Recull de termes de Softcatalà

Compartiu

Avís important

El Recull de termes ha estat substituït pel projecte Terminologia. Podeu consultar la darrera versió del recull o baixar-la en format html.

Recull de termes de Softcatalà

Versió del Recull: 4.2
Darrera actualització: 12/12/2010

Introducció

Aquest recull de termes informàtics en anglès, amb la seva corresponent traducció al català, és elaborat i actualitzat de manera continuada per Softcatalà. Aquests termes s’han extret dels textos originals en anglès dels diferents programes que Softcatalà ha traduït fins ara o que s’estan traduint actualment, tot i que inclou també neologismes que es normalitzen periòdicament.

Publicant aquest recull, Softcatalà vol posar la seva experiència i coneixements a l’abast de tothom qui vulgui escriure programes en català, traduir-los d’altres llengües, o simplement d’aquells a qui els serveix com a eina de consulta. Si en aquest recull no trobeu el terme que cerqueu, us recomanem consultar el CERCATERM del TERMCAT.

Softcatalà ha comptat amb el suport del Centre de Terminologia TERMCAT, entitat que ha revisat el contingut del Recull de termes i suggerit els canvis que ha considerat oportuns, en virtud de l’acord de col·laboració que hi ha entre aquestes dues entitats des de juny de 1999.

Si teniu comentaris o suggeriments sobre el Recull de termes feu-los arribar a la llista de terminologia que trobareu a la web de Softcatalà.

L’equip de Softcatalà

Recull de termes

Anglès Català Categoria
3D shading ombreig en 3D m
abnormal termination fi anormal m
abort, to interrompre v tr
abort interrupció f
aborted interromput -uda adj
abortion interrupció f
about quant a loc
above més amunt, a sobre, abans adv
above superior adj
accelerator (tecla de) drecera f
accept, to acceptar v tr
acceptable use policy normes d’ús f pl
access code contrasenya f
access control control d’accés m
access key contrasenya f
access permission permís d’accés m
access time temps d’accés m
access, to accedir v intr
access accés m
account name nom de compte m
account policy política de comptes f
account compte m
accrued interest interès acumulat m
acknowledgement justificant de recepció || agraïments (m pl) m
acronym acrònim m
action acció f
activate, to activar v tr
ad banner bàner m
ad anunci m
adapt, to adaptar v tr
adaptation adaptació f
adapter dongle motxilla f
adapter adaptador m
add-in complement m
add-on complement m
add, to afegir v tr
address bar barra d’adreces f
address book llibreta d’adreces f
address adreça f
advanced search cerca avançada f
advanced avançat -ada adj
advert, advertisement anunci m
advertising banner bàner m
advertising publicitari -ària adj
advertising publicitat f
advisor guia m i f
adware programari de publicitat m
again tornar a…, …de nou, …una altra vegada loc
alert, to avisar v tr
alert (missatge d’) avís || atenció (f) m
algorithm algorisme, algoritme m
alias àlies m
aliasing aliàsing m
align, to alinear v tr
alignment alineació f
allocate, to assignar v tr
allocation assignació f
allow, to autoritzar, permetre v tr
allowed autoritzat -ada, permès -esa adj
alphanumeric alfanumèric -a adj
Alt key, alternate key tecla d’alternativa f
alternate, to alternar v intr
alternate alternatiu -iva adj
AltGr key, alt graphic key tecla d’alternativa gràfica f
always on top sempre visible loc
always sempre adv
amplification amplificació f
amplifier amplificador m
amplify, to amplificar v tr
analog, analogic analògic -a adj
analyst analista m i f
analyzer analitzador m
anchor, to ancorar v tr
anchor àncora f
animated animat -ada adj
animatics animació assistida per ordinador f
animation animació f
animatronics animació electrònica f
announcement avís m
annoying molest -a adj
anonymous mail correu anònim m
anonymous anònim -a adj
antenna antena f
antialiasing antialiàsing m
antidote antídot m
antivirus, antivirus program antivirus m
anyway igualment adv
appear, to aparèixer || semblar (v tr) v intr
appearance aparença f
append, to afegir v tr
applet miniaplicació f
application aplicació || sol·licitud f
apply, to aplicar || sol·licitar v tr
approximate aproximat -ada adj
archive, to arxivar v tr
archive arxiu m
archiver arxivador m
archiving arxivament m
argument argument m
arrange, to organitzar v tr
arrangement configuració f
array matriu f
arrow key tecla de cursor, tecla de desplaçament f
arrowhead extrem de fletxa m
artificial language llenguatge artificial m
ascending ascendent adj
ask, to preguntar, demanar v tr
aspect ratio relació d’aspecte f
aspect aspecte m
assemble, to assemblar v tr
assembler language llenguatge d’assemblador m
assembler assemblador m
assembling assemblatge m
assembly language llenguatge d’assemblador m
assertion asserció f
asset bé (financer) m
assistive technology tecnologies d’assistència f pl
assistive tools eines d’assistència f pl
associated associat -ada adj
assume, to assumir v tr
asterisk key tecla d’asterisc f
at (@) arrova f
attach, to adjuntar v tr
attached adjunt -a adj
attachment adjunció, annex (m), fitxer (m) adjunt f
attempt, to intentar v tr
attribute atribut m
audio codec còdec d’àudio m
audio ripper capturador d’àudio m
audio àudio m
audiobook audiollibre m
authenticate, to autenticar v tr
authenticated autenticat -ada adj
authentication autenticació f
authoring creació personalitzada f
authorization autorització f
auto- automàtic-a || automàticament (adv) adj
autocomplete compleció automàtica f
autocompletion compleció automàtica f
autoconfiguration configuració automàtica f
autoconfigure, to configurar automàticament v tr
autodetection detecció automàtica f
autoload càrrega automàtica f
automate, to automatitzar v tr
automatic automàtic -a adj
automatics automàtica f
autosaving desament automàtic m
autoscroll desplaçament automàtic m
available disponible adj
avatar avatar m
average mitjà -ana adj
average mitjana f
back end rerefons, segon pla en execució, execució secundària (f) m
back enrere adv
backbone, backbone network xarxa troncal f
backend rerefons, segon pla en execució, execució secundària (f) m
background segon pla, fons m
backslash key tecla de barra inversa f
backslash barra inversa f
backtrack, to tornar enrere loc
backup, backup copy còpia de seguretat f
backup, to fer còpies de seguretat v intr
bad read lectura errònia f
bad incorrecte -a, erroni -ònia adj
balance, to equilibrar v tr
ban, to bandejar, expulsar v tr
bandwidth amplada de banda f
banner bàner m
bar code codi de barres m
bar barra f
baseline punt de referència m
batch file fitxer de lot m
batch processing processament per lots, processament en temps diferit m
batch lot m
batch massiu -iva adj
battery bateria f
baud baud m
BBS BBS m
beeper cercapersones m
below inferior adj
below més avall, a sota, a continuació adv
benchmark test de referència m
beta version versió beta f
billing information dades de facturació f pl
binary code codi binari m
binary binari -ària adj
bind, to vincular v tr
binding vinculació f
bit rate, bitrate velocitat de transmissió || taxa de bits f
bit bit (sbl. b) m
bitmap mapa de bits m
bitwise bit a bit m
blank en blanc loc
blend, to barrejar v tr
blink, to parpellejar v intr
blinking parpelleig m
block, to bloquejar, blocar v tr
block bloc m
blog bloc m
blur, to difuminar v tr
board targeta f
body cos m
bold negreta f
bond bo (financer) m
bookmark adreça d’interès, preferit (m) f
bookmarks (llista d’) adreces d’interès f
Boolean booleà -ana adj
boot, to arrencar v tr
boot arrencada f
bootloader carregador de l’arrencada m
bootstrap, to arrencar v tr
border vora, contorn (m) f
bottom part inferior f
bottom inferior adj
bounce, to retornar v tr
bounced message missatge retornat m
bound límit m
box quadre || casella (f) || bústia (f) m
bracket claudàtor m
branch, branch instruction bifurcació f
branch, to bifurcar v intr
branching point punt de ramificació m
branching bifurcació f
breadcrumb ruta de navegació f
Break, break key tecla d’interrupció f
break, to interrompre v tr
break salt || pausa (f) m
bridge pont m
brightness brillantor f
bring up, to mostrar v tr
broadband banda ampla f
broadcast difusió f
broken link enllaç no vàlid m
browse for, to cercar v tr
browse, to navegar, explorar (v tr) v intr
browser navegador m
browsing navegació f
BS, backspace key tecla de retrocés f
buddy list llista d’amics f
buffer memòria intermèdia f
bug error, error de programació m
build muntatge m
built-in integrat -ada adj
bullet pic m
bulleted list llista de pics f
bulletin board, bulletin board system BBS m
burn, to enregistrar v tr
burner enregistrador m
bus bus m
busy ocupat -ada adj
button botó m
byte byte (sbl. B) m
cache busting bloqueig de memòria cau m
cache, cache memory memòria cau f
call, to cridar v tr
callback crida de retorn, repetició de trucada f
cancel, to cancel·lar, anul·lar v tr
cancelled cancel·lat -ada, anul·lat -ada adj
canvas llenç m
capability capacitat, aptitud f
capital letter majúscula f
capitalized words paraules amb majúscula inicial f pl
CapsLock, caps lock key tecla de fixació de majúscules f
caption títol, llegenda (f) m
card targeta f
cascade en cascada loc
case sensitive (que) distingeix entre majúscules i minúscules loc
catch, to capturar v tr
catcher capturador m
category categoria f
cause, to provocar, causar v tr
cause motiu m
cell cel·la f
cellular telephone (telèfon) mòbil m
center, to centrar v tr
certificate authority entitat certificadora f
certificate revocation list llista de revocació de certificats f
certificate certificat m
chain cadena f
change, to canviar v tr
channel canal m
character key tecla de caràcter f
character set joc de caràcters m
character caràcter m
charset joc de caràcters m
chart diagrama m
chat, to fer un xat, fer xats v intr
chat xat m
cheat, to fer trampes v intr
check box casella de selecció f
check, to comprovar, revisar (ortografia), verificar || activar (una casella de selecció) v tr
checkbox casella de selecció f
checker verificador -a m i f
checksum suma de verificació f
chip xip m
chipset joc de xips m
choice opció f
choose, to triar v tr
chunk fragment m
cipher, to xifrar, encriptar v tr
cipher xifra f
circuit circuit m
class classe f
classification classificació f
clear, to buidar, esborrar, netejar, suprimir v tr
click, to fer clic, clicar v intr
click clic m
clickthrough, click-through clic d’entrada m
client-server architecture arquitectura client-servidor f
client client m
clipart fitxer d’imatges m
clipboard porta-retalls m
close, to tancar v tr
cloud computing informàtica en núvol f
cluster, to clusteritzar v tr
cluster grup de sectors || centre de servidors m
clustering clusterització f
clusterization clusterització f
clusterize, to clusteritzar v tr
code, to codificar v tr
code codi m
codec còdec m
coder-decoder còdec m
coder codificador m
coding codificació f
collapse, to reduir v tr
collate, to compaginar v tr
collect, to recollir, aplegar v tr
collision col·lisió f
color depth profunditat de color f
color scheme combinació de colors f
combined combinat -ada adj
combo box quadre combinat m
command key tecla d’ordre (Macintosh) f
command line línia d’ordres f
command ordre f
comment comentari m
commit, to validar || publicar v tr
communicate, to comunicar v tr
communication comunicació f
compact, to compactar v tr
compaction compactació f
compilation compilació f
compiler compilador m
compiling program compilador m
completed acabat -ada adj
component bar barra d’elements f
component component, element m
compose, to redactar, compondre v tr
composition redacció f
compress, to comprimir v tr
compression algorithm algorisme de compressió m
compression ratio ràtio de compressió f
compression software compressor m
compression compressió f
compressor-decompressor còdec m
compressor compressor m
compute, to calcular v tr
computer-aided assistit -ida per ordinador loc
computer-assisted animation animació assistida per ordinador f
computer-assisted assistit -ida per ordinador loc
computer architecture arquitectura d’ordinador f
computer crime delicte informàtic m
computer network xarxa informàtica f
computer science informàtica f
computer security seguretat informàtica f
computer system administrator administrador -a o gestor -a de sistemes informàtics m i f
computer system sistema informàtic m
computer ordinador m
computing system sistema informàtic m
conductivity conductivitat f
conductor conductor m
config, configuration configuració f
configure, to configurar v tr
confirm delivery confirmació de recepció f
connect, to connectar v tr
connection accelerator accelerador de connexió m
connection connexió f
connectivity connectivitat f
connector connector m
console consola f
constraint restricció f
contact sheet full de contactes m
contact, to contactar v intr
contain, to contenir v tr
content syndication sindicació de continguts f
content contingut m
context sensitive help ajuda contextual f
continent continent m
continue, to continuar, seguir v intr
contributor col·laborador -a m i f
control panel tauler de control m
controller controlador m
conversion conversió f
convert, to convertir v tr
converter convertidor m
cookie galeta f
copy, to copiar v tr
copy còpia f
copyright copyright m
core ànima f
coroutine corutina f
correct correcte -a adj
corrupted malmès -a, corrupte -a adj
corruption corrupció f
count, to comptar v tr
counter comptador m
country país m
coupon cupó (financer) m
coverage cobertura f
cracker pirata m i f
crash, to fallar v intr
crash fallada (f) || accident, trencament m
create, to crear v tr
creation creació f
credentials credencials f pl
credit card targeta de crèdit f
credit crèdit m
credits crèdits m pl
crop, to escapçar v tr
cross-reference referència encreuada f
crossposting enviament múltiple m
cryptographic criptogràfic -a adj
cryptography criptografia f
Ctrl, control key tecla de control f
currency moneda f
current actual adj
cursor cursor m
custom personalitzat -ada adj
customer service servei d’atenció al client m
customization personalització f
customize, to personalitzar v tr
customized catalog catàleg electrònic m
customized personalitzat -ada adj
cut, to retallar v tr
cybercafé cibercafè m
cybernetics cibernètica f
cyberspace ciberespai m
cylinder cilindre m
daemon dimoni m
damaged malmès -esa adj
dangerous perillós -osa adj
dash traç m
dashboard consola f
data bank banc de dades m
data management gestió de dades f
data processing processament de dades m
data source font de dades f
data stream flux de dades m
data dades, informació (f) f pl
database administrator administrador -a o gestor -a de bases de dades m i f
database manager gestor -a o administrador -a de bases de dades m i f
database base de dades f
date data f
day dia m
days ago fa … dies loc
deadlock interbloqueig m
debug, to depurar v tr
debug depuració f
debugger depurador m
declaration declaració f
decode, to descodificar v tr
decoder descodificador m
decoding descodificació f
decompilation descompilació f
decompile, to descompilar v tr
decompiler descompilador m
decompression descompressió f
decrease, to reduir v tr
decrypt, to desencriptar v tr
decryption desencriptatge m
default per defecte, predeterminat -ada (adj) loc
default valor per defecte m
definition definició f
deinterlace, to desentrellaçar v tr
Del, delete key tecla de supressió f
delay retard m
delayed retardat -ada adj
delete, to suprimir, eliminar v tr
delimiter delimitador m
deliver, to lliurar v tr
delivery lliurament m
denied denegat -ada adj
deny, to denegar v tr
dependency dependència f
deploy, to desplegar v tr
deployment desplegament m
deprecated desfasat -ada adj
descending descendent adj
description descripció f
deselect, to desseleccionar v tr
desktop computer ordinador de taula m
desktop escriptori m
destination destí, destinació (f) m
detach, to separar v tr
developer desenvolupador -a m i f
device dispositiu, perifèric m
dial-in marcatge d’entrada m
dial, to marcar v tr
dialer marcador m
dialing pad teclat de marcatge m
dialing marcatge m
dialog box quadre de diàleg m
dialog diàleg m
dialup, dial-up marcatge directe m
diff comparació de fitxers (terme provisional) f
different diferent, altre -a adj
digital camera càmera fotogràfica digital f
digital signature signatura digital f
digital video camera càmera de vídeo digital, videocàmera digital f
digital digital adj
digitizing digitalització f
dim, to atenuar v tr
direct access accés directe m
directory directori, carpeta (f) m
disable, to inhabilitar, desactivar v tr
disabled inhabilitat -ada, desactivat -ada adj
disc disc m
discard, to descartar v tr
disclaimer descàrrec m
disconnect, to desconnectar, desconnectar-se (v pron) v tr
disconnection desconnexió f
discussion forum fòrum, grup de discussió m
discussion group grup de discussió m
discussion list llista de distribució f
discussion thread fil de discussió m
discussion debat m
disk cache memòria cau de disc f
disk drive unitat de disc f
disk space espai de disc m
disk disc m
diskette disquet m
display, to mostrar, visualitzar v tr
display pantalla || visualització f
displayer visualitzador m
distributed application aplicació distribuïda f
distributed database base de dades distribuïda f
distribution list llista de distribució f
distribution distribució f
dither trama f
dithering tramat m
dock, to acoblar v tr
dock acoblador m
docking acoblament m
domain name resolution resolució de noms de domini f
domain domini m
domestic local, intern -a adj
domotics domòtica f
done fet -a adj
dongle motxilla f
dot com puntcom adj
dot pitch densitat de punts f
dot punt m
dotcom, dot-com puntcom adj
double-click, to fer doble clic v intr
double-click doble clic m
double click, to fer doble clic v intr
double click doble clic m
double size mida doble f
download manager gestor de baixades m
download, to baixar(-se) v tr
download baixada f
downloading manager gestor de baixades m
downloading baixada f
draft esborrany m
drag and drop arrossegar i deixar anar loc
drag, to arrossegar v tr
drawable dibuixable adj
drawable dibuixable m
drive unitat f
driver controlador, programa de control m
drop-out pèrdua d’informació f
drop, to deixar anar || perdre || caure (v intr) v tr
dumb terminal terminal passiu m
dynamic IP addressing assignació dinàmica d’adreces IP f
dynamic range marge dinàmic m
e-banking banca electrònica f
e-book llibre electrònic m
e-commerce comerç electrònic m
e-mail account compte de correu m
e-mail address adreça electrònica f
e-mail program programa de correu electrònic m
e-mail adreça electrònica, correu electrònic (m) f
edge vora, aresta f
edit box quadre d’edició m
edit control control d’edició m
edit, to editar, canviar, modificar v tr
editor editor m
effect efecte m
eject, to expulsar v tr
ejection expulsió f
elapsed transcorregut -uda adj
electrònic shopping cart carretó electrònic m
electronic banking banca electrònica f
electronic catalog catàleg electrònic m
electronic certificate certificat electrònic m
electronic commerce comerç electrònic m
electronic contract contracte electrònic m
electronic library biblioteca electrònica f
electronic mail account compte de correu m
electronic mail address adreça electrònica (abrev. a/e) f
electronic mail correu electrònic m
electronic mailbox bústia electrònica f
electronic message correu electrònic m
electronic newspaper diari electrònic m
electronic purchase order comanda electrònica f
electronic shop botiga electrònica f
electronic shopping compra electrònica f
electronic stock exchange borsa electrònica f
electronic wallet cartera electrònica f
electronic electrònic -a adj
email, to enviar correu(s) (electrònics) loc
embed, to incrustar v tr
embedded incrustat -ada adj
embedding incrustació f
emboss, to gravar en relleu v tr
emboss relleu, efecte de relleu m
emphasized destacat -ada adj
empty, to buidar v tr
empty buit, buida adj
emulation emulació f
enable, to habilitar, activar v tr
enabled habilitat -ada, activat -ada adj
encapsulation encapsulament m
encipher, to xifrar, encriptar v tr
enciphered xifrat -ada, encriptat -ada adj
encipherment algorithm algorisme de xifratge, d’encriptatge m
encipherment xifratge, encriptatge m
encode, to codificar v tr
encoder codificador m
encoding codificació f
encounter, to trobar v tr
encrypt, to encriptar v tr
encrypted encriptat -ada adj
encryption algorithm algorisme de d’encriptatge m
encryption encriptatge m
End, end key tecla de final f
endnote nota al final f
enlarge, to ampliar v tr
enqueue, to enviar a la cua v tr
Enter, enter key tecla de retorn f
enter, to introduir v tr
entry entrada || registre (m) f
environment variable variable d’entorn f
environment entorn m
equalizer equalitzador m
erase head capçal d’esborrament m
erase, to esborrar, suprimir v tr
error error m
Esc, escape key tecla d’escapada f
escape, to interrompre || escapar, sortir (v intr) v tr
escaped character caràcter alterat m
evaluation copy còpia d’avaluació f
event esdeveniment || incidència (f) m
exception excepció f
executable executable adj
execute, to executar v tr
execution time temps d’execució m
exit, to sortir v intr
expand, to ampliar v tr
expansion slot ranura d’expansió f
expected esperat -ada adj
expiration venciment m
expire, to vèncer v intr
export, to exportar v tr
expression expressió f
extended partition partició ampliada f
extension extensió f
extract, to extreure v tr
extraction extracció f
extranet extranet f
face value valor nominal m
factory fàbrica f
fadeout, to esvair v tr
fail, to fallar v intr
fallback alternatiu -iva adj
fallback sistema alternatiu m
falloff descens m
FAQ (Frequently Asked Questions) PMF (preguntes més freqüents) f pl
fastforward avanç ràpid m
favorite, favourite adreça d’interès, preferit (m) f
feature funció, característica f
feed canal (d’informació) m
feedback comentaris, opinions (f pl), retroacció (f) m pl
fetch, to recollir v tr
field camp m
file handle identificador de(l) fitxer m
file transfer transferència de fitxers f
file, to arxivar v tr
file fitxer m
filename nom de(l) fitxer m
filespec especificació de(l) fitxer f
filesystem sistema de fitxers m
filing arxivament m
fill, to omplir v tr
filmstrip filmina f
filter filtre m
filtering filtratge m
find, to cercar, trobar v tr
find cerca f
finding descobriment m
fine-tune, to ajustar v tr
finger cercausuaris m
finish, to finalitzar v tr
firewall tallafoc m
firmware microprogramari m
fit, to ajustar(-se), adaptar(-se) v tr
fix, to solucionar, arreglar v tr
fixed fix -a, fixat -ada adj
flag, to senyalar v tr
flag indicador, senyalador m
flagged senyalat -ada adj
flash memory memòria flaix f
flip, to invertir v tr
floating point coma flotant f
floating flotant adj
flood, to inundar v tr
flood inundació f
floppy, floppy disk disquet m
flow flux m
flowchart diagrama de flux m
flush, to buidar v tr
folder carpeta, directori (m) f
followup seguiment m
font (tipus de) lletra m
footer peu de pàgina m
footnote nota al peu f
force, to imposar v tr
foreground primer pla m
fork, to bifurcar-se v pron
forked process procés bifurcat m
form factor format m
form formulari m
format, to formatar v tr
format format m
formatted formatat -ada adj
formatting formatació f
fortune dita f
forum fòrum m
forward, to reenviar || avançar v tr
forward endavant adv
forwarded reenviat -ada adj
forwarding reenviament m
found trobat – ada adj
fragmentation fragmentació f
frame relay relé de trama m
frame marc || fotograma || segment sonor m
framerate imatges per segon f pl
free software programari lliure m
freeware programari gratuït m
frequency freqüència f
frequently asked questions preguntes més freqüents f pl
fresh, to actualitzar, refrescar v tr
freshen, to actualitzar, refrescar v tr
friendly amigable adj
front end, frontend frontal m
full screen pantalla completa f
full size mida màxima f
full ple, plena adj
function key tecla de funció f
fuzzy borrós -a, dubtós -a, difús -a adj
gateway passarel·la f
generate, to generar v tr
geometry geometria f
get, to aconseguir, obtenir, recuperar, rebre… v tr
gigabit gigabit (sbl. Gb) m
gigabyte gigabyte (sbl. GB) m
gradient degradat m
graphics card targeta gràfica f
grid graella f
group grup m
groupware programari de grup m
guess suposició f
guest visitant m i f
guide guia f
hacker hacker m i f
handle, to gestionar v tr
handle nansa, ansa f
handler gestor -a m
handout prospecte m
handshaking conformitat de connexió f
hangup, to, hang-up, to penjar, penjar-se (v pron) v tr
hard disk disc dur m
hardware key motxilla f
hardware keyboard teclat físic m
hardware maquinari, màquines (f pl) m
hash table taula de dispersió f
hash(ing) function funció resum f
hatching ombreig m
hazardous arriscat -ada adj
head capçal m
header capçalera f
heading encapçalament m
headset auricular m
height alçada f
help topics temes de l’ajuda m pl
help ajuda f
helper, helper application aplicació d’ajuda f
hertz hertz (sbl. MHz) m
hidden ocult -a adj
hide, to ocultar v tr
hierarchy jerarquia f
high level language llenguatge d’alt nivell m
high alt -a adj
highlight, to realçar v tr
highlighted realçat -ada adj
history historial m
hit, to prémer v tr
hoax, hoaxing, hoaxing virus falsa alarma f
hold down, to mantenir premuda (una tecla) v tr
hold, to mantenir, retenir v tr
holder titular, posseïdor-a m i f
home banking banca electrònica f
home directory directori de l’usuari m
home page pàgina inicial f
Home, home key tecla d’inici f
home inici, pàgina inicial (f) m
honeypot esquer m
horizontal horitzontal adj
host, host computer amfitrió, ordinador central m
hosted hostatjat adj
hosting hostatge m
hot key, hotkey drecera, tecla de drecera f
hotlist llista d’adreces d’interès f
house, to allotjar v tr
housing allotjament m
hover, to mantenir v tr
hub concentrador m
hue to m
hyperlink enllaç m
hypertext hipertext m
hyphenate, to partir mots loc
hyphenation partició de mots f
icon icona f
iconify, to iconitzar v tr
ID identificador m
identifier identificador m
idle inactiu -iva adj
ignore, to ignorar v tr
image ad anunci gràfic m
image bank banc d’imatges m
image map mapa d’imatge m
image imatge f
implement, to implementar v tr
implementation implementació f
import, to importar v tr
improper inadequat -ada adj
improvement millora f
in progress en curs loc
inbox safata d’entrada f
inch polzada f
include, to incloure v tr
incoming message missatge d’entrada m
incoming d’entrada loc
increase, to augmentar v tr
indent, to sagnar v tr
indent, to sagnar v tr
index, to indexar v tr
index índex m
info, information informació, dades (f pl) f
information culture cultura de la informació f
information highway infopista, autopista de la informació f
information society societat de la informació f
information superhighway infopista, autopista de la informació f
infrared infraroig -oja adj
initialization inicialització f
initialize, to inicialitzar v tr
inline, to inserir v tr
inline en línia loc
inlined inserit -ida adj
inode node d’identificació m
input device perifèric d’entrada m
input medium suport d’entrada m
input entrada f
inquiry consulta f
Ins, insert key tecla d’inserció f
insecure no segur -a adj
insert, to inserir v tr
insertion location posició d’inserció f
insertion point punt d’inserció m
inset, to inserir v tr
inset inserció f
install, to instal·lar v tr
installation instal·lació f
installer instal·lador m
instance instància, aparició f
instant messaging missatgeria instantània f
instantiate, to instanciar v tr
instead en comptes de, en lloc de loc
instruction instrucció f
integer (nombre) enter m
integrate, to integrar v tr
integration integració f
interactive interactiu -iva adj
interconnect, to interconnectar v tr
interconnection interconnexió f
interest group grup de discussió m
interface interfície f
interlaced entrellaçat -ada adj
internal intern -a adj
internaut internauta m i f
Internet address adreça d’Internet f
Internet service provider proveïdor d’Internet m
Internet Internet f
interpreted language llenguatge interpretat m
interstitial ad(vertisement) anunci intersticial m
intranet intranet f
Intro, intro key tecla de retorn f
invalid no vàlid -a adj
invert, to invertir v tr
invisible pixel píxel invisible m
IP address adreça IP f
issue, to emetre, publicar v tr
issue tema, assumpte, problema m
issuer emissor -a m i f
italic cursiva f
item element, ítem m
Java applet miniaplicació de Java f
job tasca, feina f
join, to unir, unir-se (v pron) v tr
jump, to saltar v tr
jumper pont m
junk mail correu brossa m
justification justificació f
justify, to justificar v tr
keep, to conservar, mantenir v tr
kernel nucli m
kerning interlletratge m
key binding assignació de tecles f
key tecla || clau f
keyboard layout disposició del teclat f
keyboard shortcut tecla de drecera f
keyboard teclat m
keypair parella de claus f
keyphrase frase clau f
keyring anell de claus m
keystroke pulsació de tecla f
keyword paraula clau f
kick, to expulsar v tr
kill, to matar v tr
kilobit kilobit (sbl. kb) m
kilobyte kilobyte (sbl. kB) m
kilohertz kilohertz (sbl. KHz) m
knowledge base base de coneixements f
knowledge society societat de la informació f
label etiqueta f
language pack, langpack paquet de llengua m
language llengua (f) || llenguatge m
laptop (computer) ordinador portàtil m
last accessed darrer accés m
last modified darrera modificació f
last name cognom m
last updated darrera actualització f
last darrer -a, últim -a adj
later més tard, més endavant, després adv
launch, to executar v tr
layer capa f
layout format m
leak pèrdua f
leave, to deixar v tr
legacy antic adj
length longitud || durada f
let, to permetre v tr
level nivell m
lexicon diccionari, lèxic m
library biblioteca f
light clar -a adj
lightness lluminositat f
line adapter adaptador de línia m
line línia f
linear lineal adj
link, to enllaçar v tr
link enllaç m
linked enllaçat -ada adj
liquid crystal cristall líquid m
list box quadre de llista m
list view visualització en llista f
list, to relacionar, indicar, llistar v tr
list llista f
listen port port que rep connexions m
listen, to escoltar v tr
listener receptor de connexions, de serveis m
listfile fitxer de llista m
listing llistat m
load, to carregar v tr
load càrrega f
loading càrrega f
local local adj
locale configuració local f
localization localització f
localize, to localitzar v tr
located ubicat -ada adj
location ubicació, lloc (m) f
lock, to bloquejar, blocar v tr
lock bloqueig, blocatge m
locking bloqueig, blocatge m
log file fitxer de registre m
log in, to iniciar la/una sessió, entrar, connectar(-se) v intr
log off, to finalitzar la/una sessió, sortir, desconnectar(-se) v intr
log on, to iniciar la/una sessió, entrar, connectar(-se) v intr
log out, to finalitzar la/una sessió, sortir, desconnectar(-se) v intr
log, to registrar v tr
log registre m
logical partition partició lògica f
login script script d’inici de sessió [ l’script ] m
login dades d’inici de sessió || inici de sessió (m), entrada (f), connexió (f) f pl
logoff, to sortir, desconnectar(-se), finalitzar la sessió v intr
logoff final de sessió (m), sortida, desconnexió f
logon, to iniciar la/una sessió, entrar, connectar(-se) v intr
logon inici de sessió (m), entrada, connexió f
logout, to finalitzar la/una sessió, sortir, desconnectar(-se) v intr
logout final de sessió (m), sortida, desconnexió f
long press mantenir premut -da v tr
look and feel aspecte i comportament m
look for, to cercar v tr
look up, to cercar v tr
looking aspecte m
loop bucle || repetició (f) m
lossless sense pèrdua adj
low level language llenguatge de baix nivell m
low baix -a adj
lower case, lowercase minúscula f
luminance luminància f
luminosity lluminositat f
machine language llenguatge de màquina m
machine màquina f
macro, macroinstruction macro, macroinstrucció f
magnetic head capçal magnètic m
magnetic tape cinta magnètica f
mail bombe, to bombardejar v tr
mail bombing bombardeig m
mail merge combinació de correu f
mail correu, correu electrònic m
mailbox bústia f
mailer administrador de correu m
mailing list llista de correu f
main menu menú principal m
main principal adj
make, to crear v tr
malicious maliciós -osa adj
malware programari maliciós m
manage, to gestionar v tr
management gestió f
manager gestor -a m i f
map, to mapar v tr
map mapa m
mapped image imatge mapada f
mapping mapatge || cartografia (f) m
margin marge m
mark, to marcar v tr
mark marca f
marker marcador m
markup language llenguatge de marques m
markup tag etiqueta f
markup etiquetatge m
match case (que) distingeix entre majúscules i minúscules loc
match, to coincidir, concordar v intr
match coincidència, concordança f
maturity venciment m
maximize, to maximitzar v tr
media suports m pl
medium mig, mitja adj
medium suport m
megabit megabit (sbl. Mb) m
megabyte megabyte (sbl. MB) m
megahertz megahertz (sbl. MHz) m
membership afiliació f
memory cache memòria cau f
memory leak pèrdua de memòria f
memory memòria f
menu bar barra de menú f
menu menú m
merchantability comerciabilitat f
merge, to fusionar v tr
message missatge m
metadata metadades f pl
metafile metafitxer m
metasearch metacerca f
method mètode m
microphone micròfon m
microprocessor microprocessador m
migrate, to migrar v tr / v intr
migration migració f
MIME type tipus MIME m
minimize, to minimitzar v tr
minus key tecla de menys f
mirror rèplica f
misc, miscellaneous miscel·lani -ània adj
misspelling error ortogràfic m
mobile telephone (telèfon) mòbil m
mode mode m
modem pool bateria de mòdems f
modem mòdem m
moderate, to moderar, revisar v tr
moderator moderador m
modify, to modificar, canviar v tr
module mòdul m
monitor, to fer un seguiment v intr
monitor monitor m
morphing metamorfosi f
motherboard placa base f
motion capture captació de moviment f
mount point punt de muntatge m
mounted muntat -ada adj
mouse ratolí m
move, to moure, desplaçar v tr
multi-touch screen pantalla multitàctil f
multimedia computer ordinador multimèdia m
multipart multipart adj
multiple access accés múltiple m
multiplex, to multiplexar v tr
multipoint connection connexió multipunt f
multitasking multitasca f
multiuser multiusuari -ària adj
muxer multiplexor m
named anomenat -ada adj
namespace espai de noms m
navigate, to navegar v intr
navigation bar barra de navegació f
navigation toolbar barra d’eines de navegació f
nested imbricat -ada adj
netbook ordinador ultraportàtil m
netiquette etiqueta f
network adapter adaptador de xarxa m
network administrator administrador -a o gestor -a de xarxes m i f
network analyst analista de xarxes m i f
network architecture arquitectura de xarxa f
network etiquette etiqueta f
network management gestió de xarxes f
network manager administrador -a o gestor -a de xarxes m i f
network xarxa f
networking treball en xarxa, gestió de xarxes (f) m
newbie aprenent -a m i f
news missatges m pl
newsgroup grup de discussió, fòrum m
newsletter butlletí (d’informació) m
next següent adj
nickname sobrenom, àlies m
node node m
note, to tenir en compte v tr
note nota f
notebook ordinador portàtil m
notification of reading confirmació de lectura f
notification of receipt confirmació de recepció f
notification notificació, avís (m) f
number pad teclat numèric m
number nombre || número m
NumLock, numeric lock key tecla de fixació de teclat numèric f
obey, to obeir v tr
object-oriented programming programació orientada a objectes f
object objecte m
occur, to produir-se v pron
off-line processing processament per lots, processament en temps diferit m
off-topic fora de tema loc
off line fora de línia loc
off inactiu -iva adj
office automation ofimàtica f
offline, off-line fora de línia loc
offset òfset m
offsite links enllaços externs m pl
OK d’acord loc
on hold en espera adv
on line, online, on-line en línia loc
on actiu -iva adj
online help ajuda en línia f
opacity opacitat f
open source codi font obert m
open, to obrir v tr
operating system sistema operatiu m
operation time temps d’execució m
optical mouse ratolí òptic m
option opció f
organization organització f
original size mida original f
out of memory sense memòria loc
outbox safata de sortida f
outgoing mail server servidor de correu de sortida m
outgoing message missatge de sortida m
outgoing de sortida loc
outline contorn m
output device perifèric de sortida m
output, to donar com a resultat || imprimir v tr
output sortida f
overflow desbordament m
overline sobreratllat m
override, to substituir, sobreescriure v tr
overwhelming aclaparador -a adj
overwrite, to sobreescriure v tr
owner propietari m
ownership propietat f
pack, to comprimir, empaquetar v tr
package dependencies dependència de paquets f
package paquet informàtic m
packet paquet m
packing compressió f
padding separació f
padlock cadenat m
page break salt de pàgina m
page composer editor de pàgines m
page pàgina f
pager cercapersones m
pair parella f
palette paleta f
pane subfinestra f
panel quadre, tauler m
paper jam embús m
par paritat f
paragraph paràgraf m
parallel port port en paral·lel m
parameters paràmetres m pl
parcel paquet m
parity paritat f
parse, to analitzar v tr
partition, to partir, fer particions (a un disc) v tr
partition partició f
partitioner partidor m
passphrase contrasenya f
password contrasenya f
paste, to enganxar v tr
patch pedaç m
path camí m
pattern patró m
Pause, pause key tecla de pausa f
pause, to aturar, posar en pausa v tr
pause, to fer una pausa v intr
pause pausa f
peak pic m
peer-to-peer d’igual a igual loc
per second per segon loc
perform, to realitzar v tr
peripheral, peripheral device perifèric m
peripheral perifèric -a adj
personal address book llibreta d’adreces personal f
personal bar barra personal f
personal computer ordinador personal m
personal digital assistant organitzador personal m
personal information dades personals f pl
personalize, to personalitzar v tr
personalized personalitzat -ada adj
PgDn, page down key tecla d’avançar pàgina f
PgUp, page up key tecla de retrocedir pàgina f
pharming descaminament m
phishing pesca f
pic, picture imatge, fotografia f
pick, to triar v tr
picker capturador m
ping, to fer ping v intr
pipe conducte m
piracy pirateria f
pirate, to piratejar v tr
pixel píxel m
pixelated pixelat -da adj
pixelation pixelació f
pixelize, to pixelar v tr
pixmap mapa de píxels m
place, to situar v tr
place emplaçament m
placeholder text variable m
plain text text net m
plain senzill -a adj
platform plataforma f
play, to reproduir v tr
playback reproducció f
player reproductor, lector m
playlist llista de reproducció, selecció de peces f
please si us plau loc
plot, to traçar, dibuixar v tr
plot impressió, traçat (m), plànol (m) f
plotter plòter, traçador m
plotting impressió amb traçador, traçatge f
plug and play integració automàtica f
plugin, plug-in connector m
plus key tecla de més f
point to point connection connexió punt a punt f
pointer busca, punter (m) f
policy política f
polling sondeig m
pop-down desplegable adj
pop-under ad anunci latent m
pop-under window finestra latent f
pop-up ad anunci emergent m
pop-up menu menú emergent m
pop-up window finestra emergent f
pop up, pop-up emergent adj
pop up, to mostrar v tr
port port m
portal portal m
porting portabilitat f
post, to enviar, publicar v tr
post article, missatge, escrit, entrada (f) m
postmaster administrador -a de correu m i f
powered by funciona amb, basat en loc
prefer, to preferir v tr
preferences preferències f pl
preferred preferit -ida adj
prepare, to preparar v tr
prerelease versió provisional f
preset, to predefinir v tr
press, to prémer v tr
preview, to previsualitzar v tr
preview previsualització f
previous anterior adj
primary primari m
principal principal (financer) m
print preview exemple d’impressió m
print range àrea d’impressió f
print, to imprimir v tr
print impressió f
printer impressora f
printing head capçal d’impressió m
printing impressió f
priority prioritat f
privacy policy política de privadesa f
privacy privadesa f
private key clau privada f
process, to processar v tr
process procés m
processing processament m
processor processador m
profile manager gestor de perfils m
profile perfil m
program directory directori del programa m
program, to programar v tr
program programa m
programmer programador -a m i f
programming language llenguatge de programació m
programming programació f
progress, in en curs loc
project projecte m
prompt, to preguntar, sol·licitar || indicar v tr
prompt pregunta, sol·licitud || indicador (m) f
properties propietats f pl
proprietary software programari de propietat m
protected protegit -ida adj
protocol protocol m
provider proveïdor -a m i f
proxy, proxy server servidor intermediari m
PrtScr, print screen key tecla d’impressió de pantalla f
public domain domini públic m
public key clau pública f
public públic -a adj
publish, to publicar v tr
publisher editor m
pull down menu menú desplegable m
push channel canal web m
put, to posar v tr
qualified qualificat -ada adj
query language llenguatge d’interrogació m
query consulta f
querying server servidor de consultes m
queue, to enviar a la cua v tr
queue cua f
quick launch bar barra d’execució ràpida f
quit, to sortir v intr
quotation citació f
quote, to citar v tr
quotes cometes f pl
radio button botó d’opció m
raise relleu m
random access accés aleatori m
random data dades aleatòries f pl
random aleatori -òria adj
randomize, to generar aleatòriament v tr
range interval || àrea (f) m
rate velocitat f
rating valoració f
ratio ràtio f
raw cru -a adj
re-install, to tornar a instal·lar v tr
re-open, to tornar a obrir v tr
read head capçal de lectura m
read notification confirmació de lectura f
read only només de lectura loc
read, to llegir v tr
read/write head capçal de lectura/escriptura m
reader lector m
ready preparat -ada adj
real time en temps real loc
real autèntic -a, real adj
reboot, to arrencar de nou v tr
receipt notification confirmació de recepció f
receipt confirmació f
received rebut -uda adj
recent recent adj
recipient destinatari m
recognition reconeixement m
reconfigured reconfigurat -ada adj
reconnect, to tornar a connectar v tr
record, to enregistrar v tr
record registre || enregistrament m
recorder gravadora, enregistrador (m) f
recover, to restablir v tr
recovered restablert -a adj
recovery restabliment m
recreate, to tornar a crear v tr
recurse, to (subdirectories) incloure (els subdirectoris) v tr
recursive recursiu -iva adj
redemption amortització (financera) f
redial, to tornar a marcar v tr
redirect, to redirigir v tr
redo, to refer v tr
reduce, to reduir v tr
reengineering reenginyeria f
reenter, to tornar a introduir v tr
reestablish, to restablir v tr
refactor refacció f
reference referència f
reformat, to reformatar v tr
reformatting reformatació f
refresh rate velocitat de refresc f
refresh, to actualitzar, refrescar v tr
refreshing refrescament m
refuse, to rebutjar v tr
refused rebutjat -ada adj
regenerate, to regenerar v tr
register, to registrar-se v pron
registration authority entitat registradora f
registration registre m
registry registre m
regular copy versió estàndard f
regular habitual, regular adj
reinitialize, to reinicialitzar v tr
rejected rebutjat -ada adj
relay repetidor m
release, to llançar v tr
release llançament || versió (f) m
reload, to actualitzar || tornar a carregar v tr
remaining restant adj
remark comentari m
reminder recordatori m
remote access accés remot m
remote remot -a adj
removable extraïble adj
remove, to eliminar, suprimir || treure v tr
rename, to canviar el nom, tornar a anomenar (v tr) loc
render, to renderitzar v tr
rendering renderització f
renew, to renovar v tr
repeat, to repetir v tr
replace, to reemplaçar v tr
replied respost -a adj
reply, to respondre v tr
reply resposta f
report, to llistar v tr
report informe m
repository dipòsit m
request sol·licitud f
require, to requerir, necessitar v tr
required necessari -ària adj
requirement requeriment, requisit, exigència (f) m
resend, to reenviar v tr
reset, to reiniciar, reinicialitzar v tr
resident program programa resident m
resize, to redimensionar, canviar la mida (loc) v tr
resolution resolució f
resolver sistema de resolució || resolutor m
resource recurs m
respawn, to tornar a engendrar v tr
response resposta f
restart, to reiniciar v tr
restart reinici m
restore, to restaurar v tr
resume, to reprendre v tr
retrieval recuperació f
retrieve, to recuperar v tr
retry, to reintentar v tr
retry reintent m
return address adreça de resposta f
Return, return key tecla de retorn f
reuse, to reutilitzar v tr
reverse, to invertir v tr
revocation revocació f
revoke, to revocar v tr
revoker revocador m
rewind, to rebobinar v tr
rich edit edició enriquida f
rich text text enriquit m
rid, to alliberar, fer desaparèixer v tr
ring, to trucar v intr
ring anell m
ringing tone so de trucada m
roaming access server servidor d’accés itinerant m
roaming access accés itinerant m
roaming itinerància f
robot robot m
robotics robòtica f
rollback, roll back desfer v tr
root directory directori arrel m
root user usuari primari m
root arrel f
round bracket clau (caràcters { i }) m
router encaminador m
routine rutina f
row break salt de fila m
row fila f
ruler regle m
run level nivell d’execució m
run time temps d’execució || versió d’execució m
run, to executar v tr
run execució f
running time temps d’execució m
runtime application versió d’execució f
runtime program versió d’execució f
runtime version versió d’execució f
runtime, run-time temps d’execució || versió d’execució (f) m
safe segur -a adj
salvage salvament (financer) || recuperació (xarxes) (f) m
sample mostra f
sampling rate freqüència de mostratge f
sandbox entorn de proves m
save as, to anomenar i desar v tr
save, to desar v tr
saving desament m
scalable escalable adj
scale, to canviar d’escala v tr
scan, to escanejar v tr
scanner escàner m
scanning escaneig m
schedule, to planificar, programar v tr
schedule planificació, programa (m), agenda f
scheduler dietari, planificador de tasques m
scheduling planificació, programació f
schema esquema m
scheme combinació f
score puntuació f
screen saver, screensaver estalvi de pantalla m
screen pantalla f
screenshot captura de pantalla f
script file fitxer script m
script script [ l’script ] m
scripting language llenguatge script m
ScrLock, scroll lock key tecla de fixació de desplaçament f
scroll bar barra de desplaçament f
scroll, to desplaçar v tr
search box quadre de cerca m
search engine cercador, motor de cerca m
search results resultats de (la) cerca m pl
search, to cercar v tr
search cerca f
secret key clau secreta f
sector sector m
secure-HTTP HTTP segur m
secure, to assegurar v tr
secure segur -a adj
securely de manera segura adv
security breach forat de seguretat m
security seguretat || títol (financer) (m) f
seek bar barra de cerques f
seek, to cercar v tr
seek cerca f
select, to seleccionar v tr
selfextracting autoextraïble adj
send, to enviar v tr
sender remitent m i f
sensor sensor m
sequential access accés seqüencial m
serial number número de sèrie m
serial port port en sèrie m
server farm centre de servidors m
server servidor m
servername nom de servidor m
servlet miniaplicació de servidor f
session sessió f
set, to definir, establir, fixar, indicar, determinar… v tr
setting paràmetre m
settings configuració, paràmetres (m pl) f
settlement liquidació (financera) f
setup configuració || instal·lació, programa d’instal·lació (m) f
shared compartit -ida adj
shareware programari de prova m
sharpen, to aguditzar (una imatge) v tr
sharpness nitidesa f
shell intèrpret d’ordres m
Shift, shift key tecla de majúscules f
shopping cart carretó electrònic m
shortcut icon icona de drecera m
shortcut key tecla de drecera f
shortcut drecera f
show, to mostrar v tr
shrink, to encongir v tr
shuffle, to mesclar v tr
shuffle mescla f
shutdown aturada f
sidebar barra lateral f
sign in, to iniciar la/una sessió, entrar, connectar(-se) v intr
sign up, to registrar-se v intr
signal senyal m
signature signatura f
signed signat -ada adj
signer signant m i f
signing key clau de signatura f
signup (procés de) registre m
simulate, to simular v tr
simulation simulació f
simulator simulador m
single senzill -a, simple adj
site manager gestor de llocs m
site lloc (web) m
size mida, ocupació, dimensió f
skin aparença f
skip, to ometre v tr
slash key tecla de barra inclinada f
slash barra, barra inclinada f
slide diapositiva f
slider button botó lliscant m
slideshow presentació amb diapositives, projecció de diapositives f
slot time temps d’espera m
slot ranura f
smart intel·ligent adj
smiley emoticona f
smooth suau adj
snap, to desplaçar v tr
snapshot instantània f
socket number número de sòcol m
socket sòcol m
soft key tecla programable f
software architect arquitecte -a de programari m i f
software keyboard teclat virtual m
software packet paquet informàtic m
software programari, programa, programes (m pl) m
sort ascending, to ordenar en sentit ascendent v tr
sort by, to ordenar per loc
sort descending, to ordenar en sentit descendent v tr
sort, to ordenar v tr
sound card, soundcard targeta de so f
source code codi font m
source language llenguatge font m
source program programa font m
source font, origen (m) || codi font (m) f
space bar barra espaiadora f
spacing espaiat m
spam, to enviar correu brossa v tr
spam correu brossa m
spamming enviament de correu brossa m
spawn, to engendrar v tr
specify, to indicar, especificar v tr
speed velocitat f
spell checking verificació de l’ortografia, verificació de la sintaxi f
spelling checker verificador ortogràfic, corrector ortogràfic m
spelling ortografia f
spider aranya f
spin button botó de selecció de valor m
splash page pàgina flaix, pàgina de presentació f
splash screen pantalla de presentació f
split, to dividir v tr
split divisió f
splitter separador m
sponsor patrocinador -a m i f
spoofing falsejament d’identitat m
spool gestió de cues f
spooler gestor de cues m
spooling gestió de cues f
spread, to escampar v tr
spreadsheet manager gestor de fulls de càlcul m
spreadsheet program gestor de fulls de càlcul m
spreadsheet publisher gestor de fulls de càlcul m
spreadsheet full de càlcul m
spyware programari espia m
square bracket claudàtor (caràcters [ i ]) m
stack pila f
stand by en espera loc
standard estàndard adj
standard estàndard m
start menu menú d’inici m
start, to iniciar v tr
starting page pàgina inicial f
startup, to engegar, inicialitzar v tr
startup engegada, inicialització f
static text control control de text estàtic m
stationery material de papereria || disseny de fons m
status bar barra d’estat f
status estat m
step pas m
sticky note nota adhesiva f
sticky topic tema recurrent m
stop, to aturar v tr
storage emmagatzematge m
store, to emmagatzemar v tr
stream, to transmetre (un flux de dades) v tr
stream flux (de dades) m
stretch, to ampliar v tr
strikethrough barrat m
string cadena f
stripchart diagrama de tira, diagrama lineal continu, gràfic multilineal m
structure estructura f
style sheet full d’estil m
style estil m
styled text text amb estil m
subdirectory subdirectori, subcarpeta (f) m
subdomain subdomini m
subfolder subcarpeta, subdirectori (m) f
subject assumpte m
submask submàscara f
submenu submenú m
submission tramesa f
submit, to trametre v tr
subnet subxarxa f
subprogram subprograma m
subscribe, to subscriure’s v pron
subscript subíndex m
succeed, to reeixir, sortir-se’n, tenir èxit v intr
successfully correctament, amb èxit (loc) adv
suggest, to suggerir v tr
suggestion suggeriment m
suite paquet ofimàtic, conjunt de programes m
summary resum m
superscript superíndex m
superuser superusuari m
support, to permetre l’ús de, ser compatible amb, admetre, funcionar amb… loc
support assistència || compatibilitat, admissió f
suspicious sospitós -osa adj
swap, to intercanviar v tr
swap intercanvi m
swipe, to fer lliscar (el dit) v intr
switch, to commutar, canviar a v tr
switch commutador m
switchboard centraleta f
switched line connexió commutada f
switched network xarxa commutada f
switching commutació f
symbolic link enllaç simbòlic m
synchronize, to sincronitzar v tr
synchronous síncron -a adj
synthesis síntesi f
sysadmin administrador -a o gestor -a de sistemes informàtics m i f
system call crida del sistema f
system computing informàtica de sistemes f
system tray safata del sistema f
system sistema m
Tab, tabulation key tecla de tabulació f
tab tabulació || pestanya f
table of contents índex m
table taula f
tag etiqueta || marcador (m) f
tagging etiquetatge m
tailor, to fer a mida v tr
tailored fet -a a mida adj
talk diàleg m
tap, to fer un toc v intr
target, to adreçar, adreçar-se (v pron) v tr
target objectiu m
task bar barra de tasques f
task list llista de tasques f
task tasca f
taskbar barra de tasques f
telebanking banca electrònica f
telematics telemàtica f
telnet, to fer un Telnet v intr
Telnet Telnet m
template plantilla f
temporary temporal, provisional adj
terminal terminal, consola (f) m
test, to provar, verificar v tr
test prova, verificació f
tester provador -a, verificador -a m i f
testing prova, verificació f
text text m
theme tema m
thickness gruix m
thread fil (de discussió) m
threshold llindar m
throughput velocitat de transferència de dades f
thumbnail miniatura || contacte fotogràfic (m) f
tile mosaic m
tiled en mosaic loc
time hora || temps (m) f
timeout temps d’espera, temps excedit m
timestamp marca horària f
timezone zona horària, fus horari (m) f
tint matís m
tip consell m
title títol m
toggle, to commutar v tr
token bus bus de testimoni m
token ring, token passing ring anell de testimoni m
token testimoni m
tool eina f
toolbar barra d’eines f
toolkit joc d’eines m
tooltip indicador de funció m
top level domain domini de primer nivell m
top part superior f
top superior adj
topic tema m
touchpad ratolí tàctil m
touchscreen pantalla tàctil f
track ball ratolí de bola m
track, to fer un seguiment v tr
track pista || peça (musical) f
trackback retroenllaç m
trackpad ratolí tàctil m
transcoding transcodificació f
transfer, to transferir v tr
transfer transferència f
translation memory memòria de traducció f
transmission speed velocitat de transmissió f
transmission transmissió f
transmit, to transmetre v tr
trash paperera f
tray safata f
treasury bill lletra del tresor f
tree control control d’arbre m
tree view visualització en arbre f
tree arbre m
trial avaluació f
trigger, to activar v tr
trigger activador m
trim, to retallar v tr
tristate estat triple m
Trojan, Trojan horse cavall de Troia m
troubleshooting resolució de problemes f
truncate, to truncar v tr
trust, to confiar v intr
trust confiança f
trusted computing informàtica de confiança f
trusted fiable adj
try again, to tornar-ho a provar loc
try, to provar v tr
try prova, intent (m) f
tune, to ajustar v tr
turn off, to apagar || desactivar v tr
turn on, to activar || engegar v tr
tutorial programa d’aprenentatge m
type, to teclejar v intr
type tipus m
typeahead memòria intermèdia de teclat f
typeface tipografia f
unavailable no disponible adj
uncheck, to desactivar (una casella de selecció) v tr
undelete, to recuperar v tr
underline subratllat m
underscore caràcter de subratllat m
undo, to desfer v tr
undock, to desacoblar v tr
undocking desacoblament m
unencrypted sense encriptar loc
unexpected inesperat -ada adj
unflag, to treure el senyal loc
unformatted sense format loc
unindent, to desfer el sagnat v tr
uninstall, to desinstal·lar v tr
unknown desconegut -uda adj
unmap, to desassociar v tr
unmount, to desmuntar v tr
unmounted desmuntat -ada adj
unnamed sense nom loc
unpack, to descomprimir v tr
unpacked descomprimit -ida adj
unpacking descompressió f
unreachable no accessible, no abastable adj
unread no llegit -ida, per llegir (loc) adj
unrecognized no reconegut -uda adj
unregistered no registrat -ada adj
unrequested no sol·licitat -ada adj
unscramble, to descodificar v tr
unselect, to desseleccionar v tr
unsendable no enviable adj
unsent per enviar loc
unspecified no especificat -ada, sense especificar (loc) adj
unsubscribe, to donar-se de baixa, cancel·lar la subscripció loc
unsupported no implementat -ada, no admès -esa, no compatible adj
untitled sense títol loc
untrusted no fiable adj
unverified sense verificar loc
unvisited no visitat -ada adj
update, to actualitzar v tr
update actualització f
upgrade, to actualitzar v tr
upgrade actualització, millora f
upload, to penjar v tr
upload càrrega, penjada f
upper case, uppercase majúscula f
usability usabilitat f
usage sintaxi f
use, to utilitzar v tr
use utilització f
user-defined key tecla programable f
user friendly, user-friendly amigable adv
user interface interfície d’usuari f
user name, username nom d’usuari m
user profile perfil d’usuari m
user usuari -ària m i f
username nom d’usuari m
utility utilitat f
vaccine program antivirus m
validate, to validar v tr
validity validesa f
value valor m
variable variable f
vendor proveïdor m
verbatim copy còpia literal f
verbosely detalladament adv
verifier verificador -a m i f
verify, to verificar v tr
version versió f
video camera càmera de vídeo, videocàmera f
video codec còdec de vídeo m
video vídeo m
view, to visualitzar, mostrar v tr
view visualització || vista f
viewer visualitzador m
viewport subàrea de visualització f
violation violació f
virus virus m
visitor visitant m i f
voice mailbox bústia de veu f
voicemail correu de veu m
voxel vòxel m
wait, to esperar v intr
wallpaper empaperat m
warning advertiment, avís m
watch, to mirar v tr
watcher monitor m
watermark marca d’aigua f
web bug píxel invisible m
web collaboration col·laboració per web f
web feed canal (d’informació) m
web map mapa del web m
web page pàgina web f
web ripper capturador de llocs web m
web site, website lloc web m
web spoofing falsejament d’identitat m
web web, lloc web, pàgina web (f) m
Web web m
webcam càmera web f
webcasting difusió per web f
weblog bloc m
webmail correu web m
webmaster administrador -a de webs m i f
webpage pàgina web f
webring anella de webs f
website lloc web m
What’s New? novetats f pl
What’s Related llocs afins m pl
whitepoint temperatura de color f
whois whois m
wideband banda ampla f
widget giny m
width amplada f
wild card, wildcard comodí m
window manager gestor de finestres m
window finestra f
Windows key tecla de Windows f
wipe, to esborrar v tr
wireless sense fil loc
wiretapping connexió clandestina f
wiz, wizard auxiliar m
word processing processament de textos m
word processor processador de textos m
workaround solució temporal f
workday dia feiner m
workgroup grup de treball m
workplace lloc de treball m
workstation estació de treball f
World Wide Web web m
worm cuc m
wrap, to ajustar v tr
write head capçal d’escriptura m
write only només d’escriptura loc
write, to escriure v tr
writing escriptura f
wrong erroni -ònia adj
yield rendiment (financer) m
zip code codi postal m
zoom in, to ampliar, apropar v tr
zoom out, to reduir, allunyar v tr
zoom zoom, escala (f) m

Llicència

Aquest document és copyright © 1998-2010 Softcatalà. Aquesta obra està publicada sota una llicència de Creative Commons
Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Genèrica.