Guia d’estil de Softcatalà

Compartiu

Apèndixs

Apèndix 1. Paraules i expressions freqüents

TBF

Apèndix 2. Errors freqüents

Construccions incorrectes

En la parla de cada dia utilitzem tot un seguit d’expressions, majoritàriament manllevades del castellà, que són incorrectes i que, evidentment, no utilitzarem en les traduccions. Algunes d’aquestes expressions incorrectes són:

Donat que

És la traducció incorrecta al català de l’expressió castellana «dado que». Al seu lloc, utilitzarem «atès que»:

Text original Since the FAQ are not updated...
No Donat que les PMF no estan actualitzades...
Atès que les PMF no estan actualitzades...

També són incorrectes les construccions del tipus «donat el» / «donada la» / «donats els» / «donades les»; ha de ser «atès el» / «atesa la» / «atesos els» / «ateses les»: «Ateses les dificultats per a aconseguir…».

Doncs

En català no és correcte utilitzar «doncs» en sentit causal. Al seu lloc, utilitzarem «ja que», «perquè», etc.

Text original The file cannot be opened, as it does not exist.
No No es pot obrir el fitxer, doncs no existeix.
No es pot obrir el fitxer, ja que/perquè no existeix.
En quant a

És la traducció incorrecta al català de l’expressió castellana «en cuanto a». La forma correcta és «quant a» o bé «pel que fa a»:

Text original About data transmission...
No En quant a la transmissió de dades...
Pel que fa a/Quant a la transmissió de dades...
Hi han

El verb «haver-hi» és impersonal, per això no té plural en català central, atès que no té subjecte. Per tant, no es diu «hi han», «hi havien», «hi hauran», sinó «hi ha», «hi havia», «hi haurà», encara que el complement que el segueixi sigui plural:

Text original There are some commands that...
No Hi han algunes ordres que...
Hi ha algunes ordres que...
Tals com

És la traducció incorrecta al català de l’expressió castellana «tales como». La forma correcta és «com ara»:

Text original Some programs, such as Winamp, can perform...
No Alguns programes, tals com el Winamp, poden dur a terme...
Alguns programes, com ara el Winamp, poden dur a terme...

També és incorrecta la construcció «tal i com», ha de ser «tal com»: «Tal com diu el manual…»

Tenir que

És la traducció incorrecta al català de l’expressió castellana «tener que». La forma correcta és «haver de»; també es pot utilitzar el verb impersonal «caldre»:

Text original You must close the file before deleting it.
No Abans de suprimir el fitxer teniu que tancar-lo
Abans de suprimir el fitxer heu de tancar-lo / cal que el tanqueu.

Paraules i expressions que cal evitar

Sí / si

Un error habitual en la localització de l’anglès al català és confondre la conjunció «si» amb la partícula afirmativa «sí». L’afirmació anglesa «yes» s’expressa en català amb la partícula «sí» (amb accent damunt la «i»), que es distingeix de l’expressió de valor condicional «si», equivalent de l’anglès «if»/«whether».

Text original Yes, I want to use the file if available.
No Si, vull utilitzar el fitxer si està disponible.
, vull utilitzar el fitxer si està disponible.
To be about to

Aquesta construcció, que apareix amb una certa freqüència, no es traduirà per «estar a punt de», sinó per la construcció «ara» + futur:

Text original The application is about to be installed.
No L'aplicació està a punt d'instal·lar-se.
Ara s'instal·larà l'aplicació.
To need

Cal tenir en compte que, en anglès, el verb «to need» a vegades s’utilitza en el sentit d’obligació més que no pas de necessitat real; en aquest cas no el traduirem per «necessitar» sinó per «caldre», i fins i tot ho podem convertir en una frase impersonal:

Text original You need to fill the form to get access to this webpage.
No Per a poder entrar en aquesta pàgina web necessiteu emplenar el formulari.

Per a poder entrar en aquesta pàgina web cal que empleneu el formulari.o bé

Per a poder entrar en aquesta pàgina web cal emplenar el formulari.

Altres paraules i expressions

Hi ha alguns termes anglesos que a vegades traduïm sense pensar-nos-ho gaire, però, sense que aquesta traducció sigui incorrecta, i sempre depenent del context, n’hi ha de més adients:

Terme en anglès
Traducció habitual (en el nostre àmbit)
Traduccions recomanades (en el nostre àmbit)
company (the company you work in) companyia (la companyia on treballeu) empresa (l’empresa on treballeu)
different (a different name) diferent (un nom diferent) altre (un altre nom)
dramatically (dramatically increased) dramàticament (augmentat dramàticament) considerablement, enormement (augmentat considerablement)
entire (the entire document) enter, sencer (el document sencer) tot (tot el document)
in the (in the file, in the list) en el, en la (en el fitxer, en la llista) del, de la (del fitxer, de la llista)
particular (a particular file) particular (un fitxer particular) concret, determinat (un fitxer concret)
previously (previously seen) prèviament (vist prèviament) anteriorment (vist anteriorment)
specific (a specific file) específic (un fitxer específic) determinat, concret (un fitxer determinat)
specify, to (specify a filename) especificar (especifiqueu un nom de fitxer) indicar (indiqueu un nom de fitxer)

Falsos amics

Hi ha un bon nombre de termes anglesos la traducció al català dels quals sembla evident, però que, en canvi, és incorrecta. D’aquestes paraules se’n sol dir «falsos amics» o, en anglès, «false friends». Aquí teniu els més habituals en informàtica:

Terme en anglès
Traducció incorrecta (en el nostre àmbit)
Traducció correcta (en el nostre àmbit)
actual actual real
actually actualment realment
assist, to assistir ajudar
billion bilió mil milions
boot, to botar arrencar
command comanda, comandament ordre
common place lloc comú tòpic
contributor contribuïdor col·laborador
current corrent actual
data data dades
enter, to (ús transitiu) entrar introduir
font font tipus (de lletra)
inconsistence inconsistència incoherència
introduce, to introduir presentar
large llarg gran
library llibreria biblioteca
proprietary software programari propietari programari de propietat
question qüestió pregunta
re- re- (en molts casos) tornar a...
reboot, to rebotar arrencar de nou
recipient recipient receptor, destinatari
recreate, to recrear tornar a crear
remove, to remoure treure, eliminar
resume, to resumir reprendre
summary sumari resum
support, to suportar funcionar amb, permetre l'ús de, ser compatible amb...
topic tòpic tema
wait (for), to esperar per esperar, esperar a

Barbarismes

Per influència de l’espanyol (sovint també de l’anglès), i també per un desconeixement de la llengua, amb freqüència utilitzem mots que són incorrectes, o bé que són correctes però no s’utilitzen adequadament. En aquesta llista hi teniu els més freqüents:

 • a / ha: ha és una forma del verb «haver»; per tant, sempre du un participi darrere: «ha obert», «ha compilat», «ha introduït». En canvi, a és una preposició: «M’ho ha dit a mi», «S’ha desat a la carpeta».
 • adreça / direcció: Els usuaris tenen una adreça electrònica, poden consultar una adreça web i viuen en una adreça determinada de la seva localitat. En canvi, poden anar en direcció a un lloc.
 • alçada / alçària / altura: Una persona o un altre ésser viu pot fer una alçada d’1,80 m, però un tipus de lletra pot fer 20 punts d’alçària i una taula, 5 files d’alçària. Un avió pot volar a una altura de 10.000 m.
 • cerca / recerca / búsqueda: Tot i que «buscar» és correcte, búsqueda és un castellanisme i per tant cal utilitzar cerca o recerca. Per a les traduccions, també preferirem el substantiu «cerca» i el verb «cercar».
 • compondre / composar: Una cadena es compon (i no «es composa») de caràcters, o està composta (i no «composada») de caràcters. El verb composar no té aplicació en informàtica, o molt rarament.
 • contrasenya / contrassenya: Tot i que contrassenya es veu escrit sovint, és un mot incorrecte. El mot correcte és contrasenya, amb una essa.
 • darrere / darrera: La forma correcta és amb -e: darrere (i no «darrera»). El mateix per a enrere, rere, etc. Compte: «darrera» és correcte quan fa referència a la forma femenina de l’adjectiu «darrer» («la darrera vegada»).
 • deshabilitar / inhabilitar: el verb anglès disable es tradueix sempre per inhabilitar, no pas per deshabilitar.
 • em / hem: hem és una forma del verb «haver»; per tant, sempre du un participi darrere: hem obert, hem compilat, hem introduït. En canvi, em vol dir «a mi», i s’utilitza amb formes verbals conjugades: «em sembla», «em dóna», «em diu». Com a regla pràctica, es pot aplicar una prova: em pot canviar-se, a la llengua parlada, per «me»: «em sembla» = «me sembla». En canvi, amb hem no es pot fer. Aplicant aquesta prova senzilla n’hi ha prou per a saber quina de les dues formes cal utilitzar.
 • esquerre: «esquerre» només és correcte quan s’utilitza com a adjectiu masculí («el botó esquerre»), però en cap cas es pot utilitzar com a nom. Com a nom, la forma correcta és «esquerra» («a l’esquerra de la pantalla»).
 • fallar / fallir: Un procés, programa, etc., pot fallar o pot fallir, però no pot fer fallida, ja que aquest substantiu s’aplica a altres àmbits. Per raons de simplicitat, doncs, utilitzarem sempre el verb fallar.
 • major que / més gran que / menor que / més petit que: Un fitxer pot ser més gran o més petit que un altre, però mai major ni menor. Major i menor s’utilitzen molt poc, i només fora del nostre àmbit.
 • mida / mesura / tamany: Tamany és un castellanisme inacceptable, tot i que malauradament molt estès; un fitxer té una mida determinada, però es poden prendre mesures per a fer-lo més petit. Una d’aquestes mesures pot ser utilitzar un altre tipus de compressió.
 • nombre / número: El mot nombre s’usa quan es pot canviar per «quantitat» («El nombre de visitants del web és de XX» = «La quantitat de visitants…») o bé quan vol dir «xifra» («El nombre 0 no pot aparèixer mai»). El mot número indica la posició dins una sèrie. Exemples: «el número de sèrie», «el número de port», «el nombre de fitxers», «el nombre d’instal·lacions». No es pot usar número en els casos en què pertoca nombre.
 • pausar / fer una pausa: pausar, en català, no existeix. Per a traduir el verb anglès to pause cal cercar altres solucions, com per exemple: fer una pausa.
 • programari – maquinari / programarismaquinaris: Tant programari com maquinari són mots que no tenen plural; per tant, programaris i maquinaris són mots incorrectes.
 • recolzar – donar suport: Recolzar només es pot utilitzar en un sentit físic: per tant, una institució no ens pot recolzar ni donar recolzament: només ens pot donar suport (però tampoc no ens pot suportar). Si algú ens ofereix el seu suport, vol dir que està d’acord amb nosaltres, que està disposat a defensar les nostres opinions; però si ens ofereix recolzament vol dir que permet que ens hi recolzem físicament.
 • targeta / tarja: Tarja existeix, però no en el sentit amb què ens trobem normalment en l’àmbit informàtic. Utilitzarem sempre targeta (de so, de vídeo, de xarxa, etc.)
 • tentative / provisional: la paraula tentatiu no existeix en català. Una possible traducció de tentative és provisional.
 • varis / diversos: Varis existeix, però el seu ús és més restringit que diversos. En el sentit habitual de «diversos programes», «diverses aplicacions», etc., utilitzarem sempre diversos i diverses.
 • voler / desitjar: En frases com ara «Do you wish to close the window?», cal traduir wish per voleu, no pas per desitgeu.

El web o la web?

Contràriament al que es veu sovint, el mot «web» només es pot utilitzar en femení («la web») quan ens referim a una pàgina web. Si parlem d’un lloc web, o de tot el sistema web, haurem d’utilitzar el masculí («el web»). Atès que és infreqüent que un web contingui una sola pàgina, rarament parlarem d’una pàgina web, i per tant cal dir sempre «el web del diari X», «el web de la Generalitat», etc. Si volem fer referència a una pàgina concreta d’un web, podem parlar de «la pàgina de serveis del web de l’Ajuntament» o de «les pàgines de descàrrega del web de la revista X».

Tipografia

 • Tot sovint s’utilitza l’accent agut (´, caràcter ASCII ampliat 180) en comptes de l’apòstrof (‘, caràcter ASCII 39) per a apostrofar paraules; això és incorrecte. Per tant, no heu d’escriure «l´adreça» ni «l´URL», sinó «l’adreça» i «l’URL».
 • Alguns traductors es troben amb problemes a l’hora d’escriure el punt volat (·, caràcter ASCII ampliat 183) que forma part de la ela geminada, i escriuen un punt normal (., caràcter ASCII 46) al seu lloc. Atès que la forma «l.l» és incorrecta («cancel.la»), cal escriure «l·l» («cancel·la»). A la majoria de teclats, el punt volat es troba a la tecla del 3. Per a escriure la ela geminada, doncs, cal prémer Majús + 3 (ens referim a les tecles de les xifres, no pas a les tecles de funció, les que hi ha situades a la part superior del teclat). Si aquest caràcter no és al vostre teclat, premeu la tecla Alt i, sense deixar-la anar, escriviu 0183 al teclat numèric de la dreta (no amb els nombres de la part superior del teclat, sota les tecles de funció). Finalment, deixeu anar la tecla Alt, i el punt volat ha d’aparèixer allà on teniu la busca.

Apèndix 3. Topònims i llengües

Topònims

Quan calgui traduir noms de ciutats o altres topònims se seguiran els criteris següents:

 • En el cas de topònims dels Països Catalans, és a dir, de (alfabèticament) Catalunya, Catalunya del Nord, Franja de Ponent, Illes Balears, País Valencià i Principat d’Andorra, a més del Carxe i la ciutat sarda de l’Alguer: s’utilitzarà sempre la forma nadiua (incloent-hi les formes occitanes d’Era Val d’Aran i la Fenolleda). Exemples: Girona, Perpinyà, Benavarri, Alaior, Alcoi, la Massana, Vielha.
 • En el cas de topònims de fora dels Països Catalans: s’utilitzarà sempre la traducció/adaptació fonètica històrica. Si no n’hi ha cap, s’utilitzarà el topònim oficial en la llengua original, o la forma adaptada en el cas de llengües que no utilitzin l’alfabet llatí. Exemples: Saragossa, Cadis, Londres, Moscou, Nàpols, Nova York, l’Havana, però Buenos Aires, San Francisco, Los Angeles, Düsseldorf. Per a adaptar topònims que pertanyen a l’alfabet ciríl·lic, àrab o hebreu, recomanem seguir les propostes de transcripció de l’IEC.

Convé recordar que en català els articles dels topònims van en minúscula, excepte quan es troben a l’inici d’una frase o bé en els casos en què es conserva el topònim en la llengua original: l’Hospitalet de Llobregat, l’Alcora, la Bastida, l’Havana; però Los Angeles, Los Alamos.

Llistat de països
Codi
Anglès
Català
AF Afghanistan Afganistan
AX Åland Islands Illes Åland
AL Albania Albània
DZ Algeria Algèria
AS American Samoa Samoa Americanes
AD Andorra Andorra
AO Angola Angola
AI Anguilla Anguila
AQ Antarctica Antàrtida
AG Antigua and Barbuda Antigua i Barbuda
AR Argentina Argentina
AM Armenia Armènia
AW Aruba Aruba
AU Australia Austràlia
AT Austria Àustria
AZ Azerbaijan Azerbaitjan
BS Bahamas Bahames
BH Bahrain Bahrein
BD Bangladesh Bangladesh
BB Barbados Barbados
BY Belarus Bielorússia (o Rússia Blanca)
BE Belgium Bèlgica
BZ Belize Belize
BJ Benin Benín
BM Bermuda Bermuda
BT Bhutan Bhutan
BO Bolivia Bolívia
BA Bosnia and Herzegovina Bòsnia i Hercegovina
BW Botswana Botsuana
BV Bouvet Island Bouvet
BR Brazil Brasil
IO British Indian Ocean Territory Territori Britànic de l’Oceà Índic
BN Brunei Darussalam Brunei
BG Bulgaria Bulgària
BF Burkina Faso Burkina Faso
BI Burundi Burundi
KH Cambodia Cambotja
CM Cameroon Camerun
CA Canada Canadà
CV Cape Verde Cap Verd
KY Cayman Islands Illes Caiman
CF Central African Republic República Centrafricana
TD Chad Txad
CL Chile Xile
CN China Xina
CX Christmas Island Illa de Christmas
CC Cocos (Keeling) Islands Illa de Cocos
CO Colombia Colòmbia
KM Comoros Comores
CG Congo República del Congo
CD Congo, the Democratic Republic of the República Democràtica del Congo
CK Cook Islands Arxipèlag (Illes) de Cook
CR Costa Rica Costa Rica
CI Côte d’Ivoire Costa de Vori
HR Croatia Croàcia
CU Cuba Cuba
CY Cyprus Xipre
CZ Czech Republic Txèquia
DK Denmark Dinamarca
DJ Djibouti Gibuti
DM Dominica Dominica
DO Dominican Republic República Dominicana
EC Ecuador Equador
EG Egypt Egipte
SV El Salvador el Salvador
GQ Equatorial Guinea Guinea Equatorial
ER Eritrea Eritrea
EE Estonia Estònia
ET Ethiopia Etiòpia
FK Falkland Islands (Malvinas) Illes Malvines (Falkland)
FO Faroe Islands Illes Fèroe
FJ Fiji Fiji
FI Finland Finlàndia
FR France França
GF French Guiana Guaiana Francesa
PF French Polynesia Polinèsia Francesa
TF French Southern Territories Territoris Francesos del Sud
GA Gabon Gabon
GM Gambia Gàmbia
GE Georgia Geòrgia
DE Germany Alemanya
GH Ghana Ghana
GI Gibraltar Gibraltar
GR Greece Grècia
GL Greenland Grenlàndia
GD Grenada Grenada
GP Guadeloupe Guadalupe
GU Guam Guam
GT Guatemala Guatemala
GN Guinea Guinea
GW Guinea-Bissau Guinea Bissau
GY Guyana Guaiana
HT Haiti Haití
HM Heard Island and McDonald Islands Illa Heard i Illes McDonald
VA Holy See (Vatican City State) la Ciutat del Vaticà
HN Honduras Hondures
HK Hong Kong Hong Kong
HU Hungary Hongria
IS Iceland Islàndia
IN India Índia
ID Indonesia Indonèsia
IR Iran, Islamic Republic of Iran
IQ Iraq Iraq
IE Ireland Irlanda
IL Israel Israel
IT Italy Itàlia
JM Jamaica Jamaica
JP Japan Japó
JO Jordan Jordània
KZ Kazakhstan Casaquistan
KE Kenya Kenya
KI Kiribati Kiribati
KP Korea, Democratic People’s Republic of Corea del Nord
KR Korea, Republic of Corea del Sud
KW Kuwait Kuwait
KG Kyrgyzstan Quirguisistan
LA Lao People’s Democratic Republic Laos
LV Latvia Letònia
LB Lebanon Líban
LS Lesotho Lesotho
LR Liberia Libèria
LY Libyan Arab Jamahiriya Líbia
LI Liechtenstein Liechtenstein
LT Lithuania Lituània
LU Luxembourg Luxemburg
MO Macao Macau
MK Macedonia, the Former Yugoslav Republic of Macedònia
MG Madagascar Madagascar
MW Malawi Malawi
MY Malaysia Malàisia
MV Maldives Maldives
ML Mali Mali
MT Malta Malta
MH Marshall Islands Illes Marshall
MQ Martinique Martinica
MR Mauritania Mauritània
MU Mauritius Maurici
YT Mayotte Mayotte
MX Mexico Mèxic
FM Micronesia, Federated States of Micronèsia, Estats Federats de
MD Moldova, Republic of Moldàvia
MC Monaco Mònaco
MN Mongolia Mongòlia
ME Montenegro Montenegro
MS Montserrat Montserrat
MA Morocco Marroc
MZ Mozambique Moçambic
MM Myanmar Mianmar
NA Namibia Namíbia
NR Nauru Naüru
NP Nepal Nepal
NL Netherlands Països Baixos
AN Netherlands Antilles Antilles Holandeses
NC New Caledonia Nova Caledònia
NZ New Zealand Nova Zelanda
NI Nicaragua Nicaragua
NE Niger Níger
NG Nigeria Nigèria
NU Niue Niue
NF Norfolk Island Norfolk
MP Northern Mariana Islands Illes Mariannes del Nord
NO Norway Noruega
OM Oman Oman
PK Pakistan Paquiistan
PW Palau Palau
PS Palestinian Territory, Occupied Palestina
PA Panama Panamà
PG Papua New Guinea Nova Guinea Pàpua
PY Paraguay Paraguai
PE Peru Perú
PH Philippines Filipines
PN Pitcairn Illes Pitcairn
PL Poland Polònia
PT Portugal Portugal
PR Puerto Rico Puerto Rico
QA Qatar Qatar
RE Reunion Reunió
RO Romania Romania
RU Russian Federation Rússia (o Federació Russa)
RW Rwanda Ruanda
SH Saint Helena Santa Helena
KN Saint Kitts and Nevis Saint Kitts i Nevis
LC Saint Lucia Santa Llúcia
PM Saint Pierre and Miquelon Saint Pierre i Miquelon
VC Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent i les Grenadines
WS Samoa Samoa
SM San Marino San Marino
ST Sâo Tome and Principe São Tomé i Príncipe
SA Saudi Arabia Aràbia Saüdita
SN Senegal Senegal
RS Serbia Sèrbia
SC Seychelles Seychelles
SL Sierra Leone Sierra Leone
SG Singapore Singapur
SK Slovakia Eslovàquia
SI Slovenia Eslovènia
SB Solomon Islands Illes Salomó
SO Somalia Somàlia
ZA South Africa República de Sud-àfrica
GS South Georgia and the South Sandwich Islands Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud
ES Spain Espanya
LK Sri Lanka Sri Lanka
SD Sudan Sudan
SR Suriname Surinam
SJ Svalbard and Jan Mayen Svalbard i Jan Mayen
SZ Swaziland Suazilàndia
SE Sweden Suècia
CH Switzerland Suïssa
SY Syrian Arab Republic Síria
TW Taiwan, Province of China Taiwan
TJ Tajikistan Tatgiquistan
TZ Tanzania, United Republic of Tanzània
TH Thailand Tailàndia
TL Timor-Leste Timor Oriental
TG Togo Togo
TK Tokelau Tokelau
TO Tonga Tonga
TT Trinidad and Tobago Trinitat i Tobago
TN Tunisia Tunísia
TR Turkey Turquia
TM Turkmenistan Turcmenistan
TC Turks and Caicos Islands Illes de Turks i Caicos
TV Tuvalu Tuvalu
UG Uganda Uganda
UA Ukraine Ucraïna
AE United Arab Emirates Emirats Àrabs Units
GB United Kingdom Regne Unit (o Gran Bretanya i Irlanda del Nord)
US United States Estats Units d’Amèrica (Estats Units)
UM United States Minor Outlying Islands Illes Perifèriques Menors dels EUA
UY Uruguay Uruguai
UZ Uzbekistan Usbequistan
VU Vanuatu Vanuatu
VE Venezuela Veneçuela
VN Viet Nam Vietnam
VG Virgin Islands, British Illes Verges Britàniques
VI Virgin Islands, U.S. Illes Verges Americanes
WF Wallis and Futuna Wallis i Futuna
EH Western Sahara Sàhara Occidental
YE Yemen Iemen
ZM Zambia Zàmbia
ZW Zimbabwe Zimbàbue
Ciutats del món

La taula que presentem tot seguit és una primera aproximació a una llista de ciutats en català. S’ha extret d’un llistat de capitals de països en català, que en un futur s’anirà ampliant.

Ciutat (anglès) Ciutat (català)
Abu Dhabi Abu Dhabi
Abuja Abuja
Accra Acra
Adamstown Adamstown
Addis Ababa Adis Abeba
Agana Agana
Algiers Alger
Alofi Alofi
Amman Amman
Amsterdam Amsterdam
Andorra la Vella Andorra la Vella
Ankara Ànkara
Antananarivo Antananarivo
Apia Apia
Ashgabat Aixgabad
Asmara Asmara
Astana Astanà
Asunción Asunción
Athens Atenes
Avarua Avarua
Baghdad Bagdad
Bairiki Bairiki
Baku Bakú
Bamako Bamako
Bandar Seri Begawan Bàndar Seri Begàuan
Bangkok Bangkok
Bangui Bangui
Banjul Banjul
Basse-Terre Basse-Terre
Basseterre Basseterre
Beijing Pequín
Beirut Beirut
Belgrade Belgrad
Belmopan Belmopan
Berlin Berlín
Bern Berna
Bishkek Bixkek
Bissau Bissau
Bogotá Bogotà
Brades Brades
Brasília Brasília
Bratislava Bratislava
Brazzaville Brazzaville
Bridgetown Bridgetown
Brussels Brussel·les
Bucharest Bucarest
Budapest Budapest
Buenos Aires Buenos Aires
Bujumbura Bujumbura
Cairo el Caire
Canberra Cànberra
Cape Town la Ciutat del Cap
Caracas Caracas
Castries Castries
Cayenne Cayenne
Charlotte Amalie Charlotte Amalie
Chisinau Quixinau
Cockburn Town Cockburn Town
Colombo Colombo
Conakry Conakrí
Copenhagen Copenhaguen
Dacca Daca
Dakar Dakar
Dalap-Uliga-Darrit Majuro
Damascus Damasc
Diego Garcia Diego Garcia
Dili Dili
Djibouti Gibuti
Dodoma Dódoma
Doha Doha
Dublin Dublín
Dushanbe Duixanbé
El Aaiún Al-Aiun
Flying Fish Cove Flying Fish Cove
Fort-de-France Fort-de-France
Freetown Freetown
Gaborone Gaborone
Georgetown Georgetown
Gibraltar Gibraltar
Grytviken Grytviken
Guatemala Guatemala
Hamilton Hamilton
Hanoi Hanoi
Harare Harare
Havana l’Havana
Helsinki Hèlsinki
Hong Kong Hong Kong
Honiara Honiara
Islamabad Islamàbad
Jakarta Jakarta
Jamestown Jamestown
Jerusalem Jerusalem
Kabul Kàbul
Kampala Kampala
Katmandu Katmandu
Khartoum Khartum
Kiev Kíev
Kigali Kigali
Kingston Kingston
Kingstown Kingstown
Kinshasa Kinshasa
Koror Koror
Kuala Lumpur Kuala Lúmpur
Kuwait Al-Kuwait
La Paz La Paz
Libreville Libreville
Lilongwe Lilongwe
Lima Lima
Lisbon Lisboa
Ljubljana Liubliana
Lomé Lomé
London Londres
Longyearbyen Longyearbyen
Luanda Luanda
Lusaka Lusaka
Luxembourg Luxemburg
Macau Macau
Madrid Madrid
Malabo Malabo
Male Malé
Mamoudzou Mamutzu
Managua Managua
Manama Al-Manama
Manila Manila
Maputo Maputo
Mariehamn Mariehamn
Maseru Màseru
Mata-Utu Mata-Utu
Mbabane Mbabane
Mexico City la Ciutat de Mèxic
Minsk Minsk
Mogadiscio Mogadixo
Monaco Mònaco
Monrovia Monròvia
Montevideo Montevideu
Moroni Moroní
Moscow Móscou
Muscat Masqat
N’Djamena N’Djamena
Nairobi Nairobi
Nassau Nassau
New Delhi Nova Delhi
Niamey Niamei
Nicosia Nicosia
Nouakchott Nàwakxut
Nouméa Noumea
Nuku’alofa Nuku’alofa
Nuuk Nuuk
Oranjestad Oranjestad
Oslo Oslo
Ottawa Òttawa
Ouagadougou Ugadugú
Pago Pago Pago Pago
Palikir Palikir
Panama Panamà
Papeete Papeete
Paramaribo Paramaribo
Paris París
Phnom Penh Phnom Penh
Plymouth Plymouth
Podgorica Podgóritsa
Port Louis Port Louis
Port Moresby Port Moresby
Port Vila Port Vila
Port of Spain Port of Spain
Port-au-Prince Port-au-Prince
Port-aux-Français Port-aux-Français
Porto-Novo Porto-Novo
Prague Praga
Praia la Praia
Pretoria Pretòria
Pristina Príxtina
Pyongyang Pyongyang
Quito Quito
Rabat Rabat
Ramallah Ramal·là
Rangoon Rangun
Reykjavík Reykjavík
Riga Riga
Riyadh Riad
Road Town Road Town
Rome Roma
Roseau Roseau
Saint George’s Saint George’s
Saint John’s Saint John’s
Saint-Denis Saint-Denis
Saint-Pierre Saint-Pierre
Saipan Saipan
San José San José
San Juan San Juan
San Marino San Marino
San Salvador San Salvador
Sana’a Sanà
Santiago Santiago
Santo Domingo Santo Domingo
Sarajevo Saraievo
Seoul Seül
Singapore Singapur
Skopje Skópie
Sofia Sòfia
Stanley Stanley
Stockholm Estocolm
Sucre Sucre
Suva Suva
São Tomé São Tomé
Taipei Taipei
Tallinn Tal·lin
Tashkent Taixkent
Tbilisi Tbilissi
Tegucigalpa Tegucigalpa
Tehran Teheran
The Valley The Valley
Thimphu Thimbu
Tirana Tirana
Tokyo Tòquio
Tripoli Trípoli
Tunis Tunis
Tórshavn Tórshavn
Ulan Bator Ulan Bàtor
Vaduz Vaduz
Vaiaku Vaiaku
Valletta La Valletta
Vatican City la Ciutat del Vaticà
Victoria Victòria
Vienna Viena
Vientiane Vientiane
Vilnius Vílnius
Warsaw Varsòvia
Washington Washington
Wellington Wellington
West Island West Island
Willemstad Willemstad
Windhoek Wíndhuk
Yamoussoukro Iamussukro
Yaounde Iaundé
Yaren Yaren
Yerevan Ierevan
Zagreb Zàgreb

Llengües

Anglès
Català
Afghani afganès
Afrikaans afrikaans
Albanian albanès
Amharic amhàric
Arabic àrab
Armenian armeni
Assamese assamès
Azerbaijani àzeri
Basque basc
Bengali bengalí
Bosnian bosnià
Breton bretó
Buhid bugui
Bulgarian búlgar
Byelorussian bielorús
Catalan català
Chinese xinès
Coptic copte
Corsican cors
Croatian croat
Cypriot xipriota
Czech txec
Danish danès
Dutch holandès
English anglès
Esperanto esperanto
Estonian estonià
Faroese feroès
Finnish finès
French francès
Gaelic (Scots) gaèlic (escocès)
Galician gallec
Georgian georgià
German alemany
Greek grec
Gujarati gujarati
Gur gur
Hebrew hebreu
Hindi hindi
Hungarian hongarès
Icelandic islandès
Indonesian indonesi
Interlingua interlingua
Irish irlandès
Italian italià
Japanese japonès
Kannada kannarès
Kazakh casac
Khmer khmer
Korean coreà
Kurdish kurd
Lao laosià
Latin llatí
Latvian letó
Lithuanian lituà
Macedonian macedoni
Malay malai
Malayalam malaiàlam
Maltese maltès
Manx manx
Maori maori
Mayan languages llengües maies
Mongolian mongol
Nepali nepalès
Norwegian noruec
Nyanja nyanja
Occitan occità
Panjabi, Punjabi panjabi
Pashto, Pashtu, Paxto paixtu
Persian persa
Polish polonès
Portuguese portuguès
Quechua quítxua
Romanian romanès
Russian rus
Sardinian sard
Scottish Gaelic gaèlic escocès
Serbian serbi
Serbo-Croatian serbocroat
Slovak eslovac
Slovenian eslovè
Spanish espanyol, castellà
Suomi finès
Swahili suahili
Swedish suec
Syriac siríac
Tagalog tagal
Tamil tàmil
Tai, Thai tai
Tibetan tibetà
Turkish turc
Turkmen turcman
Ugaritic ugarític
Ukrainian ucraïnès
Upper Sorbian alt sòrab
Uzbek usbec
Vietnamese vietnamita
Walloon való
Welsh gal·lès
Xhosa xosa
Yiddish jiddisch
Zulu zulu

Alfabets

Anglès
Català
Arabic àrab
Baltic bàltic
Central European llatí
Cyrillic ciríl·lic
Devanagari devanagari
Hebrew hebreu
Simplified Chinese xinès simplificat
Traditional Chinese xinès tradicional
Western llatí