Guia d’estil de Softcatalà

Compartiu

Aspectes convencionals

Puntuació

L’ús dels signes de puntuació en anglès difereix de l’ús que se’n fa en català. Tant en la traducció de documentació com de programari en general, és important tenir en compte en què consisteixen aquestes diferències, per a garantir la correcció i claredat expositiva.

Els punts suspensius

A diferència de l’anglès, en català no s’ha de deixar cap espai en blanc entre els punts suspensius i el mot precedent:

Text original Loading ...
No S'està carregant ...
S'està carregant...

Així mateix, quan la frase comença amb punts suspensius, aquests s’han d’escriure units a la primera paraula, sense cap espai en blanc:

Text original ... the field name is not empty.
No ... el nom del camp no és buit.
...el nom del camp no és buit.

És incorrecte utilitzar els punts suspensius juntament amb «etc.» o «etcètera», ja que seria redundant:

Text original Project directory, output file, etc.
No Directori del projecte, fitxer de sortida, etc...
Directori del projecte, fitxer de sortida...

La coma

La coma ( , ) és un signe de puntuació que marca una pausa de poca durada.

No s’utilitza abans de les conjuncions «i» o «o» quan s’empra en una enumeració d’elements relacionats:

Text original Menus, toolbars, and keys.
No Menús, barres d'eines, i tecles.
Menús, barres d'eines i tecles.

Cal utilitzar la coma quan s’uneixen dues proposicions.

Text original Check for new messages at startup.
No En iniciar comprova si hi ha correu nou.
En iniciar, comprova si hi ha correu nou.

Les cometes

Les cometes serveixen per a ressaltar un fragment de text. En l’àmbit de les TIC, generalment s’utilitzen per a citar un text que fa referència a una ordre o a una opció de la interfície d’usuari, o bé per a citar un text que prové d’una altra font (per exemple, referències a apartats o a capítols de publicacions).

En català, existeixen tres tipus de cometes:

 • Les cometes baixes o llatines (« »)
 • Les cometes altes o angleses (“ ” o " ")
 • Les cometes simples o senzilles (‘  ’ o '  ')

En anglès, majoritàriament s’utilitzen les cometes altes i les cometes simples. En canvi, en català cal utilitzar sempre les cometes baixes (« »), independentment de les que apareguin al text original.

L’ús de les cometes altes i de les cometes simples queda restringit als casos en els quals cal utilitzar més d’unes cometes dins d’una mateixa frase. Aleshores, les emprarem en aquest ordre: cometes baixes, cometes altes i cometes simples. Per exemple:

Text original Refer to chapter "Setting the 'HOME' environment variable".
No Vegeu el capítol "Definició de la variable d'entorn 'HOME'".
Vegeu el capítol «Definició de la variable d'entorn "HOME"».

Aquests casos, però, són força excepcionals.

També s’utilitzen les cometes baixes quan, per alguna raó, tècnicament no sigui possible ressaltar el text amb cursiva o amb negreta. Per exemple, en les cadenes de fitxers que pertanyen a la interfície d’usuari, generalment no s’hi pot afegir informació de format; per tant, l’única manera de ressaltar una part del text (noms de botons, opcions de menú, pestanyes o altres elements de la interfície) és amb les cometes.

Text original Click 'OK'.
No Feu clic a 'D'acord'.
Feu clic a «D'acord».

En canvi, en les cadenes que pertanyen a l’ajuda o a la documentació, aquest mateix text es ressaltaria amb negreta o amb cursiva.

En cap cas no es pot emprar conjuntament cursiva (o negreta) amb cometes.

Els parèntesis i el guió llarg

El parèntesi fa la mateixa funció en anglès que en català. L’ús del guió llarg, en canvi, és lleugerament diferent. Quan s’utilitza per a fer un incís (és a dir, quan fa la mateixa funció que el parèntesi), en anglès no es deixa espai entre els guions i les paraules anterior i posterior a l’incís; en català, en canvi, cal introduir-hi un espai. Per exemple:

Text original These cells hold the individual elements—text, numbers, formulas etc.—which make up the data to be displayed and manipulated.
No Aquestes cel·les contenen elements individuals—text, números, fórmules, etc.—que constitueixen el conjunt de dades que es mostraran i es manipularan.
Aquestes cel·les contenen elements individuals —text, números, fórmules, etc.— que constitueixen el conjunt de dades que es mostraran i es manipularan.

A vegades, però, en anglès s’utilitza el guió llarg per a indicar èmfasi o per a resumir el que s’acaba de dir. En aquests casos, és preferible substituir-lo per una coma o un punt i coma. Per exemple:

Text original Going the other way is not so easy—you must delete and reinsert each image, one at a time.
No Fer-ho de l'altra manera no és tan senzill—cal suprimir i tornar a inserir cada imatge, una per una.
Fer-ho de l'altra manera no és tan senzill; cal suprimir i tornar a inserir cada imatge, una per una.

El guionet

La norma diu que, en utilitzar prefixos i mots compostos, generalment no es posa guionet:

preenregistrament (i no pre-enregistrament)
antivirus (i no anti-virus)
audiovisual (i no audio-visual)

Només en són excepcions els compostos en què concorren dos mots catalans i el segon comença per «s», «r» o «x» (per a evitar lectures errònies):

posa-ratolins
porta-sensors
porta-retalls
(però: minixip, perquè «mini-» és un prefix: aquí no hi ha composició)

Els signes d’interrogació i d’admiració

En català, tradicionalment els signes d’admiració i d’interrogació s’han utilitzat només al final de l’oració. En els darrers anys, l’Institut d’Estudis Catalans n’ha acceptat l’ús a l’inici, en situacions en què ajudin a entendre millor on comença l’exclamació o interrogació. Això és molt poc habitual en l’àmbit de les TIC. Per tant, recomanem ometre’ls sempre.

Text original Do you want to save the document in this format anyway?
Descartat ¿Voleu desar el document en aquest format igualment?
Voleu desar el document en aquest format igualment?

En anglès s’utilitza molt sovint el signe d’admiració per a emfasitzar una oració, sobretot en missatges d’error. En català, però, el seu ús en aquest sentit és més restringit i es recomana suprimir-lo sempre que no estigui justificat. Un cas acceptable de l’ús del signe d’admiració pot ser, per exemple, per a advertir l’usuari d’operacions en les quals pot perdre dades.

Text original Error calculating value!
Descartat S'ha produït un error en calcular el valor!
S'ha produït un error en calcular el valor.

La barra inclinada

Quan separem dos elements, no es deixa cap espai en blanc ni davant ni darrere de la barra inclinada (/). Per exemple:

Text original Numbering/Bullets...
No Numeració / Pics...
Numeració/Pics...

En canvi, quan separem dues seqüències de mots, és preferible deixar-ne.

Text original Show the artist/album browser to the left of the track list.
No Mostra el navegador d'artistes/àlbums a l'esquerra de la llista de cançons.
Mostra el navegador d'artistes / àlbums a l'esquerra de la llista de cançons.

Majúscules i minúscules

En anglès hi ha una certa tendència a utilitzar majúscules en les lletres inicials d’una paraula molt sovint; en català, en canvi, no. Per tant, en les traduccions al català s’utilitzaran les majúscules només en els casos següents:

 • La lletra inicial a principi de text, al començament d’una frase i després de punt, admiració, interrogació o punts suspensius:
Compte! Aquest lloc web no és segur. Comproveu-ne el certificat.
 • La lletra inicial si es tracta d’un nom propi:
El treball d'en Torvalds.
Programari realitzat a Catalunya.
 • La lletra inicial si es tracta del nom d’un menú, d’una opció de menú, d’una finestra, d’un quadre de diàleg, etc. En cas que el nom en qüestió consti de més d’una paraula, només es posarà en majúscula la primera lletra del primer dels mots que el componen:
L'opció Treballa connectat.
S'obrirà el quadre de diàleg Anomena i desa.
 • Totes les lletres de totes aquelles opcions, paràmetres, etc. que es consideri necessari destacar d’una línia d’ordres, sigui per a indicar un paràmetre optatiu, un exemple d’utilització, etc.:
--gtk-module=MÒDUL.
Sintaxi: uniconv utf8 FITXER.po latin1 FITXER2.po.
 • Evidentment, tota la paraula si es tracta d’una sigla (vegeu l’apartat Sigles i acrònims):
L'adreça de la UPC.
Aquest PC porta dos ports USB i una unitat de CD-ROM.

Cal recordar també que, en català, a diferència de l’anglès, els noms de llengües s’escriuen en minúscula.

Noms dels programes informàtics

Per a la utilització de majúscules en aquest camp hem de tenir en compte que:

 • Els noms de programes informàtics, llenguatges de programació i sistemes operatius s’escriuran amb la primera lletra en majúscula: «Word», «Excel», «Firefox» (però: «dBase»); «Basic», «Cobol», «Pascal»; «Linux», Windows». Si són compostos (sovint amb «Win-» o «Web-»), poden portar una majúscula al mig: «WinAmp», «WebCopier», «GetRight», «PowerPoint». D’altra banda, cal tenir present que, en català, els noms dels programes s’escriuen amb article, seguint les normes d’apostrofació generals: «el Firefox», «el Windows», «l’Skype», «l’Ubuntu», «l’IE», etc.
 • Els noms genèrics, s’escriuen en minúscula:
Un client de correu, un navegador d'Internet, un editor d'HTML.

Després de dos punts

Cal utilitzar majúscules només en citacions textuals i recomanacions o advertiments precedits de mots com: «Avís:», «Atenció:», «Consell:» «Nota:», etc. Per exemple:

En fer-hi clic, apareixerà el missatge següent: «L'operació s'ha realitzat correctament.»
Nota: Blocar totes les finestres emergents pot impedir que característiques importants d'alguns llocs web funcionin.

Noms d’institucions i de departaments

Quan el nom genèric d’una institució o departament forma part de la seva denominació completa, s’escriu amb majúscula inicial (incloent-hi l’article en cas que en porti). Per exemple:

Text original For more information about the Safe Harbor framework, see the Department of Commerce's web site.
No Per a més informació sobre l'entorn Safe Harbor, vegeu la pàgina web del departament de Comerç.
Per a més informació sobre l'entorn Safe Harbor, vegeu la pàgina web del Departament de Comerç.
Text original If you also believe that we should teach freedom to children, please consider using GNU/Linux. Get more information at Free Software Foundation.
No Si també creieu que s'ha d'ensenyar la llibertat als nens i les nenes, penseu a fer servir GNU/Linux. Podeu obtenir-ne més informació a la fundació Free Software.
Si també creieu que s'ha d'ensenyar la llibertat als nens i les nenes, penseu a fer servir GNU/Linux. Podeu obtenir-ne més informació a la Free Software Foundation.
Text original UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.
No UNIX és una marca registrada de l'Open Group als Estats Units i en altres països.
UNIX és una marca registrada de The Open Group als Estats Units i en altres països.

Llistes numerades i vinyetes

A l’hora de traduir llistes numerades i vinyetes, cal tenir en compte si estan formades per frases completes (verbals), incompletes (nominals) o bé per una barreja de totes dues coses.

Frases completes (verbals)

A les enumeracions formades per frases completes, cal iniciar cada frase amb majúscula i acabar-la amb un punt. Per exemple:

Text original You can zoom in and out of pages in the View > Zoom menu, or with the following keyboard shortcuts:

 • Press CtrlCmd++ to display the web page one size larger
 • Press CtrlCmd+- to display the web page one size smaller
No Podeu ampliar i reduir pàgines a Visualitza > Escala, o amb les dreceres de teclat següents:

 • premeu CtrlCmd++ per a ampliar l’escala de la pàgina
 • premeu CtrlCmd+- per a reduir l'escala de la pàgina
Podeu ampliar i reduir pàgines a Visualitza > Escala, o amb les dreceres de teclat següents:

 • Premeu CtrlCmd++ per a ampliar l’escala de la pàgina.
 • Premeu CtrlCmd+- per a reduir l'escala de la pàgina.

Frases incompletes (nominals)

En cas que els elements de l’enumeració siguin frases incompletes (una sola paraula o sintagma), s’utilitzaran lletres majúscules però es prescindirà de la puntuació final. Per exemple:

Text original The following items can be changed on a slide master:

 • Background (color, gradient, hatching, or bitmap)
 • Background objects
 • Size, placement, and contents of header and footer elements to appear on every slide
No Es poden canviar els següents elements en una diapositiva mestra:

 • fons (color, gradient, ombreig o mapa de bits)
 • objectes del fons
 • mida, posicionament i continguts dels elements de la capçalera i del peu que apareixeran en totes les diapositives
Es poden canviar els següents elements en una diapositiva mestra:

 • Fons (color, gradient, ombreig o mapa de bits)
 • Objectes del fons
 • Mida, posicionament i continguts dels elements de la capçalera i del peu que apareixeran en totes les diapositives

Barreja de frases completes i incompletes

En cas que, en anglès, la llista inclogui frases completes i incompletes, sempre que sigui possible caldrà uniformitzar la llista de manera que no es barregin els dos tipus de frase.

Abreviacions

No s’han de confondre els símbols, les abreviatures i les sigles.

Els símbols són lletres o «conjunts de lletres utilitzades per a representar magnituds, quantitats, unitats, operacions, etc.» (segons el «Diccionari de la llengua catalana» de l’Institut d’Estudis Catalans), no porten punt i són objecte de consens internacional.

Les abreviatures són representacions «d’un mot o d’una frase per una o algunes de les seves lletres», porten un punt al final i gaudeixen d’un cert consens general.

A diferència de les abreviatures, les sigles són lletres «inicials d’un o més mots usades com a abreviació». Cal dir, també, que moltes sigles són acrònims, és a dir, abreviacions formades «amb lletres o segments inicials o finals extrets dels mots que componen una frase».

Símbols

Les unitats de mesura són els símbols més habituals amb què us podeu trobar. Sempre s’acaben sense punt i habitualment s’escriuen en minúscula (p. ex. «k», per «quilo-»), llevat dels casos en què el símbol prové d’un nom propi o quan es tracta de símbols dels múltiples més grans, que cal escriure en majúscula (p. ex. «G», per «giga-»). Els símbols de les unitats complexes s’han d’escriure en minúscula o majúscula segons les característiques dels seus formants (p. ex. «Mbit», per «megabit»). Aquí teniu una llista dels símbols més habituals en informàtica:

Símbol en anglès Significat en anglès Símbol en català Significat en català
" inch " polzada
b bit b bit
B byte B byte, octet
bps bit per second bps bit per segon
Bps byte per second Bps byte per segon, octet per segon
cm centimeter cm centímetre
Gb gigabit Gb gigabit
GB gigabyte GB gigabyte, gigaoctet
Gbitps, Gbps gigabit per second Gbps gigabit per segon
GBps gigabyte per second GBps gigabyte per segon, gigaoctet per segon
h hour h hora
Hz hertz Hz hertz
kb kilobit kb quilobit
kB kilobyte kB quilobyte, quilooctet
kbitps, kbps kilobit per second kbps quilobit per segon
kBps kilobyte per second kBps quilobyte per segon, quilooctet per segon
kHz kilohertz kHz quilohertz
m meter m metre
Mb megabit Mb megabit
MB megabyte MB megabyte, megaoctet
Mbitps, Mbps megabit per second Mbps megabit per segon
MBps megabyte per second MBps megabyte per segon, megaoctet per segon
MHz megahertz MHz megahertz
min minute min minut
mm millimeter mm mil·límetre
dpi dots per inch ppp punts per polzada
s second s segon

És important que els símbols s’escriguin tal com s’indica, especialment en el cas de les unitats de mesura. Per exemple, «quilobyte» s’escriu amb la «k» minúscula i la «B» majúscula («kB»), i «megabyte» amb totes dues en majúscula («MB»).

Abreviatures

Les abreviatures més habituals amb què us podeu trobar són les dels dies de la setmana, les dels mesos i alguna altra (que indiquem a continuació):

dl. - dilluns
dt. - dimarts
dc. - dimecres
dj. - dijous
dv. - divendres
ds. - dissabte
dg. - diumenge
gen. - gener
febr. - febrer
març - març
abr. - abril
maig - maig
juny - juny
jul. - juliol
ag. - agost
set. - setembre
oct. - octubre
nov. - novembre
des. - desembre
a/e (adreça electrònica)
etc. (etcètera)
màx. (màxim)
mín. (mínim)
núm. (número)
p. ex. (per exemple)
pàg. (pàgina)
tel. (telèfon)
veg. (vegeu)

És important que respecteu la forma de les abreviatures i que les escriviu exactament tal com s’indica, atès que són abreviacions consensuades i acceptades inequívocament per a la comunicació.

Sigles i acrònims

En el llenguatge de la informàtica hi ha una tendència prolífica a utilitzar sigles, que generalment ens arriben al català a través de l’anglès. Per exemple: «PC», «SCSI», «USB», «DOS», etc. Sempre que sigui possible cal emprar la forma catalana de les sigles, de manera que les lletres que la constitueixin corresponguin al sintagma desenvolupat.

Així, hem d’usar les traduccions al català de sigles que s’utilitzen àmpliament, com ara «XDSI» («xarxa digital de serveis integrats») i les que han estat normalitzades en català pel TERMCAT, com ara «PMF» («preguntes més freqüents»). Ara bé, convé respectar els casos en què la sigla anglesa està molt consolidada tant en català com internacionalment; n’és un exemple la sigla «CD» per «disc compacte» o «PC» per «ordinador personal».

Cal escriure les sigles sempre en majúscules, mai en cursiva i sense punt darrere de cadascuna de les lletres que les componen.

Podeu consultar l’Acronym Finder per als acrònims que desconeixeu i dels quals voleu saber el significat. També podeu consultar la següent llista de les principals sigles utilitzades en la localització de productes informàtics:

Nota: La paraula en negreta és la que dóna a la sigla el seu gènere.

Sigla
Significat en la llengua original
Traducció aproximada al català
Article i/o apostrofació
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line línia d’abonat digital asimètrica l’ADSL (f.)
BIOS Basic Input-Output System sistema bàsic d’entrada-sortida el BIOS (però: la memòria BIOS)
CD-R Compact Disc Recordable disc compacte enregistrable el CD-R
CD-RW Compact Disc Rewritable disc compacte reenregistrable el CD-RW
CD-ROM Compact Disc Read Only Memory disc compacte de memòria només de lectura el CD-ROM
CGI Common Gateway Interface interfície comuna de passarel·la la CGI
CPU Central Processing Unit unitat central de processament la CPU, la UCP
DNS Domain Name Server servidor de noms de domini el DNS
DOS Disk Operating System sistema operatiu de disc el DOS
DVD Digital Versatile Disc, Digital Video Disc disc versàtil digital, disc de vídeo digital el DVD
FAQ Frequently Asked Questions preguntes més freqüents (PMF) les PMF
FAT File Allocation table taula d’assignació de fitxers la FAT
FTP File Transfer Protocol protocol de transferència de fitxers l’FTP (m.)
GNOME GNU Network Object Model Environment entorn de model d’objecte de xarxa GNU el GNOME
GNU GNU’s Not Unix (System) (sistema) GNU no és Unix [acrònim recursiu] el GNU
GPL General Public License llicència pública general la GPL
GUI Graphical User Interface interfície gràfica d’usuari la GUI
HTML HyperText Markup Language llenguatge de marcatge d’hipertext l’HTML (m.)
HTTP HyperText Transfer Protocol protocol de transferència d’hipertext l’HTTP (m.)
IMAP Internet Message Access Protocol protocol d’accés a missatges d’Internet l’IMAP (m.)
ISDN Integrated Services Digital Network xarxa digital de serveis integrats (XDSI) l’XDSI (f.)
ISP Internet Services Provider proveïdor de serveis d’Internet l’ISP (m.)
KDE K Desktop Environment entorn d’escriptori K el KDE
LAN Local Area Network xarxa d’àrea local la LAN
LCD Liquid Crystal Display pantalla de cristall líquid la LCD
LILO LInux LOader carregador del Linux el LILO
NNTP Network News Transport Protocol protocol de transport de missatges en xarxa l’NNTP (m.)
OCR Optical Character Recognition reconeixement òptic de caràcters (ROC) el ROC
OS Operating System sistema operatiu el SO, l’OS
PC Personal Computer ordinador personal el PC
POP Post Office Protocol protocol d’oficina de correus el POP
PPP Point-to-Point Protocol protocol punt a punt el PPP
RAM Random Access Memory memòria d’accés aleatori la RAM
RSS Really Simple Syndication sindicació realment simple l’RSS
ROM Read Only Memory memòria només de lectura la ROM
SCSI Small Computer System Interface interfície de sistema per a ordinadors petits l’SCSI (f.)
SGML Standard Generalized Markup Language llenguatge de marcatge generalitzat estàndard l’SGML (m.)
SMTP Simple Mail Transfer Protocol protocol senzill de transferència de correu l’SMTP (m.)
TCP/IP Transfer Control Protocol/Internet Protocol protocol de control de transferència / protocol d’Internet el TCP/IP (però: l’adreça IP)
URL Uniform Resource Locator localitzador uniforme de recursos l’URL (m.)
US(A) United States (of America) Estats Units d’Amèrica (EUA) els EUA
USB Universal Serial Bus bus en sèrie universal l’USB (m.)
VPN Virtual Private Network xarxa privada virtual la VPN
XML Extensible Markup Language llenguatge de marcatge expandible l’XML (m.)
Apostrofació

En general, considerarem les sigles com un mot més i les apostrofarem, doncs, seguint les normes generals d’apostrofació en català, tenint en compte el gènere (masculí o femení) del concepte que descriuen i la manera com es llegeixen (lletra a lletra o com un sol mot) i no pas la manera com s’escriuen, ni el nom desenvolupat a què corresponen:

Sigles masculines Sigles femenines
el BASIC (codi) la GPL (llicència)
el CD-ROM (disc) les PMF (preguntes)
el PC (ordinador) la RAM (memòria)
l'HTML (llenguatge)(l'hac-te-ema-ela) l'SCSI (interfície)(l'essa-ce-essa-i)
l'URL (localitzador)(l'u-erra-ela) l'XDSI (xarxa)(l'ics-de-essa-i)
Plurals

En català, les sigles no tenen plural; l’article que les precedeix indica si s’estan utilitzant en singular o en plural. Per tant, no direm «els CD-ROMs», ni «els PC’s», sinó simplement «els CD-ROM» i «els PC».

Utilització en textos llargs

Quan traduïm textos llargs (fitxers d’ajuda, qualsevol tipus de documentació, etc.) i especialment en el cas de sigles poc conegudes o poc habituals, el primer cop que apareix una sigla cal indicar el sintagma desenvolupat a què correspon, entre parèntesis i en cursiva, així com la traducció aproximada en català en rodona:

...Pel que fa a la CRL (Certificate Revocation List, llista de revocació de certificats), és una...
...a la GPL (General Public License, llicència pública general) s'esmenta que...

En canvi, no hi ha cap necessitat d’indicar, per exemple, què és un PC o un CD-ROM, ja que s’assumeix que aquestes sigles són habituals en l’àmbit de la informàtica. Per tant, escriurem

...al PC teniu segurament una unitat de CD-ROM que...

i no:

... al PC (Personal Computer, ordinador personal) teniu segurament una unitat de CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory, memòria només de lectura en disc compacte) que...