Memòria d’accés aleatori la RAM
RDSI Red Digital de Servicios Integrados Xarxa digital de serveis integrats (XDSI) l’XDSI (f.)
ROC Reconeixement òptic de caràcters Reconeixement òptic de caràcters el ROC
ROM Read Only Memory Memòria només de lectura la ROM
SCSI Small Computer System Interface Interfície de sistema per a ordinadors petits l’SCSI (f.)
SGML Standard Generalized Markup Language Llenguatge de marcatge generalitzat estàndard l’SGML (m.)
SMTP Simple Mail Transfer Protocol Protocol senzill de transferència de correu l’SMTP (m.)
TCP/IP Transfer Control Protocol/Internet Protocol Protocol de control de transferència / Protocol d’Internet el TCP/IP
(però: l’adreça IP)
URL Uniform Resource Locator Localitzador uniforme de recursos l’URL (m.)
US(A) United States (of America) Estats Units d’Amèrica (EUA) els EUA
USB Universal Serial Bus Bus sèrie universal l’USB (m.)
VPN Virtual Private Network Xarxa privada virtual la VPN
XDSI Xarxa Digital de Serveis Integrats Xarxa digital de serveis integrats l’XDSI (f.)
XML Extensible Markup Language Llenguatge de marcatge expandible l’XML (m.)

 

Torna al document principal


Apèndix 2
Els països en català

La normativa ISO 3166-1 recull els codis de dues lletres de tots els països actuals del món juntament amb el seu nom en anglès i francès. En la taula inferior s’indiquen els noms oficials anglesos i la seva traducció al català.

 

Codi
Anglès
Català
AF Afghanistan Afganistan
AX Åland Islands Illes Aland
AL Albania Albània
DZ Algeria Algèria
AS American Samoa Samoa Americana
AD Andorra Andorra
AO Angola Angola
AI Anguilla Anguilla
AQ Antarctica Antàrtida
AG Antigua and Barbuda Antigua i Barbuda
AR Argentina Argentina
AM Armenia Armènia
AW Aruba Aruba
AU Australia Austràlia
AT Austria Àustria
AZ Azerbaijan Azerbaitjan
BS Bahamas Bahames
BH Bahrain Bahrain
BD Bangladesh Bangla Desh
BB Barbados Barbados
BY Belarus Bielorússia
BE Belgium Bèlgica
BZ Belize Belize
BJ Benin Benín
BM Bermuda Bermuda
BT Bhutan Bhutan
BO Bolivia Bolívia
BA Bosnia and Herzegovina Bòsnia i Hercegovina
BW Botswana Botswana
BV Bouvet Island Illa Bouvet
BR Brazil Brasil
IO British Indian Ocean Territory Territori Britànic de l’Oceà Índic
BN Brunei Darussalam Brunei
BG Bulgaria Bulgària
BF Burkina Faso Burkina Faso
BI Burundi Burundi
KH Cambodia Cambodja
CM Cameroon Camerun
CA Canada Canadà
CV Cape Verde Cap Verd
KY Cayman Islands Illes Caiman
CF Central African Republic República Centreafricana
TD Chad Txad
CL Chile Xile
CN China Xina
CX Christmas Island Illa Christmas
CC Cocos (Keeling) Islands Illes Cocos (Keeling)
CO Colombia Colòmbia
KM Comoros Comores
CG Congo Congo
CD Congo, the Democratic Republic of the Congo, República Democràtica del
CK Cook Islands Illes Cook
CR Costa Rica Costa Rica
CI Côte d’Ivoire Costa d’Ivori
HR Croatia Croàcia
CU Cuba Cuba
CY Cyprus Xipre
CZ Czech Republic República Txeca
DK Denmark Dinamarca
DJ Djibouti Djibouti
DM Dominica Dominica
DO Dominican Republic República Dominicana
EC Ecuador Equador
EG Egypt Egipte
SV El Salvador El Salvador
GQ Equatorial Guinea Guinea Equatorial
ER Eritrea Eritrea
EE Estonia Estònia
ET Ethiopia Etiòpia
FK Falkland Islands (Malvinas) Illes Malvines (Falkland)
FO Faroe Islands Illes Fèroe
FJ Fiji Fiji
FI Finland Finlàndia
FR France França
GF French Guiana Guaiana Francesa
PF French Polynesia Polinèsia Francesa
TF French Southern Territories Territoris Francesos del Sud
GA Gabon Gabon
GM Gambia Gàmbia
GE Georgia Geòrgia
DE Germany Alemanya
GH Ghana Ghana
GI Gibraltar Gibraltar
GR Greece Grècia
GL Greenland Groenlàndia
GD Grenada Grenada
GP Guadeloupe Guadalupe
GU Guam Guam
GT Guatemala Guatemala
GN Guinea Guinea
GW Guinea-Bissau Guinea Bissau
GY Guyana Guyana
HT Haiti Haití
HM Heard Island and McDonald Islands Illa Heard i Illes McDonald
VA Holy See (Vatican City State) Ciutat del Vaticà
HN Honduras Hondures
HK Hong Kong Hong Kong
HU Hungary Hongria
IS Iceland Islàndia
IN India Índia
ID Indonesia Indonèsia
IR Iran, Islamic Republic of Iran
IQ Iraq Iraq
IE Ireland Irlanda
IL Israel Israel
IT Italy Itàlia
JM Jamaica Jamaica
JP Japan Japó
JO Jordan Jordània
KZ Kazakhstan Kazakhstan
KE Kenya Kenya
KI Kiribati Kiribati
KP Korea, Democratic People’s Republic of Corea del Nord
KR Korea, Republic of Corea del Sud
KW Kuwait Kuwait
KG Kyrgyzstan Kirguizistan
LA Lao People’s Democratic Republic Laos
LV Latvia Letònia
LB Lebanon Líban
LS Lesotho Lesotho
LR Liberia Libèria
LY Libyan Arab Jamahiriya Líbia
LI Liechtenstein Liechtenstein
LT Lithuania Lituània
LU Luxembourg Luxemburg
MO Macao Macau
MK Macedonia, the Former Yugoslav Republic of Macedònia
MG Madagascar Madagascar
MW Malawi Malawi
MY Malaysia Malàisia
MV Maldives Maldives
ML Mali Mali
MT Malta Malta
MH Marshall Islands Illes Marshall
MQ Martinique Martinica
MR Mauritania Mauritània
MU Mauritius Maurici
YT Mayotte Mayotte
MX Mexico Mèxic
FM Micronesia, Federated States of Micronèsia, Estats Federats de
MD Moldova, Republic of Moldàvia
MC Monaco Mònaco
MN Mongolia Mongòlia
MS Montserrat Montserrat
MA Morocco Marroc
MZ Mozambique Moçambic
MM Myanmar Myanmar
NA Namibia Namíbia
NR Nauru Nauru
NP Nepal Nepal
NL Netherlands Països Baixos
AN Netherlands Antilles Antilles Holandeses
NC New Caledonia Nova Caledònia
NZ New Zealand Nova Zelanda
NI Nicaragua Nicaragua
NE Niger Níger
NG Nigeria Nigèria
NU Niue Niue
NF Norfolk Island Illa Norfolk
MP Northern Mariana Islands Illes Marianes del Nord
NO Norway Noruega
OM Oman Oman
PK Pakistan Pakistan
PW Palau Palau
PS Palestinian Territory, Occupied Palestina
PA Panama Panamà
PG Papua New Guinea Papua Nova Guinea
PY Paraguay Paraguai
PE Peru Perú
PH Philippines Filipines
PN Pitcairn Pitcairn
PL Poland Polònia
PT Portugal Portugal
PR Puerto Rico Puerto Rico
QA Qatar Qatar
RE Reunion Reunion
RO Romania Romania
RU Russian Federation Rússia
RW Rwanda Rwanda
SH Saint Helena Saint Helena
KN Saint Kitts and Nevis Saint Christopher i Nevis
LC Saint Lucia Saint Lucia
PM Saint Pierre and Miquelon Saint Pierre i Miquelon
VC Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent i les Grenadines
WS Samoa Samoa
SM San Marino San Marino
ST Sâo Tome and Principe Sao Tomé i Príncipe
SA Saudi Arabia Aràbia Saudita
SN Senegal Senegal
CS Serbia and Montenegro Sèrbia i Montenegro
SC Seychelles Seychelles
SL Sierra Leone Sierra Leone
SG Singapore Singapur
SK Slovakia Eslovàquia
SI Slovenia Eslovènia
SB Solomon Islands Illes Salomó
SO Somalia Somàlia
ZA South Africa Sud-àfrica
GS South Georgia and the South Sandwich Islands Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud
ES Spain Espanya
LK Sri Lanka Sri Lanka
SD Sudan Sudan
SR Suriname Surinam
SJ Svalbard and Jan Mayen Svalbard i Jan Mayen
SZ Swaziland Swazilàndia
SE Sweden Suècia
CH Switzerland Suïssa
SY Syrian Arab Republic Síria
TW Taiwan, Province of China Taiwan
TJ Tajikistan Tadjikistan
TZ Tanzania, United Republic of Tanzània
TH Thailand Tailàndia
TL Timor-Leste Timor-Leste
TG Togo Togo
TK Tokelau Tokelau
TO Tonga Tonga
TT Trinidad and Tobago Trinitat i Tobago
TN Tunisia Tunísia
TR Turkey Turquia
TM Turkmenistan Turkmenistan
TC Turks and Caicos Islands Illes Turks i Caicos
TV Tuvalu Tuvalu
UG Uganda Uganda
UA Ukraine Ucraïna
AE United Arab Emirates Unió dels Emirats Àrabs
GB United Kingdom Regne Unit
US United States Estats Units (EUA)
UM United States Minor Outlying Islands Illes Perifèriques Menors dels EUA
UY Uruguay Uruguai
UZ Uzbekistan Uzbekistan
VU Vanuatu Vanuatu
VE Venezuela Veneçuela
VN Viet Nam Vietnam
VG Virgin Islands, British Illes Verge Britàniques
VI Virgin Islands, U.S. Illes Verge Americanes
WF Wallis and Futuna Wallis i Futuna
EH Western Sahara Sàhara Occidental
YE Yemen Iemen
ZM Zambia Zàmbia
ZW Zimbabwe Zimbabwe

 

Nota. En alguns originals els països apareixen amb la seva forma completa, per exemple Macao Special Administrative Region of China. Per tal d’estalviar espai, i sempre que no quedi cap dubte del país del que es tracta, utilitzarem sempre la forma abreujada, és a dir, Macau en aquest exemple. En cas que en un mateix original apareguin les dues formes (per exemple, South Africa i també Republic of South Africa), però, utilitzarem també les dues formes en la traducció.


Apèndix 3
Les ciutats en català

En properes edicions d’aquesta Guia, en aquest apèndix trobareu una relació de les ciutats més importants d’Europa i de la resta del món amb la seva forma catalana. No s’hi inclouran les ciutats que pertanyen als Països Catalans, ja que entenem que la seva forma original catalana és la correcta. No obstant això, aquí en teniu una llista si és que la necessiteu.

Torna al document principal


Apèndix 4
Els idiomes en català

La normativa ISO 639 recull una bona part dels idiomes que es parlen al món; a la taula inferior en trobareu un bon nombre traduïts al català.

Recordeu que en català, a diferència del que es fa en anglès, els idiomes s’escriuen amb minúscula inicial.

 

Anglès
Català
Afghani Afganès
Afrikaans Afrikaans
Albanian Albanès
Amharic Amhàric
Arabic Àrab
Armenian Armeni
Assamese Assamès
Azerbaijani Àzeri
Basque Basc
Bengali Bengalí
Bosnian Bosnià
Breton Bretó
Buhid Bugui
Bulgarian Búlgar
Byelorussian Bielorús
Catalan Català
Chinese Xinès
Coptic Copte
Corsican Cors
Croatian Croat
Cypriot Xipriota
Czech Txec
Danish Danès
Devanagari Devanagari
Dutch Holandès
English Anglès
Esperanto Esperanto
Estonian Estonià
Faroese Feroès
Finnish Finès
French Francès
Gaelic (Scots) Gaèlic (escocès)
Galician Gallec
Georgian Georgià
German Alemany
Greek Grec
Gujarati Gujarati
Gur Gur
Hebrew Hebreu
Hindi Hindi
Hungarian Hongarès
Icelandic Islandès
Indonesian Indonesi
Interlingua Interlingua
Irish Irlandès
Italian Italià
Japanese Japonès
Kannada Kannarès
Kazakh Kazakh
Khmer Khmer
Korean Coreà
Kurdish Kurd
Lao Laosià
Latin Llatí
Latvian Letó
Lithuanian Lituà
Macedonian Macedònic
Malay Malai
Malayalam Malaialam
Maltese Maltès
Manx Manx
Maori Maori
Mayan languages Llengües maies
Mongolian Mongol
Nepali Nepalès
Norwegian Noruec
Nyanja Nyanja
Occitan Occità
Panjabi, Punjabi Punjabi
Pashto, Pashtu, Paxto Paixtu
Persian Persa
Polish Polonès
Portuguese Portuguès
Quechua Quítxua
Romanian Romanès
Russian Rus
Sardinian Sard
Scottish Gaelic Gaèlic escocès
Serbian Serbi
Serbo-Croatian Serbocroat
Slovak Eslovac
Slovenian Eslovè
Spanish Espanyol
Suomi Finès
Swahili Suahili
Swedish Suec
Syriac Siri
Tagalog Tagal
Tamil Tàmil
Tai, Thai Tai
Tibetan Tibetà
Turkish Turc
Turkmen Turcman
Ugaritic Ugarític
Ukrainian Ucraïnès
Upper Sorbian Alt sòrab
Uzbek Uzbek
Vietnamese Vietnamita
Walloon Való
Welsh Gal·lès
Xhosa Xosa
Yiddish Jiddisch
Zulu Zulu

 

Finalment, alguns dels diferents alfabets que se solen utilitzar per a la codificació de caràcters:

 

Anglès
Català
Baltic Bàltic
Central European Centreeuropeu
Cyrillic Ciríl·lic
Simplified Chinese Xinès simplificat
Traditional Chinese Xinès tradicional
Western Occidental

 


Apèndix 5
Recomanacions del TERMCAT quant a la qualitat dels textos

Torna al document principal

5.1. Economia lingüística

Quan, principalment per raons tècniques d’espai, cal escurçar la longitud d’un text, s’han de complir almenys dues condicions.

a) Correcció lingüística

El text no ha de transgredir els límits de la correcció lingüística. A l’hora de fer frases curtes i simples, no s’han d’estalviar els elements lingüístics necessaris, tant des d’un punt de vista morfològic com sintàctic.

Per exemple, morfològicament, cal tenir present la flexió de nombre (singular/plural) i de gènere (femení/masculí) i, sintàcticament, les preposicions, els pronoms, les conjuncions i la concordança entre unitats.

 

Incorrecte Correcte
Canviar definició base dades Canvieu la definició de la base de dades
No es pot imprimir en port No es pot imprimir al port
Barra títol Barra de títol
Obre el fitxer; modifica les dades Obre el fitxer i modifica-hi les dades

 

b) Normes d’abreviació

S’han d’abreujar les unitats que ho requereixen, d’acord amb les regles d’abreviació en català i tenint en compte les abreviacions (sigles, abreviatures, etc.) ja consolidades a l’àrea d’informàtica i, també, en la llengua general.

5.2. Adequació de la terminologia

La terminologia utilitzada ha de ser precisa, pertinent i adequada a l’àrea, per la qual cosa cal tenir en compte la terminologia d’informàtica ja fixada i, especialment, la normalitzada en català.

5.3. Coherència terminològica

Per tal de garantir l’homogeneïtat lingüística i terminològica, s’ha de tractar cada unitat lèxica d’acord amb les unitats que s’hi relacionen, principalment en les dues situacions següents.

a. Parelles relacionades semànticament

A l’hora de triar entre unitats igualment possibles, per exemple, si s’opta per precedent, cal triar següent i no posterior, que forma parella amb anterior. Cal fer-ho anàlogament amb altres parells lingüístics del tipus origen/destinació i partida/arribada, iniciar/finalitzar, activar/desactivar, etc.

b. Categories gramaticals

A l’hora de fixar la forma d’unitats relacionades, per exemple, si s’opta per tancar, cal triar obrir i no obertura, que es triaria en tot cas amb tancament; el mateix amb crear i creació, sortir i sortida, etc.

5.4. Sinonímia

Quan hi hagi la possibilitat d’utilitzar dos o més termes sinònims, convé utilitzar-ne un preferentment i sistemàticament, a fi d’evitar que l’ús de diverses formes pugui desorientar i, en conseqüència, dificultar la comprensió del text. Això és especialment important en el text del programari.

No obstant això, i sobretot en la documentació, es pot recórrer a l’ús suplementari dels sinònims considerats secundaris. Així mateix, en aquest context es poden usar altres mots equivalents i paràfrasis explicatives per raons d’estil, per a evitar repeticions, etc., i sempre que no s’alteri la comprensió del text.

5.5 Manlleus

En la documentació es recomana d’incloure els manlleus d’ús molt implantat a continuació de les formes catalanes corresponents, entre parèntesis i en cursiva; en el programari, en canvi, cal utilitzar únicament els termes catalans.