Guia d’estil de Softcatalà

Compartiu

Terminologia

Atès que en el procés de localització generalment hi intervenen diverses persones (traductors de programari, traductors de documentació, revisors, etc.), cal evitar la sinonímia a l’hora de designar accions, processos i conceptes específics. D’aquesta manera es minimitza la confusió i la incoherència dins la mateixa interfície de l’aplicació i respecte de la documentació corresponent.

Quan traduïm terminologia, recorrerem al «Recull de termes» de Softcatalà i a la informació d’interès terminològic del TERMCAT, especialment als recursos en línia com ara el Cercaterm i la Neoloteca (2000-2010). Mai no crearem paraules noves, i davant d’un estrangerisme l’adaptació del qual no hagi assolit consens en el si de la comunitat lingüística, sempre tindrà prioritat la forma catalana ja existent. Evitarem adaptacions lingüístiques del tipus «zipat» o «zipejat» per a l’anglès «zipped» («comprimit en format zip»), «gzipat» per «gzipped» («comprimit en format gzip»), «pinged» («fet un PING»), etc.

El Recull de termes

El Recull de termes, que ha estat revisat pel TERMCAT, és l’eina de consulta fonamental per a la localització al català. S’ha creat per a mantenir la coherència entre les diferents aplicacions que es tradueixen i entre les diferents parts d’una mateixa aplicació, ja que, com és obvi, no totes les traduccions les realitza el mateix traductor. Per tant, la traducció d’un mot que s’ha d’utilitzar preferentment és la que figura al Recull de termes, especialment en frases sense context.

Un exemple força entenedor d’això és «OK». Atès que aquest terme apareix amb moltíssima freqüència, si un traductor el traduís per «D’acord», un altre per «Accepta» i un tercer per «Bé», al final de la traducció ens trobaríem amb una aplicació plena d’incoherències lingüístiques. El mateix es podria aplicar a «delete» o a «password», entre molts altres exemples.

No obstant això, i atès que és impossible preveure traduccions per a tots els termes i la seva aplicació en tots els entorns possibles, en traduccions de frases llargues, com poden ser els fitxers d’ajuda, el traductor pot haver d’utilitzar una altra traducció no prevista al Recull de termes. En aquest cas, cal que s’asseguri que el terme és correcte en català i que la traducció serà comprensible per als usuaris del programari; si no es troba cap traducció adient, és preferible deixar el terme sense traduir i indicar que es tracta d’un estrangerisme posant-lo en cursiva, o, si no és possible, entre cometes.

Quan apareguin termes nous als fitxers és una bona idea enviar-los a la llista de correu del Recull, incloent-hi, si se’n sap alguna, la traducció o traduccions proposades juntament amb exemples de la seva utilització en context per tal d’estudiar-ne la inclusió al Recull de termes.