Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de traducció dels projectes traduïts per Softcatalà

Anglès Català Opcions considerades
#div/0! #div/0!

- #div/0! (usada 100.00%, coincidències 6)

#n/a #n/d

- #n/d (usada 85.71%, coincidències 6)

- #n/a (usada 14.29%, coincidències 1)

#value! #valor!

- #valor! (usada 100.00%, coincidències 4)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 63.64%, coincidències 7)

- (predeterminat) (usada 36.36%, coincidències 4)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 6)

(modified) (modificat)

- (modificat) (usada 100.00%, coincidències 4)

(no description) (sense descripció)

- (sense descripció) (usada 100.00%, coincidències 5)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 100.00%, coincidències 10)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no title) (cap títol)

- (cap títol) (usada 50.00%, coincidències 2)

- (sense títol) (usada 50.00%, coincidències 2)

(none) (cap)

- (cap) (usada 93.33%, coincidències 28)

- (sense) (usada 6.67%, coincidències 2)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 4)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 57.14%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 28.57%, coincidències 2)

- (únicament lectura) (usada 14.29%, coincidències 1)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 100.00%, coincidències 15)

1 column 1 columna

- 1 columna (usada 100.00%, coincidències 5)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 100.00%, coincidències 9)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 8)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 6)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 100.00%, coincidències 9)

1.5 lines 15 línies

- 15 línies (usada 100.00%, coincidències 4)

2 columns 2 columnes

- 2 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

24-hour 24 hores

- 24 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

3 columns 3 columnes

- 3 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 4)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 12)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

40 minutes 40 minuts

- 40 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 10)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 100.00%, coincidències 4)

60 minutes 60 minuts

- 60 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

802.3ad 802.3ad

- 802.3ad (usada 100.00%, coincidències 4)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 10)

\u0020 \u0020

- \u0020 (usada 100.00%, coincidències 6)

a b c a b c

- a b c (usada 100.00%, coincidències 10)

a0 a0

- a0 (usada 80.00%, coincidències 4)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 20.00%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 7)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 5)

a3 a3

- a3 (usada 83.33%, coincidències 5)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 16.67%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 87.50%, coincidències 7)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 12.50%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 87.50%, coincidències 7)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 12.50%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 7)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 60.00%, coincidències 3)

- abreviació (usada 40.00%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 66.67%, coincidències 6)

- anul·la (usada 22.22%, coincidències 2)

- interrupció (usada 11.11%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interrompuda

- interrompuda (usada 40.00%, coincidències 2)

- interromput (usada 40.00%, coincidències 2)

- avortat (usada 20.00%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 72.55%, coincidències 37)

- sobre (usada 23.53%, coincidències 12)

- qui som (usada 1.96%, coincidències 1)

- respecte a (usada 1.96%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 50.00%, coincidències 4)

- superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- part superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

- dalt (usada 12.50%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 85.71%, coincidències 6)

- valor absolut (usada 14.29%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 75.00%, coincidències 3)

- absoluta (usada 25.00%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètrica de color absoluta (usada 33.33%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 16.67%, coincidències 1)

abstract resum

- resum (usada 75.00%, coincidències 6)

- abstracte (usada 25.00%, coincidències 2)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 11)

accept accepta

- accepta (usada 92.86%, coincidències 26)

- acceptar (usada 3.57%, coincidències 1)

- d'acord (usada 3.57%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 85.71%, coincidències 6)

- accepta'ls tots (usada 14.29%, coincidències 1)

accept change accepta el canvi

- accepta el canvi (usada 100.00%, coincidències 4)

accepted acceptat

- acceptat (usada 50.00%, coincidències 2)

- acceptada (usada 50.00%, coincidències 2)

access accés

- accés (usada 100.00%, coincidències 8)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access denied s'ha denegat l'accés

- s'ha denegat l'accés (usada 73.33%, coincidències 11)

- accés denegat (usada 26.67%, coincidències 4)

access granted accés permès

- accés permès (usada 100.00%, coincidències 9)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 83.33%, coincidències 5)

- contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

access time temps d'accés

- temps d'accés (usada 100.00%, coincidències 10)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 8)

account compte

- compte (usada 97.37%, coincidències 37)

- comptes (usada 2.63%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de compte (usada 12.50%, coincidències 1)

account settings paràmetres dels comptes

- paràmetres dels comptes (usada 45.00%, coincidències 9)

- paràmetres del compte (usada 40.00%, coincidències 8)

- ajusts dels comptes (usada 10.00%, coincidències 2)

- configuració del compte (usada 5.00%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 5)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 18)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 100.00%, coincidències 10)

acos acos

- acos (usada 50.00%, coincidències 2)

- arccos (usada 25.00%, coincidències 1)

- arc cosinus (usada 25.00%, coincidències 1)

acpi acpi

- acpi (usada 100.00%, coincidències 4)

action acció

- acció (usada 100.00%, coincidències 68)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 19)

activate activa

- activa (usada 100.00%, coincidències 15)

activated activat

- activat (usada 60.00%, coincidències 3)

- activada (usada 20.00%, coincidències 1)

- habilitat (usada 20.00%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 11)

active actiu

- actiu (usada 82.00%, coincidències 41)

- activa (usada 18.00%, coincidències 9)

active backup còpia de seguretat activa

- còpia de seguretat activa (usada 50.00%, coincidències 2)

- reserva activa (usada 25.00%, coincidències 1)

- activa la còpia de seguretat (usada 25.00%, coincidències 1)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 6)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 4)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 6)

actual size mida real

- mida real (usada 77.78%, coincidències 7)

- mida actual (usada 22.22%, coincidències 2)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 5)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive load balancing balanceig de càrrega adaptativa

- balanceig de càrrega adaptativa (usada 75.00%, coincidències 3)

- balanceig de càrrega adaptatiu (usada 25.00%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 93.37%, coincidències 169)

- afegeix-ho (usada 4.42%, coincidències 8)

- add (usada 0.55%, coincidències 1)

- sum (usada 0.55%, coincidències 1)

- afegir (usada 0.55%, coincidències 1)

- additiu (usada 0.55%, coincidències 1)

add / remove afegeix / suprimeix

- afegeix / suprimeix (usada 100.00%, coincidències 7)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea un compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix compte (usada 12.50%, coincidències 1)

add attachment afegeix una adjunció

- afegeix una adjunció (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 11.11%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 100.00%, coincidències 4)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix un punt d'interès (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegir comentari (usada 10.00%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeix als contactes (usada 10.00%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 71.43%, coincidències 10)

- afegeix un dispositiu (usada 28.57%, coincidències 4)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegeix el camp (usada 12.50%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 71.43%, coincidències 15)

- afegeix els fitxers (usada 23.81%, coincidències 5)

- afegiu fitxers (usada 4.76%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix filtre (usada 25.00%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 100.00%, coincidències 5)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 100.00%, coincidències 8)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 100.00%, coincidències 5)

add layer afegeix capa

- afegeix capa (usada 50.00%, coincidències 3)

- afegeix una capa (usada 50.00%, coincidències 3)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 100.00%, coincidències 4)

add new afegeix

- afegeix (usada 78.57%, coincidències 11)

- afegeix nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix-ne un de nou (usada 7.14%, coincidències 1)

add parent afegeix un primari

- afegeix un primari (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix un pare (usada 20.00%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 100.00%, coincidències 4)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 100.00%, coincidències 10)

add tables afegeix taules

- afegeix taules (usada 100.00%, coincidències 5)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 100.00%, coincidències 6)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 60.00%, coincidències 3)

- afegeix als marcadors (usada 40.00%, coincidències 2)

add to contacts afegeix als contactes

- afegeix als contactes (usada 100.00%, coincidències 4)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 100.00%, coincidències 9)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 80.00%, coincidències 8)

- afegeix a les preferides (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 10.00%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 50.00%, coincidències 6)

- afegeix usuari (usada 41.67%, coincidències 5)

- afegeix (usada 8.33%, coincidències 1)

add-in complement

- complement (usada 60.00%, coincidències 3)

- extensió (usada 40.00%, coincidències 2)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 9)

add-ons complements

- complements (usada 93.75%, coincidències 15)

- extensions (usada 6.25%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 40.00%, coincidències 2)

- addició (usada 20.00%, coincidències 1)

- afegida (usada 20.00%, coincidències 1)

- afegits (usada 20.00%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- addició (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 100.00%, coincidències 8)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 83.33%, coincidències 5)

- paràmetres addicionals. (usada 16.67%, coincidències 1)

additions addicions

- addicions (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegits (usada 25.00%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 100.00%, coincidències 59)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 94.74%, coincidències 18)

- llibre d'adreces (usada 5.26%, coincidències 1)

address book name nom de la llibreta d'adreces

- nom de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address book properties propietats de la llibreta d'adreces

- propietats de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address books llibretes d'adreces

- llibretes d'adreces (usada 100.00%, coincidències 5)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 17)

adjust ajusta

- ajusta (usada 80.00%, coincidències 8)

- ajust (usada 10.00%, coincidències 1)

- ajustar (usada 10.00%, coincidències 1)

adjustment ajustament

- ajustament (usada 75.00%, coincidències 3)

- ajust (usada 25.00%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 75.00%, coincidències 3)

- administra (usada 25.00%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 5)

administrator administrador

- administrador (usada 85.71%, coincidències 6)

- administradors (usada 14.29%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 100.00%, coincidències 5)

admins administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced avançat

- avançat (usada 95.56%, coincidències 43)

- avançades (usada 4.44%, coincidències 2)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 5)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 96.67%, coincidències 29)

- opcions avançades (usada 3.33%, coincidències 1)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 6)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced settings paràmetres avançats

- paràmetres avançats (usada 62.50%, coincidències 5)

- configuració avançada (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions avançades (usada 12.50%, coincidències 1)

affiliation changed l'afiliació ha canviat

- l'afiliació ha canviat (usada 100.00%, coincidències 9)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 100.00%, coincidències 11)

after després

- després (usada 92.50%, coincidències 37)

- després de (usada 7.50%, coincidències 3)

age antiguitat

- antiguitat (usada 54.55%, coincidències 6)

- edat (usada 36.36%, coincidències 4)

- vella (usada 9.09%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 5)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 81.82%, coincidències 9)

- mode d'avió (usada 18.18%, coincidències 2)

albanian albanès

- albanès (usada 100.00%, coincidències 11)

album àlbum

- àlbum (usada 90.91%, coincidències 10)

- album (usada 9.09%, coincidències 1)

alert alerta

- alerta (usada 88.89%, coincidències 8)

- avís (usada 11.11%, coincidències 1)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 80.00%, coincidències 12)

- algoritme (usada 20.00%, coincidències 3)

alias àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 19)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 4)

align alinea

- alinea (usada 69.23%, coincidències 9)

- alineació (usada 30.77%, coincidències 4)

- alinear (usada 0.00%, coincidències 0)

align bottom alinea a la part inferior

- alinea a la part inferior (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea abaix (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 20.00%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 50.00%, coincidències 2)

- alineació centrada (usada 25.00%, coincidències 1)

- alineació al centre (usada 25.00%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 76.47%, coincidències 13)

- alineació a l'esquerra (usada 17.65%, coincidències 3)

- alineació esquerra (usada 5.88%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 78.95%, coincidències 15)

- alineació a la dreta (usada 15.79%, coincidències 3)

- alineació dreta (usada 5.26%, coincidències 1)

align top alinea a la part superior

- alinea a la part superior (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea amunt (usada 40.00%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 20.00%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 100.00%, coincidències 70)

all tots

- tots (usada 49.44%, coincidències 44)

- tot (usada 41.57%, coincidències 37)

- totes (usada 8.99%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 4)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 13)

all comments tots els comentaris

- tots els comentaris (usada 100.00%, coincidències 4)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 5)

all day event cita de tot el dia

- cita de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 2)

- esdeveniment de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 2)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 100.00%, coincidències 27)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 5)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 6)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 100.00%, coincidències 4)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 11)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 5)

all sheets tots els fulls

- tots els fulls (usada 100.00%, coincidències 4)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 6)

allow permet

- permet (usada 100.00%, coincidències 40)

alpha alfa

- alfa (usada 91.49%, coincidències 43)

- alpha (usada 8.51%, coincidències 4)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 75.00%, coincidències 3)

- formes de presentació alfabètiques (usada 25.00%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 88.89%, coincidències 8)

- tecla alternativa dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alt

- text alt (usada 50.00%, coincidències 2)

- text de la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- text alternatiu (usada 25.00%, coincidències 1)

always sempre

- sempre (usada 95.45%, coincidències 21)

- always (usada 4.55%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 83.33%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 16.67%, coincidències 1)

always on top sempre per damunt

- sempre per damunt (usada 57.14%, coincidències 4)

- sempre a dalt (usada 28.57%, coincidències 2)

- sempre per sobre (usada 14.29%, coincidències 1)

am am

- am (usada 85.71%, coincidències 12)

- a. m. (usada 14.29%, coincidències 2)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 100.00%, coincidències 11)

ambient ambient

- ambient (usada 100.00%, coincidències 4)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 6)

amount quantitat

- quantitat (usada 62.96%, coincidències 17)

- import (usada 37.04%, coincidències 10)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 5)

analytics analítiques

- analítiques (usada 100.00%, coincidències 5)

analyze analitza

- analitza (usada 75.00%, coincidències 3)

- analitzador (usada 25.00%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 94.44%, coincidències 17)

- ancoratge (usada 5.56%, coincidències 1)

and i

- i (usada 88.89%, coincidències 32)

- and (usada 11.11%, coincidències 4)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 4)

angle angle

- angle (usada 100.00%, coincidències 38)

angry enfadat

- enfadat (usada 50.00%, coincidències 3)

- emprenyat (usada 33.33%, coincidències 2)

- enuig (usada 16.67%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 5)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 17)

anniversary commemoració

- commemoració (usada 75.00%, coincidències 3)

- aniversari (usada 25.00%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 75.00%, coincidències 3)

- anotacions (usada 25.00%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 6)

announcement anunci

- anunci (usada 75.00%, coincidències 3)

- avís (usada 25.00%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 80.00%, coincidències 4)

- anònim -a (usada 20.00%, coincidències 1)

answer resposta

- resposta (usada 66.67%, coincidències 4)

- respon (usada 33.33%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 4)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 5)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 40.00%, coincidències 2)

- suavitzat (usada 20.00%, coincidències 1)

- suavitzador (usada 20.00%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 20.00%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 50.00%, coincidències 3)

- suavitzat (usada 50.00%, coincidències 3)

any qualsevol

- qualsevol (usada 86.67%, coincidències 13)

- any (usada 13.33%, coincidències 2)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 90.91%, coincidències 10)

- tothom (usada 9.09%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 5)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 7)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 100.00%, coincidències 13)

append afegeix

- afegeix (usada 90.00%, coincidències 9)

- annexa (usada 10.00%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 5)

apple poma

- poma (usada 100.00%, coincidències 4)

application aplicació

- aplicació (usada 100.00%, coincidències 24)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 9)

apply aplica

- aplica (usada 100.00%, coincidències 65)

apply to aplica a

- aplica a (usada 100.00%, coincidències 6)

apr abr

- abr (usada 66.67%, coincidències 4)

- abr. (usada 33.33%, coincidències 2)

april abril

- abril (usada 92.31%, coincidències 12)

- d'abril (usada 7.69%, coincidències 1)

arabic àrab

- àrab (usada 94.44%, coincidències 17)

- arabic (usada 5.56%, coincidències 1)

arabic (iso-8859-6) àrab (iso-8859-6)

- àrab (iso-8859-6) (usada 100.00%, coincidències 4)

arabic (windows-1256) àrab (windows-1256)

- àrab (windows-1256) (usada 100.00%, coincidències 5)

arabic presentation forms-a formes de presentació àrab - a

- formes de presentació àrab - a (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació àrab - b

- formes de presentació àrab - b (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic supplement suplement àrab

- suplement àrab (usada 50.00%, coincidències 2)

- àrab (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 25.00%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 5)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 100.00%, coincidències 23)

archive arxiva

- arxiva (usada 71.43%, coincidències 10)

- arxiu (usada 28.57%, coincidències 4)

archives arxius

- arxius (usada 77.78%, coincidències 7)

- arxiu (usada 22.22%, coincidències 2)

are you sure? esteu segur?

- esteu segur? (usada 58.33%, coincidències 7)

- n'esteu segur? (usada 33.33%, coincidències 4)

- esteu segurs? (usada 8.33%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 100.00%, coincidències 33)

arguments arguments

- arguments (usada 100.00%, coincidències 6)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 12)

arp arp

- arp (usada 100.00%, coincidències 5)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 24)

array matriu

- matriu (usada 93.33%, coincidències 14)

- matrius (usada 6.67%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 8)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 12)

art art

- art (usada 50.00%, coincidències 2)

- paleta de pintura (usada 25.00%, coincidències 1)

- gràfics (usada 25.00%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 10)

artist artista

- artista (usada 100.00%, coincidències 12)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 4)

ascending ascendent

- ascendent (usada 91.89%, coincidències 34)

- ordre ascendent (usada 5.41%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 2.70%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 7)

asin asin

- asin (usada 50.00%, coincidències 2)

- arcsin (usada 25.00%, coincidències 1)

- arc sinus (usada 25.00%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 50.00%, coincidències 2)

- demana (usada 25.00%, coincidències 1)

- ask (usada 25.00%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 66.67%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 33.33%, coincidències 2)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 76.47%, coincidències 13)

- relació de l'aspecte (usada 11.76%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 5.88%, coincidències 1)

- proporció d'aspecte (usada 5.88%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 9)

assign assigna

- assigna (usada 100.00%, coincidències 11)

assigned assignat

- assignat (usada 75.00%, coincidències 3)

- assigned (assignat) (usada 25.00%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 5)

at a

- a (usada 71.43%, coincidències 5)

- de (usada 14.29%, coincidències 1)

- arrova (usada 14.29%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 80.00%, coincidències 4)

- mínim (usada 20.00%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 50.00%, coincidències 2)

- arctg (usada 25.00%, coincidències 1)

- arc tangent (usada 25.00%, coincidències 1)

attach adjunta

- adjunta (usada 100.00%, coincidències 13)

- adjuntar (usada 0.00%, coincidències 0)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

attached to connectat a

- connectat a (usada 90.00%, coincidències 9)

- adjuntat a (usada 10.00%, coincidències 1)

attachment adjunció

- adjunció (usada 41.67%, coincidències 5)

- adjunt (usada 33.33%, coincidències 4)

- fitxer adjunt (usada 16.67%, coincidències 2)

- adjuncions (usada 8.33%, coincidències 1)

attachments adjuncions

- adjuncions (usada 48.00%, coincidències 12)

- adjunts (usada 36.00%, coincidències 9)

- fitxers adjunts (usada 16.00%, coincidències 4)

attendees assistents

- assistents (usada 81.82%, coincidències 9)

- auxiliars (usada 18.18%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 100.00%, coincidències 15)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 34)

audio àudio

- àudio (usada 96.43%, coincidències 27)

- audio (usada 3.57%, coincidències 1)

audio call trucada de veu

- trucada de veu (usada 40.00%, coincidències 2)

- trucada d'àudio (usada 40.00%, coincidències 2)

- trucada amb àudio (usada 20.00%, coincidències 1)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 6)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 85.71%, coincidències 6)

- audio file (usada 14.29%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 3)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 1)

aug ago

- ago (usada 50.00%, coincidències 3)

- ag. (usada 33.33%, coincidències 2)

- ag (usada 16.67%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 91.67%, coincidències 11)

- d'agost (usada 8.33%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 5)

authenticate autentica

- autentica (usada 100.00%, coincidències 6)

- autenticar (usada 0.00%, coincidències 0)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 100.00%, coincidències 10)

authentication autenticació

- autenticació (usada 50.00%, coincidències 9)

- autentificació (usada 50.00%, coincidències 9)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 50.00%, coincidències 6)

- ha fallat l'autenticació (usada 41.67%, coincidències 5)

- no s'ha pogut autenticar (usada 8.33%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 77.78%, coincidències 7)

- l'autenticació ha fallat. (usada 11.11%, coincidències 1)

- l'autentificació ha fallat. (usada 11.11%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 7)

authentication required es necessita autenticació

- es necessita autenticació (usada 55.56%, coincidències 10)

- cal autenticació (usada 33.33%, coincidències 6)

- es requereix autenticació (usada 5.56%, coincidències 1)

- autenticació requerida (usada 5.56%, coincidències 1)

authentication timeout temps d'autenticació

- temps d'autenticació (usada 50.00%, coincidències 2)

- temps d'expiració de l'autenticació (usada 25.00%, coincidències 1)

- temps d'autenticació excedit (usada 25.00%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 100.00%, coincidències 68)

author(s) autors

- autors (usada 57.14%, coincidències 4)

- autor(s) (usada 42.86%, coincidències 3)

authorize autoritza

- autoritza (usada 100.00%, coincidències 5)

authors autors

- autors (usada 100.00%, coincidències 10)

auto auto

- auto (usada 51.85%, coincidències 14)

- automàtic (usada 40.74%, coincidències 11)

- automàtica (usada 3.70%, coincidències 1)

- autocom (usada 3.70%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 100.00%, coincidències 4)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 66.67%, coincidències 4)

- autoselecciona (usada 33.33%, coincidències 2)

auto spellcheck verificació ortogràfica automàtica

- verificació ortogràfica automàtica (usada 100.00%, coincidències 4)

autocomplete emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 25.00%, coincidències 1)

- compleció automàtica (usada 25.00%, coincidències 1)

- completa automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 25.00%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 66.67%, coincidències 4)

- emplenar automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

autofilter filtre automàtic

- filtre automàtic (usada 88.89%, coincidències 8)

- filtra automàticament (usada 11.11%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 84.62%, coincidències 11)

- format automàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

- autoformatatge (usada 7.69%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 85.57%, coincidències 83)

- automàtica (usada 14.43%, coincidències 14)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic (dhcp) automàtica (dhcp)

- automàtica (dhcp) (usada 75.00%, coincidències 3)

- automàtic (dhcp) (usada 25.00%, coincidències 1)

automatic preview previsualització automàtica

- previsualització automàtica (usada 100.00%, coincidències 9)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 5)

automatically detected detectat automàticament

- detectat automàticament (usada 75.00%, coincidències 3)

- detecta automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 91.30%, coincidències 21)

- disponibles (usada 8.70%, coincidències 2)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 100.00%, coincidències 5)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 5)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 76.92%, coincidències 10)

- llengües disponibles (usada 23.08%, coincidències 3)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 6)

average mitjana

- mitjana (usada 88.89%, coincidències 16)

- average (usada 5.56%, coincidències 1)

- mitja (usada 5.56%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 5)

away absent

- absent (usada 100.00%, coincidències 6)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 12)

axis eix

- eix (usada 85.71%, coincidències 6)

- eixos (usada 14.29%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 5)

back enrere

- enrere (usada 61.19%, coincidències 41)

- anterior (usada 20.90%, coincidències 14)

- endarrere (usada 10.45%, coincidències 7)

- revers (usada 4.48%, coincidències 3)

- enrrere (usada 1.49%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 1.49%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 50.00%, coincidències 2)

- fons (usada 25.00%, coincidències 1)

- capa d'accés de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 91.84%, coincidències 45)

- rerefons (usada 6.12%, coincidències 3)

- fons d'escriptori (usada 2.04%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 82.93%, coincidències 34)

- color del fons (usada 17.07%, coincidències 7)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 5)

backspace retrocés

- retrocés (usada 100.00%, coincidències 9)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 40.00%, coincidències 2)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 100.00%, coincidències 5)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 100.00%, coincidències 5)

balance balanç

- balanç (usada 85.71%, coincidències 6)

- balança (usada 14.29%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 4)

baltic (iso-8859-4) bàltic (iso-8859-4)

- bàltic (iso-8859-4) (usada 100.00%, coincidències 4)

baltic (windows-1257) bàltic (windows-1257)

- bàltic (windows-1257) (usada 100.00%, coincidències 5)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 4)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 4)

banner bàner

- bàner (usada 100.00%, coincidències 4)

bar barra

- barra (usada 80.00%, coincidències 4)

- bar (usada 20.00%, coincidències 1)

base base

- base (usada 95.00%, coincidències 19)

- bàsic (usada 5.00%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 6)

baseline línia base

- línia base (usada 80.00%, coincidències 4)

- punt de referència (usada 20.00%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 81.82%, coincidències 18)

- basic (usada 13.64%, coincidències 3)

- bàsiques (usada 4.55%, coincidències 1)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 4)

basic settings preferències bàsiques

- preferències bàsiques (usada 50.00%, coincidències 2)

- ajustos bàsics (usada 25.00%, coincidències 1)

- configuració bàsica (usada 25.00%, coincidències 1)

basketball basquetbol

- basquetbol (usada 50.00%, coincidències 2)

- bàsquet (usada 50.00%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 100.00%, coincidències 8)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 6)

bcc cco

- cco (usada 85.71%, coincidències 12)

- bcc (usada 14.29%, coincidències 2)

be verbose mostra informació detallada

- mostra informació detallada (usada 60.00%, coincidències 3)

- sigues detallat (usada 40.00%, coincidències 2)

before abans

- abans (usada 94.29%, coincidències 33)

- anterior (usada 2.86%, coincidències 1)

- abans de (usada 2.86%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 5)

- novell (usada 16.67%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 87.50%, coincidències 7)

- comença amb (usada 12.50%, coincidències 1)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 8)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 100.00%, coincidències 9)

below a sota

- a sota (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior (usada 33.33%, coincidències 3)

- sota (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix (usada 11.11%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 10)

bengali (india) bengalí (índia)

- bengalí (índia) (usada 100.00%, coincidències 4)

best millor

- millor (usada 75.00%, coincidències 3)

- el millor (usada 25.00%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 54.55%, coincidències 6)

- millor ajustament (usada 27.27%, coincidències 3)

- ajust automàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- millor encaix (usada 9.09%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 100.00%, coincidències 18)

between entre

- entre (usada 85.71%, coincidències 6)

- between (usada 14.29%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 7)

bibliography entry entrada bibliogràfica

- entrada bibliogràfica (usada 83.33%, coincidències 5)

- entrada de bibliografia (usada 16.67%, coincidències 1)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 4)

binary binari

- binari (usada 100.00%, coincidències 13)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 75.00%, coincidències 6)

- vinculacions (usada 12.50%, coincidències 1)

- vinculant (usada 12.50%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 0.00%, coincidències 0)

bios bios

- bios (usada 100.00%, coincidències 4)

- sistema bàsic d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

birthday aniversari

- aniversari (usada 87.50%, coincidències 7)

- data de naixement (usada 12.50%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 6)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 14)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 62.50%, coincidències 5)

- velocitat de transmissió (usada 12.50%, coincidències 1)

- taxadebits (usada 12.50%, coincidències 1)

- velocitat de bits (usada 12.50%, coincidències 1)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 4)

black negre

- negre (usada 92.86%, coincidències 26)

- negres (usada 7.14%, coincidències 2)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 10)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 90.00%, coincidències 9)

- en blanc i negre (usada 10.00%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 4)

black point compensation compensació de punt negre

- compensació de punt negre (usada 75.00%, coincidències 3)

- compensació del punt negre (usada 25.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 46.67%, coincidències 7)

- buit (usada 13.33%, coincidències 2)

- esborra (usada 13.33%, coincidències 2)

- blank (usada 6.67%, coincidències 1)

- negre (usada 6.67%, coincidències 1)

- buida (usada 6.67%, coincidències 1)

- espai buit (usada 6.67%, coincidències 1)

- blanc (usada 0.00%, coincidències 0)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blend barreja

- barreja (usada 77.78%, coincidències 7)

- mescla (usada 11.11%, coincidències 1)

- transició (usada 11.11%, coincidències 1)

blend mode mode degradat

- mode degradat (usada 75.00%, coincidències 3)

- mode de barreja (usada 25.00%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 50.00%, coincidències 2)

- parpelleja (usada 25.00%, coincidències 1)

- pampallugues (usada 25.00%, coincidències 1)

blinking parpelleig

- parpelleig (usada 100.00%, coincidències 5)

block bloca

- bloca (usada 66.67%, coincidències 8)

- bloc (usada 33.33%, coincidències 4)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 100.00%, coincidències 4)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 100.00%, coincidències 4)

blocked blocat

- blocat (usada 55.56%, coincidències 5)

- bloquejat (usada 44.44%, coincidències 4)

blocks blocs

- blocs (usada 100.00%, coincidències 5)

blog blog

- blog (usada 87.50%, coincidències 7)

- bloc (usada 12.50%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 100.00%, coincidències 46)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 9)

blur difumina

- difumina (usada 50.00%, coincidències 3)

- difuminat (usada 33.33%, coincidències 2)

- difuminada (usada 16.67%, coincidències 1)

board size mida del tauler

- mida del tauler (usada 100.00%, coincidències 5)

bodo bodo

- bodo (usada 100.00%, coincidències 4)

body cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 7)

bold negreta

- negreta (usada 100.00%, coincidències 40)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 80.00%, coincidències 4)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 1)

bond enllaç

- enllaç (usada 91.67%, coincidències 11)

- vinculada (usada 8.33%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 5)

bookmark marcador

- marcador (usada 54.55%, coincidències 12)

- adreça d'interès (usada 22.73%, coincidències 5)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.55%, coincidències 1)

- marca de text (usada 4.55%, coincidències 1)

- marcadors (usada 4.55%, coincidències 1)

- punt de llibre (usada 4.55%, coincidències 1)

- preferit (usada 4.55%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix la pàgina a les adreces d'interès

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 67.65%, coincidències 23)

- marcadors (usada 23.53%, coincidències 8)

- preferits (usada 5.88%, coincidències 2)

- favorits (usada 2.94%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 6)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 11)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boolean not no lògic

- no lògic (usada 25.00%, coincidències 1)

- operador booleà no (usada 25.00%, coincidències 1)

- booleà not (usada 25.00%, coincidències 1)

- not booleà (usada 25.00%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 84.62%, coincidències 11)

- botes (usada 7.69%, coincidències 1)

- arrancada (usada 7.69%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

boot order ordre d'arrencada

- ordre d'arrencada (usada 80.00%, coincidències 8)

- ordre d'inici (usada 20.00%, coincidències 2)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 4)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

border vora

- vora (usada 77.42%, coincidències 24)

- contorn (usada 19.35%, coincidències 6)

- només la vora (usada 3.23%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 66.67%, coincidències 6)

- color del contorn (usada 22.22%, coincidències 2)

- color del marge (usada 11.11%, coincidències 1)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 80.00%, coincidències 4)

- estil de vora (usada 20.00%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 75.00%, coincidències 3)

- amplada del contorn (usada 25.00%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 97.06%, coincidències 33)

- contorns (usada 2.94%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 100.00%, coincidències 9)

both ambdós

- ambdós (usada 87.50%, coincidències 7)

- totes dues (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 72.73%, coincidències 56)

- part inferior (usada 16.88%, coincidències 13)

- a baix (usada 3.90%, coincidències 3)

- baix (usada 2.60%, coincidències 2)

- avall (usada 1.30%, coincidències 1)

- a baix de tot (usada 1.30%, coincidències 1)

- capdevall (usada 1.30%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 55.56%, coincidències 5)

- a baix esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- part inferior esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 100.00%, coincidències 6)

bottom right a baix a la dreta

- a baix a la dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- inferior dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- a baix dreta (usada 12.50%, coincidències 1)

- part inferior dreta (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 5)

bounding box capsa contenidora

- capsa contenidora (usada 50.00%, coincidències 2)

- capsa delimitadora (usada 25.00%, coincidències 1)

- capsa d'inclusió (usada 25.00%, coincidències 1)

box caixa

- caixa (usada 46.67%, coincidències 7)

- quadre (usada 26.67%, coincidències 4)

- capsa (usada 20.00%, coincidències 3)

- requadre (usada 6.67%, coincidències 1)

box drawing dibuix de caixes

- dibuix de caixes (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuix de quadres (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 25.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 55.56%, coincidències 5)

- claudàtors (usada 33.33%, coincidències 3)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 11.11%, coincidències 1)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 75.00%, coincidències 3)

- plantilles braille (usada 25.00%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 83.33%, coincidències 5)

- ramificació (usada 16.67%, coincidències 1)

- bifurcació (usada 0.00%, coincidències 0)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 5)

break salt

- salt (usada 66.67%, coincidències 6)

- salta|trenca (usada 11.11%, coincidències 1)

- divisió (usada 11.11%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 11.11%, coincidències 1)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 8)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 17)

bridge port port del pont

- port del pont (usada 100.00%, coincidències 4)

bright lluminós

- lluminós (usada 50.00%, coincidències 2)

- lluentor (usada 25.00%, coincidències 1)

- brillant (usada 25.00%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 90.91%, coincidències 30)

- lluminositat (usada 9.09%, coincidències 3)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 42.86%, coincidències 3)

- porta endavant (usada 28.57%, coincidències 2)

- porta al primer pla (usada 14.29%, coincidències 1)

- envia-ho al davant (usada 14.29%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 81.82%, coincidències 9)

- redifusió (usada 18.18%, coincidències 2)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 11)

browse navega

- navega (usada 91.67%, coincidències 110)

- examina (usada 4.17%, coincidències 5)

- explora (usada 1.67%, coincidències 2)

- navegació (usada 1.67%, coincidències 2)

- cerca (usada 0.83%, coincidències 1)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

browse the web navegueu per la web

- navegueu per la web (usada 75.00%, coincidències 3)

- navega per la web (usada 25.00%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 7)

brush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 7)

bsd bsd

- bsd (usada 100.00%, coincidències 4)

bubble bombolla

- bombolla (usada 100.00%, coincidències 4)

bucket contenidor

- contenidor (usada 80.00%, coincidències 4)

- galleda (usada 20.00%, coincidències 1)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 100.00%, coincidències 6)

buffers porta-retalls del gimp

- porta-retalls del gimp (usada 50.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 75.00%, coincidències 3)

- buginès (usada 25.00%, coincidències 1)

bugzilla bugzilla

- bugzilla (usada 100.00%, coincidències 6)

bugzilla url url del bugzilla

- url del bugzilla (usada 100.00%, coincidències 4)

buhid bugui

- bugui (usada 75.00%, coincidències 3)

- buhid (usada 25.00%, coincidències 1)

build muntatge

- muntatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- munta (usada 22.22%, coincidències 2)

- construeix (usada 11.11%, coincidències 1)

- compilació (usada 11.11%, coincidències 1)

- construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 100.00%, coincidències 12)

bullet pic

- pic (usada 57.14%, coincidències 4)

- bala (usada 14.29%, coincidències 1)

- pics (usada 14.29%, coincidències 1)

- vinyeta (usada 14.29%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 50.00%, coincidències 2)

- llista de vinyetes (usada 25.00%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 25.00%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 60.00%, coincidències 3)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 1)

- llista amb vinyetes (usada 20.00%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 90.00%, coincidències 9)

- vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

bullets and numbering pics i numeració

- pics i numeració (usada 86.67%, coincidències 13)

- vinyetes i numeració (usada 13.33%, coincidències 2)

burmese birmà

- birmà (usada 100.00%, coincidències 7)

burn crema

- crema (usada 50.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 33.33%, coincidències 2)

- grava (usada 16.67%, coincidències 1)

bus bus

- bus (usada 80.00%, coincidències 4)

- autobús (usada 20.00%, coincidències 1)

business negoci

- negoci (usada 40.00%, coincidències 4)

- empresa (usada 40.00%, coincidències 4)

- negocis (usada 20.00%, coincidències 2)

business cards targetes de visita

- targetes de visita (usada 100.00%, coincidències 6)

busy ocupat

- ocupat (usada 80.00%, coincidències 8)

- ocupada (usada 20.00%, coincidències 2)

button botó

- botó (usada 100.00%, coincidències 26)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 6)

by per

- per (usada 94.44%, coincidències 17)

- de (usada 5.56%, coincidències 1)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 9)

bytes bytes

- bytes (usada 92.59%, coincidències 25)

- octets (usada 7.41%, coincidències 2)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 4)

c5 envelope sobre c5

- sobre c5 (usada 100.00%, coincidències 4)

ca compromise ca en compromís

- ca en compromís (usada 100.00%, coincidències 9)

cable cable

- cable (usada 100.00%, coincidències 5)

cable unplugged cable desendollat

- cable desendollat (usada 81.82%, coincidències 9)

- cable desconnectat (usada 18.18%, coincidències 2)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 75.00%, coincidències 3)

- cau (usada 25.00%, coincidències 1)

cached emmagatzemat temporalment

- emmagatzemat temporalment (usada 60.00%, coincidències 3)

- en memòria cau (usada 40.00%, coincidències 2)

cairo cairo

- cairo (usada 83.33%, coincidències 5)

- el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

calculate calcula

- calcula (usada 85.71%, coincidències 6)

- càlcul (usada 14.29%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 100.00%, coincidències 6)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 6)

calendar calendari

- calendari (usada 100.00%, coincidències 28)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 4)

calibrate calibra

- calibra (usada 85.71%, coincidències 6)

- calibrar (usada 14.29%, coincidències 1)

call trucada

- trucada (usada 50.00%, coincidències 2)

- truca (usada 25.00%, coincidències 1)

- truca-li (usada 25.00%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 80.00%, coincidències 4)

- pila de trucades (usada 20.00%, coincidències 1)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 13)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 99.75%, coincidències 404)

- cancel·lada (usada 0.25%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 75.00%, coincidències 3)

- cancel·la treball (usada 25.00%, coincidències 1)

canceled cancel·lada

- cancel·lada (usada 50.00%, coincidències 6)

- cancel·lat (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'ha cancel·lat (usada 16.67%, coincidències 2)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'ha cancel·lat (usada 22.22%, coincidències 2)

- cancel·lada (usada 22.22%, coincidències 2)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

canvas llenç

- llenç (usada 88.89%, coincidències 8)

- tapís (usada 11.11%, coincidències 1)

cap style estil d'extrem

- estil d'extrem (usada 66.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 33.33%, coincidències 2)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 5)

capability capacitat

- capacitat (usada 100.00%, coincidències 4)

capacity capacitat

- capacitat (usada 100.00%, coincidències 13)

capitals majúscules

- majúscules (usada 100.00%, coincidències 4)

caps majúscules

- majúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 25.00%, coincidències 1)

- bloq maj (usada 25.00%, coincidències 1)

- maj (usada 25.00%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 76.19%, coincidències 16)

- títol (usada 23.81%, coincidències 5)

capture captura

- captura (usada 100.00%, coincidències 8)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 4)

card targeta

- targeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- cartes (usada 16.67%, coincidències 1)

- carta (usada 16.67%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

carian cari

- cari (usada 75.00%, coincidències 3)

- caria (usada 25.00%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuixos animats (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 25.00%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 72.00%, coincidències 18)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 20.00%, coincidències 5)

- sensible a les majúscules (usada 4.00%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 4.00%, coincidències 1)

catalan català

- català (usada 100.00%, coincidències 14)

catalan (valencian) català (valencià)

- català (valencià) (usada 100.00%, coincidències 4)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 4)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 24)

category categoria

- categoria (usada 96.08%, coincidències 49)

- classificació (usada 1.96%, coincidències 1)

- categories (usada 1.96%, coincidències 1)

cause causa

- causa (usada 50.00%, coincidències 2)

- motiu (usada 50.00%, coincidències 2)

caution precaució

- precaució (usada 87.50%, coincidències 7)

- atenció (usada 12.50%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 100.00%, coincidències 16)

cd cd

- cd (usada 100.00%, coincidències 8)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 4)

cd/dvd cd/dvd

- cd/dvd (usada 100.00%, coincidències 11)

cell cel·la

- cel·la (usada 100.00%, coincidències 24)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 85.71%, coincidències 6)

- rang de la cel·la (usada 14.29%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 100.00%, coincidències 8)

center centre

- centre (usada 82.26%, coincidències 51)

- centra (usada 9.68%, coincidències 6)

- centrat (usada 8.06%, coincidències 5)

center lines línies centrals

- línies centrals (usada 100.00%, coincidències 4)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 9)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 9)

centered centrat

- centrat (usada 72.00%, coincidències 18)

- centrada (usada 20.00%, coincidències 5)

- centre (usada 8.00%, coincidències 2)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 85.71%, coincidències 6)

- centímetres (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 15)

certificate hold retenció del certificat

- retenció del certificat (usada 100.00%, coincidències 9)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 14)

cessation of operation cessació de l'operació

- cessació de l'operació (usada 100.00%, coincidències 9)

chain cadena

- cadena (usada 50.00%, coincidències 2)

- encadenament (usada 50.00%, coincidències 2)

chains cadenes

- cadenes (usada 50.00%, coincidències 2)

- encadenament (usada 50.00%, coincidències 2)

cham cham

- cham (usada 75.00%, coincidències 3)

- txam (usada 25.00%, coincidències 1)

change canvia

- canvia (usada 85.71%, coincidències 36)

- canvi (usada 11.90%, coincidències 5)

- canvia-ho (usada 2.38%, coincidències 1)

change case canvia a majúscules/minúscules

- canvia a majúscules/minúscules (usada 44.44%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 22.22%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 22.22%, coincidències 2)

- canvia majúscules/minúscules (usada 11.11%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 100.00%, coincidències 7)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 80.00%, coincidències 4)

- canvi de la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 95.24%, coincidències 20)

- canvi de la contrasenya (usada 4.76%, coincidències 1)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 71.43%, coincidències 5)

- canvia de perfil (usada 28.57%, coincidències 2)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 12)

channel canal

- canal (usada 94.44%, coincidències 17)

- canal hsv (usada 5.56%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 66.67%, coincidències 4)

- barrejador de canals (usada 33.33%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 100.00%, coincidències 5)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 17)

chapter capítol

- capítol (usada 92.31%, coincidències 12)

- chapter (usada 7.69%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 66.67%, coincidències 4)

- carac (usada 33.33%, coincidències 2)

character caràcter

- caràcter (usada 100.00%, coincidències 38)

- personatge (usada 0.00%, coincidències 0)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 57.14%, coincidències 8)

- codificació dels caràcters (usada 35.71%, coincidències 5)

- codificació de caràcter (usada 7.14%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 27)

character table taula de caràcters

- taula de caràcters (usada 100.00%, coincidències 5)

characters caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 7)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 80.00%, coincidències 4)

- carregant (usada 20.00%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

chart diagrama

- diagrama (usada 88.24%, coincidències 15)

- gràfic (usada 11.76%, coincidències 2)

chart options opcions del diagrama

- opcions del diagrama (usada 75.00%, coincidències 3)

- opcions de la gràfica (usada 25.00%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 100.00%, coincidències 6)

charts diagrames

- diagrames (usada 100.00%, coincidències 11)

chat xat

- xat (usada 100.00%, coincidències 29)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

chat name nom de xat

- nom de xat (usada 50.00%, coincidències 2)

- nom del xat (usada 50.00%, coincidències 2)

check comprova

- comprova (usada 46.15%, coincidències 6)

- marca (usada 30.77%, coincidències 4)

- revisa (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprovació (usada 7.69%, coincidències 1)

- escac (usada 7.69%, coincidències 1)

- activar (usada 0.00%, coincidències 0)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 93.75%, coincidències 15)

- casella de verificació (usada 6.25%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 68.97%, coincidències 20)

- cerca actualitzacions (usada 31.03%, coincidències 9)

check menu item element de menú seleccionable

- element de menú seleccionable (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú de verificació (usada 25.00%, coincidències 1)

- element de menú de comprovació (usada 25.00%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 100.00%, coincidències 5)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 35.29%, coincidències 6)

- verifica l'ortografia (usada 29.41%, coincidències 5)

- revisa l'ortografia (usada 17.65%, coincidències 3)

- comprovació d'ortografia (usada 5.88%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 5.88%, coincidències 1)

- comprova'n l'ortografia (usada 5.88%, coincidències 1)

checked activada

- activada (usada 40.00%, coincidències 4)

- verificat (usada 40.00%, coincidències 4)

- activat (usada 20.00%, coincidències 2)

checkerboard escaquer

- escaquer (usada 50.00%, coincidències 3)

- tauler d'escacs (usada 50.00%, coincidències 3)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 66.67%, coincidències 4)

- verificació (usada 16.67%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 16.67%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 27.27%, coincidències 3)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 18.18%, coincidències 2)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 18.18%, coincidències 2)

- cerca d'actualitzacions (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 9.09%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 9.09%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 75.00%, coincidències 3)

- xerokee (usada 25.00%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 75.00%, coincidències 3)

- cireres (usada 25.00%, coincidències 1)

child nen

- nen (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill/a (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill (usada 25.00%, coincidències 1)

- filla (usada 25.00%, coincidències 1)

chinese xinès

- xinès (usada 100.00%, coincidències 9)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese traditional (big5) xinès tradicional (big5)

- xinès tradicional (big5) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional (big5-hkscs) xinès tradicional (big5-hkscs)

- xinès tradicional (big5-hkscs) (usada 100.00%, coincidències 4)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 83.33%, coincidències 5)

- xocolata|xocolate (usada 16.67%, coincidències 1)

choose trieu

- trieu (usada 56.52%, coincidències 13)

- tria (usada 30.43%, coincidències 7)

- accés ràpid (usada 4.35%, coincidències 1)

- seleccioneu (usada 4.35%, coincidències 1)

- selecciona (usada 4.35%, coincidències 1)

choose a file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 40.00%, coincidències 2)

- trieu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- escolliu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

choose account trieu un compte

- trieu un compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- selecciona un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

choose file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 44.44%, coincidències 4)

- tria un fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

- tria fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 40.00%, coincidències 2)

- tria la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- escolliu una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

chrome crom

- crom (usada 60.00%, coincidències 3)

- chrome (usada 20.00%, coincidències 1)

- cromat (usada 20.00%, coincidències 1)

cipher xifra

- xifra (usada 25.00%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 25.00%, coincidències 1)

- codi (usada 25.00%, coincidències 1)

- clau (usada 25.00%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 100.00%, coincidències 27)

circular circular

- circular (usada 83.33%, coincidències 5)

- rodó (usada 16.67%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 100.00%, coincidències 4)

city ciutat

- ciutat (usada 93.85%, coincidències 61)

- població (usada 6.15%, coincidències 4)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 100.00%, coincidències 4)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 100.00%, coincidències 4)

class classe

- classe (usada 100.00%, coincidències 18)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de classe (usada 25.00%, coincidències 1)

classic clàssic

- clàssic (usada 100.00%, coincidències 5)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 9)

clean neteja

- neteja (usada 66.67%, coincidències 4)

- esborra (usada 33.33%, coincidències 2)

clean print heads neteja els capçals d'impressió

- neteja els capçals d'impressió (usada 50.00%, coincidències 2)

- neteja els capçals (usada 50.00%, coincidències 2)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 100.00%, coincidències 7)

clear neteja

- neteja (usada 67.19%, coincidències 43)

- esborra (usada 17.19%, coincidències 11)

- buida (usada 12.50%, coincidències 8)

- elimina (usada 3.12%, coincidències 2)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 78.57%, coincidències 11)

- elimina-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 7.14%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 50.00%, coincidències 3)

- esborra l'historial (usada 16.67%, coincidències 1)

- neteja l'històric (usada 16.67%, coincidències 1)

- buida l'historial (usada 16.67%, coincidències 1)

clear list buida la llista

- buida la llista (usada 57.14%, coincidències 4)

- neteja la llista (usada 42.86%, coincidències 3)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 50.00%, coincidències 2)

- esborra el registre (usada 25.00%, coincidències 1)

- buida el registre (usada 25.00%, coincidències 1)

clear private data esborra les dades privades

- esborra les dades privades (usada 62.50%, coincidències 5)

- neteja dades privades (usada 12.50%, coincidències 1)

- neteja les dades privades (usada 12.50%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 12.50%, coincidències 1)

clear recent history neteja l'historial recent

- neteja l'historial recent (usada 100.00%, coincidències 4)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- esborra la cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 50.00%, coincidències 4)

- fes un clic (usada 37.50%, coincidències 3)

- feu clic (usada 12.50%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 6)

clip retalla

- retalla (usada 50.00%, coincidències 2)

- retallat (usada 25.00%, coincidències 1)

- clip (usada 25.00%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 100.00%, coincidències 10)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 4)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 60.00%, coincidències 3)

- en sentit horari (usada 20.00%, coincidències 1)

- horari (usada 20.00%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 100.00%, coincidències 18)

close tanca

- tanca (usada 100.00%, coincidències 196)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 60.00%, coincidències 3)

- tanca totes les finestres (usada 40.00%, coincidències 2)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 6)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 100.00%, coincidències 4)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 100.00%, coincidències 4)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 86.67%, coincidències 13)

- tanca pestanya (usada 13.33%, coincidències 2)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 81.82%, coincidències 9)

- tanca finestra (usada 9.09%, coincidències 1)

- tancar finestra (usada 9.09%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 100.00%, coincidències 9)

closed tancat

- tancat (usada 100.00%, coincidències 9)

cloud núvol

- núvol (usada 66.67%, coincidències 6)

- cloud (usada 33.33%, coincidències 3)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 5)

cm cm

- cm (usada 100.00%, coincidències 10)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 7)

code codi

- codi (usada 100.00%, coincidències 11)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 5)

collapse redueix

- redueix (usada 91.67%, coincidències 11)

- col·lapsa (usada 8.33%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all col·lapsa-ho tot

- col·lapsa-ho tot (usada 50.00%, coincidències 3)

- redueix-ho tot (usada 16.67%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 16.67%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 16.67%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 80.00%, coincidències 4)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 1)

collate intercala

- intercala (usada 20.00%, coincidències 1)

- compara (usada 20.00%, coincidències 1)

- ordenar (usada 20.00%, coincidències 1)

- compagina (usada 20.00%, coincidències 1)

- enganxa (usada 20.00%, coincidències 1)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 6)

colophon colofó

- colofó (usada 100.00%, coincidències 4)

color color

- color (usada 100.00%, coincidències 101)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 50.00%, coincidències 3)

- balanç del color (usada 16.67%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 16.67%, coincidències 1)

- equilibri de color (usada 16.67%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 5)

color effects efectes de color

- efectes de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 100.00%, coincidències 7)

color mode mode de color

- mode de color (usada 80.00%, coincidències 4)

- mode del color (usada 20.00%, coincidències 1)

color model model de color

- model de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

color picker pipeta

- pipeta (usada 40.00%, coincidències 2)

- seleccionador de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- selector de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 20.00%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 75.00%, coincidències 3)

- color de perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 54.55%, coincidències 6)

- esquema de colors (usada 36.36%, coincidències 4)

- combinació de colors (usada 9.09%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 100.00%, coincidències 4)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 75.00%, coincidències 3)

- to-saturació (usada 25.00%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 29)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 75.00%, coincidències 3)

- espai de colors (usada 25.00%, coincidències 1)

column columna

- columna (usada 100.00%, coincidències 56)

column 1 columna 1

- columna 1 (usada 100.00%, coincidències 9)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 8)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera de la columna (usada 33.33%, coincidències 2)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 25.00%, coincidències 1)

- espaiat de columna (usada 25.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 93.75%, coincidències 15)

- amplada de columna (usada 6.25%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 100.00%, coincidències 81)

columns left columnes a l'esquerra

- columnes a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 5)

columns right columnes a la dreta

- columnes a la dreta (usada 100.00%, coincidències 4)

combine combina

- combina (usada 100.00%, coincidències 9)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 75.00%, coincidències 3)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 25.00%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 75.00%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 25.00%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 100.00%, coincidències 15)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 5)

command ordre

- ordre (usada 100.00%, coincidències 25)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 100.00%, coincidències 10)

command not implemented no s'ha implementat l'ordre

- no s'ha implementat l'ordre (usada 100.00%, coincidències 9)

command-line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 75.00%, coincidències 3)

- opcions de línia d'ordres (usada 25.00%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 100.00%, coincidències 19)

comment comentari

- comentari (usada 90.41%, coincidències 66)

- comentaris (usada 6.85%, coincidències 5)

- comenta (usada 1.37%, coincidències 1)

- comment (usada 1.37%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 67)

commit publica

- publica (usada 23.08%, coincidències 3)

- publicació (usada 23.08%, coincidències 3)

- consigna (usada 23.08%, coincidències 3)

- comissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- publica els canvis (usada 7.69%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 7.69%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de comissió

- missatge de comissió (usada 50.00%, coincidències 2)

- missatge de publicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 25.00%, coincidències 1)

committer confirmador

- confirmador (usada 50.00%, coincidències 2)

- comitent (usada 50.00%, coincidències 2)

common comú

- comú (usada 60.00%, coincidències 3)

- normal (usada 20.00%, coincidències 1)

- comunes (usada 20.00%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de pila (usada 10.00%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 100.00%, coincidències 5)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 4)

compact compacte

- compacte (usada 50.00%, coincidències 2)

- compacta (usada 50.00%, coincidències 2)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

company empresa

- empresa (usada 86.67%, coincidències 13)

- companyia (usada 13.33%, coincidències 2)

compare compara

- compara (usada 100.00%, coincidències 20)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 9)

complete acabat

- acabat (usada 50.00%, coincidències 4)

- completa (usada 12.50%, coincidències 1)

- complet (usada 12.50%, coincidències 1)

- completat (usada 12.50%, coincidències 1)

- valida (usada 12.50%, coincidències 1)

complete! s'ha completat!

- s'ha completat! (usada 60.00%, coincidències 6)

- acabat! (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 10.00%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 62.50%, coincidències 20)

- completada (usada 21.88%, coincidències 7)

- acabada (usada 6.25%, coincidències 2)

- s'ha acabat (usada 3.12%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 3.12%, coincidències 1)

- acabat (usada 3.12%, coincidències 1)

complex complex

- complex (usada 75.00%, coincidències 3)

- complexe (usada 25.00%, coincidències 1)

component component

- component (usada 85.71%, coincidències 6)

- per components (usada 14.29%, coincidències 1)

compose compon

- compon (usada 80.00%, coincidències 4)

- redacta (usada 20.00%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 53.85%, coincidències 7)

- composer (usada 23.08%, coincidències 3)

- redactor (usada 7.69%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 7.69%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 7.69%, coincidències 1)

composite composite

- composite (usada 20.00%, coincidències 1)

- compon (usada 20.00%, coincidències 1)

- compost (usada 20.00%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 20.00%, coincidències 1)

- composat (usada 20.00%, coincidències 1)

composition redacció

- redacció (usada 50.00%, coincidències 3)

- composició (usada 50.00%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 100.00%, coincidències 6)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 12)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 7)

computer ordinador

- ordinador (usada 100.00%, coincidències 7)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 4)

condensed condensat

- condensat (usada 60.00%, coincidències 3)

- condensada (usada 40.00%, coincidències 2)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 29)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 5)

conductor director

- director (usada 60.00%, coincidències 3)

- conductor (usada 40.00%, coincidències 2)

cone con

- con (usada 100.00%, coincidències 4)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 10)

configuration configuració

- configuració (usada 98.33%, coincidències 59)

- configuracions (usada 1.67%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 100.00%, coincidències 7)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 12)

configure configura

- configura (usada 98.18%, coincidències 54)

- configurar (usada 1.82%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 100.00%, coincidències 5)

confirm confirmació

- confirmació (usada 66.13%, coincidències 41)

- confirma (usada 22.58%, coincidències 14)

- confirmeu (usada 11.29%, coincidències 7)

confirm deletion confirmeu la supressió

- confirmeu la supressió (usada 42.86%, coincidències 3)

- confirma la supressió (usada 28.57%, coincidències 2)

- en confirmar la supressió (usada 28.57%, coincidències 2)

confirm new password confirmació de la nova contrasenya

- confirmació de la nova contrasenya (usada 50.00%, coincidències 2)

- confirma la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 1)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 1)

confirm passphrase confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 50.00%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya (usada 50.00%, coincidències 3)

confirm password confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 71.43%, coincidències 35)

- confirmeu la contrasenya (usada 22.45%, coincidències 11)

- confirma la contrasenya (usada 6.12%, coincidències 3)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 14)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 66.67%, coincidències 4)

- confirmada (usada 33.33%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 100.00%, coincidències 4)

confused confós

- confós (usada 75.00%, coincidències 3)

- confús (usada 25.00%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 97.56%, coincidències 40)

- connectat (usada 2.44%, coincidències 1)

- connectar (usada 0.00%, coincidències 0)

connect automatically connecta automàticament

- connecta automàticament (usada 100.00%, coincidències 4)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta a un servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 20.00%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 100.00%, coincidències 17)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 97.06%, coincidències 33)

- connectant (usada 2.94%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 100.00%, coincidències 24)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 100.00%, coincidències 6)

connection failed la connexió ha fallat

- la connexió ha fallat (usada 58.82%, coincidències 10)

- ha fallat la connexió (usada 35.29%, coincidències 6)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 5.88%, coincidències 1)

connection refused s'ha refusat la connexió

- s'ha refusat la connexió (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha rebutjat la connexió (usada 25.00%, coincidències 1)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 50.00%, coincidències 3)

- connexió segura (usada 50.00%, coincidències 3)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 61.54%, coincidències 8)

- ajusts de la connexió (usada 23.08%, coincidències 3)

- paràmetres de connexió (usada 15.38%, coincidències 2)

connection timed out s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 25.00%, coincidències 1)

- la connexió ha expirat (usada 25.00%, coincidències 1)

- expiració de temps de connexió (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 25.00%, coincidències 1)

connection timed out. s'ha excedit el temps d'espera de la connexió.

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 40.00%, coincidències 2)

- la connexió ha expirat. (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'ha superat el temps d'espera. (usada 20.00%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera. (usada 20.00%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 5)

connections connexions

- connexions (usada 100.00%, coincidències 10)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 13)

console consola

- consola (usada 100.00%, coincidències 10)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

consolidate consolida

- consolida (usada 100.00%, coincidències 5)

constraint restricció

- restricció (usada 100.00%, coincidències 6)

contact contacte

- contacte (usada 92.31%, coincidències 12)

- contacteu (usada 7.69%, coincidències 1)

contact sheet full de contacte

- full de contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- full de contactes (usada 20.00%, coincidències 1)

contact us contacte

- contacte (usada 50.00%, coincidències 3)

- contacteu-nos (usada 50.00%, coincidències 3)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 18)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 25)

containers contenidors

- contenidors (usada 100.00%, coincidències 10)

contains conté

- conté (usada 100.00%, coincidències 11)

content contingut

- contingut (usada 97.14%, coincidències 34)

- continguts (usada 2.86%, coincidències 1)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 100.00%, coincidències 6)

contents contingut

- contingut (usada 55.77%, coincidències 29)

- continguts (usada 42.31%, coincidències 22)

- contents (usada 1.92%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 100.00%, coincidències 12)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 6)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 4)

continue continua

- continua (usada 98.72%, coincidències 77)

- continue (usada 1.28%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 100.00%, coincidències 10)

contour contorn

- contorn (usada 75.00%, coincidències 6)

- vora (usada 25.00%, coincidències 2)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 22)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 75.00%, coincidències 3)

- coŀlaborador (usada 25.00%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 62.50%, coincidències 5)

- contribuïdors (usada 37.50%, coincidències 3)

control control

- control (usada 93.33%, coincidències 14)

- tecla de control esquerre (usada 6.67%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 4)

controller controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 8)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 13)

conversation conversa

- conversa (usada 83.33%, coincidències 5)

- conversació (usada 16.67%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 94.44%, coincidències 17)

- conversió (usada 5.56%, coincidències 1)

- convertir (usada 0.00%, coincidències 0)

convert format converteix el format

- converteix el format (usada 100.00%, coincidències 4)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 4)

cookies galetes

- galetes (usada 100.00%, coincidències 15)

cooking cuina

- cuina (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està cuinant (usada 25.00%, coincidències 1)

- cuinat (usada 25.00%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 40.00%, coincidències 2)

- guapo (usada 20.00%, coincidències 1)

- original (usada 20.00%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 20.00%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'ha copiat (usada 20.00%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 100.00%, coincidències 8)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 6)

copy copia

- copia (usada 96.63%, coincidències 86)

- còpia (usada 2.25%, coincidències 2)

- copy (usada 1.12%, coincidències 1)

- copiar (usada 0.00%, coincidències 0)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 100.00%, coincidències 7)

copy and paste copia i enganxa

- copia i enganxa (usada 80.00%, coincidències 4)

- copiar i enganxar (usada 20.00%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 62.50%, coincidències 5)

- copia l'adreça de correu (usada 25.00%, coincidències 2)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 12.50%, coincidències 1)

copy file copia el fitxer

- copia el fitxer (usada 100.00%, coincidències 10)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 9)

copy image location copia la ubicació de la imatge

- copia la ubicació de la imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 80.00%, coincidències 4)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 85.71%, coincidències 6)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 57.14%, coincidències 4)

- copia l'enllaç (usada 42.86%, coincidències 3)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 5)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 80.00%, coincidències 4)

- camí de còpia (usada 20.00%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 87.50%, coincidències 7)

- còpia a (usada 12.50%, coincidències 1)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 66.67%, coincidències 6)

- copia-ho al porta-retalls (usada 22.22%, coincidències 2)

- com copiar al porta-retalls (usada 11.11%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 100.00%, coincidències 7)

copyright copyright

- copyright (usada 78.57%, coincidències 11)

- dret de reproducció (usada 14.29%, coincidències 2)

- drets d'autor (usada 7.14%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 75.00%, coincidències 3)

- ànima (usada 25.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 4)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 5)

cos cos

- cos (usada 85.71%, coincidències 6)

- cosinus (usada 14.29%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 7)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 9)

count compta

- compta (usada 48.65%, coincidències 18)

- nombre (usada 13.51%, coincidències 5)

- recompte (usada 10.81%, coincidències 4)

- comptatge (usada 10.81%, coincidències 4)

- count (usada 5.41%, coincidències 2)

- compte (usada 2.70%, coincidències 1)

- comptador (usada 2.70%, coincidències 1)

- comptar (usada 2.70%, coincidències 1)

- total (usada 2.70%, coincidències 1)

counter-clockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 75.00%, coincidències 3)

- en sentit antihorari (usada 25.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 90.00%, coincidències 27)

- estat (usada 6.67%, coincidències 2)

- country (usada 3.33%, coincidències 1)

covariance covariància

- covariància (usada 100.00%, coincidències 5)

cover portada

- portada (usada 42.86%, coincidències 3)

- coberta (usada 42.86%, coincidències 3)

- cobertura (usada 14.29%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 75.00%, coincidències 3)

- coberta oberta (usada 25.00%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 100.00%, coincidències 4)

cpu cpu

- cpu (usada 83.33%, coincidències 5)

- processador (usada 16.67%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 100.00%, coincidències 59)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 87.50%, coincidències 7)

- crear compte (usada 12.50%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 100.00%, coincidències 4)

create folder crea la carpeta

- crea la carpeta (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea una carpeta (usada 50.00%, coincidències 3)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

create list crea una llista

- crea una llista (usada 85.71%, coincidències 12)

- crea llista (usada 7.14%, coincidències 1)

- crea la llista (usada 7.14%, coincidències 1)

create new crea

- crea (usada 71.43%, coincidències 5)

- crea'n un de nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- crear nou (usada 14.29%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 100.00%, coincidències 5)

create partition crea una partició

- crea una partició (usada 85.71%, coincidències 6)

- creació d'una partició (usada 14.29%, coincidències 1)

create partition table crea la taula de particions

- crea la taula de particions (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea una taula de particions (usada 25.00%, coincidències 1)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 78.57%, coincidències 22)

- perfil de maquinari (usada 14.29%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 7.14%, coincidències 2)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea l'informe (usada 50.00%, coincidències 3)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 80.00%, coincidències 4)

- crear taula (usada 20.00%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 93.75%, coincidències 30)

- creació (usada 3.12%, coincidències 1)

- s'han creat (usada 3.12%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 100.00%, coincidències 4)

creation date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 6)

creator creador

- creador (usada 100.00%, coincidències 6)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 12)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 100.00%, coincidències 4)

credits crèdits

- crèdits (usada 100.00%, coincidències 12)

criteria criteris

- criteris (usada 75.00%, coincidències 9)

- criteri (usada 25.00%, coincidències 3)

critical crític

- crític (usada 100.00%, coincidències 15)

croatian croat

- croat (usada 92.31%, coincidències 12)

- croata (usada 7.69%, coincidències 1)

crop escapça

- escapça (usada 82.61%, coincidències 19)

- escapçament (usada 8.70%, coincidències 2)

- retalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- cropa foto (usada 4.35%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- escapça de la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 20.00%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 80.00%, coincidències 4)

- creuament (usada 20.00%, coincidències 1)

cross-reference referència creuada

- referència creuada (usada 83.33%, coincidències 5)

- referència encreuada (usada 16.67%, coincidències 1)

crosshairs creus

- creus (usada 100.00%, coincidències 4)

cry plor

- plor (usada 75.00%, coincidències 3)

- plorar (usada 25.00%, coincidències 1)

css css

- css (usada 100.00%, coincidències 4)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

css selector selector css

- selector css (usada 100.00%, coincidències 4)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 100.00%, coincidències 10)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 4)

cube cub

- cub (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 94.12%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 5.88%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 100.00%, coincidències 4)

currencies monedes

- monedes (usada 80.00%, coincidències 4)

- divises (usada 20.00%, coincidències 1)

currency moneda

- moneda (usada 90.00%, coincidències 9)

- divisa (usada 10.00%, coincidències 1)

currency symbols símbols de monedes

- símbols de monedes (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 2)

current actual

- actual (usada 100.00%, coincidències 12)

- corrent (usada 0.00%, coincidències 0)

current boot arrencada actual

- arrencada actual (usada 75.00%, coincidències 3)

- inici actual (usada 25.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current format format actual

- format actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 5)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current status estat actual

- estat actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 10)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 5)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 14)

curved corbat

- corbat (usada 60.00%, coincidències 3)

- corb (usada 20.00%, coincidències 1)

- corba (usada 20.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 66.67%, coincidències 4)

- corbes de color (usada 33.33%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 72.15%, coincidències 57)

- personalitza (usada 16.46%, coincidències 13)

- personalitzada (usada 11.39%, coincidències 9)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 3 personalitzat 3

- personalitzat 3 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 4 personalitzat 4

- personalitzat 4 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 100.00%, coincidències 8)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 75.00%, coincidències 3)

- lletra personalitzada (usada 25.00%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 100.00%, coincidències 6)

custom header capçalera personalitzada

- capçalera personalitzada (usada 75.00%, coincidències 3)

- personalitza capçalera (usada 25.00%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 75.00%, coincidències 3)

- a mida (usada 25.00%, coincidències 1)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 83.33%, coincidències 5)

- adreça personalitzada (usada 16.67%, coincidències 1)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 13)

customize personalitza

- personalitza (usada 96.55%, coincidències 28)

- personalització (usada 3.45%, coincidències 1)

customized personalitzat

- personalitzat (usada 100.00%, coincidències 4)

cut retalla

- retalla (usada 91.30%, coincidències 42)

- talla (usada 6.52%, coincidències 3)

- retallament (usada 2.17%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.00%, coincidències 0)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 17)

cycle roda

- roda (usada 75.00%, coincidències 3)

- cicle (usada 25.00%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 100.00%, coincidències 9)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic (iso-8859-5) ciríl·lic (iso-8859-5)

- ciríl·lic (iso-8859-5) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (koi8-r) ciríl·lic (koi8-r)

- ciríl·lic (koi8-r) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (windows-1251) ciríl·lic (windows-1251)

- ciríl·lic (windows-1251) (usada 100.00%, coincidències 5)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 75.00%, coincidències 3)

- ciríl·lic (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 15)

daily diàriament

- diàriament (usada 50.00%, coincidències 2)

- cada dia (usada 25.00%, coincidències 1)

- diari (usada 25.00%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 14)

dark fosc

- fosc (usada 88.89%, coincidències 8)

- negres (usada 11.11%, coincidències 1)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark violet violeta fosc

- violeta fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

darker més fosc

- més fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

dash traç

- traç (usada 55.56%, coincidències 5)

- guió (usada 22.22%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- dash (usada 11.11%, coincidències 1)

dashboard tauler de control

- tauler de control (usada 50.00%, coincidències 5)

- tauler (usada 40.00%, coincidències 4)

- consola (usada 10.00%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 60.00%, coincidències 3)

- punts (usada 20.00%, coincidències 1)

- guionets (usada 20.00%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 100.00%, coincidències 83)

data source font de dades

- font de dades (usada 92.86%, coincidències 13)

- font de les dades (usada 7.14%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 100.00%, coincidències 11)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 60.00%, coincidències 3)

- tipus de dada (usada 40.00%, coincidències 2)

database base de dades

- base de dades (usada 94.59%, coincidències 35)

- bases de dades (usada 5.41%, coincidències 2)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 50.00%, coincidències 3)

- error de base de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- fitxer de la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database functions funcions de base de dades

- funcions de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- funcions de bases de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 100.00%, coincidències 4)

date data

- data (usada 98.44%, coincidències 126)

- parella (usada 0.78%, coincidències 1)

- dia (número) (usada 0.78%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 75.00%, coincidències 6)

- dia i hora (usada 25.00%, coincidències 2)

date amp; time data i hora

- data i hora (usada 75.00%, coincidències 3)

- data amp; hora (usada 25.00%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 100.00%, coincidències 17)

date format format de data

- format de data (usada 71.43%, coincidències 5)

- format de la data (usada 28.57%, coincidències 2)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 4)

date/time data/hora

- data/hora (usada 62.50%, coincidències 5)

- dia/hora (usada 12.50%, coincidències 1)

- data i hora (usada 12.50%, coincidències 1)

- data / hora (usada 12.50%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 5)

david david

- david (usada 100.00%, coincidències 7)

day dia

- dia (usada 95.65%, coincidències 22)

- dies (usada 4.35%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 100.00%, coincidències 22)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 88.89%, coincidències 8)

- inactiva (usada 11.11%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 91.67%, coincidències 11)

- inhabilitat (usada 8.33%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 61.54%, coincidències 16)

- depura (usada 34.62%, coincidències 9)

- depurar (usada 3.85%, coincidències 1)

debug window finestra de depuració

- finestra de depuració (usada 100.00%, coincidències 4)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 6)

debugging output sortida de depuració

- sortida de depuració (usada 100.00%, coincidències 9)

dec des

- des (usada 66.67%, coincidències 4)

- des. (usada 33.33%, coincidències 2)

december desembre

- desembre (usada 91.67%, coincidències 11)

- de desembre (usada 8.33%, coincidències 1)

decimal decimal

- decimal (usada 100.00%, coincidències 11)

decline declina

- declina (usada 60.00%, coincidències 6)

- rebutja (usada 40.00%, coincidències 4)

decoder descodificador

- descodificador (usada 75.00%, coincidències 3)

- decodificador (usada 25.00%, coincidències 1)

decrease redueix

- redueix (usada 66.67%, coincidències 6)

- disminueix (usada 33.33%, coincidències 3)

decrease font size redueix la mida de la lletra

- redueix la mida de la lletra (usada 40.00%, coincidències 2)

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- disminueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- disminueix la mida de la font (usada 20.00%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 80.00%, coincidències 12)

- disminueix el sagnat (usada 20.00%, coincidències 3)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 100.00%, coincidències 4)

default per defecte

- per defecte (usada 83.44%, coincidències 126)

- predeterminat (usada 13.91%, coincidències 21)

- predeterminada (usada 1.99%, coincidències 3)

- valor per defecte (usada 0.66%, coincidències 1)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 80.00%, coincidències 4)

- colors predeterminats (usada 20.00%, coincidències 1)

default false per defecte false

- per defecte false (usada 75.00%, coincidències 3)

- per defecte fals (usada 25.00%, coincidències 1)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 70.00%, coincidències 7)

- llengua predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

- idioma predeterminat (usada 10.00%, coincidències 1)

- idioma per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

default route ruta per defecte

- ruta per defecte (usada 50.00%, coincidències 6)

- encaminament predeterminat (usada 41.67%, coincidències 5)

- ruta predeterminada (usada 8.33%, coincidències 1)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 90.00%, coincidències 9)

- configuració per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- estil predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 90.91%, coincidències 10)

- títol predeterminat (usada 9.09%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 87.50%, coincidències 14)

- valor predeterminat (usada 12.50%, coincidències 2)

defaults per defecte

- per defecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- predeterminats (usada 27.27%, coincidències 3)

- valors predeterminats (usada 9.09%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 100.00%, coincidències 5)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 18)

degrees graus

- graus (usada 100.00%, coincidències 18)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 100.00%, coincidències 6)

del supr

- supr (usada 87.50%, coincidències 7)

- treu (usada 12.50%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delay retard

- retard (usada 100.00%, coincidències 24)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 89.92%, coincidències 214)

- elimina (usada 7.98%, coincidències 19)

- supr (usada 0.84%, coincidències 2)

- esborra (usada 0.42%, coincidències 1)

- supressió (usada 0.42%, coincidències 1)

- esborra el fitxer (usada 0.42%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 66.67%, coincidències 4)

- elimina el compte (usada 16.67%, coincidències 1)

- esborra el compte (usada 16.67%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 50.00%, coincidències 11)

- elimina-ho tot (usada 40.91%, coincidències 9)

- suprimeix-les totes (usada 9.09%, coincidències 2)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix cel·les (usada 42.86%, coincidències 3)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 84.62%, coincidències 11)

- suprimeix una columna (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina la columna (usada 7.69%, coincidències 1)

delete columns suprimeix columnes

- suprimeix columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina les columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimir columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimeix contacte (usada 25.00%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 88.89%, coincidències 8)

- suprimeix fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 100.00%, coincidències 7)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 100.00%, coincidències 9)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 100.00%, coincidències 4)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 100.00%, coincidències 4)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 25.00%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 100.00%, coincidències 5)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 78.57%, coincidències 11)

- suprimeix una fila (usada 14.29%, coincidències 2)

- elimina la fila (usada 7.14%, coincidències 1)

delete rows suprimeix files

- suprimeix files (usada 50.00%, coincidències 3)

- elimina les files (usada 16.67%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 16.67%, coincidències 1)

- suprimir files (usada 16.67%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix els seleccionats (usada 25.00%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 25.00%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 83.33%, coincidències 5)

- elimina la taula (usada 16.67%, coincidències 1)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 100.00%, coincidències 5)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix l'usuari (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 90.91%, coincidències 10)

- eliminat (usada 9.09%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 100.00%, coincidències 6)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 6)

deny denega

- denega (usada 87.50%, coincidències 7)

- rebutja (usada 12.50%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 16)

depth profunditat

- profunditat (usada 100.00%, coincidències 9)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 5)

- dessaturació (usada 37.50%, coincidències 3)

descending descendent

- descendent (usada 91.67%, coincidències 33)

- ordre descendent (usada 5.56%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 2.78%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 206)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 100.00%, coincidències 6)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 40.00%, coincidències 2)

- desfés la selecció (usada 20.00%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 20.00%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 71.43%, coincidències 5)

- desmarca-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- no seleccionis res (usada 14.29%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 4)

design disseny

- disseny (usada 80.00%, coincidències 4)

- dissenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 100.00%, coincidències 17)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 80.00%, coincidències 4)

- integració d'escriptori (usada 20.00%, coincidències 1)

dest destí

- destí (usada 80.00%, coincidències 4)

- destinació (usada 20.00%, coincidències 1)

destination destinació

- destinació (usada 86.67%, coincidències 13)

- destinació (usada 6.67%, coincidències 1)

- destí (usada 6.67%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 75.00%, coincidències 3)

- carpeta de destí (usada 25.00%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 60.00%, coincidències 3)

- elimina l'associació (usada 20.00%, coincidències 1)

- desacobla (usada 20.00%, coincidències 1)

detach tab desenganxa la pestanya

- desenganxa la pestanya (usada 50.00%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 50.00%, coincidències 2)

detail detall

- detall (usada 85.71%, coincidències 6)

- detail (usada 14.29%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 98.55%, coincidències 68)

- mostra els detalls (usada 1.45%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 100.00%, coincidències 4)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 5)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 83.33%, coincidències 5)

- revelador (usada 16.67%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 75.00%, coincidències 3)

- eines de desenvolupament (usada 25.00%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 100.00%, coincidències 4)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 5)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 4)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 59)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 50.00%, coincidències 2)

- id. del dispositiu (usada 25.00%, coincidències 1)

- identificació del dispositiu (usada 25.00%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 100.00%, coincidències 5)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device selection la selecció dels dispositius

- la selecció dels dispositius (usada 63.64%, coincidències 7)

- selecció del dispositiu (usada 18.18%, coincidències 2)

- selecció de dispositiu (usada 18.18%, coincidències 2)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 19)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 11)

dialog diàleg

- diàleg (usada 93.75%, coincidències 15)

- quadre de diàleg (usada 6.25%, coincidències 1)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 10)

dice daus

- daus (usada 50.00%, coincidències 2)

- dau (usada 25.00%, coincidències 1)

- trossos (usada 25.00%, coincidències 1)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 5)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 8)

diff diferències

- diferències (usada 72.73%, coincidències 8)

- diferència (usada 27.27%, coincidències 3)

difference diferència

- diferència (usada 86.36%, coincidències 19)

- resta (usada 9.09%, coincidències 2)

- diferencia (usada 4.55%, coincidències 1)

different diferent

- diferent (usada 100.00%, coincidències 4)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 9)

dilate dilata

- dilata (usada 100.00%, coincidències 4)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 66.67%, coincidències 10)

- mides (usada 26.67%, coincidències 4)

- les dimensions (usada 6.67%, coincidències 1)

dingbats dibuixos

- dibuixos (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters decoratius (usada 25.00%, coincidències 1)

- dingbats (usada 25.00%, coincidències 1)

dir dir

- dir (usada 83.33%, coincidències 5)

- directori (usada 16.67%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 100.00%, coincidències 4)

direction direcció

- direcció (usada 100.00%, coincidències 28)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 5)

directory directori

- directori (usada 100.00%, coincidències 25)

- carpeta (usada 0.00%, coincidències 0)

directory comparison comparació de directoris

- comparació de directoris (usada 100.00%, coincidències 4)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de directori (usada 25.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 90.32%, coincidències 28)

- deshabilita (usada 3.23%, coincidències 1)

- inactiva (usada 3.23%, coincidències 1)

- disable (usada 3.23%, coincidències 1)

disable all desactiva'ls tots

- desactiva'ls tots (usada 50.00%, coincidències 2)

- inhabilita-ho tot (usada 25.00%, coincidències 1)

- inhabilita'ls tots (usada 25.00%, coincidències 1)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 46.53%, coincidències 47)

- desactivat (usada 42.57%, coincidències 43)

- desactivada (usada 3.96%, coincidències 4)

- deshabilitat (usada 1.98%, coincidències 2)

- inhabilitades (usada 0.99%, coincidències 1)

- inhabilitada (usada 0.99%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.99%, coincidències 1)

- inactivat (usada 0.99%, coincidències 1)

- disabled (usada 0.99%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 90.91%, coincidències 10)

- desc (usada 9.09%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 83.33%, coincidències 15)

- descarta-ho (usada 5.56%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 5.56%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 5.56%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 91.67%, coincidències 11)

- no desis els canvis (usada 8.33%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 93.75%, coincidències 15)

- desconnectat (usada 6.25%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 0.00%, coincidències 0)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 100.00%, coincidències 19)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 100.00%, coincidències 22)

discussion discussió

- discussió (usada 40.00%, coincidències 2)

- debat (usada 40.00%, coincidències 2)

- debats (usada 20.00%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 100.00%, coincidències 16)

disk is ok el disc està bé

- el disc està bé (usada 100.00%, coincidències 4)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 20.00%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 100.00%, coincidències 8)

dismiss descarta

- descarta (usada 46.15%, coincidències 6)

- ignora (usada 23.08%, coincidències 3)

- rebutja (usada 15.38%, coincidències 2)

- tanca (usada 7.69%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 7.69%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 100.00%, coincidències 4)

display visualització

- visualització (usada 32.43%, coincidències 12)

- pantalla (usada 32.43%, coincidències 12)

- mostra (usada 27.03%, coincidències 10)

- visualitza (usada 5.41%, coincidències 2)

- nom a mostrar (usada 2.70%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display grid visualitza la graella

- visualitza la graella (usada 57.14%, coincidències 4)

- mostra la graella (usada 42.86%, coincidències 3)

display language idioma de visualització

- idioma de visualització (usada 25.00%, coincidències 1)

- idioma de la pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

- idioma de la visualització (usada 25.00%, coincidències 1)

- idioma utilitzat (usada 25.00%, coincidències 1)

display line numbers mostra els números de línia

- mostra els números de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 61.54%, coincidències 8)

- nom que es mostrarà (usada 15.38%, coincidències 2)

- nom (usada 7.69%, coincidències 1)

- visualitza el nom (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom visible (usada 7.69%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostra les opcions (usada 33.33%, coincidències 2)

- opcions de disposició (usada 16.67%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 50.00%, coincidències 2)

- mostra la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres de la pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 60.00%, coincidències 3)

- dissolució (usada 20.00%, coincidències 1)

- dissoldre (usada 20.00%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 16)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 80.00%, coincidències 4)

- distorsionat (usada 20.00%, coincidències 1)

distributed distribuït

- distribuït (usada 100.00%, coincidències 6)

distribution distribució

- distribució (usada 100.00%, coincidències 12)

dither trama

- trama (usada 75.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 25.00%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 80.00%, coincidències 4)

- divisió (usada 20.00%, coincidències 1)

divides divideix

- divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

division divisió

- divisió (usada 100.00%, coincidències 11)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 75.00%, coincidències 3)

- gibuti (usada 25.00%, coincidències 1)

dl envelope sobre dl

- sobre dl (usada 100.00%, coincidències 4)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 22)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do do

- do (usada 57.14%, coincidències 4)

- fes (usada 42.86%, coincidències 3)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 85.71%, coincidències 6)

- no fer res (usada 14.29%, coincidències 1)

dock acobla

- acobla (usada 60.00%, coincidències 3)

- acoblador (usada 40.00%, coincidències 2)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docking acoblament

- acoblament (usada 100.00%, coincidències 4)

document document

- document (usada 100.00%, coincidències 33)

document history historial del document

- historial del document (usada 50.00%, coincidències 2)

- historial de documents (usada 50.00%, coincidències 2)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 6)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 4)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista de document (usada 25.00%, coincidències 1)

documentation documentació

- documentació (usada 93.75%, coincidències 15)

- documentació (en anglès) (usada 6.25%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 17)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 6)

does not divide no divideix

- no divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 4)

domain domini

- domini (usada 100.00%, coincidències 25)

domain address adreça del domini

- adreça del domini (usada 100.00%, coincidències 5)

don't save no el desis

- no el desis (usada 75.00%, coincidències 3)

- no desis (usada 25.00%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 28.57%, coincidències 2)

- donatiu (usada 14.29%, coincidències 1)

- fes un donatiu (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu un donatiu (usada 14.29%, coincidències 1)

- donatius (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer un donatiu (usada 14.29%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 100.00%, coincidències 44)

done! fet!

- fet! (usada 60.00%, coincidències 3)

- fet (usada 40.00%, coincidències 2)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 5)

don’t save no ho desis

- no ho desis (usada 66.67%, coincidències 4)

- no desis (usada 16.67%, coincidències 1)

- no la desis (usada 16.67%, coincidències 1)

dot punt

- punt (usada 100.00%, coincidències 6)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 4)

double doble

- doble (usada 96.15%, coincidències 25)

- quadrada (usada 3.85%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 5)

double underline subratllat doble

- subratllat doble (usada 100.00%, coincidències 6)

douglas douglas

- douglas (usada 100.00%, coincidències 10)

down avall

- avall (usada 93.10%, coincidències 27)

- abaixa (usada 3.45%, coincidències 1)

- abaix (usada 3.45%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 75.00%, coincidències 9)

- fletxa cap avall (usada 16.67%, coincidències 2)

- avall (usada 8.33%, coincidències 1)

downgrades reversions

- reversions (usada 75.00%, coincidències 3)

- desactualitzacions (usada 25.00%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 48.15%, coincidències 13)

- baixar (usada 25.93%, coincidències 7)

- baixada (usada 11.11%, coincidències 3)

- baixades (usada 7.41%, coincidències 2)

- baixa'l (usada 3.70%, coincidències 1)

- baixa-la (usada 3.70%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 50.00%, coincidències 2)

- baixada fallida (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 25.00%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 35.71%, coincidències 5)

- baixar ara (usada 21.43%, coincidències 3)

- baixa-la ara (usada 14.29%, coincidències 2)

- baixa'ls ara (usada 7.14%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 7.14%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 7.14%, coincidències 1)

- baixar-ho ara (usada 7.14%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 60.00%, coincidències 3)

- baixats (usada 20.00%, coincidències 1)

- baixada (usada 20.00%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 71.43%, coincidències 10)

- baixada (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'està descarregant (usada 7.14%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 90.00%, coincidències 9)

- es baixen els paquets (usada 10.00%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 100.00%, coincidències 27)

dpi ppp

- ppp (usada 100.00%, coincidències 6)

dr. dr.

- dr. (usada 100.00%, coincidències 7)

draft esborrany

- esborrany (usada 100.00%, coincidències 12)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 100.00%, coincidències 5)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 93.75%, coincidències 15)

- dibuix (usada 6.25%, coincidències 1)

drawable dibuixable

- dibuixable (usada 100.00%, coincidències 4)

drawing dibuix

- dibuix (usada 100.00%, coincidències 23)

drive unitat

- unitat (usada 87.50%, coincidències 7)

- unitat de disc (usada 12.50%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 7)

drivers controladors

- controladors (usada 100.00%, coincidències 4)

drop descarta

- descarta (usada 50.00%, coincidències 2)

- deixa caure (usada 25.00%, coincidències 1)

- drop (usada 25.00%, coincidències 1)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 50.00%, coincidències 4)

- ombra (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarta l'ombra (usada 12.50%, coincidències 1)

due venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 7)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 75.00%, coincidències 6)

- venciment (usada 12.50%, coincidències 1)

- data límit (usada 12.50%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 75.00%, coincidències 3)

- simulat (usada 25.00%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 83.33%, coincidències 20)

- duplicat (usada 12.50%, coincidències 3)

- duplicate (duplicat) (usada 4.17%, coincidències 1)

duplicate alias àlies duplicat

- àlies duplicat (usada 75.00%, coincidències 3)

- sobrenom duplicat (usada 25.00%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 100.00%, coincidències 4)

duration durada

- durada (usada 90.48%, coincidències 19)

- duration (usada 4.76%, coincidències 1)

- duració (usada 4.76%, coincidències 1)

dust polsim

- polsim (usada 75.00%, coincidències 6)

- pols (usada 25.00%, coincidències 2)

dutch holandès

- holandès (usada 63.64%, coincidències 7)

- neerlandès (usada 36.36%, coincidències 4)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 6)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 71.43%, coincidències 5)

- dzongka (usada 28.57%, coincidències 2)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 57.69%, coincidències 15)

- adreça de correu electrònic (usada 15.38%, coincidències 4)

- adreça electrònica (usada 11.54%, coincidències 3)

- correu (usada 11.54%, coincidències 3)

- correu-e (usada 3.85%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 93.33%, coincidències 14)

- adreça de correu electrònic (usada 6.67%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 100.00%, coincidències 4)

east est

- est (usada 100.00%, coincidències 4)

easy fàcil

- fàcil (usada 83.33%, coincidències 5)

- senzilla (usada 16.67%, coincidències 1)

edge vora

- vora (usada 77.78%, coincidències 7)

- contorn (usada 11.11%, coincidències 1)

- edge (usada 11.11%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 80.00%, coincidències 4)

- cantonades (usada 20.00%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 99.52%, coincidències 207)

- edita'l (usada 0.48%, coincidències 1)

- editar (usada 0.00%, coincidències 0)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 75.00%, coincidències 3)

- edita els preferits (usada 25.00%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 100.00%, coincidències 18)

edit device edita el dispositiu

- edita el dispositiu (usada 100.00%, coincidències 8)

edit fields edita els camps

- edita els camps (usada 100.00%, coincidències 5)

edit file edita el fitxer

- edita el fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

edit hyperlink edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- edita l'hiperenllaç (usada 40.00%, coincidències 2)

edit list edita la llista

- edita la llista (usada 100.00%, coincidències 9)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 90.91%, coincidències 10)

- edita el menú (usada 9.09%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 100.00%, coincidències 4)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 83.33%, coincidències 5)

- edició de plantilles (usada 16.67%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 100.00%, coincidències 4)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 4)

editing s'està editant

- s'està editant (usada 42.86%, coincidències 3)

- edició (usada 42.86%, coincidències 3)

- en edició (usada 14.29%, coincidències 1)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 6)

editor editor

- editor (usada 100.00%, coincidències 13)

education educació

- educació (usada 71.43%, coincidències 5)

- ensenyament (usada 28.57%, coincidències 2)

effect efecte

- efecte (usada 90.00%, coincidències 18)

- efectiu (usada 10.00%, coincidències 2)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 15)

eject expulsa

- expulsa (usada 100.00%, coincidències 6)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 10)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 5)

elevation elevació

- elevació (usada 100.00%, coincidències 5)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 23)

email correu electrònic

- correu electrònic (usada 57.41%, coincidències 31)

- adreça electrònica (usada 35.19%, coincidències 19)

- envia per correu (usada 3.70%, coincidències 2)

- adreça de correu electrònic (usada 1.85%, coincidències 1)

- envia per correu electrònic (usada 1.85%, coincidències 1)

email address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 61.11%, coincidències 22)

- adreça de correu electrònic (usada 33.33%, coincidències 12)

- correu electrònic (usada 5.56%, coincidències 2)

embarrassed avergonyit

- avergonyit (usada 80.00%, coincidències 4)

- vergonya (usada 20.00%, coincidències 1)

embedded incrustat

- incrustat (usada 66.67%, coincidències 4)

- encastat (usada 33.33%, coincidències 2)

emboss relleu

- relleu (usada 42.86%, coincidències 3)

- estampat en relleu (usada 14.29%, coincidències 1)

- ressalta (usada 14.29%, coincidències 1)

- repujat (usada 14.29%, coincidències 1)

- esculpeix (usada 14.29%, coincidències 1)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 4)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 100.00%, coincidències 8)

empty buit

- buit (usada 48.39%, coincidències 15)

- buida (usada 45.16%, coincidències 14)

- empty (usada 6.45%, coincidències 2)

empty set conjunt buit

- conjunt buit (usada 100.00%, coincidències 4)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 91.67%, coincidències 11)

- buida paperera (usada 8.33%, coincidències 1)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 75.00%, coincidències 3)

- guió (usada 25.00%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 89.19%, coincidències 33)

- activa (usada 8.11%, coincidències 3)

- habilita-la (usada 2.70%, coincidències 1)

enable notifications habilita les notificacions

- habilita les notificacions (usada 75.00%, coincidències 3)

- habilita notificacions (usada 25.00%, coincidències 1)

enable sounds habilita el so

- habilita el so (usada 60.00%, coincidències 3)

- habilita els sons (usada 40.00%, coincidències 2)

enabled habilitat

- habilitat (usada 58.21%, coincidències 39)

- activat (usada 17.91%, coincidències 12)

- s'ha habilitat (usada 10.45%, coincidències 7)

- habilitada (usada 5.97%, coincidències 4)

- activada (usada 4.48%, coincidències 3)

- habilitades (usada 1.49%, coincidències 1)

- activades (usada 1.49%, coincidències 1)

enclosed alphanumerics alfanumèrics inclosos

- alfanumèrics inclosos (usada 50.00%, coincidències 2)

- alfanumèrics delimitats (usada 25.00%, coincidències 1)

- alfanumèrics tancats (usada 25.00%, coincidències 1)

encoder codificador

- codificador (usada 60.00%, coincidències 3)

- encoder (usada 40.00%, coincidències 2)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 88.24%, coincidències 15)

- codificacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'està codificant (usada 5.88%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 77.42%, coincidències 24)

- xifratge (usada 12.90%, coincidències 4)

- encripta (usada 9.68%, coincidències 3)

- encriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 100.00%, coincidències 15)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 73.68%, coincidències 14)

- encriptació (usada 21.05%, coincidències 4)

- encriptatge (usada 5.26%, coincidències 1)

encryption options opcions de xifrat

- opcions de xifrat (usada 75.00%, coincidències 3)

- opcions d'encriptació (usada 25.00%, coincidències 1)

end fi

- fi (usada 52.08%, coincidències 25)

- final (usada 41.67%, coincidències 20)

- final|fi (usada 2.08%, coincidències 1)

- la fi (usada 2.08%, coincidències 1)

- finalitza (usada 2.08%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end date data final

- data final (usada 73.33%, coincidències 11)

- data de fi (usada 13.33%, coincidències 2)

- data d'acabament (usada 13.33%, coincidències 2)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 60.00%, coincidències 3)

- hora final (usada 20.00%, coincidències 1)

- hora de finalització (usada 20.00%, coincidències 1)

end value valor final

- valor final (usada 100.00%, coincidències 6)

endnote nota final

- nota final (usada 78.57%, coincidències 11)

- nota al final (usada 21.43%, coincidències 3)

endnotes notes al final

- notes al final (usada 50.00%, coincidències 3)

- notes finals (usada 33.33%, coincidències 2)

- notes final (usada 16.67%, coincidències 1)

ends with acaba en

- acaba en (usada 55.56%, coincidències 5)

- acaba amb (usada 33.33%, coincidències 3)

- finalitza en (usada 11.11%, coincidències 1)

engine motor

- motor (usada 100.00%, coincidències 4)

engineering notation notació d'enginyeria

- notació d'enginyeria (usada 100.00%, coincidències 4)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 4)

engrave gravat

- gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- gravar (usada 25.00%, coincidències 1)

- fes un gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- grava (usada 25.00%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 100.00%, coincidències 6)

enter retorn

- retorn (usada 82.35%, coincidències 14)

- introdueix (usada 5.88%, coincidències 1)

- intro (usada 5.88%, coincidències 1)

- enter (usada 5.88%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter group inclou-ho al grup

- inclou-ho al grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- entra al grup (usada 25.00%, coincidències 1)

enter new password introduïu la contrasenya nova

- introduïu la contrasenya nova (usada 60.00%, coincidències 3)

- introduïu una contrasenya nova (usada 20.00%, coincidències 1)

- introdueix una altra contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 10)

enterprise empresarial

- empresarial (usada 54.55%, coincidències 6)

- empresa (usada 27.27%, coincidències 3)

- corporativa (usada 18.18%, coincidències 2)

entries entrades

- entrades (usada 100.00%, coincidències 11)

entry entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 26)

envelope sobre

- sobre (usada 100.00%, coincidències 10)

environment entorn

- entorn (usada 100.00%, coincidències 11)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 60.00%, coincidències 3)

- epsilon (usada 40.00%, coincidències 2)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 6)

equal to igual a

- igual a (usada 75.00%, coincidències 3)

- igual que (usada 25.00%, coincidències 1)

equalize equalitza

- equalitza (usada 100.00%, coincidències 5)

equalizer equalitzador

- equalitzador (usada 100.00%, coincidències 5)

equals és igual a

- és igual a (usada 25.00%, coincidències 1)

- igual (usada 25.00%, coincidències 1)

- igualtat (usada 25.00%, coincidències 1)

- equival (usada 25.00%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 7)

erase esborra

- esborra (usada 100.00%, coincidències 14)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 100.00%, coincidències 5)

erode erosiona

- erosiona (usada 100.00%, coincidències 4)

errata errata

- errata (usada 100.00%, coincidències 7)

error error

- error (usada 98.90%, coincidències 180)

- errada (usada 0.55%, coincidències 1)

- s'ha produït un error (usada 0.55%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 100.00%, coincidències 5)

error console consola d'errors

- consola d'errors (usada 100.00%, coincidències 4)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 12)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- s’ha produït un error en obrir el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 16)

esc esc

- esc (usada 80.00%, coincidències 12)

- tecla d'escapada (usada 13.33%, coincidències 2)

- escapada (usada 6.67%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 10)

estonian estonià

- estonià (usada 100.00%, coincidències 14)

ethernet ethernet

- ethernet (usada 90.91%, coincidències 10)

- cable (usada 9.09%, coincidències 1)

ethiopic etíop

- etíop (usada 60.00%, coincidències 3)

- etiòpic (usada 40.00%, coincidències 2)

ethiopic extended etíop ampliat

- etíop ampliat (usada 75.00%, coincidències 3)

- etiòpic ampliat (usada 25.00%, coincidències 1)

ethiopic supplement suplement etíop

- suplement etíop (usada 50.00%, coincidències 2)

- etíop (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement etiòpic (usada 25.00%, coincidències 1)

europe europa

- europa (usada 100.00%, coincidències 4)

even parell

- parell (usada 80.00%, coincidències 4)

- homogeni (usada 20.00%, coincidències 1)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 66.67%, coincidències 12)

- cita (usada 27.78%, coincidències 5)

- incidència (usada 5.56%, coincidències 1)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 89.66%, coincidències 26)

- cites (usada 6.90%, coincidències 2)

- incidències (usada 3.45%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 91.67%, coincidències 11)

- every (usada 8.33%, coincidències 1)

every day cada dia

- cada dia (usada 100.00%, coincidències 7)

every month cada mes

- cada mes (usada 100.00%, coincidències 4)

every weekday cada dia feiner

- cada dia feiner (usada 75.00%, coincidències 3)

- tots els dies laborables (usada 25.00%, coincidències 1)

everything tot

- tot (usada 85.71%, coincidències 6)

- tot plegat (usada 14.29%, coincidències 1)

exact exacte

- exacte (usada 75.00%, coincidències 3)

- exacta (usada 25.00%, coincidències 1)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 635)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 60)

exception escepció

- escepció (usada 60.00%, coincidències 6)

- excepció (usada 40.00%, coincidències 4)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 100.00%, coincidències 12)

exclusive exclusiu

- exclusiu (usada 100.00%, coincidències 9)

executable executable

- executable (usada 85.71%, coincidències 6)

- fitxer executable (usada 14.29%, coincidències 1)

execute executa

- executa (usada 83.33%, coincidències 10)

- execució (usada 16.67%, coincidències 2)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

existing està en vigor

- està en vigor (usada 66.67%, coincidències 4)

- existent (usada 16.67%, coincidències 1)

- existents (usada 16.67%, coincidències 1)

exit surt

- surt (usada 85.37%, coincidències 35)

- sortida (usada 7.32%, coincidències 3)

- edita (usada 4.88%, coincidències 2)

- ix (usada 2.44%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 50.00%, coincidències 2)

- surt de pantalla completa (usada 25.00%, coincidències 1)

- fi pantalla sencera (usada 25.00%, coincidències 1)

exit group surt del grup

- surt del grup (usada 50.00%, coincidències 2)

- treu-ho del grup (usada 50.00%, coincidències 2)

expand amplia

- amplia (usada 63.64%, coincidències 7)

- expandeix (usada 36.36%, coincidències 4)

- ampliar (usada 0.00%, coincidències 0)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all amplia-ho tot

- amplia-ho tot (usada 25.00%, coincidències 2)

- expandeix-ho tot (usada 25.00%, coincidències 2)

- mostra-ho tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- expandeix-les totes (usada 12.50%, coincidències 1)

- expandeix tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- expansiona-ho tot (usada 12.50%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 66.67%, coincidències 4)

- ampliat (usada 16.67%, coincidències 1)

- expandida (usada 16.67%, coincidències 1)

experimental experimental

- experimental (usada 100.00%, coincidències 5)

expert expert

- expert (usada 100.00%, coincidències 4)

expert mode mode expert

- mode expert (usada 100.00%, coincidències 4)

expiration date data de venciment

- data de venciment (usada 100.00%, coincidències 4)

expired ha vençut

- ha vençut (usada 40.00%, coincidències 2)

- vençuts (usada 20.00%, coincidències 1)

- vençuda (usada 20.00%, coincidències 1)

- expirat (usada 20.00%, coincidències 1)

expires venciment

- venciment (usada 62.50%, coincidències 5)

- venç (usada 25.00%, coincidències 2)

- expira (usada 12.50%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 100.00%, coincidències 12)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 6)

explorer explorador

- explorador (usada 100.00%, coincidències 5)

- navegador (usada 0.00%, coincidències 0)

exponent exponent

- exponent (usada 83.33%, coincidències 5)

- exponencial (usada 16.67%, coincidències 1)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 4)

exponential smoothing suavitzat exponencial

- suavitzat exponencial (usada 66.67%, coincidències 4)

- suavització exponencial (usada 33.33%, coincidències 2)

export exporta

- exporta (usada 100.00%, coincidències 51)

- exportar (usada 0.00%, coincidències 0)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 50.00%, coincidències 4)

- exporta com (usada 37.50%, coincidències 3)

- anomena i exporta (usada 12.50%, coincidències 1)

export settings exporta els paràmetres

- exporta els paràmetres (usada 40.00%, coincidències 2)

- exporta configuració (usada 40.00%, coincidències 2)

- configuració d'exportar (usada 20.00%, coincidències 1)

exporting exportació

- exportació (usada 75.00%, coincidències 3)

- exportant (usada 25.00%, coincidències 1)

exposure exposició

- exposició (usada 83.33%, coincidències 5)

- temps d'exposició (usada 16.67%, coincidències 1)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 14)

expunge buida

- buida (usada 50.00%, coincidències 2)

- esborra (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 25.00%, coincidències 1)

extended estès

- estès (usada 40.00%, coincidències 4)

- estesa (usada 30.00%, coincidències 3)

- ampliada (usada 20.00%, coincidències 2)

- ampliat (usada 10.00%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 57.14%, coincidències 4)

- partició estesa (usada 42.86%, coincidències 3)

extension extensió

- extensió (usada 100.00%, coincidències 10)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 21)

external extern

- extern (usada 86.67%, coincidències 13)

- externes (usada 6.67%, coincidències 1)

- externa (usada 6.67%, coincidències 1)

extra extra

- extra (usada 80.00%, coincidències 4)

- addicional (usada 20.00%, coincidències 1)

extra large molt gran

- molt gran (usada 80.00%, coincidències 4)

- molt grossa (usada 20.00%, coincidències 1)

extract extreu

- extreu (usada 100.00%, coincidències 9)

f-test prova f

- prova f (usada 75.00%, coincidències 3)

- test-f (usada 25.00%, coincidències 1)

f1 f1

- f1 (usada 100.00%, coincidències 15)

f10 f10

- f10 (usada 100.00%, coincidències 6)

f11 f11

- f11 (usada 100.00%, coincidències 5)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 7)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 10)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 9)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 9)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 12)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 6)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 10)

f8 f8

- f8 (usada 100.00%, coincidències 8)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 8)

face cara

- cara (usada 80.00%, coincidències 4)

- cares (usada 20.00%, coincidències 1)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 4)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 7)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 5)

fade esvaeix

- esvaeix (usada 77.78%, coincidències 7)

- esvaïment (usada 22.22%, coincidències 2)

fade in obre de negre

- obre de negre (usada 25.00%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- aparició (usada 25.00%, coincidències 1)

- apareix (usada 25.00%, coincidències 1)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 41.67%, coincidències 10)

- fallat (usada 41.67%, coincidències 10)

- error (usada 8.33%, coincidències 2)

- fallit (usada 4.17%, coincidències 1)

- erroni (usada 4.17%, coincidències 1)

failure fallada

- fallada (usada 50.00%, coincidències 2)

- error (usada 25.00%, coincidències 1)

- fracàs (usada 25.00%, coincidències 1)

fair acceptable

- acceptable (usada 64.29%, coincidències 9)

- correcta (usada 14.29%, coincidències 2)

- correcte (usada 14.29%, coincidències 2)

- fira (usada 7.14%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 92.86%, coincidències 26)

- false (usada 7.14%, coincidències 2)

family família

- família (usada 90.91%, coincidències 10)

- familia (usada 9.09%, coincidències 1)

family name cognoms

- cognoms (usada 57.14%, coincidències 4)

- nom de la família (usada 14.29%, coincidències 1)

- cognom (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom de família (usada 14.29%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 92.31%, coincidències 12)

- preguntes freqüents (usada 7.69%, coincidències 1)

- preguntes més freqüents (usada 0.00%, coincidències 0)

faqs pmf

- pmf (usada 100.00%, coincidències 7)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 4)

farsi persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 4)

fast ràpid

- ràpid (usada 66.67%, coincidències 4)

- fast (usada 16.67%, coincidències 1)

- ràpida (usada 16.67%, coincidències 1)

faster més ràpid

- més ràpid (usada 100.00%, coincidències 4)

fatal error error fatal

- error fatal (usada 100.00%, coincidències 19)

favorite preferit

- preferit (usada 75.00%, coincidències 3)

- preferides (usada 25.00%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 90.91%, coincidències 10)

- els meus preferits (usada 9.09%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 26)

fax number número de fax

- número de fax (usada 100.00%, coincidències 15)

feather difumina la vora

- difumina la vora (usada 50.00%, coincidències 2)

- pèl (usada 25.00%, coincidències 1)

- ploma (usada 25.00%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 86.67%, coincidències 13)

- destacats (usada 6.67%, coincidències 1)

- destacades (usada 6.67%, coincidències 1)

features característiques

- característiques (usada 92.31%, coincidències 12)

- funcionalitat (usada 7.69%, coincidències 1)

feb feb

- feb (usada 55.56%, coincidències 5)

- febr. (usada 33.33%, coincidències 3)

- febr (usada 11.11%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 92.86%, coincidències 13)

- de febrer (usada 7.14%, coincidències 1)

fedora fedora

- fedora (usada 100.00%, coincidències 26)

feedback comentaris

- comentaris (usada 73.33%, coincidències 11)

- suggeriments (usada 6.67%, coincidències 1)

- opinions (en anglès) (usada 6.67%, coincidències 1)

- retroacció (usada 6.67%, coincidències 1)

- feedback (usada 6.67%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 5)

feet peus

- peus (usada 100.00%, coincidències 4)

female dona

- dona (usada 66.67%, coincidències 6)

- femení (usada 33.33%, coincidències 3)

fetch obté

- obté (usada 50.00%, coincidències 2)

- fetch (usada 25.00%, coincidències 1)

- recull (usada 25.00%, coincidències 1)

- recollir (usada 0.00%, coincidències 0)

field camp

- camp (usada 100.00%, coincidències 16)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 90.91%, coincidències 20)

- nom dels camps (usada 9.09%, coincidències 2)

field type tipus del camp

- tipus del camp (usada 55.56%, coincidències 5)

- tipus de camp (usada 44.44%, coincidències 4)

field value valor del camp

- valor del camp (usada 100.00%, coincidències 5)

fields camps

- camps (usada 100.00%, coincidències 32)

figure figura

- figura (usada 100.00%, coincidències 4)

file fitxer

- fitxer (usada 97.76%, coincidències 131)

- mou (usada 0.75%, coincidències 1)

- arxiu (usada 0.75%, coincidències 1)

- file (usada 0.75%, coincidències 1)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 100.00%, coincidències 7)

file already exists. el fitxer ja existeix.

- el fitxer ja existeix. (usada 75.00%, coincidències 3)

- fitxer ja existent. (usada 25.00%, coincidències 1)

file error error de fitxer

- error de fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error de fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- el fitxer existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- existeix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- extensió dels fitxers (usada 20.00%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 80.00%, coincidències 8)

- format de fitxer (usada 20.00%, coincidències 2)

file menu menú fitxer

- menú fitxer (usada 100.00%, coincidències 8)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 85.00%, coincidències 34)

- nom de fitxer (usada 12.50%, coincidències 5)

- el nom del fitxer (usada 2.50%, coincidències 1)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 83.33%, coincidències 20)

- fitxer no trobat (usada 8.33%, coincidències 2)

- no s'ha trobat el firxer (usada 8.33%, coincidències 2)

file not found. fitxer no trobat.

- fitxer no trobat. (usada 85.71%, coincidències 6)

- no s'ha trobat el fitxer. (usada 14.29%, coincidències 1)

file path camí al fitxer

- camí al fitxer (usada 80.00%, coincidències 8)

- el camí al fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- camí del fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 66.67%, coincidències 6)

- selecció de fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 91.67%, coincidències 11)

- la mida del fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 23)

file systems sistemes de fitxers

- sistemes de fitxers (usada 100.00%, coincidències 7)

file transfers transferències de fitxers

- transferències de fitxers (usada 75.00%, coincidències 3)

- transferència de fitxers (usada 25.00%, coincidències 1)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 100.00%, coincidències 29)

filename nom de fitxer

- nom de fitxer (usada 42.42%, coincidències 14)

- nom del fitxer (usada 30.30%, coincidències 10)

- nomdelfitxer (usada 24.24%, coincidències 8)

- nomfitxer (usada 3.03%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 100.00%, coincidències 28)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 13)

filesystem type tipus de sistema de fitxers

- tipus de sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 8)

filesystems sistemes de fitxers

- sistemes de fitxers (usada 100.00%, coincidències 4)

fill omple

- omple (usada 52.38%, coincidències 11)

- emplenament (usada 19.05%, coincidències 4)

- emplenat (usada 14.29%, coincidències 3)

- omple|emplena (usada 4.76%, coincidències 1)

- emplena (usada 4.76%, coincidències 1)

- justificat (usada 4.76%, coincidències 1)

fill color color de l'emplenat

- color de l'emplenat (usada 40.00%, coincidències 4)

- color d'emplenament (usada 30.00%, coincidències 3)

- color d'emplenat (usada 20.00%, coincidències 2)

- emplenat de color (usada 10.00%, coincidències 1)

fill series omple les sèries

- omple les sèries (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplena la sèrie (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplena les sèries (usada 25.00%, coincidències 1)

- sèries per omplir (usada 25.00%, coincidències 1)

fill type tipus de farciment

- tipus de farciment (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus d'emplenament (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'omplert (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

filled ple

- ple (usada 60.00%, coincidències 3)

- emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

- justificat (usada 20.00%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 92.86%, coincidències 65)

- filtra (usada 7.14%, coincidències 5)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 100.00%, coincidències 7)

filters filtres

- filtres (usada 100.00%, coincidències 13)

finance finances

- finances (usada 100.00%, coincidències 7)

financial financer

- financer (usada 50.00%, coincidències 2)

- finances (usada 25.00%, coincidències 1)

- financeres (usada 25.00%, coincidències 1)

find cerca

- cerca (usada 91.14%, coincidències 72)

- troba (usada 8.86%, coincidències 7)

find again torna a cercar

- torna a cercar (usada 66.67%, coincidències 4)

- torna a trobar (usada 16.67%, coincidències 1)

- cerca de nou (usada 16.67%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 100.00%, coincidències 11)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 100.00%, coincidències 6)

find in files cerca als fitxers

- cerca als fitxers (usada 100.00%, coincidències 5)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 53.85%, coincidències 7)

- troba la següent (usada 23.08%, coincidències 3)

- cerca la següent (usada 15.38%, coincidències 2)

- troba el següent (usada 7.69%, coincidències 1)

find previous cerca l'anterior

- cerca l'anterior (usada 72.73%, coincidències 8)

- troba l'anterior (usada 27.27%, coincidències 3)

find text cerca text

- cerca text (usada 71.43%, coincidències 5)

- cerca el text (usada 28.57%, coincidències 2)

finger dit

- dit (usada 50.00%, coincidències 2)

- cercausuaris (usada 25.00%, coincidències 1)

- finger (usada 25.00%, coincidències 1)

fingerprint empremta

- empremta (usada 86.67%, coincidències 13)

- empremta digital (usada 6.67%, coincidències 1)

- empremta dactilar (usada 6.67%, coincidències 1)

fingerprints empremtes digitals

- empremtes digitals (usada 91.67%, coincidències 11)

- empremtes (usada 8.33%, coincidències 1)

finish finalitza

- finalitza (usada 94.74%, coincidències 54)

- acaba (usada 5.26%, coincidències 3)

finished s'ha finalitzat

- s'ha finalitzat (usada 42.86%, coincidències 3)

- acabat (usada 28.57%, coincidències 2)

- finalitzat (usada 28.57%, coincidències 2)

finishing acabats

- acabats (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

- acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

finnish finès

- finès (usada 69.23%, coincidències 9)

- finlandès (usada 30.77%, coincidències 4)

fire foc

- foc (usada 80.00%, coincidències 4)

- fire (usada 20.00%, coincidències 1)

firefox firefox

- firefox (usada 90.91%, coincidències 10)

- el firefox (usada 9.09%, coincidències 1)

firefox sync firefox sync

- firefox sync (usada 80.00%, coincidències 4)

- sincronització de firefox (usada 20.00%, coincidències 1)

firefox web browser navegador web firefox

- navegador web firefox (usada 100.00%, coincidències 4)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 5)

firewall configuration configuració del tallafoc

- configuració del tallafoc (usada 83.33%, coincidències 5)

- configureu el tallafoc (usada 16.67%, coincidències 1)

firmware microprogramari

- microprogramari (usada 100.00%, coincidències 4)

firmware missing no es troba el microprogramari

- no es troba el microprogramari (usada 81.82%, coincidències 9)

- falta el microprogramari (usada 9.09%, coincidències 1)

- manca el microprogramari (usada 9.09%, coincidències 1)

first primer

- primer (usada 66.67%, coincidències 8)

- primera (usada 16.67%, coincidències 2)

- nom (usada 8.33%, coincidències 1)

- líder (usada 8.33%, coincidències 1)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 4)

first name nom

- nom (usada 95.12%, coincidències 39)

- noms (usada 4.88%, coincidències 2)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 9)

first slide primera diapositiva

- primera diapositiva (usada 100.00%, coincidències 4)

firstname nom

- nom (usada 92.31%, coincidències 12)

- firstname (usada 7.69%, coincidències 1)

fish peix

- peix (usada 100.00%, coincidències 4)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

fit to size ajusta a la mida

- ajusta a la mida (usada 100.00%, coincidències 5)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 83.33%, coincidències 5)

- ajusta l'amplada (usada 16.67%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 50.00%, coincidències 14)

- fixat (usada 42.86%, coincidències 12)

- amplada fixa (usada 3.57%, coincidències 1)

- corregit (usada 3.57%, coincidències 1)

fixed size mida fixa

- mida fixa (usada 83.33%, coincidències 5)

- mida fixada (usada 16.67%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 88.89%, coincidències 8)

- ample fix (usada 11.11%, coincidències 1)

flag bandera

- bandera (usada 50.00%, coincidències 2)

- senyalador (usada 25.00%, coincidències 1)

- senyala (usada 25.00%, coincidències 1)

flags indicadors

- indicadors (usada 71.43%, coincidències 10)

- senyaladors (usada 21.43%, coincidències 3)

- banderes (usada 7.14%, coincidències 1)

flash flaix

- flaix (usada 63.64%, coincidències 7)

- flash (usada 36.36%, coincidències 4)

flat pla

- pla (usada 85.71%, coincidències 12)

- bemoll (usada 7.14%, coincidències 1)

- plana (usada 7.14%, coincidències 1)

flatten aplana

- aplana (usada 75.00%, coincidències 3)

- aplanar (usada 25.00%, coincidències 1)

flip inverteix

- inverteix (usada 75.00%, coincidències 12)

- capgira (usada 18.75%, coincidències 3)

- donar la volta (usada 6.25%, coincidències 1)

flip horizontal inverteix horitzontalment

- inverteix horitzontalment (usada 40.00%, coincidències 2)

- capgira horitzontalment (usada 40.00%, coincidències 2)

- volteja horitzontalment (usada 20.00%, coincidències 1)

flip horizontally capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 57.14%, coincidències 8)

- inverteix horitzontalment (usada 35.71%, coincidències 5)

- volteja horitzontalment (usada 7.14%, coincidències 1)

flip vertical capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 50.00%, coincidències 2)

- volteja verticalment (usada 25.00%, coincidències 1)

- inverteix verticalment (usada 25.00%, coincidències 1)

flip vertically capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 53.33%, coincidències 8)

- inverteix verticalment (usada 40.00%, coincidències 6)

- volteja verticalment (usada 6.67%, coincidències 1)

float float

- float (usada 25.00%, coincidències 2)

- sura (usada 25.00%, coincidències 2)

- flotar (usada 12.50%, coincidències 1)

- nombre de coma flotant (usada 12.50%, coincidències 1)

- selecció flotant (usada 12.50%, coincidències 1)

- punt flotant (usada 12.50%, coincidències 1)

floor arrodmultinf

- arrodmultinf (usada 16.67%, coincidències 1)

- terra (usada 16.67%, coincidències 1)

- planta (usada 16.67%, coincidències 1)

- floor (usada 16.67%, coincidències 1)

- mínim (usada 16.67%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sota (usada 16.67%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 90.91%, coincidències 10)

- disquetera (usada 9.09%, coincidències 1)

floppy device disquet

- disquet (usada 40.00%, coincidències 2)

- disquetera (usada 40.00%, coincidències 2)

- dispositiu de disquet (usada 20.00%, coincidències 1)

floppy image imatge de disquet

- imatge de disquet (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge disquet (usada 20.00%, coincidències 1)

flow flux

- flux (usada 100.00%, coincidències 5)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 100.00%, coincidències 13)

flower flor

- flor (usada 100.00%, coincidències 4)

focal length longitud focal

- longitud focal (usada 66.67%, coincidències 4)

- distància focal (usada 33.33%, coincidències 2)

focus focus

- focus (usada 100.00%, coincidències 5)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 6)

fold plega

- plega (usada 50.00%, coincidències 2)

- doblegat (usada 50.00%, coincidències 2)

folder carpeta

- carpeta (usada 91.67%, coincidències 22)

- la carpeta (usada 4.17%, coincidències 1)

- folder (usada 4.17%, coincidències 1)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

folder path camí de la carpeta

- camí de la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- camí cap a la carpeta (usada 25.00%, coincidències 1)

- ruta cap a la carpeta (usada 25.00%, coincidències 1)

folder properties propietats de la carpeta

- propietats de la carpeta (usada 100.00%, coincidències 4)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 7)

followup to newsgroup segueix al grup de notícies

- segueix al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

- seguiment al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

followup-to seguiment-a

- seguiment-a (usada 66.67%, coincidències 4)

- seguiment a (usada 33.33%, coincidències 2)

font tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 92.86%, coincidències 65)

- tipografia (usada 2.86%, coincidències 2)

- lletra (usada 2.86%, coincidències 2)

- estil de lletra (usada 1.43%, coincidències 1)

font color color de la lletra

- color de la lletra (usada 52.38%, coincidències 11)

- color del tipus de lletra (usada 38.10%, coincidències 8)

- color de lletra (usada 4.76%, coincidències 1)

- color de la lletra tipogràfica (usada 4.76%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- família de tipografia (usada 16.67%, coincidències 1)

- tipografia (usada 16.67%, coincidències 1)

- família de tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- família de lletra tipogràfica (usada 16.67%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 80.00%, coincidències 4)

- nom de tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 75.00%, coincidències 15)

- mida del tipus de lletra (usada 15.00%, coincidències 3)

- mida de la tipografia (usada 10.00%, coincidències 2)

- cos de lletra (usada 0.00%, coincidències 0)

font sizes mides de lletra

- mides de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- mides del tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- mides dels tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- mida de la lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

font style estil de la tipografia

- estil de la tipografia (usada 25.00%, coincidències 1)

- estil de tipografia (usada 25.00%, coincidències 1)

- estil de la lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

- estil de tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

fonts tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 84.00%, coincidències 21)

- tipus de lletres (usada 4.00%, coincidències 1)

- lletres (usada 4.00%, coincidències 1)

- lletres tipogràfiques (usada 4.00%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 4.00%, coincidències 1)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 68.89%, coincidències 31)

- peu (usada 31.11%, coincidències 14)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 100.00%, coincidències 23)

- nota a peu de pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 100.00%, coincidències 7)

for per a

- per a (usada 50.00%, coincidències 3)

- durant (usada 33.33%, coincidències 2)

- per.a (usada 16.67%, coincidències 1)

for example per exemple

- per exemple (usada 100.00%, coincidències 25)

force força

- força (usada 100.00%, coincidències 14)

foreground primer pla

- primer pla (usada 100.00%, coincidències 8)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 72.22%, coincidències 13)

- color del text (usada 16.67%, coincidències 3)

- color del primer pla (usada 11.11%, coincidències 2)

forever per sempre

- per sempre (usada 88.89%, coincidències 8)

- infinitament (usada 11.11%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 100.00%, coincidències 4)

form formulari

- formulari (usada 93.48%, coincidències 43)

- de (usada 4.35%, coincidències 2)

- form (usada 2.17%, coincidències 1)

format format

- format (usada 87.40%, coincidències 111)

- formata (usada 11.02%, coincidències 14)

- formatació (usada 1.57%, coincidències 2)

- formatar (usada 0.00%, coincidències 0)

format cells formata les cel·les

- formata les cel·les (usada 100.00%, coincidències 7)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 13)

formatting formatació

- formatació (usada 88.46%, coincidències 23)

- format (usada 7.69%, coincidències 2)

- s'està formatant (usada 3.85%, coincidències 1)

formatting bar barra de formatació

- barra de formatació (usada 75.00%, coincidències 3)

- barra de format (usada 25.00%, coincidències 1)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 8)

formula fórmula

- fórmula (usada 97.37%, coincidències 37)

- formula (usada 2.63%, coincidències 1)

formulas fórmules

- fórmules (usada 100.00%, coincidències 15)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 5)

forums fòrums

- fòrums (usada 100.00%, coincidències 6)

forward endavant

- endavant (usada 79.31%, coincidències 23)

- reenvia (usada 13.79%, coincidències 4)

- següent (usada 3.45%, coincidències 1)

- avança (usada 3.45%, coincidències 1)

- desviar (usada 0.00%, coincidències 0)

forward as reenvia com a

- reenvia com a (usada 100.00%, coincidències 4)

forwarded reenviat

- reenviat (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'ha reenviat (usada 25.00%, coincidències 1)

found s'ha trobat

- s'ha trobat (usada 50.00%, coincidències 2)

- trobats (usada 25.00%, coincidències 1)

- trobat (usada 25.00%, coincidències 1)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 5)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fraction fracció

- fracció (usada 87.50%, coincidències 7)

- fraccions (usada 12.50%, coincidències 1)

fractions fraccions

- fraccions (usada 100.00%, coincidències 6)

frame marc

- marc (usada 93.10%, coincidències 54)

- fotograma (usada 5.17%, coincidències 3)

- quadre (usada 1.72%, coincidències 1)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

frame rate imatges per segon

- imatges per segon (usada 28.57%, coincidències 2)

- fotogrames per segon (usada 28.57%, coincidències 2)

- quadres per segon (usada 14.29%, coincidències 1)

- taxa de fotogrames (usada 14.29%, coincidències 1)

- freqüència d'imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

framerate imatges per segon

- imatges per segon (usada 50.00%, coincidències 2)

- taxa de fotogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- velocitat dels fotogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

frames fotogrames

- fotogrames (usada 75.00%, coincidències 6)

- marcs (usada 25.00%, coincidències 2)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 6)

free lliure

- lliure (usada 95.00%, coincidències 19)

- gratuït (usada 5.00%, coincidències 1)

free software programari lliure

- programari lliure (usada 100.00%, coincidències 5)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 100.00%, coincidències 21)

french francès

- francès (usada 100.00%, coincidències 13)

frequency freqüència

- freqüència (usada 95.45%, coincidències 21)

- frequencia (usada 4.55%, coincidències 1)

frequency table taula de freqüències

- taula de freqüències (usada 100.00%, coincidències 4)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 100.00%, coincidències 9)

fri dv

- dv (usada 57.14%, coincidències 4)

- dv. (usada 28.57%, coincidències 2)

- div (usada 14.29%, coincidències 1)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 14)

frisian frisó

- frisó (usada 100.00%, coincidències 5)

from de

- de (usada 59.18%, coincidències 29)

- des de (usada 32.65%, coincidències 16)

- remitent (usada 8.16%, coincidències 4)

from clipboard del porta-retalls

- del porta-retalls (usada 75.00%, coincidències 3)

- des del porta-retalls (usada 25.00%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- des del fitxer (usada 20.00%, coincidències 2)

- del fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

from theme del tema

- del tema (usada 100.00%, coincidències 5)

from top des de la part superior

- des de la part superior (usada 54.55%, coincidències 6)

- des de dalt (usada 27.27%, coincidències 3)

- des de l'inici (usada 9.09%, coincidències 1)

- del capdamunt (usada 9.09%, coincidències 1)

front anvers

- anvers (usada 28.57%, coincidències 2)

- frontal (usada 28.57%, coincidències 2)

- anvers de la pàgina (usada 28.57%, coincidències 2)

- davant (usada 14.29%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 9)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp password contrasenya ftp

- contrasenya ftp (usada 100.00%, coincidències 4)

ftp proxy servidor intermediari ftp

- servidor intermediari ftp (usada 63.16%, coincidències 12)

- servidor intermediari d'ftp (usada 36.84%, coincidències 7)

full complet

- complet (usada 50.00%, coincidències 8)

- completa (usada 25.00%, coincidències 4)

- final (usada 6.25%, coincidències 1)

- tot (usada 6.25%, coincidències 1)

- màxima (usada 6.25%, coincidències 1)

- sencer (usada 6.25%, coincidències 1)

full name nom complet

- nom complet (usada 95.45%, coincidències 42)

- nom sencer (usada 2.27%, coincidències 1)

- nom (usada 2.27%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 96.67%, coincidències 29)

- pantalla sencera (usada 3.33%, coincidències 1)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 94.12%, coincidències 16)

- pantalla sencera (usada 5.88%, coincidències 1)

function funció

- funció (usada 100.00%, coincidències 33)

function type tipus de funció

- tipus de funció (usada 100.00%, coincidències 4)

functions funcions

- funcions (usada 100.00%, coincidències 34)

fv vf

- vf (usada 100.00%, coincidències 10)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 9)

gallery galeria

- galeria (usada 100.00%, coincidències 16)

game partida

- partida (usada 50.00%, coincidències 2)

- joc (usada 50.00%, coincidències 2)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

games jocs

- jocs (usada 80.00%, coincidències 4)

- games (usada 20.00%, coincidències 1)

gamma gamma

- gamma (usada 90.00%, coincidències 18)

- gama (usada 10.00%, coincidències 2)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 91.30%, coincidències 21)

- porta d'enllaç (usada 8.70%, coincidències 2)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 60.00%, coincidències 3)

- difuminació gaussiana (usada 40.00%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 100.00%, coincidències 12)

gender sexe

- sexe (usada 50.00%, coincidències 2)

- gènere (usada 50.00%, coincidències 2)

general general

- general (usada 100.00%, coincidències 97)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 5)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 12)

general punctuation puntuació general

- puntuació general (usada 100.00%, coincidències 4)

generate genera

- genera (usada 100.00%, coincidències 6)

- generar (usada 0.00%, coincidències 0)

generic genèric

- genèric (usada 100.00%, coincidències 15)

genre gènere

- gènere (usada 69.23%, coincidències 9)

- temàtica (usada 30.77%, coincidències 4)

geometric geomètric

- geomètric (usada 60.00%, coincidències 3)

- geomètrica (usada 40.00%, coincidències 2)

geometric shapes formes geomètriques

- formes geomètriques (usada 75.00%, coincidències 3)

- figures geomètriques (usada 25.00%, coincidències 1)

geometry geometria

- geometria (usada 100.00%, coincidències 6)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 100.00%, coincidències 4)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 13)

georgian supplement suplement georgià

- suplement georgià (usada 75.00%, coincidències 3)

- georgià (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

german alemany

- alemany (usada 100.00%, coincidències 13)

get help obtenir ajuda

- obtenir ajuda (usada 70.00%, coincidències 7)

- obteniu ajuda (usada 20.00%, coincidències 2)

- obtingueu ajuda (usada 10.00%, coincidències 1)

get involved col·laboreu-hi

- col·laboreu-hi (usada 33.33%, coincidències 4)

- involucreu-vos-hi (usada 33.33%, coincidències 4)

- implicar-se (usada 8.33%, coincidències 1)

- involucrar-se (usada 8.33%, coincidències 1)

- participeu (usada 8.33%, coincidències 1)

- involucreu-vos (usada 8.33%, coincidències 1)

getting help obtenció d'ajuda

- obtenció d'ajuda (usada 50.00%, coincidències 3)

- obtenir ajuda (usada 50.00%, coincidències 3)

getting started primers passos

- primers passos (usada 85.71%, coincidències 6)

- com començar (usada 14.29%, coincidències 1)

gib gib

- gib (usada 100.00%, coincidències 4)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 75.00%, coincidències 3)

- gibraltar estret de (usada 25.00%, coincidències 1)

gif gif

- gif (usada 100.00%, coincidències 4)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

given name nom donat

- nom donat (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom de pila (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom comú (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom facilitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom (usada 20.00%, coincidències 1)

glagolitic glagolític

- glagolític (usada 100.00%, coincidències 4)

global global

- global (usada 100.00%, coincidències 7)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 6)

gnome gnome

- gnome (usada 100.00%, coincidències 5)

gnumeric gnumeric

- gnumeric (usada 100.00%, coincidències 4)

go vés

- vés (usada 73.33%, coincidències 11)

- vés-hi (usada 6.67%, coincidències 1)

- navega (usada 6.67%, coincidències 1)

- ves (usada 6.67%, coincidències 1)

- d'acord (usada 6.67%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 64.29%, coincidències 9)

- torna (usada 14.29%, coincidències 2)

- torna enrere (usada 7.14%, coincidències 1)

- vés endarrere (usada 7.14%, coincidències 1)

- enrere (usada 7.14%, coincidències 1)

go forward vés endavant

- vés endavant (usada 100.00%, coincidències 4)

go to vés a

- vés a (usada 100.00%, coincidències 12)

go to line vés a la línia

- vés a la línia (usada 100.00%, coincidències 10)

go to page vés a la pàgina

- vés a la pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 80.00%, coincidències 4)

- mostra el dia d'avui (usada 20.00%, coincidències 1)

goal seek cerca de l'objectiu

- cerca de l'objectiu (usada 75.00%, coincidències 3)

- objectiu de cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

goals objectius

- objectius (usada 100.00%, coincidències 4)

gold or

- or (usada 55.56%, coincidències 5)

- daurat (usada 33.33%, coincidències 3)

- or|daurat (usada 11.11%, coincidències 1)

golden sections seccions d'or

- seccions d'or (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions dorades (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions primàries (usada 25.00%, coincidències 1)

- secció àuria (usada 25.00%, coincidències 1)

good bona

- bona (usada 68.18%, coincidències 15)

- bo (usada 27.27%, coincidències 6)

- correcte (usada 4.55%, coincidències 1)

good signature bona signatura

- bona signatura (usada 50.00%, coincidències 2)

- la signatura és correcta (usada 25.00%, coincidències 1)

- la signatura és bona (usada 25.00%, coincidències 1)

google talk google talk

- google talk (usada 100.00%, coincidències 6)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 5)

gpl gpl

- gpl (usada 100.00%, coincidències 5)

gradient degradat

- degradat (usada 100.00%, coincidències 20)

gradients degradats

- degradats (usada 100.00%, coincidències 4)

graph graf

- graf (usada 50.00%, coincidències 2)

- gràfic (usada 25.00%, coincidències 1)

- gràfiques (usada 25.00%, coincidències 1)

graphic imatge

- imatge (usada 53.85%, coincidències 7)

- gràfic (usada 46.15%, coincidències 6)

graphics gràfics

- gràfics (usada 84.21%, coincidències 16)

- imatges (usada 10.53%, coincidències 2)

- imatge (usada 5.26%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 18)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 100.00%, coincidències 26)

greater than major que

- major que (usada 63.64%, coincidències 7)

- és major que (usada 18.18%, coincidències 2)

- més gran que (usada 18.18%, coincidències 2)

greek grec

- grec (usada 90.48%, coincidències 19)

- grega (usada 9.52%, coincidències 2)

greek (iso-8859-7) grec (iso-8859-7)

- grec (iso-8859-7) (usada 100.00%, coincidències 4)

greek (windows-1253) grec (windows-1253)

- grec (windows-1253) (usada 100.00%, coincidències 5)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

green verd

- verd (usada 100.00%, coincidències 44)

grey gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 4)

grid graella

- graella (usada 94.23%, coincidències 49)

- quadrícula (usada 5.77%, coincidències 3)

grid lines línies de la graella

- línies de la graella (usada 50.00%, coincidències 2)

- línies de graella (usada 25.00%, coincidències 1)

- línies de quadrícula (usada 25.00%, coincidències 1)

grid view vista de graella

- vista de graella (usada 50.00%, coincidències 2)

- graella (usada 25.00%, coincidències 1)

- mode graella (usada 25.00%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 7)

group grup

- grup (usada 66.10%, coincidències 39)

- agrupa (usada 32.20%, coincidències 19)

- group (usada 1.69%, coincidències 1)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 72.73%, coincidències 8)

- agrupat per (usada 9.09%, coincidències 1)

- group by (usada 9.09%, coincidències 1)

- agrupa segons (usada 9.09%, coincidències 1)

group header capçalera de grup

- capçalera de grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- capçalera del grup (usada 25.00%, coincidències 1)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 95.83%, coincidències 23)

- nom de grup (usada 4.17%, coincidències 1)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 84.62%, coincidències 11)

- contrasenya del grup (usada 15.38%, coincidències 2)

grouped by agrupat per

- agrupat per (usada 84.62%, coincidències 11)

- agrupats per (usada 15.38%, coincidències 2)

grouping agrupació

- agrupació (usada 61.54%, coincidències 8)

- agrupament (usada 30.77%, coincidències 4)

- s'està agrupant (usada 7.69%, coincidències 1)

groups grups

- grups (usada 100.00%, coincidències 21)

groupwise groupwise

- groupwise (usada 100.00%, coincidències 5)

growth creixement

- creixement (usada 80.00%, coincidències 4)

- geomètrica (usada 20.00%, coincidències 1)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 5)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 4)

guess estima

- estima (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor estimat (usada 25.00%, coincidències 1)

- suposició (usada 25.00%, coincidències 1)

guide guia

- guia (usada 100.00%, coincidències 5)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 7)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 12)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 5)

hairpin mode mode hairpin

- mode hairpin (usada 75.00%, coincidències 3)

- mode de hairpin (usada 25.00%, coincidències 1)

half mitjana

- mitjana (usada 50.00%, coincidències 2)

- mig (usada 25.00%, coincidències 1)

- blanca (usada 25.00%, coincidències 1)

hand

- mà (usada 100.00%, coincidències 4)

- maneta (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 7)

hangul compatibility jamo jamo amb compatibilitat hangul

- jamo amb compatibilitat hangul (usada 75.00%, coincidències 3)

- jamo de compatibilitat hangul (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 100.00%, coincidències 4)

hangul jamo extended-a hangul jamo ampliat-a

- hangul jamo ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo extended-b hangul jamo ampliat-b

- hangul jamo ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - b (usada 25.00%, coincidències 1)

hanunoo hanunoo

- hanunoo (usada 100.00%, coincidències 4)

hard difícil

- difícil (usada 50.00%, coincidències 3)

- dur (usada 33.33%, coincidències 2)

- fort (usada 16.67%, coincidències 1)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 100.00%, coincidències 19)

hard drive disc dur

- disc dur (usada 100.00%, coincidències 5)

hard light llum forta

- llum forta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llum dura (usada 25.00%, coincidències 1)

hardware maquinari

- maquinari (usada 100.00%, coincidències 15)

hardware acceleration acceleració de maquinari

- acceleració de maquinari (usada 75.00%, coincidències 3)

- acceleració per maquinari (usada 25.00%, coincidències 1)

hardware address adreça del maquinari

- adreça del maquinari (usada 42.86%, coincidències 6)

- adreça de maquinari (usada 42.86%, coincidències 6)

- adreça física (usada 14.29%, coincidències 2)

haskell haskell

- haskell (usada 100.00%, coincidències 4)

hatching ombreig

- ombreig (usada 100.00%, coincidències 4)

head cap

- cap (usada 50.00%, coincidències 2)

- capçal (usada 25.00%, coincidències 1)

- davant per (usada 25.00%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 100.00%, coincidències 39)

header and footer capçalera i peu de pàgina

- capçalera i peu de pàgina (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera i peu (usada 33.33%, coincidències 2)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 100.00%, coincidències 8)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 90.00%, coincidències 18)

- capçalera (usada 5.00%, coincidències 1)

- rumb (usada 5.00%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 76.92%, coincidències 10)

- capçalera 1 (usada 15.38%, coincidències 2)

- capçalera1 (usada 7.69%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 75.00%, coincidències 9)

- capçalera 2 (usada 16.67%, coincidències 2)

- capçalera2 (usada 8.33%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 66.67%, coincidències 6)

- capçalera 3 (usada 22.22%, coincidències 2)

- capçalera3 (usada 11.11%, coincidències 1)

heading 4 encapçalament 4

- encapçalament 4 (usada 62.50%, coincidències 5)

- capçalera 4 (usada 25.00%, coincidències 2)

- capçalera4 (usada 12.50%, coincidències 1)

heading 5 encapçalament 5

- encapçalament 5 (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera 5 (usada 16.67%, coincidències 1)

- capçalera5 (usada 16.67%, coincidències 1)

heading 6 encapçalament 6

- encapçalament 6 (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera 6 (usada 16.67%, coincidències 1)

- capçalera6 (usada 16.67%, coincidències 1)

headings encapçalaments

- encapçalaments (usada 57.14%, coincidències 4)

- capçaleres (usada 42.86%, coincidències 3)

headline titular

- titular (usada 40.00%, coincidències 2)

- portada (usada 20.00%, coincidències 1)

- capçalera (usada 20.00%, coincidències 1)

- crea un titular (usada 20.00%, coincidències 1)

headphones auriculars

- auriculars (usada 100.00%, coincidències 4)

headset auricular

- auricular (usada 75.00%, coincidències 3)

- microauricular (usada 25.00%, coincidències 1)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 6)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 100.00%, coincidències 18)

hebrew (windows-1255) hebreu (windows-1255)

- hebreu (windows-1255) (usada 100.00%, coincidències 5)

height alçada

- alçada (usada 96.91%, coincidències 94)

- alçària (usada 1.03%, coincidències 1)

- alt (usada 1.03%, coincidències 1)

- a (usada 1.03%, coincidències 1)

held suspès

- suspès (usada 40.00%, coincidències 2)

- agafat (usada 20.00%, coincidències 1)

- retingut (usada 20.00%, coincidències 1)

- retinguda (usada 20.00%, coincidències 1)

hello hola

- hola (usada 100.00%, coincidències 7)

hello world! hola món!

- hola món! (usada 100.00%, coincidències 4)

help ajuda

- ajuda (usada 100.00%, coincidències 103)

help menu menú ajuda

- menú ajuda (usada 75.00%, coincidències 3)

- menú d'ajuda (usada 25.00%, coincidències 1)

help text text d'ajuda

- text d'ajuda (usada 100.00%, coincidències 4)

help! ajuda!

- ajuda! (usada 90.00%, coincidències 9)

- bona nit malparits! (usada 10.00%, coincidències 1)

hex hexadecimal

- hexadecimal (usada 50.00%, coincidències 4)

- hex (usada 37.50%, coincidències 3)

- hexa (usada 12.50%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 100.00%, coincidències 4)

hexagon hexàgon

- hexàgon (usada 100.00%, coincidències 4)

hidden ocult

- ocult (usada 62.50%, coincidències 10)

- amagat (usada 25.00%, coincidències 4)

- oculta (usada 6.25%, coincidències 1)

- amaga (usada 6.25%, coincidències 1)

hidden text text amagat

- text amagat (usada 90.00%, coincidències 9)

- text ocult (usada 10.00%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 86.79%, coincidències 46)

- oculta (usada 7.55%, coincidències 4)

- amagar (usada 1.89%, coincidències 1)

- amaga't (usada 1.89%, coincidències 1)

- ocultar (usada 1.89%, coincidències 1)

hide all oculta'ls tots

- oculta'ls tots (usada 54.55%, coincidències 6)

- amaga-ho tot (usada 36.36%, coincidències 4)

- amaga'ls tots (usada 9.09%, coincidències 1)

hide columns amaga les columnes

- amaga les columnes (usada 80.00%, coincidències 4)

- ocultar columnes (usada 20.00%, coincidències 1)

hide details amaga els detalls

- amaga els detalls (usada 83.33%, coincidències 5)

- oculta els detalls (usada 16.67%, coincidències 1)

hide others amaga altres

- amaga altres (usada 33.33%, coincidències 2)

- amaga els altres (usada 33.33%, coincidències 2)

- amaga la resta (usada 16.67%, coincidències 1)

- oculta els altres (usada 16.67%, coincidències 1)

high alta

- alta (usada 66.67%, coincidències 20)

- alt (usada 30.00%, coincidències 9)

- altura (usada 3.33%, coincidències 1)

high contrast alt contrast

- alt contrast (usada 66.67%, coincidències 4)

- contrast alt (usada 33.33%, coincidències 2)

highest màxima

- màxima (usada 37.50%, coincidències 3)

- més alta (usada 25.00%, coincidències 2)

- el més alt (usada 25.00%, coincidències 2)

- la més alta (usada 12.50%, coincidències 1)

highlight realçat

- realçat (usada 44.44%, coincidències 4)

- ressaltat (usada 33.33%, coincidències 3)

- ressalta (usada 22.22%, coincidències 2)

highlight color color de realçament

- color de realçament (usada 50.00%, coincidències 5)

- color del ressaltat (usada 20.00%, coincidències 2)

- color de ressaltat (usada 10.00%, coincidències 1)

- color de ressaltament (usada 10.00%, coincidències 1)

- realçament del color (usada 10.00%, coincidències 1)

highlight current line ressalta la línia actual

- ressalta la línia actual (usada 100.00%, coincidències 5)

highlighting realçament

- realçament (usada 70.00%, coincidències 7)

- ressaltat (usada 20.00%, coincidències 2)

- realçat (usada 10.00%, coincidències 1)

highlights destacats

- destacats (usada 36.36%, coincidències 4)

- ressaltats (usada 36.36%, coincidències 4)

- realçats (usada 18.18%, coincidències 2)

- clars intensos (usada 9.09%, coincidències 1)

hindi hindi

- hindi (usada 91.67%, coincidències 11)

- hindú (usada 8.33%, coincidències 1)

hint pista

- pista (usada 42.86%, coincidències 3)

- suggeriment (usada 28.57%, coincidències 2)

- consell (usada 28.57%, coincidències 2)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 5)

histogram histograma

- histograma (usada 100.00%, coincidències 4)

history historial

- historial (usada 70.00%, coincidències 28)

- històric (usada 20.00%, coincidències 8)

- història (usada 10.00%, coincidències 4)

hold mantén

- mantén (usada 42.86%, coincidències 3)

- retèn (usada 28.57%, coincidències 2)

- en espera (usada 14.29%, coincidències 1)

- aguanta (usada 14.29%, coincidències 1)

holiday festes

- festes (usada 40.00%, coincidències 2)

- festa (usada 20.00%, coincidències 1)

- festivitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- vacances (usada 20.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 82.05%, coincidències 32)

- particular (usada 10.26%, coincidències 4)

- inici|centre (usada 2.56%, coincidències 1)

- pàgina d'inici (usada 2.56%, coincidències 1)

- casa (usada 2.56%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home address adreça de casa

- adreça de casa (usada 75.00%, coincidències 3)

- adreça particular (usada 25.00%, coincidències 1)

home directory directori de l'usuari

- directori de l'usuari (usada 57.14%, coincidències 12)

- directori d'inici (usada 38.10%, coincidències 8)

- directori home (usada 4.76%, coincidències 1)

home page pàgina inicial

- pàgina inicial (usada 37.50%, coincidències 3)

- pàgina personal (usada 37.50%, coincidències 3)

- pàgina d'inici (usada 25.00%, coincidències 2)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 70.00%, coincidències 7)

- telèfon de casa (usada 10.00%, coincidències 1)

- telèfon fix (usada 10.00%, coincidències 1)

- pàgina personal (usada 10.00%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 64.29%, coincidències 9)

- pàgina inicial (usada 14.29%, coincidències 2)

- lloc web (usada 7.14%, coincidències 1)

- pàgina web (usada 7.14%, coincidències 1)

- inici (usada 7.14%, coincidències 1)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 100.00%, coincidències 46)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 10)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 9)

horizontal scroll bar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 6)

horizontal scrollbar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 4)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 72.73%, coincidències 8)

- horitzontal (usada 27.27%, coincidències 3)

host amfitrió

- amfitrió (usada 51.35%, coincidències 19)

- ordinador central (usada 27.03%, coincidències 10)

- ordinador (usada 10.81%, coincidències 4)

- servidor (usada 8.11%, coincidències 3)

- servidor central (usada 2.70%, coincidències 1)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 60.87%, coincidències 28)

- nom de l'ordinador (usada 15.22%, coincidències 7)

- nom d'amfitrió (usada 13.04%, coincidències 6)

- nom del servidor (usada 8.70%, coincidències 4)

- nom de l'ordinador central (usada 2.17%, coincidències 1)

hostname nom d'amfitrió

- nom d'amfitrió (usada 39.29%, coincidències 22)

- nom de l'amfitrió (usada 26.79%, coincidències 15)

- nom de l'ordinador (usada 19.64%, coincidències 11)

- nom de màquina (usada 5.36%, coincidències 3)

- nom de l'ordinador central (usada 3.57%, coincidències 2)

- nom de la màquina (usada 1.79%, coincidències 1)

- ordinador (usada 1.79%, coincidències 1)

- nomamfitrió (usada 1.79%, coincidències 1)

hot càlid

- càlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- calent (usada 25.00%, coincidències 1)

hour hora

- hora (usada 91.67%, coincidències 11)

- hores (usada 8.33%, coincidències 1)

hours hores

- hores (usada 100.00%, coincidències 22)

hsv hsv

- hsv (usada 100.00%, coincidències 4)

html html

- html (usada 100.00%, coincidències 14)

html document document html

- document html (usada 100.00%, coincidències 11)

html source font html

- font html (usada 50.00%, coincidències 3)

- codi font html (usada 33.33%, coincidències 2)

- codi html (usada 16.67%, coincidències 1)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 7)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari d'http

- servidor intermediari d'http (usada 52.38%, coincidències 11)

- servidor intermediari http (usada 42.86%, coincidències 9)

- proxy de l'http (usada 4.76%, coincidències 1)

http proxy password contrasenya del servidor intermediari http

- contrasenya del servidor intermediari http (usada 50.00%, coincidències 2)

- contrasenya del servidor intermediari per a l'http (usada 25.00%, coincidències 1)

- contrasenya del proxy de l'http (usada 25.00%, coincidències 1)

https proxy servidor intermediari https

- servidor intermediari https (usada 64.71%, coincidències 11)

- servidor intermediari d'https (usada 29.41%, coincidències 5)

- servidor intermediari d'http (usada 5.88%, coincidències 1)

hue to

- to (usada 77.78%, coincidències 14)

- matís (usada 16.67%, coincidències 3)

- to de color (usada 5.56%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 50.00%, coincidències 3)

- molt gran (usada 16.67%, coincidències 1)

- immensa (usada 16.67%, coincidències 1)

- immens (usada 16.67%, coincidències 1)

human humà

- humà (usada 100.00%, coincidències 4)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 100.00%, coincidències 15)

hyperbolic cosine cosinus hiperbòlic

- cosinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperbolic sine sinus hiperbòlic

- sinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperbolic tangent tangent hiperbòlica

- tangent hiperbòlica (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 74.19%, coincidències 23)

- hiperenllaç (usada 25.81%, coincidències 8)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 100.00%, coincidències 23)

i ii iii i ii iii

- i ii iii (usada 100.00%, coincidències 8)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 11)

icon icona

- icona (usada 100.00%, coincidències 18)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 7)

icon set conjunt d'icones

- conjunt d'icones (usada 50.00%, coincidències 2)

- joc d'icones (usada 25.00%, coincidències 1)

- definiu icona (usada 25.00%, coincidències 1)

icon size mida de la icona

- mida de la icona (usada 83.33%, coincidències 5)

- mida d'icona (usada 16.67%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 6)

icq icq

- icq (usada 100.00%, coincidències 4)

id id

- id (usada 65.91%, coincidències 29)

- identificador (usada 18.18%, coincidències 8)

- id. (usada 15.91%, coincidències 7)

idea idea

- idea (usada 100.00%, coincidències 4)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 21)

identity identitat

- identitat (usada 100.00%, coincidències 33)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

ideographic description characters caràcters de descripció ideogràfica

- caràcters de descripció ideogràfica (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció d'ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció basat en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció basats en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

idle inactiu

- inactiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- ociós (usada 25.00%, coincidències 2)

- inactiva (usada 25.00%, coincidències 2)

if si

- si (usada 100.00%, coincidències 6)

ignore ignora

- ignora (usada 96.88%, coincidències 31)

- ignora-ho (usada 3.12%, coincidències 1)

ignore all ignora-ho tot

- ignora-ho tot (usada 53.33%, coincidències 8)

- ignora-les totes (usada 40.00%, coincidències 6)

- ignora'ls tots (usada 6.67%, coincidències 1)

ignore subthread ignora la subconversa

- ignora la subconversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora'n el subfil (usada 25.00%, coincidències 1)

ignore thread ignora la conversa

- ignora la conversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora el fil (usada 25.00%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 11)

image imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 106)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 100.00%, coincidències 7)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 85.71%, coincidències 6)

- fitxers d'imatges (usada 14.29%, coincidències 1)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- format de les imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- mapa de la imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

- mapa d'imatges (usada 14.29%, coincidències 1)

- imatge sensible (usada 0.00%, coincidències 0)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 8)

image quality qualitat de la imatge

- qualitat de la imatge (usada 50.00%, coincidències 3)

- qualitat d'imatge (usada 50.00%, coincidències 3)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 6)

image viewer visualitzador d'imatges

- visualitzador d'imatges (usada 75.00%, coincidències 3)

- visualització d'imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 38)

imap imap

- imap (usada 100.00%, coincidències 6)

imei imei

- imei (usada 100.00%, coincidències 12)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 4)

import importa

- importa (usada 96.30%, coincidències 52)

- importar (usada 3.70%, coincidències 2)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

import from importa des de

- importa des de (usada 80.00%, coincidències 4)

- importa de (usada 20.00%, coincidències 1)

import options opcions d'importació

- opcions d'importació (usada 100.00%, coincidències 4)

import settings importa els paràmetres

- importa els paràmetres (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres d'importació (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

important important

- important (usada 100.00%, coincidències 18)

importing s'està important

- s'està important (usada 87.50%, coincidències 7)

- importació (usada 12.50%, coincidències 1)

in en

- en (usada 26.09%, coincidències 6)

- a (usada 21.74%, coincidències 5)

- dins (usada 17.39%, coincidències 4)

- cap endins (usada 8.70%, coincidències 2)

- in (usada 8.70%, coincidències 2)

- pertany (usada 4.35%, coincidències 1)

- a|en (usada 4.35%, coincidències 1)

- bústia d'entrada (usada 4.35%, coincidències 1)

- entrada (usada 4.35%, coincidències 1)

in progress en progrés

- en progrés (usada 58.82%, coincidències 10)

- en curs (usada 29.41%, coincidències 5)

- progressant (usada 11.76%, coincidències 2)

inaccessible no s'hi pot accedir

- no s'hi pot accedir (usada 75.00%, coincidències 3)

- inaccessible (usada 25.00%, coincidències 1)

inactive inactiu

- inactiu (usada 95.00%, coincidències 19)

- inactiva (usada 5.00%, coincidències 1)

inbound entrant

- entrant (usada 80.00%, coincidències 4)

- trànsit d'entrada (usada 20.00%, coincidències 1)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 66.67%, coincidències 4)

- bústia d'entrada (usada 33.33%, coincidències 2)

inch polzada

- polzada (usada 80.00%, coincidències 12)

- polzades (usada 13.33%, coincidències 2)

- in (usada 6.67%, coincidències 1)

inches polzades

- polzades (usada 100.00%, coincidències 5)

include inclou

- inclou (usada 55.56%, coincidències 5)

- incloure (usada 33.33%, coincidències 3)

- include (usada 11.11%, coincidències 1)

incoming entrada

- entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- entrant (usada 25.00%, coincidències 1)

incomplete incomplet

- incomplet (usada 50.00%, coincidències 2)

- incomplets (usada 25.00%, coincidències 1)

- incomplete (incomplet) (usada 25.00%, coincidències 1)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 70.00%, coincidències 7)

- la contrasenya no és correcta (usada 30.00%, coincidències 3)

increase augmenta

- augmenta (usada 50.00%, coincidències 5)

- incrementa (usada 40.00%, coincidències 4)

- increment (usada 10.00%, coincidències 1)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 60.00%, coincidències 3)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- augmenta la mida de la font (usada 20.00%, coincidències 1)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 100.00%, coincidències 15)

increment increment

- increment (usada 100.00%, coincidències 7)

indent sagnat

- sagnat (usada 80.65%, coincidències 25)

- sagna (usada 19.35%, coincidències 6)

- sagnar (usada 0.00%, coincidències 0)

indentation sagnat

- sagnat (usada 100.00%, coincidències 5)

index índex

- índex (usada 97.50%, coincidències 39)

- index (usada 2.50%, coincidències 1)

- indexar (usada 0.00%, coincidències 0)

indexes índexs

- índexs (usada 86.67%, coincidències 13)

- índex (usada 13.33%, coincidències 2)

individual individu

- individu (usada 50.00%, coincidències 2)

- individual (usada 25.00%, coincidències 1)

- personal (usada 25.00%, coincidències 1)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 12)

infinity infinit

- infinit (usada 100.00%, coincidències 4)

info informació

- informació (usada 84.62%, coincidències 22)

- info (usada 15.38%, coincidències 4)

information informació

- informació (usada 100.00%, coincidències 37)

infrastructure infraestructura

- infraestructura (usada 100.00%, coincidències 4)

initial setup configuració inicial

- configuració inicial (usada 100.00%, coincidències 6)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 6)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 62.50%, coincidències 5)

- s'està iniciant (usada 37.50%, coincidències 3)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 20)

ink tinta

- tinta (usada 100.00%, coincidències 4)

inline en línia

- en línia (usada 25.00%, coincidències 2)

- inserit (usada 25.00%, coincidències 2)

- insereix (usada 12.50%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 12.50%, coincidències 1)

- alineat (usada 12.50%, coincidències 1)

- missatge original inserit (usada 12.50%, coincidències 1)

inner interior

- interior (usada 100.00%, coincidències 8)

input entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 23)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- perifèric d'entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 6)

input level nivell d'entrada

- nivell d'entrada (usada 100.00%, coincidències 4)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 7)

input mode mode d'entrada

- mode d'entrada (usada 100.00%, coincidències 6)

input range interval d'entrada

- interval d'entrada (usada 72.73%, coincidències 8)

- rang d'entrada (usada 27.27%, coincidències 3)

input/output entrada/sortida

- entrada/sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

ins ins

- ins (usada 71.43%, coincidències 5)

- inser (usada 28.57%, coincidències 2)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert insereix

- insereix (usada 98.28%, coincidències 114)

- insereix una cel·la (usada 0.86%, coincidències 1)

- inserció (usada 0.86%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert bookmark insereix un marcador

- insereix un marcador (usada 100.00%, coincidències 4)

insert cells insereix cel·les

- insereix cel·les (usada 88.89%, coincidències 8)

- insereix les cel·les (usada 11.11%, coincidències 1)

insert column insereix una columna

- insereix una columna (usada 100.00%, coincidències 10)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 9)

insert field insereix un camp

- insereix un camp (usada 50.00%, coincidències 2)

- insereix el camp (usada 25.00%, coincidències 1)

- insereix camp (usada 25.00%, coincidències 1)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- insereix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

insert hyperlink insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- insereix hiperenllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

- insereix un hiperenllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 85.71%, coincidències 12)

- insereix la imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 100.00%, coincidències 9)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 100.00%, coincidències 11)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 12)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 100.00%, coincidències 11)

insert text insereix text

- insereix text (usada 50.00%, coincidències 3)

- insereix un text (usada 33.33%, coincidències 2)

- inserció de text (usada 16.67%, coincidències 1)

inset dins

- dins (usada 16.67%, coincidències 1)

- inserit (usada 16.67%, coincidències 1)

- contraure (usada 16.67%, coincidències 1)

- contrau (usada 16.67%, coincidències 1)

- inserció (usada 16.67%, coincidències 1)

- rebaixat (usada 16.67%, coincidències 1)

inside interior

- interior (usada 75.00%, coincidències 6)

- dins (usada 25.00%, coincidències 2)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 100.00%, coincidències 4)

inspector inspector

- inspector (usada 100.00%, coincidències 4)

install instal·la

- instal·la (usada 97.62%, coincidències 41)

- instal·lació (usada 2.38%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

install now instal·la ara

- instal·la ara (usada 66.67%, coincidències 4)

- instal·la-ho ara (usada 33.33%, coincidències 2)

installable options opcions instal·lables

- opcions instal·lables (usada 100.00%, coincidències 4)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 100.00%, coincidències 14)

installation guide guia d'instal·lació

- guia d'instal·lació (usada 100.00%, coincidències 18)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 66.67%, coincidències 10)

- instal·lades (usada 13.33%, coincidències 2)

- instal·lats (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha instal·lat (usada 6.67%, coincidències 1)

- instal·lada (usada 6.67%, coincidències 1)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 88.24%, coincidències 15)

- instal·lació (usada 11.76%, coincidències 2)

institution institució

- institució (usada 100.00%, coincidències 4)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 5)

int int

- int (usada 75.00%, coincidències 3)

- ent (usada 25.00%, coincidències 1)

integer enter

- enter (usada 95.12%, coincidències 39)

- nombre enter (usada 4.88%, coincidències 2)

integral integral

- integral (usada 100.00%, coincidències 4)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 8)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 8)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 26)

interface name nom de la interfície

- nom de la interfície (usada 100.00%, coincidències 5)

interfaces interfícies

- interfícies (usada 100.00%, coincidències 6)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 6)

internal error error intern

- error intern (usada 91.67%, coincidències 11)

- s'ha produït un error intern (usada 8.33%, coincidències 1)

internal server error error intern del servidor

- error intern del servidor (usada 90.91%, coincidències 10)

- s'ha produït un error intern en el servidor (usada 9.09%, coincidències 1)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 11)

internet options opcions d'internet

- opcions d'internet (usada 100.00%, coincidències 4)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 4)

intersection intersecció

- intersecció (usada 87.50%, coincidències 7)

- intersection (usada 12.50%, coincidències 1)

interval interval

- interval (usada 100.00%, coincidències 10)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 15)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 40.00%, coincidències 6)

- no vàlida (usada 33.33%, coincidències 5)

- no és vàlid (usada 13.33%, coincidències 2)

- incorrecte (usada 6.67%, coincidències 1)

- invalid (no vàlid) (usada 6.67%, coincidències 1)

invalid action acció no vàlida

- acció no vàlida (usada 85.71%, coincidències 6)

- l'acció no és vàlida (usada 14.29%, coincidències 1)

invalid argument argument no vàlid

- argument no vàlid (usada 40.00%, coincidències 2)

- argument incorrecte (usada 40.00%, coincidències 2)

- l'argument no és vàlid (usada 20.00%, coincidències 1)

invalid credentials credencials no vàlides

- credencials no vàlides (usada 100.00%, coincidències 10)

invalid email address l'adreça de correu electrònic no és vàlida

- l'adreça de correu electrònic no és vàlida (usada 60.00%, coincidències 3)

- adreça de correu electrònic no vàlida (usada 20.00%, coincidències 1)

- l'adreça de correu no és vàlida (usada 20.00%, coincidències 1)

invalid key clau no vàlida

- clau no vàlida (usada 75.00%, coincidències 3)

- clau invàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 60.00%, coincidències 3)

- nom invàlid (usada 20.00%, coincidències 1)

- argument %s invàlid (usada 20.00%, coincidències 1)

invalid range l'interval no és vàlid

- l'interval no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- interval no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- rang no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid signature la signatura no és vàlida

- la signatura no és vàlida (usada 50.00%, coincidències 4)

- signatura invàlida (usada 25.00%, coincidències 2)

- signatura no vàlida (usada 25.00%, coincidències 2)

invalid url l'url no és vàlid

- l'url no és vàlid (usada 90.91%, coincidències 10)

- url no vàlid (usada 9.09%, coincidències 1)

invalid username el nom d'usuari no és vàlid

- el nom d'usuari no és vàlid (usada 100.00%, coincidències 7)

invalid value el valor no és vàlid

- el valor no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- valor invàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

inverse invers

- invers (usada 100.00%, coincidències 6)

invert inverteix

- inverteix (usada 94.44%, coincidències 17)

- invertir (usada 5.56%, coincidències 1)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 100.00%, coincidències 4)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 87.50%, coincidències 7)

- inverteix selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

inverted invertit

- invertit (usada 60.00%, coincidències 3)

- inverteix (usada 40.00%, coincidències 2)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 8)

invite convida

- convida (usada 88.89%, coincidències 8)

- convida'ls (usada 11.11%, coincidències 1)

ip ip

- ip (usada 100.00%, coincidències 4)

- protocol d'internet (usada 0.00%, coincidències 0)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 78)

ipa extensions extensions ipa

- extensions ipa (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions de l'ipa (usada 25.00%, coincidències 1)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 14)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 15)

ipv4 settings ajusts d'ipv4

- ajusts d'ipv4 (usada 50.00%, coincidències 2)

- paràmetres ipv4 (usada 25.00%, coincidències 1)

- ajustos d'ipv4 (usada 25.00%, coincidències 1)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 14)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 22)

ipv6 settings ajusts d'ipv6

- ajusts d'ipv6 (usada 50.00%, coincidències 2)

- paràmetres ipv6 (usada 25.00%, coincidències 1)

- ajustos d'ipv6 (usada 25.00%, coincidències 1)

irish irlandès

- irlandès (usada 100.00%, coincidències 9)

is és

- és (usada 80.00%, coincidències 4)

- is (usada 20.00%, coincidències 1)

is greater than és més gran que

- és més gran que (usada 50.00%, coincidències 2)

- és superior a (usada 25.00%, coincidències 1)

- és major que (usada 25.00%, coincidències 1)

isbn isbn

- isbn (usada 100.00%, coincidències 6)

iscsi iscsi

- iscsi (usada 100.00%, coincidències 5)

iso iso

- iso (usada 100.00%, coincidències 5)

issued by emès per

- emès per (usada 100.00%, coincidències 16)

issued to emès a nom de

- emès a nom de (usada 64.29%, coincidències 9)

- emès per a (usada 35.71%, coincidències 5)

issuer emissor

- emissor (usada 100.00%, coincidències 12)

italian italià

- italià (usada 100.00%, coincidències 13)

italic cursiva

- cursiva (usada 91.43%, coincidències 32)

- itàlica (usada 5.71%, coincidències 2)

- cursiva|itàlica (usada 2.86%, coincidències 1)

items elements

- elements (usada 83.33%, coincidències 5)

- ítems (usada 16.67%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 7)

jan gen

- gen (usada 66.67%, coincidències 6)

- gen. (usada 33.33%, coincidències 3)

january gener

- gener (usada 93.33%, coincidències 14)

- de gener (usada 6.67%, coincidències 1)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 4)

japanese japonès

- japonès (usada 95.00%, coincidències 19)

- japanese (usada 5.00%, coincidències 1)

japanese (euc-jp) japonès (euc-jp)

- japonès (euc-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

japanese (iso-2022-jp) japonès (iso-2022-jp)

- japonès (iso-2022-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 6)

javanese javanès

- javanès (usada 100.00%, coincidències 6)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 8)

job tasca

- tasca (usada 40.00%, coincidències 2)

- treball (usada 40.00%, coincidències 2)

- ocupació (usada 20.00%, coincidències 1)

job title càrrec

- càrrec (usada 84.62%, coincidències 11)

- títol de la feina (usada 7.69%, coincidències 1)

- títol de la tasca (usada 7.69%, coincidències 1)

jobs treballs

- treballs (usada 66.67%, coincidències 4)

- tasques (usada 33.33%, coincidències 2)

join unir-se

- unir-se (usada 50.00%, coincidències 14)

- uneix-m'hi (usada 14.29%, coincidències 4)

- uneix-te (usada 10.71%, coincidències 3)

- uniu-vos (usada 10.71%, coincidències 3)

- entra (usada 7.14%, coincidències 2)

- junta (usada 3.57%, coincidències 1)

- uneix (usada 3.57%, coincidències 1)

join chat uniu-vos al xat

- uniu-vos al xat (usada 33.33%, coincidències 2)

- entra al xat (usada 33.33%, coincidències 2)

- uneix al xat (usada 16.67%, coincidències 1)

- entra a un xat (usada 16.67%, coincidències 1)

jordan jordània

- jordània (usada 75.00%, coincidències 3)

- jordan (usada 25.00%, coincidències 1)

journal revista

- revista (usada 45.45%, coincidències 5)

- diari (usada 27.27%, coincidències 3)

- publicacions (usada 27.27%, coincidències 3)

jpeg jpeg

- jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jul jul

- jul (usada 66.67%, coincidències 4)

- jul. (usada 33.33%, coincidències 2)

july juliol

- juliol (usada 91.67%, coincidències 11)

- de juliol (usada 8.33%, coincidències 1)

jump salta

- salta (usada 50.00%, coincidències 3)

- salt (usada 50.00%, coincidències 3)

jun juny

- juny (usada 50.00%, coincidències 3)

- jun (usada 50.00%, coincidències 3)

june juny

- juny (usada 92.31%, coincidències 12)

- de juny (usada 7.69%, coincidències 1)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 72.73%, coincidències 8)

- brossa (usada 27.27%, coincidències 3)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 4)

justified justificada

- justificada (usada 60.00%, coincidències 6)

- justificat (usada 40.00%, coincidències 4)

justify justifica

- justifica (usada 76.47%, coincidències 13)

- justificat (usada 17.65%, coincidències 3)

- justificada (usada 5.88%, coincidències 1)

kanbun kanbun

- kanbun (usada 100.00%, coincidències 4)

kangxi radicals radicals kangxi

- radicals kangxi (usada 100.00%, coincidències 4)

kannada kanarès

- kanarès (usada 69.23%, coincidències 9)

- kannada (usada 23.08%, coincidències 3)

- kannarès (usada 7.69%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 80.00%, coincidències 4)

- caixmirià (usada 20.00%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 5)

kayah li kayah li

- kayah li (usada 100.00%, coincidències 4)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 100.00%, coincidències 7)

kb kb

- kb (usada 100.00%, coincidències 12)

keep manté

- manté (usada 54.55%, coincidències 6)

- mantén (usada 27.27%, coincidències 3)

- conserva (usada 9.09%, coincidències 1)

- reteniment (usada 9.09%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- conserva la relació d'aspecte (usada 25.00%, coincidències 2)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

keep changes mantén els canvis

- mantén els canvis (usada 50.00%, coincidències 2)

- manté els canvis (usada 50.00%, coincidències 2)

kernel kernel

- kernel (usada 42.86%, coincidències 3)

- nucli (usada 28.57%, coincidències 2)

- nucli del sistema operatiu (usada 28.57%, coincidències 2)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 100.00%, coincidències 10)

key clau

- clau (usada 67.35%, coincidències 33)

- tecla (usada 28.57%, coincidències 14)

- negre (usada 2.04%, coincidències 1)

- lletra (usada 2.04%, coincidències 1)

key agreement acord sobre la clau

- acord sobre la clau (usada 75.00%, coincidències 3)

- concordança de les claus (usada 25.00%, coincidències 1)

key binding assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- vinculació de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

- vinculació de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- vinculacions de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

- associacions de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

key compromise clau en compromís

- clau en compromís (usada 100.00%, coincidències 9)

key id id de la clau

- id de la clau (usada 80.00%, coincidències 4)

- identificador de la clau (usada 20.00%, coincidències 1)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 9)

keyboard teclat

- teclat (usada 100.00%, coincidències 25)

keyboard layout disposició de teclat

- disposició de teclat (usada 75.00%, coincidències 12)

- disposició del teclat (usada 25.00%, coincidències 4)

keyboard model model del teclat

- model del teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

- model de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard shortcut tecla de drecera

- tecla de drecera (usada 50.00%, coincidències 2)

- drecera de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 88.24%, coincidències 15)

- tecles de drecera (usada 11.76%, coincidències 2)

keys tecles

- tecles (usada 66.67%, coincidències 8)

- llegenda (usada 16.67%, coincidències 2)

- claus (usada 16.67%, coincidències 2)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 100.00%, coincidències 11)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 100.00%, coincidències 19)

kharoshthi kharosthi

- kharosthi (usada 50.00%, coincidències 2)

- kharoshthi (usada 50.00%, coincidències 2)

khmer khmer

- khmer (usada 100.00%, coincidències 11)

khmer symbols símbols khmer

- símbols khmer (usada 100.00%, coincidències 4)

kill finalitza

- finalitza (usada 50.00%, coincidències 2)

- mata (usada 50.00%, coincidències 2)

kilometer quilòmetre

- quilòmetre (usada 66.67%, coincidències 4)

- quilòmetres (usada 16.67%, coincidències 1)

- kilòmetre (usada 16.67%, coincidències 1)

kinyarwanda ruandès

- ruandès (usada 40.00%, coincidències 2)

- kinyarwanda (usada 40.00%, coincidències 2)

- ruanda (usada 20.00%, coincidències 1)

kirghiz kirguís

- kirguís (usada 100.00%, coincidències 4)

kiss petó

- petó (usada 100.00%, coincidències 6)

knowledge base base de coneixement

- base de coneixement (usada 80.00%, coincidències 4)

- base de coneixements (usada 20.00%, coincidències 1)

konkani konkani

- konkani (usada 100.00%, coincidències 4)

korean coreà

- coreà (usada 100.00%, coincidències 18)

korean (euc-kr) coreà (euc-kr)

- coreà (euc-kr) (usada 75.00%, coincidències 3)

- coreà (euc-kr) (usada 25.00%, coincidències 1)

kurdish kurd

- kurd (usada 100.00%, coincidències 8)

kuwait kuwait

- kuwait (usada 100.00%, coincidències 4)

label etiqueta

- etiqueta (usada 100.00%, coincidències 102)

labels etiquetes

- etiquetes (usada 100.00%, coincidències 21)

lambda lambda

- lambda (usada 100.00%, coincidències 8)

landscape horitzontal

- horitzontal (usada 69.57%, coincidències 16)

- apaïsat (usada 26.09%, coincidències 6)

- apaïsada (usada 4.35%, coincidències 1)

language llengua

- llengua (usada 61.90%, coincidències 52)

- idioma (usada 34.52%, coincidències 29)

- llenguatges (usada 1.19%, coincidències 1)

- llenguatge (usada 1.19%, coincidències 1)

- language (usada 1.19%, coincidències 1)

language selection selecció de l'idioma

- selecció de l'idioma (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecció d’idioma (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecció d'idioma (usada 20.00%, coincidències 1)

language settings configuració de la llengua

- configuració de la llengua (usada 44.44%, coincidències 8)

- ajustos de l'idioma (usada 33.33%, coincidències 6)

- ajustos d'idioma (usada 11.11%, coincidències 2)

- paràmetres d'idioma (usada 5.56%, coincidències 1)

- ajusts de l'idioma (usada 5.56%, coincidències 1)

language support suport d'idioma

- suport d'idioma (usada 68.00%, coincidències 17)

- suport d'idiomes (usada 12.00%, coincidències 3)

- disponibilitat de llengües (usada 8.00%, coincidències 2)

- eines d'idioma (usada 4.00%, coincidències 1)

- eines d'idiomes (usada 4.00%, coincidències 1)

- suport de l'idioma (usada 4.00%, coincidències 1)

languages idiomes

- idiomes (usada 50.00%, coincidències 10)

- llengües (usada 45.00%, coincidències 9)

- llenguatges (usada 5.00%, coincidències 1)

lao laosià

- laosià (usada 91.67%, coincidències 11)

- lasià (usada 8.33%, coincidències 1)

laplace laplace

- laplace (usada 100.00%, coincidències 4)

large gran

- gran (usada 92.86%, coincidències 26)

- grossa (usada 3.57%, coincidències 1)

- gros (usada 3.57%, coincidències 1)

larger més gran

- més gran (usada 100.00%, coincidències 8)

largest el major

- el major (usada 66.67%, coincidències 4)

- el més gran (usada 16.67%, coincidències 1)

- massa gran (usada 16.67%, coincidències 1)

last últim

- últim (usada 50.00%, coincidències 5)

- darrer (usada 20.00%, coincidències 2)

- cognoms (usada 10.00%, coincidències 1)

- última (usada 10.00%, coincidències 1)

- l'últim (usada 10.00%, coincidències 1)

last 7 days els últims 7 dies

- els últims 7 dies (usada 66.67%, coincidències 4)

- darrers 7 dies (usada 33.33%, coincidències 2)

last login últim inici de sessió

- últim inici de sessió (usada 100.00%, coincidències 4)

last modified darrera modificació

- darrera modificació (usada 57.14%, coincidències 8)

- modificat per darrer cop (usada 21.43%, coincidències 3)

- última modificació (usada 21.43%, coincidències 3)

last month el mes passat

- el mes passat (usada 42.86%, coincidències 3)

- el darrer mes (usada 14.29%, coincidències 1)

- mes anterior (usada 14.29%, coincidències 1)

- darrer mes (usada 14.29%, coincidències 1)

- l'últim mes (usada 14.29%, coincidències 1)

last name cognoms

- cognoms (usada 56.10%, coincidències 23)

- cognom (usada 41.46%, coincidències 17)

- segon cognom (usada 2.44%, coincidències 1)

last page última pàgina

- última pàgina (usada 60.00%, coincidències 3)

- darrera pàgina (usada 40.00%, coincidències 2)

last seen vist per darrera vegada

- vist per darrera vegada (usada 50.00%, coincidències 3)

- vist per última vegada (usada 16.67%, coincidències 1)

- vist per últim cop (usada 16.67%, coincidències 1)

- vist per darrer cop (usada 16.67%, coincidències 1)

last slide última diapositiva

- última diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

last updated darrera actualització

- darrera actualització (usada 64.29%, coincidències 9)

- últim cop actualitzat (usada 21.43%, coincidències 3)

- darrera modificació (usada 7.14%, coincidències 1)

- actualitzat per darrera vegada el (usada 7.14%, coincidències 1)

last used utilitzada per últim cop

- utilitzada per últim cop (usada 42.86%, coincidències 3)

- darrer ús (usada 14.29%, coincidències 1)

- utilitzades darrerament (usada 14.29%, coincidències 1)

- usades recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- últim ús (usada 14.29%, coincidències 1)

last week la darrera setmana

- la darrera setmana (usada 30.00%, coincidències 3)

- darrera setmana (usada 30.00%, coincidències 3)

- la setmana passada (usada 20.00%, coincidències 2)

- setmana passada (usada 10.00%, coincidències 1)

- l'última setmana (usada 10.00%, coincidències 1)

last year l'any passat

- l'any passat (usada 40.00%, coincidències 2)

- any anterior (usada 20.00%, coincidències 1)

- darrer any (usada 20.00%, coincidències 1)

- l'últim any (usada 20.00%, coincidències 1)

lastname cognoms

- cognoms (usada 92.31%, coincidències 12)

- lastname (usada 7.69%, coincidències 1)

later més tard

- més tard (usada 60.00%, coincidències 3)

- després (usada 40.00%, coincidències 2)

latest version última versió

- última versió (usada 75.00%, coincidències 3)

- darrera versió (usada 25.00%, coincidències 1)

latin llatí

- llatí (usada 100.00%, coincidències 8)

latin extended-a llatí ampliat-a

- llatí ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat a (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-b llatí ampliat-b

- llatí ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat b (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-c llatí ampliat-c

- llatí ampliat-c (usada 100.00%, coincidències 4)

latin extended-d llatí ampliat-d

- llatí ampliat-d (usada 100.00%, coincidències 4)

latitude latitud

- latitud (usada 100.00%, coincidències 6)

latvian letó

- letó (usada 100.00%, coincidències 11)

launch llança

- llança (usada 33.33%, coincidències 2)

- posa en funcionament (usada 33.33%, coincidències 2)

- executa (usada 16.67%, coincidències 1)

- llançament (usada 16.67%, coincidències 1)

- satel·litzar (usada 0.00%, coincidències 0)

layer capa

- capa (usada 93.33%, coincidències 14)

- capes (usada 6.67%, coincidències 1)

layer name nom de la capa

- nom de la capa (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom de capa (usada 14.29%, coincidències 1)

layer to bottom mou la capa al capdavall

- mou la capa al capdavall (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixa la capa a sota (usada 25.00%, coincidències 1)

layer to top mou la capa al capdamunt

- mou la capa al capdamunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdamunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- puja la capa a dalt (usada 25.00%, coincidències 1)

layers capes

- capes (usada 100.00%, coincidències 6)

layout disposició

- disposició (usada 56.67%, coincidències 17)

- format (usada 33.33%, coincidències 10)

- disseny (usada 3.33%, coincidències 1)

- disposició (usada 3.33%, coincidències 1)

- flux de treball (usada 3.33%, coincidències 1)

- compaginació (usada 0.00%, coincidències 0)

- esbós (usada 0.00%, coincidències 0)

- premaqueta (usada 0.00%, coincidències 0)

layout options opcions de la disposició

- opcions de la disposició (usada 70.00%, coincidències 7)

- opcions de disposició (usada 30.00%, coincidències 3)

learn more més informació

- més informació (usada 90.54%, coincidències 67)

- conegueu-ne més detalls (usada 2.70%, coincidències 2)

- conegueu més detalls (usada 2.70%, coincidències 2)

- per saber més (usada 2.70%, coincidències 2)

- més detalls (usada 1.35%, coincidències 1)

learn more. més informació.

- més informació. (usada 66.67%, coincidències 4)

- obtenir més informació. (usada 16.67%, coincidències 1)

- conegueu-ne més detalls. (usada 16.67%, coincidències 1)

leave abandona

- abandona (usada 66.67%, coincidències 4)

- surt (usada 33.33%, coincidències 2)

leave fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 71.43%, coincidències 5)

- surt del mode de pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

- abandona la pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

lebanon líban

- líban (usada 75.00%, coincidències 3)

- lebanon (usada 25.00%, coincidències 1)

left esquerra

- esquerra (usada 94.69%, coincidències 107)

- esquerre (usada 4.42%, coincidències 5)

- a la dreta (usada 0.88%, coincidències 1)

left arrow fletxa esquerra

- fletxa esquerra (usada 100.00%, coincidències 14)

left margin marge esquerre

- marge esquerre (usada 100.00%, coincidències 16)

left thumb polze esquerre

- polze esquerre (usada 75.00%, coincidències 3)

- dit polze esquerre (usada 25.00%, coincidències 1)

left to right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 80.00%, coincidències 4)

- direcció d'esquerra a dreta (usada 20.00%, coincidències 1)

left-to-right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 100.00%, coincidències 9)

legacy antic

- antic (usada 50.00%, coincidències 2)

- llegat (usada 50.00%, coincidències 2)

legal apunts legals

- apunts legals (usada 35.00%, coincidències 7)

- legal (usada 20.00%, coincidències 4)

- informació legal (usada 10.00%, coincidències 2)

- avisos legals (usada 10.00%, coincidències 2)

- legal eua (usada 10.00%, coincidències 2)

- legal (85 x 14 polzades) (usada 5.00%, coincidències 1)

- legalitat (usada 5.00%, coincidències 1)

- aspectes legals (usada 5.00%, coincidències 1)

legal notice avís legal

- avís legal (usada 50.00%, coincidències 2)

- informació legal (usada 50.00%, coincidències 2)

legend llegenda

- llegenda (usada 100.00%, coincidències 17)

lemon llimona

- llimona (usada 50.00%, coincidències 2)

- llimó (usada 50.00%, coincidències 2)

length longitud

- longitud (usada 83.87%, coincidències 26)

- durada (usada 12.90%, coincidències 4)

- llargada (usada 3.23%, coincidències 1)

lepcha lepcha

- lepcha (usada 100.00%, coincidències 4)

less menys

- menys (usada 75.00%, coincidències 6)

- menor que (usada 12.50%, coincidències 1)

- menys que (usada 12.50%, coincidències 1)

less than menor que

- menor que (usada 66.67%, coincidències 8)

- és menor que (usada 16.67%, coincidències 2)

- més petit que (usada 8.33%, coincidències 1)

- menys que (usada 8.33%, coincidències 1)

letter carta

- carta (usada 53.33%, coincidències 8)

- lletra (usada 26.67%, coincidències 4)

- carta eua (usada 13.33%, coincidències 2)

- carta (85 x 11 polzades) (usada 6.67%, coincidències 1)

letter spacing espaiat de les lletres

- espaiat de les lletres (usada 40.00%, coincidències 2)

- espai entre lletres (usada 20.00%, coincidències 1)

- espaiat de la lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- espaiat entre lletres (usada 20.00%, coincidències 1)

letterlike symbols símbols semblants a lletres

- símbols semblants a lletres (usada 75.00%, coincidències 3)

- símbols tipus carta (usada 25.00%, coincidències 1)

letters lletres

- lletres (usada 100.00%, coincidències 4)

level nivell

- nivell (usada 100.00%, coincidències 38)

level 1 nivell 1

- nivell 1 (usada 100.00%, coincidències 4)

level 2 nivell 2

- nivell 2 (usada 100.00%, coincidències 5)

levels nivells

- nivells (usada 88.89%, coincidències 8)

- nivells de color (usada 11.11%, coincidències 1)

liberia libèria

- libèria (usada 75.00%, coincidències 3)

- liberia (usada 25.00%, coincidències 1)

library biblioteca

- biblioteca (usada 93.33%, coincidències 14)

- mediateca (usada 6.67%, coincidències 1)

libreoffice libreoffice

- libreoffice (usada 100.00%, coincidències 4)

license llicència

- llicència (usada 100.00%, coincidències 29)

license agreement acord de llicència

- acord de llicència (usada 100.00%, coincidències 5)

license information informació de la llicència

- informació de la llicència (usada 100.00%, coincidències 6)

life vida

- vida (usada 100.00%, coincidències 7)

light clar

- clar (usada 60.00%, coincidències 9)

- llum (usada 33.33%, coincidències 5)

- blanques (usada 6.67%, coincidències 1)

light blue blau clar

- blau clar (usada 80.00%, coincidències 4)

- blau cel (usada 20.00%, coincidències 1)

light cyan cian clar

- cian clar (usada 100.00%, coincidències 5)

light gray gris clar

- gris clar (usada 100.00%, coincidències 5)

light green verd clar

- verd clar (usada 100.00%, coincidències 6)

light source font de llum

- font de llum (usada 100.00%, coincidències 8)

light yellow groc clar

- groc clar (usada 100.00%, coincidències 5)

lighter més clar

- més clar (usada 100.00%, coincidències 5)

lightness lluminositat

- lluminositat (usada 66.67%, coincidències 6)

- claror (usada 11.11%, coincidències 1)

- brillantor (usada 11.11%, coincidències 1)

- claredat (usada 11.11%, coincidències 1)

lights llums

- llums (usada 75.00%, coincidències 3)

- clars (usada 25.00%, coincidències 1)

like com a

- com a (usada 40.00%, coincidències 2)

- like (usada 40.00%, coincidències 2)

- m'agrada (usada 20.00%, coincidències 1)

limbu limbu

- limbu (usada 100.00%, coincidències 5)

lime llima

- llima (usada 57.14%, coincidències 4)

- llima|verd.llima (usada 14.29%, coincidències 1)

- llimona (usada 14.29%, coincidències 1)

- llima/verd.llima (usada 14.29%, coincidències 1)

limit límit

- límit (usada 92.31%, coincidències 12)

- límit (usada 7.69%, coincidències 1)

limits límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 5)

line línia

- línia (usada 100.00%, coincidències 43)

line color color de la línia

- color de la línia (usada 85.71%, coincidències 6)

- color de línia (usada 14.29%, coincidències 1)

line count recompte de línies

- recompte de línies (usada 50.00%, coincidències 2)

- comptador de línies (usada 50.00%, coincidències 2)

line number número de línia

- número de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

line numbers números de línia

- números de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

line spacing interlineat

- interlineat (usada 100.00%, coincidències 19)

line style estil de línia

- estil de línia (usada 54.55%, coincidències 6)

- estil de la línia (usada 45.45%, coincidències 5)

line type tipus de línia

- tipus de línia (usada 80.00%, coincidències 4)

- tipus de la línia (usada 20.00%, coincidències 1)

line width amplada de la línia

- amplada de la línia (usada 63.64%, coincidències 7)

- amplada de línia (usada 18.18%, coincidències 2)

- ample de línia (usada 9.09%, coincidències 1)

- gruix de la línia (usada 9.09%, coincidències 1)

linear lineal

- lineal (usada 100.00%, coincidències 20)

lines línies

- línies (usada 100.00%, coincidències 24)

link enllaç

- enllaç (usada 94.34%, coincidències 50)

- enllaça (usada 5.66%, coincidències 3)

- enllaçar (usada 0.00%, coincidències 0)

link down delay retard del baixament de l'enllaç

- retard del baixament de l'enllaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- retard de la desconnexió (usada 25.00%, coincidències 1)

link monitoring monitoratge de l'enllaç

- monitoratge de l'enllaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- seguiment de l'enllaç (usada 25.00%, coincidències 1)

link text text de l'enllaç

- text de l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

link to enllaç a

- enllaç a (usada 60.00%, coincidències 3)

- enllaça a (usada 40.00%, coincidències 2)

link up delay retard de l'aixecament de l'enllaç

- retard de l'aixecament de l'enllaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- retard de la connexió (usada 25.00%, coincidències 1)

links enllaços

- enllaços (usada 100.00%, coincidències 17)

linux linux

- linux (usada 100.00%, coincidències 6)

list llista

- llista (usada 100.00%, coincidències 36)

list box quadre de llista

- quadre de llista (usada 90.91%, coincidències 20)

- caixa de llista (usada 9.09%, coincidències 2)

list item element de llista

- element de llista (usada 71.43%, coincidències 5)

- element de la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

- llista d'elements (usada 14.29%, coincidències 1)

list name nom de la llista

- nom de la llista (usada 100.00%, coincidències 6)

list properties propietats de la llista

- propietats de la llista (usada 100.00%, coincidències 4)

list styles estils de llista

- estils de llista (usada 80.00%, coincidències 4)

- llista d'estils (usada 20.00%, coincidències 1)

list view visualització de llista

- visualització de llista (usada 30.77%, coincidències 4)

- vista de llista (usada 23.08%, coincidències 3)

- vista en llista (usada 15.38%, coincidències 2)

- llistat (usada 7.69%, coincidències 1)

- visualització en llista (usada 7.69%, coincidències 1)

- vista de la llista (usada 7.69%, coincidències 1)

- en mode llista (usada 7.69%, coincidències 1)

lists llistes

- llistes (usada 100.00%, coincidències 6)

lisu lisu

- lisu (usada 100.00%, coincidències 4)

lithuanian lituà

- lituà (usada 100.00%, coincidències 13)

ln ln

- ln (usada 60.00%, coincidències 3)

- lín (usada 20.00%, coincidències 1)

- logaritme neperià (usada 20.00%, coincidències 1)

load carrega

- carrega (usada 87.50%, coincidències 14)

- càrrega (usada 12.50%, coincidències 2)

- carregar (usada 0.00%, coincidències 0)

load more carrega'n més

- carrega'n més (usada 100.00%, coincidències 5)

loading s'està carregant

- s'està carregant (usada 96.30%, coincidències 26)

- càrrega (usada 3.70%, coincidències 1)

local local

- local (usada 100.00%, coincidències 6)

local filesystem sistema de fitxers local

- sistema de fitxers local (usada 100.00%, coincidències 9)

local network xarxa local

- xarxa local (usada 100.00%, coincidències 4)

locale localització

- localització (usada 44.44%, coincidències 4)

- configuració local (usada 22.22%, coincidències 2)

- idioma (usada 11.11%, coincidències 1)

- configuració regional (usada 11.11%, coincidències 1)

- locale (usada 11.11%, coincidències 1)

locality localitat

- localitat (usada 91.67%, coincidències 11)

- ubicació (usada 8.33%, coincidències 1)

localization localització

- localització (usada 100.00%, coincidències 13)

location ubicació

- ubicació (usada 95.45%, coincidències 84)

- posició (usada 3.41%, coincidències 3)

- lloc (usada 1.14%, coincidències 1)

locations ubicacions

- ubicacions (usada 100.00%, coincidències 4)

lock bloca

- bloca (usada 50.00%, coincidències 8)

- bloqueja (usada 37.50%, coincidències 6)

- bloqueig (usada 12.50%, coincidències 2)

- bloquejar (usada 0.00%, coincidències 0)

lock screen bloca la pantalla

- bloca la pantalla (usada 57.14%, coincidències 4)

- pantalla de bloqueig (usada 14.29%, coincidències 1)

- bloqueja la pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

- bloqueig de pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

locked bloquejat

- bloquejat (usada 45.45%, coincidències 5)

- blocat (usada 27.27%, coincidències 3)

- bloquejada (usada 9.09%, coincidències 1)

- blocada (usada 9.09%, coincidències 1)

- blocades (usada 9.09%, coincidències 1)

log registre

- registre (usada 68.42%, coincidències 13)

- enregistra (usada 21.05%, coincidències 4)

- log (usada 5.26%, coincidències 1)

- logaritme (usada 5.26%, coincidències 1)

- diari (usada 0.00%, coincidències 0)

log file fitxer de registre

- fitxer de registre (usada 100.00%, coincidències 7)

log in inicia la sessió

- inicia la sessió (usada 53.85%, coincidències 14)

- entra (usada 15.38%, coincidències 4)

- connecta (usada 7.69%, coincidències 2)

- inici de la sessió (usada 7.69%, coincidències 2)

- inicia una sessió (usada 3.85%, coincidències 1)

- inici de sessió (usada 3.85%, coincidències 1)

- inicia sessió (usada 3.85%, coincidències 1)

- inicieu la sessió (usada 3.85%, coincidències 1)

- iniciar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log out surt

- surt (usada 61.11%, coincidències 11)

- tanca la sessió (usada 22.22%, coincidències 4)

- finalitza la sessió (usada 5.56%, coincidències 1)

- sortida (usada 5.56%, coincidències 1)

- desconnecta (usada 5.56%, coincidències 1)

- finalitzar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log to syslog enregistra a syslog

- enregistra a syslog (usada 57.14%, coincidències 4)

- registra a syslog (usada 28.57%, coincidències 2)

- registra-ho al registre del sistema (usada 14.29%, coincidències 1)

logarithmic logarítmic

- logarítmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- logarítmica (usada 40.00%, coincidències 2)

logged in autenticat

- autenticat (usada 37.50%, coincidències 3)

- connectat (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'ha iniciat la sessió (usada 12.50%, coincidències 1)

- enregistrat a (usada 12.50%, coincidències 1)

- logged in (usada 12.50%, coincidències 1)

logging registre

- registre (usada 60.00%, coincidències 6)

- enregistrament (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'està connectant (usada 20.00%, coincidències 2)

logging in s'està entrant

- s'està entrant (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'està iniciant sessió (usada 20.00%, coincidències 1)

logging out s'està tancant la sessió

- s'està tancant la sessió (usada 100.00%, coincidències 4)

logical lògica

- lògica (usada 81.82%, coincidències 9)

- lògic (usada 9.09%, coincidències 1)

- lògiques (usada 9.09%, coincidències 1)

login usuari

- usuari (usada 59.09%, coincidències 26)

- entra (usada 18.18%, coincidències 8)

- entrada (usada 13.64%, coincidències 6)

- nom d'usuari (usada 4.55%, coincidències 2)

- inicia la sessió (usada 2.27%, coincidències 1)

- login (usada 2.27%, coincidències 1)

- inici de sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

login failed ha fallat l'inici de sessió

- ha fallat l'inici de sessió (usada 60.00%, coincidències 3)

- l'inici de sessió ha fallat (usada 20.00%, coincidències 1)

- ha fallat l'accés (usada 20.00%, coincidències 1)

login name nom d'usuari

- nom d'usuari (usada 33.33%, coincidències 4)

- nom d'entrada (usada 33.33%, coincidències 4)

- nom d'inici de sessió (usada 33.33%, coincidències 4)

logo logotip

- logotip (usada 71.43%, coincidències 10)

- logo (usada 28.57%, coincidències 4)

logout surt

- surt (usada 78.57%, coincidències 11)

- desconnectar (usada 7.14%, coincidències 1)

- tanca la sessió (usada 7.14%, coincidències 1)

- logout (usada 7.14%, coincidències 1)

- final de sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

logs registres

- registres (usada 100.00%, coincidències 5)

long llarg

- llarg (usada 88.89%, coincidències 16)

- llarga (usada 11.11%, coincidències 2)

long edge (standard) cantó llarg (estàndard)

- cantó llarg (estàndard) (usada 66.67%, coincidències 4)

- vora llarga (estàndard) (usada 33.33%, coincidències 2)

longitude longitud

- longitud (usada 100.00%, coincidències 6)

loop bucle

- bucle (usada 70.00%, coincidències 7)

- repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- llaç (loop) (usada 10.00%, coincidències 1)

love amor

- amor (usada 50.00%, coincidències 2)

- afectuosament (usada 25.00%, coincidències 1)

- preferida (usada 25.00%, coincidències 1)

low baixa

- baixa (usada 67.74%, coincidències 21)

- baix (usada 32.26%, coincidències 10)

lower inferior

- inferior (usada 33.33%, coincidències 3)

- més baixa (usada 22.22%, coincidències 2)

- minusc (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixa (usada 11.11%, coincidències 1)

- menor (usada 11.11%, coincidències 1)

- més baix (usada 11.11%, coincidències 1)

lower layer baixa la capa

- baixa la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

- abaixa la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

lowercase minúscules

- minúscules (usada 90.91%, coincidències 10)

- minúscula (usada 9.09%, coincidències 1)

lowest mínima

- mínima (usada 37.50%, coincidències 3)

- més baixa (usada 25.00%, coincidències 2)

- el més baix (usada 25.00%, coincidències 2)

- la més baixa (usada 12.50%, coincidències 1)

ltr ltr

- ltr (usada 83.33%, coincidències 5)

- d'esquerra a dreta (usada 16.67%, coincidències 1)

luminance lluminositat

- lluminositat (usada 66.67%, coincidències 4)

- luminància (usada 33.33%, coincidències 2)

luxembourg luxemburg

- luxemburg (usada 100.00%, coincidències 5)

luxembourgish luxemburguès

- luxemburguès (usada 100.00%, coincidències 4)

lycian lici

- lici (usada 100.00%, coincidències 4)

lydian lidi

- lidi (usada 100.00%, coincidències 4)

mac mac

- mac (usada 100.00%, coincidències 5)

mac address adreça mac

- adreça mac (usada 100.00%, coincidències 26)

mac os x mac os x

- mac os x (usada 100.00%, coincidències 5)

macedonian macedoni

- macedoni (usada 72.73%, coincidències 8)

- macedònic (usada 27.27%, coincidències 3)

machine màquina

- màquina (usada 100.00%, coincidències 4)

machines màquines

- màquines (usada 100.00%, coincidències 4)

macro macro

- macro (usada 100.00%, coincidències 25)

macros macros

- macros (usada 88.89%, coincidències 8)

- macroinstruccions (usada 11.11%, coincidències 1)

magenta magenta

- magenta (usada 100.00%, coincidències 15)

magnification ampliació

- ampliació (usada 80.00%, coincidències 4)

- augment (usada 20.00%, coincidències 1)

mail correu

- correu (usada 75.00%, coincidències 9)

- correu electrònic (usada 16.67%, coincidències 2)

- correu electrònic (usada 8.33%, coincidències 1)

mail merge combinació de correu

- combinació de correu (usada 80.00%, coincidències 12)

- combinació de correspondència (usada 13.33%, coincidències 2)

- combina la correspondència (usada 6.67%, coincidències 1)

mailbox bústia

- bústia (usada 100.00%, coincidències 4)

mailing address adreça postal

- adreça postal (usada 90.00%, coincidències 9)

- adreça de correu electrònic (usada 10.00%, coincidències 1)

mailing list llista de correu

- llista de correu (usada 71.43%, coincidències 5)

- llistes de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- llista de distribució (usada 14.29%, coincidències 1)

main principal

- principal (usada 85.71%, coincidències 6)

- main (usada 14.29%, coincidències 1)

main menu menú principal

- menú principal (usada 100.00%, coincidències 6)

maithili maithili

- maithili (usada 100.00%, coincidències 6)

make marca

- marca (usada 80.00%, coincidències 4)

- fabricant (usada 20.00%, coincidències 1)

malay malai

- malai (usada 100.00%, coincidències 8)

malayalam malaiàlam

- malaiàlam (usada 100.00%, coincidències 12)

male home

- home (usada 55.56%, coincidències 5)

- masculí (usada 33.33%, coincidències 3)

- male (usada 11.11%, coincidències 1)

malta malta

- malta (usada 100.00%, coincidències 4)

maltese maltès

- maltès (usada 100.00%, coincidències 5)

man home

- home (usada 66.67%, coincidències 4)

- man (usada 33.33%, coincidències 2)

- xarxa d'àrea metropolitana (usada 0.00%, coincidències 0)

manage gestiona

- gestiona (usada 94.12%, coincidències 16)

- administrar (usada 5.88%, coincidències 1)

manage breakpoints gestiona els punts de ruptura

- gestiona els punts de ruptura (usada 83.33%, coincidències 5)

- gestió de punts de ruptura (usada 16.67%, coincidències 1)

manage repositories gestiona els dipòsits

- gestiona els dipòsits (usada 100.00%, coincidències 8)

management gestió

- gestió (usada 100.00%, coincidències 36)

manager gestor

- gestor (usada 92.31%, coincidències 12)

- administrador (usada 7.69%, coincidències 1)

manual manual

- manual (usada 100.00%, coincidències 20)

manually manualment

- manualment (usada 85.71%, coincidències 6)

- manual (usada 14.29%, coincidències 1)

manufacturer fabricant

- fabricant (usada 100.00%, coincidències 10)

maori maori

- maori (usada 100.00%, coincidències 5)

map mapa

- mapa (usada 100.00%, coincidències 14)

map buttons mapa els botons

- mapa els botons (usada 100.00%, coincidències 4)

maps mapes

- mapes (usada 100.00%, coincidències 4)

mar març

- març (usada 55.56%, coincidències 5)

- mar (usada 44.44%, coincidències 4)

marathi marathi

- marathi (usada 100.00%, coincidències 9)

march març

- març (usada 92.86%, coincidències 13)

- de març (usada 7.14%, coincidències 1)

margin marge

- marge (usada 100.00%, coincidències 9)

margins marges

- marges (usada 100.00%, coincidències 9)

mark marca

- marca (usada 92.31%, coincidències 12)

- adreça d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

mark as read marca com a llegit

- marca com a llegit (usada 50.00%, coincidències 2)

- marca'l com a llegit (usada 50.00%, coincidències 2)

mark as spam marca com a brossa

- marca com a brossa (usada 75.00%, coincidències 3)

- marca com a correu brossa (usada 25.00%, coincidències 1)

maroon granat

- granat (usada 40.00%, coincidències 2)

- granat|grana (usada 20.00%, coincidències 1)

- marró (usada 20.00%, coincidències 1)

- granat/grana (usada 20.00%, coincidències 1)

marquee marquesina

- marquesina (usada 100.00%, coincidències 4)

mask màscara

- màscara (usada 70.00%, coincidències 7)

- emmascara (usada 30.00%, coincidències 3)

master mestre

- mestre (usada 66.67%, coincidències 8)

- màster (usada 33.33%, coincidències 4)

master password contrasenya mestra

- contrasenya mestra (usada 100.00%, coincidències 5)

master slide diapositiva mestra

- diapositiva mestra (usada 100.00%, coincidències 7)

match coincidència

- coincidència (usada 83.33%, coincidències 5)

- coincideix (usada 16.67%, coincidències 1)

match case distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 47.62%, coincidències 10)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 33.33%, coincidències 7)

- diferencia maj./min. (usada 9.52%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 4.76%, coincidències 1)

- fes coincidir majúscules i minúscules (usada 4.76%, coincidències 1)

match fields fes coincidir els camps

- fes coincidir els camps (usada 85.71%, coincidències 6)

- coincidència de camps (usada 14.29%, coincidències 1)

matched coincideix

- coincideix (usada 100.00%, coincidències 9)

matches coincidències

- coincidències (usada 66.67%, coincidències 4)

- coincideix (usada 16.67%, coincidències 1)

- coincideix amb (usada 16.67%, coincidències 1)

material material

- material (usada 100.00%, coincidències 6)

math matemàtiques

- matemàtiques (usada 85.71%, coincidències 6)

- expressió matemàtica (usada 14.29%, coincidències 1)

mathematical operators operadors matemàtics

- operadors matemàtics (usada 100.00%, coincidències 4)

matrix matriu

- matriu (usada 100.00%, coincidències 7)

maturity venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 25)

max màx

- màx (usada 36.36%, coincidències 8)

- max (usada 27.27%, coincidències 6)

- màxim (usada 22.73%, coincidències 5)

- màx|max (usada 4.55%, coincidències 1)

- màx/max (usada 4.55%, coincidències 1)

- màx. (usada 4.55%, coincidències 1)

maximize maximitza

- maximitza (usada 100.00%, coincidències 7)

- maximitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

maximum màxim

- màxim (usada 96.00%, coincidències 24)

- maximum (usada 4.00%, coincidències 1)

maximum height alçada màxima

- alçada màxima (usada 100.00%, coincidències 4)

maximum value valor màxim

- valor màxim (usada 100.00%, coincidències 5)

may maig

- maig (usada 84.21%, coincidències 16)

- maig | mai | mai. (usada 5.26%, coincidències 1)

- de maig (usada 5.26%, coincidències 1)

- mai (usada 5.26%, coincidències 1)

maze laberint

- laberint (usada 60.00%, coincidències 3)

- catacumbes (usada 20.00%, coincidències 1)

- malla (usada 20.00%, coincidències 1)

mb mb

- mb (usada 100.00%, coincidències 29)

md5 fingerprint empremta digital md5

- empremta digital md5 (usada 83.33%, coincidències 5)

- empremta electrònica md5 (usada 16.67%, coincidències 1)

me jo

- jo (usada 100.00%, coincidències 9)

mean mitjana

- mitjana (usada 96.43%, coincidències 27)

- malèvol (usada 3.57%, coincidències 1)

meaning significat

- significat (usada 94.12%, coincidències 32)

- definició (usada 5.88%, coincidències 2)

measure mesura

- mesura (usada 50.00%, coincidències 3)

- compàs (usada 33.33%, coincidències 2)

- aparell de mesura (usada 16.67%, coincidències 1)

media elements multimèdia

- elements multimèdia (usada 34.48%, coincidències 10)

- multimèdia (usada 20.69%, coincidències 6)

- mèdia (usada 10.34%, coincidències 3)

- suports (usada 6.90%, coincidències 2)

- mitjà (usada 6.90%, coincidències 2)

- mitjans (usada 6.90%, coincidències 2)

- mediateca (usada 3.45%, coincidències 1)

- suport (usada 3.45%, coincidències 1)

- medi (usada 3.45%, coincidències 1)

- fitxer multimèdia (usada 3.45%, coincidències 1)

media library mediateca

- mediateca (usada 50.00%, coincidències 2)

- biblioteca multimèdia (usada 50.00%, coincidències 2)

media player reproductor multimèdia

- reproductor multimèdia (usada 100.00%, coincidències 5)

media source origen del mitjà

- origen del mitjà (usada 50.00%, coincidències 2)

- suport font (usada 50.00%, coincidències 2)

media type tipus de suport

- tipus de suport (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus de mitjà (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus de medis (usada 20.00%, coincidències 1)

median mediana

- mediana (usada 90.91%, coincidències 10)

- mitjana (usada 9.09%, coincidències 1)

mediawiki mediawiki

- mediawiki (usada 100.00%, coincidències 7)

medium mitjà

- mitjà (usada 57.58%, coincidències 19)

- mitjana (usada 30.30%, coincidències 10)

- tipus (usada 3.03%, coincidències 1)

- suport (usada 3.03%, coincidències 1)

- intermedi (usada 3.03%, coincidències 1)

- mig (usada 3.03%, coincidències 1)

meetei mayek meetei mayek

- meetei mayek (usada 100.00%, coincidències 4)

mega mega

- mega (usada 87.50%, coincidències 7)

- megàfon2 (usada 12.50%, coincidències 1)

member membre

- membre (usada 100.00%, coincidències 5)

member of membre de

- membre de (usada 100.00%, coincidències 4)

members membres

- membres (usada 91.67%, coincidències 11)

- subscriptors (usada 8.33%, coincidències 1)

membership pertinença

- pertinença (usada 80.00%, coincidències 4)

- afiliació (usada 20.00%, coincidències 1)

memo anotació

- anotació (usada 66.67%, coincidències 4)

- memoràndum (usada 16.67%, coincidències 1)

- memo (usada 16.67%, coincidències 1)

memory memòria

- memòria (usada 100.00%, coincidències 42)

memory usage ús de la memòria

- ús de la memòria (usada 83.33%, coincidències 5)

- us de memoria (usada 16.67%, coincidències 1)

menu menú

- menú (usada 100.00%, coincidències 26)

menu bar barra de menú

- barra de menú (usada 90.00%, coincidències 9)

- la barra de menú (usada 10.00%, coincidències 1)

menu name nom del menú

- nom del menú (usada 100.00%, coincidències 4)

menubar barra de menús

- barra de menús (usada 88.89%, coincidències 8)

- barra de menú (usada 11.11%, coincidències 1)

menus menús

- menús (usada 100.00%, coincidències 15)

mercury mercuri

- mercuri (usada 80.00%, coincidències 4)

- mercury (usada 20.00%, coincidències 1)

merge fusiona

- fusiona (usada 41.18%, coincidències 7)

- combina (usada 23.53%, coincidències 4)

- fusió (usada 17.65%, coincidències 3)

- barreja (usada 11.76%, coincidències 2)

- mescla (usada 5.88%, coincidències 1)

merge cells fusiona les cel·les

- fusiona les cel·les (usada 100.00%, coincidències 14)

merging s'està fusionant

- s'està fusionant (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'està combinant (usada 25.00%, coincidències 1)

message missatge

- missatge (usada 94.87%, coincidències 37)

- missatgeltc.rule.show.category=categorialtc.rule.show.link=enllaçltc.rule.show.incorrect.sentences=frases incorrectes<br/>que aquesta regla pot detectar (usada 2.56%, coincidències 1)

- missatges (usada 2.56%, coincidències 1)

message filters filtres de missatge

- filtres de missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

message-id identificador del missatge

- identificador del missatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- id de missatge (usada 25.00%, coincidències 1)

messages missatges

- missatges (usada 100.00%, coincidències 13)

meta meta

- meta (usada 100.00%, coincidències 6)

metadata metadades

- metadades (usada 76.92%, coincidències 10)

- metadada (usada 15.38%, coincidències 2)

- meta dades (usada 7.69%, coincidències 1)

metal metall

- metall (usada 80.00%, coincidències 4)

- metal (usada 20.00%, coincidències 1)

meter metre

- metre (usada 83.33%, coincidències 5)

- metres (usada 16.67%, coincidències 1)

method mètode

- mètode (usada 100.00%, coincidències 29)

metric mètrica

- mètrica (usada 50.00%, coincidències 2)

- mètric (usada 50.00%, coincidències 2)

mib mib

- mib (usada 100.00%, coincidències 7)

michael michael

- michael (usada 100.00%, coincidències 7)

microphone micròfon

- micròfon (usada 100.00%, coincidències 9)

middle centre

- centre (usada 53.85%, coincidències 7)

- mig (usada 23.08%, coincidències 3)

- al mig (usada 15.38%, coincidències 2)

- mitjà (usada 7.69%, coincidències 1)

midnight mitjanit

- mitjanit (usada 100.00%, coincidències 4)

migrate migra

- migra (usada 88.89%, coincidències 8)

- migració (usada 11.11%, coincidències 1)

- migrar (usada 0.00%, coincidències 0)

mii (recommended) mii (recomanat)

- mii (recomanat) (usada 100.00%, coincidències 4)

miles milles

- milles (usada 87.50%, coincidències 7)

- milla (usada 12.50%, coincidències 1)

millimeter mil·límetre

- mil·límetre (usada 90.00%, coincidències 9)

- mil·límetres (usada 10.00%, coincidències 1)

millimeters mil·límetres

- mil·límetres (usada 100.00%, coincidències 5)

milliseconds mil·lisegons

- mil·lisegons (usada 100.00%, coincidències 5)

mime mime

- mime (usada 100.00%, coincidències 4)

mime type tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 8)

mime types tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 4)

min mín

- mín (usada 37.50%, coincidències 9)

- min (usada 29.17%, coincidències 7)

- mínim (usada 16.67%, coincidències 4)

- mín|min (usada 4.17%, coincidències 1)

- mín/min (usada 4.17%, coincidències 1)

- minut (usada 4.17%, coincidències 1)

- min. (usada 4.17%, coincidències 1)

minimize minimitza

- minimitza (usada 84.62%, coincidències 11)

- minimitza la finestra (usada 15.38%, coincidències 2)

- minimitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

minimum mínim

- mínim (usada 91.67%, coincidències 22)

- minimum (usada 4.17%, coincidències 1)

- el mínim (usada 4.17%, coincidències 1)

minimum size mida mínima

- mida mínima (usada 100.00%, coincidències 4)

minimum value valor mínim

- valor mínim (usada 100.00%, coincidències 5)

mins mins

- mins (usada 92.31%, coincidències 12)

- min (usada 7.69%, coincidències 1)

minus menys

- menys (usada 100.00%, coincidències 4)

minute minut

- minut (usada 94.74%, coincidències 18)

- minuts (usada 5.26%, coincidències 1)

minutes minuts

- minuts (usada 100.00%, coincidències 27)

mirror reflecteix

- reflecteix (usada 22.22%, coincidències 2)

- inverteix (usada 22.22%, coincidències 2)

- emmirallament (usada 22.22%, coincidències 2)

- mirall (usada 22.22%, coincidències 2)

- rèplica (usada 11.11%, coincidències 1)

misc miscel·lània

- miscel·lània (usada 75.00%, coincidències 12)

- varis (usada 18.75%, coincidències 3)

- altres (usada 6.25%, coincidències 1)

miscellaneous miscel·lània

- miscel·lània (usada 68.18%, coincidències 15)

- diversos (usada 27.27%, coincidències 6)

- altres extensions (usada 4.55%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-a símbols matemàtics miscel·lanis - a

- símbols matemàtics miscel·lanis - a (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols matemàtics diversos - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-a (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-b símbols matemàtics miscel·lanis - b

- símbols matemàtics miscel·lanis - b (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols matemàtics diversos - b (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-b (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous options opcions diverses

- opcions diverses (usada 37.50%, coincidències 3)

- opcions de miscel·lània (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions miscel·lànies (usada 25.00%, coincidències 2)

- altres opcions (usada 12.50%, coincidències 1)

miscellaneous symbols símbols diversos

- símbols diversos (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols miscel·lanis (usada 50.00%, coincidències 2)

miscellaneous technical tècnics miscel·lanis

- tècnics miscel·lanis (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters tècnics diversos (usada 25.00%, coincidències 1)

- miscel·lània tècnica (usada 25.00%, coincidències 1)

miss senyoreta

- senyoreta (usada 85.71%, coincidències 6)

- srta. (usada 14.29%, coincidències 1)

missing manca

- manca (usada 50.00%, coincidències 2)

- falta (usada 25.00%, coincidències 1)

- perdut (usada 25.00%, coincidències 1)

missing printer driver manca el controlador de la impressora

- manca el controlador de la impressora (usada 100.00%, coincidències 5)

mm mm

- mm (usada 100.00%, coincidències 10)

mobile mòbil

- mòbil (usada 92.86%, coincidències 13)

- tel. mòbil (usada 7.14%, coincidències 1)

mobile phone telèfon mòbil

- telèfon mòbil (usada 60.00%, coincidències 3)

- tel. mòbil (usada 20.00%, coincidències 1)

- mòbil (usada 20.00%, coincidències 1)

mode mode

- mode (usada 97.96%, coincidències 48)

- moda (usada 2.04%, coincidències 1)

model model

- model (usada 100.00%, coincidències 25)

models models

- models (usada 100.00%, coincidències 5)

modem mòdem

- mòdem (usada 100.00%, coincidències 6)

moderate moderat

- moderat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amb moderació (usada 14.29%, coincidències 1)

- moderar (usada 0.00%, coincidències 0)

moderator moderador

- moderador (usada 100.00%, coincidències 4)

- moderador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

modern modern

- modern (usada 100.00%, coincidències 5)

modifications modificacions

- modificacions (usada 100.00%, coincidències 4)

modified modificat

- modificat (usada 92.86%, coincidències 26)

- modificada (usada 3.57%, coincidències 1)

- modificats (usada 3.57%, coincidències 1)

modifier tone letters lletres modificadores del to

- lletres modificadores del to (usada 75.00%, coincidències 3)

- lletres de modificació del to (usada 25.00%, coincidències 1)

modify modifica

- modifica (usada 98.39%, coincidències 61)

- modificació (usada 1.61%, coincidències 1)

module mòdul

- mòdul (usada 100.00%, coincidències 11)

module name nom del mòdul

- nom del mòdul (usada 100.00%, coincidències 7)

modules mòduls

- mòduls (usada 100.00%, coincidències 14)

mon dl

- dl (usada 50.00%, coincidències 4)

- dl. (usada 25.00%, coincidències 2)

- mes (usada 12.50%, coincidències 1)

- dll (usada 12.50%, coincidències 1)

monaco mònaco

- mònaco (usada 100.00%, coincidències 4)

monday dilluns

- dilluns (usada 100.00%, coincidències 15)

money diners

- diners (usada 100.00%, coincidències 4)

mongolian mongol

- mongol (usada 100.00%, coincidències 11)

monitor monitor

- monitor (usada 71.43%, coincidències 5)

- supervisa (usada 28.57%, coincidències 2)

monkey mico

- mico (usada 50.00%, coincidències 2)

- mono (usada 50.00%, coincidències 2)

mono mono

- mono (usada 100.00%, coincidències 6)

month mes

- mes (usada 96.55%, coincidències 28)

- mes (número) (usada 3.45%, coincidències 1)

monthly mensualment

- mensualment (usada 60.00%, coincidències 3)

- mensual (usada 40.00%, coincidències 2)

months mesos

- mesos (usada 100.00%, coincidències 11)

moon lluna

- lluna (usada 100.00%, coincidències 6)

more més

- més (usada 100.00%, coincidències 43)

more details més detalls

- més detalls (usada 83.33%, coincidències 5)

- més detallat (usada 16.67%, coincidències 1)

more info més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 11)

more information més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 23)

more options més opcions

- més opcions (usada 100.00%, coincidències 18)

mosaic mosaic

- mosaic (usada 100.00%, coincidències 9)

motion moviment

- moviment (usada 100.00%, coincidències 4)

motion threshold llindar de moviment

- llindar de moviment (usada 75.00%, coincidències 3)

- llindar del moviment (usada 25.00%, coincidències 1)

mount munta

- munta (usada 100.00%, coincidències 6)

mount options opcions de muntatge

- opcions de muntatge (usada 100.00%, coincidències 7)

mount point punt de muntatge

- punt de muntatge (usada 100.00%, coincidències 45)

mouse ratolí

- ratolí (usada 100.00%, coincidències 9)

move mou

- mou (usada 100.00%, coincidències 24)

move down mou avall

- mou avall (usada 68.75%, coincidències 22)

- mou cap avall (usada 25.00%, coincidències 8)

- baixa (usada 3.12%, coincidències 1)

- desplaça avall (usada 3.12%, coincidències 1)

move left mou a l'esquerra

- mou a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 9)

move path mou el camí

- mou el camí (usada 80.00%, coincidències 4)

- mou del camí (usada 20.00%, coincidències 1)

move right mou a la dreta

- mou a la dreta (usada 100.00%, coincidències 9)

move to mou a

- mou a (usada 58.33%, coincidències 7)

- mou (usada 25.00%, coincidències 3)

- moveu-ho a (usada 8.33%, coincidències 1)

- mou cap a (usada 8.33%, coincidències 1)

move to top mou a la part superior

- mou a la part superior (usada 75.00%, coincidències 3)

- mou a dalt de tot (usada 25.00%, coincidències 1)

move to trash mou a la paperera

- mou a la paperera (usada 77.78%, coincidències 7)

- mou-lo a la paperera (usada 11.11%, coincidències 1)

- llença a la paperera (usada 11.11%, coincidències 1)

move up mou amunt

- mou amunt (usada 68.75%, coincidències 22)

- mou cap amunt (usada 21.88%, coincidències 7)

- puja (usada 3.12%, coincidències 1)

- desplaça amunt (usada 3.12%, coincidències 1)

- mou cap a dalt (usada 3.12%, coincidències 1)

moving average mitjana mòbil

- mitjana mòbil (usada 80.00%, coincidències 8)

- mitjana de moviment (usada 20.00%, coincidències 2)

mozilla mozilla

- mozilla (usada 100.00%, coincidències 8)

mr. sr.

- sr. (usada 100.00%, coincidències 7)

mrs. sra.

- sra. (usada 100.00%, coincidències 7)

ms ms

- ms (usada 100.00%, coincidències 7)

ms. srta.

- srta. (usada 85.71%, coincidències 6)

- sra. (usada 14.29%, coincidències 1)

msn msn

- msn (usada 100.00%, coincidències 4)

mtu mtu

- mtu (usada 100.00%, coincidències 6)

mu mu

- mu (usada 57.14%, coincidències 4)

- mi (usada 28.57%, coincidències 2)

- micro (usada 14.29%, coincidències 1)

multicast multidifusió

- multidifusió (usada 50.00%, coincidències 2)

- multicast (usada 25.00%, coincidències 1)

- transmissió a grups (usada 25.00%, coincidències 1)

multiple múltiple

- múltiple (usada 100.00%, coincidències 5)

multiple selection selecció múltiple

- selecció múltiple (usada 100.00%, coincidències 4)

multiplication multiplicació

- multiplicació (usada 100.00%, coincidències 6)

multiply multiplica

- multiplica (usada 83.33%, coincidències 5)

- multiplicació (usada 16.67%, coincidències 1)

music música

- música (usada 93.33%, coincidències 14)

- music (usada 6.67%, coincidències 1)

mute silencia

- silencia (usada 60.00%, coincidències 9)

- sense so (usada 20.00%, coincidències 3)

- silenci (usada 13.33%, coincidències 2)

- desactiva el so (usada 6.67%, coincidències 1)

my profile el meu perfil

- el meu perfil (usada 100.00%, coincidències 5)

myanmar myanmar

- myanmar (usada 75.00%, coincidències 3)

- màiamar (usada 25.00%, coincidències 1)

myanmar extended-a myanmar ampliat-a

- myanmar ampliat-a (usada 50.00%, coincidències 2)

- myanmar ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- mianmar ampliat-a (usada 25.00%, coincidències 1)

n/a n/d

- n/d (usada 82.14%, coincidències 23)

- n/a (usada 17.86%, coincidències 5)

name nom

- nom (usada 100.00%, coincidències 344)

name already exists aquest nom ja existeix

- aquest nom ja existeix (usada 40.00%, coincidències 2)

- ja existeix el nom (usada 20.00%, coincidències 1)

- el nom ja existeix (usada 20.00%, coincidències 1)

- el no ja existeix (usada 20.00%, coincidències 1)

named pipe canonada amb nom

- canonada amb nom (usada 75.00%, coincidències 3)

- canal amb nom (usada 25.00%, coincidències 1)

namespace espai de noms

- espai de noms (usada 100.00%, coincidències 8)

- espai de nom (usada 0.00%, coincidències 0)

narrow estret

- estret (usada 100.00%, coincidències 7)

nat nat

- nat (usada 100.00%, coincidències 4)

natural logarithm logaritme natural

- logaritme natural (usada 100.00%, coincidències 4)

nature natura

- natura (usada 75.00%, coincidències 6)

- naturalesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- concepte (usada 12.50%, coincidències 1)

nauru naüru

- naüru (usada 50.00%, coincidències 2)

- nauru (usada 25.00%, coincidències 1)

- nauruà (usada 25.00%, coincidències 1)

navigation navegació

- navegació (usada 100.00%, coincidències 24)

navigation bar barra de navegació

- barra de navegació (usada 100.00%, coincidències 8)

navigator navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 11)

navy blau marí

- blau marí (usada 50.00%, coincidències 3)

- blau.marí|marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- marí/blau.marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- marí (usada 16.67%, coincidències 1)

ndebele south ndebele del sud

- ndebele del sud (usada 60.00%, coincidències 3)

- ndebele meridional (usada 20.00%, coincidències 1)

- ndebele sud (usada 20.00%, coincidències 1)

need help? necessiteu ajuda?

- necessiteu ajuda? (usada 75.00%, coincidències 6)

- ajuda? (usada 12.50%, coincidències 1)

- us cal ajuda? (usada 12.50%, coincidències 1)

needs action necessita una acció

- necessita una acció (usada 100.00%, coincidències 5)

needs work cal revisar

- cal revisar (usada 50.00%, coincidències 2)

- per revisar (usada 50.00%, coincidències 2)

negative negatiu

- negatiu (usada 88.89%, coincidències 8)

- negativa (usada 11.11%, coincidències 1)

neon neó

- neó (usada 100.00%, coincidències 4)

nepali nepalès

- nepalès (usada 100.00%, coincidències 9)

net xarxa

- xarxa (usada 50.00%, coincidències 2)

- preu net (usada 25.00%, coincidències 1)

- net (usada 25.00%, coincidències 1)

netmask màscara de xara

- màscara de xara (usada 60.00%, coincidències 6)

- màscara de xarxa (usada 40.00%, coincidències 4)

network xarxa

- xarxa (usada 100.00%, coincidències 48)

network connection connexió de xarxa

- connexió de xarxa (usada 100.00%, coincidències 7)

network error error de xarxa

- error de xarxa (usada 92.86%, coincidències 13)

- error de la xarxa (usada 7.14%, coincidències 1)

network name nom de la xarxa

- nom de la xarxa (usada 85.71%, coincidències 24)

- nom de xarxa (usada 14.29%, coincidències 4)

network proxy servidor intermediari de xarxa

- servidor intermediari de xarxa (usada 100.00%, coincidències 4)

network settings paràmetres de la xarxa

- paràmetres de la xarxa (usada 60.00%, coincidències 3)

- paràmetres de xarxa (usada 40.00%, coincidències 2)

network traffic trànsit de xarxa

- trànsit de xarxa (usada 75.00%, coincidències 3)

- trànsit de la xarxa (usada 25.00%, coincidències 1)

networking xarxa

- xarxa (usada 92.86%, coincidències 13)

- gestio de xarxes (usada 7.14%, coincidències 1)

- gestió de xarxes (usada 0.00%, coincidències 0)

- treball en xarxa (usada 0.00%, coincidències 0)

networks xarxes

- xarxes (usada 100.00%, coincidències 4)

neutral neutre

- neutre (usada 50.00%, coincidències 4)

- neutral (usada 50.00%, coincidències 4)

never mai

- mai (usada 94.59%, coincidències 35)

- never (usada 5.41%, coincidències 2)

new nou

- nou (usada 82.61%, coincidències 114)

- nova (usada 15.94%, coincidències 22)

- afegeix (usada 0.72%, coincidències 1)

- new (nou) (usada 0.72%, coincidències 1)

new account compte nou

- compte nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou compte (usada 25.00%, coincidències 1)

new bookmark adreça d'interès nova

- adreça d'interès nova (usada 42.86%, coincidències 3)

- nova adreça d'interès (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix una adreça d'interès (usada 14.29%, coincidències 1)

new contact contacte nou

- contacte nou (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea un contacte (usada 33.33%, coincidències 2)

- nou contacte (usada 16.67%, coincidències 1)

new database base de dades nova

- base de dades nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new device dispositiu nou

- dispositiu nou (usada 70.00%, coincidències 7)

- nou dispositiu (usada 30.00%, coincidències 3)

new document document nou

- document nou (usada 89.47%, coincidències 17)

- nou document (usada 5.26%, coincidències 1)

- crea un document nou (usada 5.26%, coincidències 1)

new event cita nova

- cita nova (usada 72.73%, coincidències 8)

- esdeveniment nou (usada 27.27%, coincidències 3)

new file fitxer nou

- fitxer nou (usada 100.00%, coincidències 6)

new filter filtre nou

- filtre nou (usada 50.00%, coincidències 2)

- nou filtre (usada 50.00%, coincidències 2)

new folder carpeta nova

- carpeta nova (usada 58.82%, coincidències 10)

- nova carpeta (usada 23.53%, coincidències 4)

- crea una carpeta (usada 17.65%, coincidències 3)

new game partida nova

- partida nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new group grup nou

- grup nou (usada 85.71%, coincidències 6)

- nou grup (usada 14.29%, coincidències 1)

new library biblioteca nova

- biblioteca nova (usada 100.00%, coincidències 6)

new line línia nova

- línia nova (usada 85.71%, coincidències 6)

- salt de línia (usada 14.29%, coincidències 1)

new list crea una llista

- crea una llista (usada 40.00%, coincidències 2)

- llista nova (usada 40.00%, coincidències 2)

- nova llista (usada 20.00%, coincidències 1)

new menu menú nou

- menú nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new message missatge nou

- missatge nou (usada 100.00%, coincidències 9)

new name nom nou

- nom nou (usada 92.31%, coincidències 12)

- nou nom (usada 7.69%, coincidències 1)

new password contrasenya nova

- contrasenya nova (usada 81.48%, coincidències 22)

- nova contrasenya (usada 14.81%, coincidències 4)

- nova (usada 3.70%, coincidències 1)

new profile perfil nou

- perfil nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

new project projecte nou

- projecte nou (usada 69.23%, coincidències 9)

- nou projecte (usada 30.77%, coincidències 4)

new record registre nou

- registre nou (usada 80.00%, coincidències 4)

- nou registre (usada 20.00%, coincidències 1)

new sheet full nou

- full nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou full (usada 25.00%, coincidències 1)

new tab pestanya nova

- pestanya nova (usada 83.33%, coincidències 15)

- nova pestanya (usada 11.11%, coincidències 2)

- pestanya nova (usada 5.56%, coincidències 1)

new tag etiqueta nova

- etiqueta nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 2)

new tai lue tai lue nou

- tai lue nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new task tasca nova

- tasca nova (usada 90.00%, coincidències 9)

- nova tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

new template plantilla nova

- plantilla nova (usada 75.00%, coincidències 3)

- nova plantilla (usada 25.00%, coincidències 1)

new text text nou

- text nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new theme tema nou

- tema nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new view visualització nova

- visualització nova (usada 57.14%, coincidències 4)

- nova visualització (usada 14.29%, coincidències 1)

- nova vista (usada 14.29%, coincidències 1)

- vista nova (usada 14.29%, coincidències 1)

new window finestra nova

- finestra nova (usada 92.31%, coincidències 12)

- finestra nova (usada 7.69%, coincidències 1)

new zealand nova zelanda

- nova zelanda (usada 100.00%, coincidències 5)

news notícies

- notícies (usada 66.67%, coincidències 6)

- grups de discussió (usada 11.11%, coincidències 1)

- missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- noticies (usada 11.11%, coincidències 1)

newsgroups grups de discussió

- grups de discussió (usada 71.43%, coincidències 5)

- grups de notícies (usada 28.57%, coincidències 2)

next següent

- següent (usada 89.53%, coincidències 77)

- endavant (usada 8.14%, coincidències 7)

- next (usada 2.33%, coincidències 2)

next day dia següent

- dia següent (usada 83.33%, coincidències 5)

- endemà (usada 16.67%, coincidències 1)

next image imatge següent

- imatge següent (usada 100.00%, coincidències 5)

next month mes següent

- mes següent (usada 75.00%, coincidències 6)

- el mes vinent (usada 12.50%, coincidències 1)

- proper mes (usada 12.50%, coincidències 1)

next page pàgina següent

- pàgina següent (usada 100.00%, coincidències 18)

next slide diapositiva següent

- diapositiva següent (usada 100.00%, coincidències 5)

next week setmana següent

- setmana següent (usada 33.33%, coincidències 2)

- la setmana vinent (usada 33.33%, coincidències 2)

- propera setmana (usada 16.67%, coincidències 1)

- pròxima setmana (usada 16.67%, coincidències 1)

next year l'any vinent

- l'any vinent (usada 50.00%, coincidències 2)

- any següent (usada 50.00%, coincidències 2)

nice nice

- nice (usada 60.00%, coincidències 3)

- prioritat (usada 40.00%, coincidències 2)

nick sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 5)

nickname sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 24)

- àlies (usada 0.00%, coincidències 0)

night nit

- nit (usada 100.00%, coincidències 5)

no no

- no (usada 99.20%, coincidències 124)

- cap (usada 0.80%, coincidències 1)

no action cap acció

- cap acció (usada 88.89%, coincidències 8)

- sense acció (usada 11.11%, coincidències 1)

no compression sense compressió

- sense compressió (usada 100.00%, coincidències 4)

no data sense dades

- sense dades (usada 83.33%, coincidències 5)

- cap dada (usada 16.67%, coincidències 1)

no date sense data

- sense data (usada 100.00%, coincidències 4)

no description sense descripció

- sense descripció (usada 100.00%, coincidències 4)

no description available descripció no disponible

- descripció no disponible (usada 80.00%, coincidències 4)

- no hi ha cap descripció disponible (usada 20.00%, coincidències 1)

no entry cap entrada

- cap entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

- direcció prohibida (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

no file selected no s'ha seleccionat cap fitxer

- no s'ha seleccionat cap fitxer (usada 60.00%, coincidències 3)

- cap fitxer seleccionat (usada 20.00%, coincidències 1)

- no hi ha cap fitxer seleccionat (usada 20.00%, coincidències 1)

no fill sense emplenament

- sense emplenament (usada 50.00%, coincidències 3)

- sense omplir (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense emplenat (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense farciment (usada 16.67%, coincidències 1)

no image cap imatge

- cap imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- sense imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

no matches no hi ha cap coincidència

- no hi ha cap coincidència (usada 40.00%, coincidències 2)

- cap coincidència (usada 40.00%, coincidències 2)

- cap concordança (usada 20.00%, coincidències 1)

no matches found no s'ha trobat cap coincidència

- no s'ha trobat cap coincidència (usada 60.00%, coincidències 3)

- no s’han trobat coincidències (usada 40.00%, coincidències 2)

no partitioning sense particionatge

- sense particionatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- sense particions (usada 25.00%, coincidències 1)

no pre-filtering sense filtrat previ

- sense filtrat previ (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense filtratge previ (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense filtració prèvia (usada 25.00%, coincidències 1)

no preview sense vista prèvia

- sense vista prèvia (usada 66.67%, coincidències 4)

- no previsualitzis (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense previsualització (usada 16.67%, coincidències 1)

no proxy sense servidor intermediari

- sense servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 5)

no proxy for sense servidor intermediari per a

- sense servidor intermediari per a (usada 80.00%, coincidències 4)

- no utilitzis el servidor intermediari per a (usada 20.00%, coincidències 1)

no results cap resultat

- cap resultat (usada 75.00%, coincidències 3)

- sense resultats (usada 25.00%, coincidències 1)

no results found. no s'ha trobat cap resultat.

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 66.67%, coincidències 4)

- no s'han trobat resultats. (usada 33.33%, coincidències 2)

no space sense espai

- sense espai (usada 90.91%, coincidències 10)

- no hi ha espai (usada 9.09%, coincidències 1)

no subject sense assumpte

- sense assumpte (usada 80.00%, coincidències 4)

- (sense assumpte) (usada 20.00%, coincidències 1)

no thanks no gràcies

- no gràcies (usada 100.00%, coincidències 9)

node node

- node (usada 100.00%, coincidències 11)

nodes nodes

- nodes (usada 100.00%, coincidències 4)

noise soroll

- soroll (usada 100.00%, coincidències 4)

noise reduction reducció del soroll

- reducció del soroll (usada 57.14%, coincidències 4)

- reducció de soroll (usada 28.57%, coincidències 2)

- reducció de soroll (només imatges raw) (usada 14.29%, coincidències 1)

none cap

- cap (usada 97.96%, coincidències 240)

- sense (usada 1.22%, coincidències 3)

- nota (usada 0.41%, coincidències 1)

- no cap (usada 0.41%, coincidències 1)

none specified cap especificat

- cap especificat (usada 85.71%, coincidències 6)

- res especificat (usada 14.29%, coincidències 1)

normal normal

- normal (usada 100.00%, coincidències 74)

normal size mida normal

- mida normal (usada 100.00%, coincidències 8)

normal view visualització normal

- visualització normal (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista normal (usada 25.00%, coincidències 1)

north nord

- nord (usada 100.00%, coincidències 5)

northern sotho sotho septentrional

- sotho septentrional (usada 100.00%, coincidències 6)

norwegian noruec

- noruec (usada 100.00%, coincidències 7)

norwegian nynorsk nynorsk noruec

- nynorsk noruec (usada 33.33%, coincidències 2)

- noruec (nynorsk) (usada 33.33%, coincidències 2)

- noruec nynorsk (usada 33.33%, coincidències 2)

not no

- no (usada 54.55%, coincidències 6)

- not (usada 36.36%, coincidències 4)

- negació (usada 9.09%, coincidències 1)

not after no després

- no després (usada 100.00%, coincidències 9)

not authenticated no autenticat

- no autenticat (usada 100.00%, coincidències 4)

not authorized no autoritzat

- no autoritzat (usada 100.00%, coincidències 5)

not available no disponible

- no disponible (usada 80.00%, coincidències 12)

- no està disponible (usada 20.00%, coincidències 3)

not before no abans

- no abans (usada 100.00%, coincidències 9)

not connected no connectat

- no connectat (usada 80.95%, coincidències 17)

- sense connectar (usada 9.52%, coincidències 2)

- desconnectat (usada 4.76%, coincidències 1)

- no esteu connectat (usada 4.76%, coincidències 1)

not equal no és igual

- no és igual (usada 60.00%, coincidències 3)

- no igual (usada 40.00%, coincidències 2)

not equal to no és igual a

- no és igual a (usada 33.33%, coincidències 2)

- no igual a (usada 33.33%, coincidències 2)

- diferent de (usada 33.33%, coincidències 2)

not found no s'ha trobat

- no s'ha trobat (usada 86.67%, coincidències 13)

- no s'han trobat (usada 6.67%, coincidències 1)

- no trobat (usada 6.67%, coincidències 1)

not installed no instal·lat

- no instal·lat (usada 100.00%, coincidències 4)

not junk no és brossa

- no és brossa (usada 60.00%, coincidències 3)

- no és correu brossa (usada 40.00%, coincidències 2)

not mounted no està muntat

- no està muntat (usada 40.00%, coincidències 2)

- sense muntar (usada 20.00%, coincidències 1)

- no muntada (usada 20.00%, coincidències 1)

- no muntat (usada 20.00%, coincidències 1)

not now ara no

- ara no (usada 100.00%, coincidències 13)

not possible no és possible

- no és possible (usada 60.00%, coincidències 3)

- impossible (usada 40.00%, coincidències 2)

not present no present

- no present (usada 75.00%, coincidències 3)

- no hi és (usada 25.00%, coincidències 1)

not running no s'està executant

- no s'està executant (usada 100.00%, coincidències 4)

not selected no seleccionat

- no seleccionat (usada 75.00%, coincidències 6)

- no seleccionats (usada 12.50%, coincidències 1)

- no seleccionada (usada 12.50%, coincidències 1)

not set sense establir

- sense establir (usada 50.00%, coincidències 6)

- sense especificar (usada 33.33%, coincidències 4)

- no establert (usada 8.33%, coincidències 1)

- no definit (usada 8.33%, coincidències 1)

not specified sense especificar

- sense especificar (usada 80.00%, coincidències 4)

- no s'ha especificat (usada 20.00%, coincidències 1)

not started no s'ha iniciat

- no s'ha iniciat (usada 75.00%, coincidències 3)

- no ha començat (usada 25.00%, coincidències 1)

not supported no està implementat.

- no està implementat. (usada 20.00%, coincidències 2)

- no està implementat (usada 20.00%, coincidències 2)

- no admès (usada 20.00%, coincidències 2)

- no compatible (usada 10.00%, coincidències 1)

- no suportat (usada 10.00%, coincidències 1)

- desconegut (usada 10.00%, coincidències 1)

- no són compatibles (usada 10.00%, coincidències 1)

note nota

- nota (usada 100.00%, coincidències 61)

notebook bloc de notes

- bloc de notes (usada 50.00%, coincidències 2)

- ordinador portàtil (usada 25.00%, coincidències 1)

- llibreta de notes (usada 25.00%, coincidències 1)

notes notes

- notes (usada 97.80%, coincidències 89)

- anotacions (usada 2.20%, coincidències 2)

nothing res

- res (usada 100.00%, coincidències 7)

nothing selected no hi ha res seleccionat

- no hi ha res seleccionat (usada 81.82%, coincidències 9)

- no s'ha seleccionat res (usada 9.09%, coincidències 1)

- selecció buida (usada 9.09%, coincidències 1)

notice avís

- avís (usada 75.00%, coincidències 12)

- notificació (usada 12.50%, coincidències 2)

- atenció (usada 6.25%, coincidències 1)

- niue (usada 6.25%, coincidències 1)

notification notificació

- notificació (usada 100.00%, coincidències 10)

notification methods mètodes de notificació

- mètodes de notificació (usada 100.00%, coincidències 7)

notifications notificacions

- notificacions (usada 100.00%, coincidències 11)

notify notifica

- notifica (usada 100.00%, coincidències 5)

nov nov

- nov (usada 66.67%, coincidències 4)

- nov. (usada 33.33%, coincidències 2)

november novembre

- novembre (usada 91.67%, coincidències 11)

- de novembre (usada 8.33%, coincidències 1)

now ara

- ara (usada 100.00%, coincidències 10)

null nul

- nul (usada 80.00%, coincidències 4)

- null (usada 20.00%, coincidències 1)

number nombre

- nombre (usada 86.54%, coincidències 180)

- número (usada 13.46%, coincidències 28)

number format format numèric

- format numèric (usada 90.91%, coincidències 10)

- format del nombre (usada 9.09%, coincidències 1)

number forms formes de nombres

- formes de nombres (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols numèrics (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de números (usada 25.00%, coincidències 1)

number of colors nombre de colors

- nombre de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

number of columns nombre de columnes

- nombre de columnes (usada 83.33%, coincidències 5)

- el nombre de columnes (usada 16.67%, coincidències 1)

number of copies nombre de còpies

- nombre de còpies (usada 100.00%, coincidències 4)

number of lines nombre de línies

- nombre de línies (usada 100.00%, coincidències 4)

number of pages nombre de pàgines

- nombre de pàgines (usada 100.00%, coincidències 8)

number of rows nombre de files

- nombre de files (usada 100.00%, coincidències 6)

number of samples nombre de mostres

- nombre de mostres (usada 100.00%, coincidències 4)

number of segments nombre de segments

- nombre de segments (usada 100.00%, coincidències 6)

numbered list llista numerada

- llista numerada (usada 83.33%, coincidències 5)

- llista amb números (usada 16.67%, coincidències 1)

numbering numeració

- numeració (usada 96.88%, coincidències 31)

- s'està numerant (usada 3.12%, coincidències 1)

numbers números

- números (usada 70.59%, coincidències 12)

- nombres (usada 29.41%, coincidències 5)

numerator numerador

- numerador (usada 100.00%, coincidències 5)

numeric numèric

- numèric (usada 80.00%, coincidències 4)

- numèrica (usada 20.00%, coincidències 1)

object objecte

- objecte (usada 100.00%, coincidències 22)

object type tipus d'objecte

- tipus d'objecte (usada 100.00%, coincidències 7)

objects objectes

- objectes (usada 100.00%, coincidències 16)

occitan occità

- occità (usada 100.00%, coincidències 8)

oct oct

- oct (usada 66.67%, coincidències 4)

- oct. (usada 33.33%, coincidències 2)

october octubre

- octubre (usada 91.67%, coincidències 11)

- d'octubre (usada 8.33%, coincidències 1)

odd senar

- senar (usada 100.00%, coincidències 4)

odia oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 6)

of de

- de (usada 100.00%, coincidències 13)

off desactivat

- desactivat (usada 48.84%, coincidències 21)

- inactiu (usada 18.60%, coincidències 8)

- off (usada 11.63%, coincidències 5)

- apagat (usada 9.30%, coincidències 4)

- desactivada (usada 4.65%, coincidències 2)

- desactivades (usada 2.33%, coincidències 1)

- ○ (usada 2.33%, coincidències 1)

- o (usada 2.33%, coincidències 1)

office oficina

- oficina (usada 80.00%, coincidències 8)

- feina (usada 10.00%, coincidències 1)

- ofimàtica (usada 10.00%, coincidències 1)

offline fora de línia

- fora de línia (usada 58.82%, coincidències 10)

- desconnectat (usada 23.53%, coincidències 4)

- apagada (usada 11.76%, coincidències 2)

- sense connexió (usada 5.88%, coincidències 1)

offset desplaçament

- desplaçament (usada 90.00%, coincidències 18)

- òfset (usada 5.00%, coincidències 1)

- decalatge (usada 5.00%, coincidències 1)

ogham ogàmic

- ogàmic (usada 75.00%, coincidències 3)

- ogham (usada 25.00%, coincidències 1)

ok d'acord

- d'acord (usada 95.54%, coincidències 193)

- accepta (usada 1.49%, coincidències 3)

- d’acord (usada 0.99%, coincidències 2)

- acceptable (usada 0.99%, coincidències 2)

- correcte (usada 0.50%, coincidències 1)

- fet (usada 0.50%, coincidències 1)

ol chiki ol chiki

- ol chiki (usada 100.00%, coincidències 4)

old italic cursiva antiga

- cursiva antiga (usada 75.00%, coincidències 3)

- italià antic (usada 25.00%, coincidències 1)

old password contrasenya antiga

- contrasenya antiga (usada 63.64%, coincidències 7)

- contrasenya anterior (usada 27.27%, coincidències 3)

- anterior (usada 9.09%, coincidències 1)

old persian persa antic

- persa antic (usada 100.00%, coincidències 4)

older més antic

- més antic (usada 50.00%, coincidències 2)

- correu antic (usada 25.00%, coincidències 1)

- més antics (usada 25.00%, coincidències 1)

olive oliva

- oliva (usada 50.00%, coincidències 3)

- oliva|verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- verd oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- oliva/verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

on activat

- activat (usada 32.56%, coincidències 14)

- on (usada 13.95%, coincidències 6)

- actiu (usada 11.63%, coincidències 5)

- el (usada 9.30%, coincidències 4)

- activada (usada 9.30%, coincidències 4)

- engegat (usada 9.30%, coincidències 4)

- en (usada 2.33%, coincidències 1)

- activades (usada 2.33%, coincidències 1)

- a (usada 2.33%, coincidències 1)

- ❙ (usada 2.33%, coincidències 1)

- i (usada 2.33%, coincidències 1)

- activa (usada 2.33%, coincidències 1)

on click en fer clic

- en fer clic (usada 50.00%, coincidències 2)

- en fer-hi clic (usada 25.00%, coincidències 1)

- en clicar (usada 25.00%, coincidències 1)

on the network a la xarxa

- a la xarxa (usada 100.00%, coincidències 13)

on the phone al telèfon

- al telèfon (usada 100.00%, coincidències 4)

one un

- un (usada 83.33%, coincidències 5)

- una (usada 16.67%, coincidències 1)

one sided una cara

- una cara (usada 100.00%, coincidències 4)

one time password contrasenya d'un sol cop

- contrasenya d'un sol cop (usada 75.00%, coincidències 3)

- contrasenya d'un sol ús (usada 25.00%, coincidències 1)

online en línia

- en línia (usada 85.71%, coincidències 6)

- connectat (usada 14.29%, coincidències 1)

online help ajuda en línia

- ajuda en línia (usada 100.00%, coincidències 4)

opacity opacitat

- opacitat (usada 100.00%, coincidències 19)

open obre

- obre (usada 99.04%, coincidències 103)

- obert (usada 0.96%, coincidències 1)

- en obert (usada 0.00%, coincidències 0)

open app obre una aplicació

- obre una aplicació (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre l'aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

open containing folder obre la carpeta on es troba

- obre la carpeta on es troba (usada 28.57%, coincidències 2)

- obre la carpeta contenidora (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre la carpeta que el conté (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre la carpeta que conté (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre el contingut de la carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre la carpeta que conté els elements (usada 14.29%, coincidències 1)

open directory obre el directori

- obre el directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- obre un directori (usada 50.00%, coincidències 2)

open document obre un document

- obre un document (usada 100.00%, coincidències 4)

open file obre un fitxer

- obre un fitxer (usada 64.86%, coincidències 24)

- obre el fitxer (usada 29.73%, coincidències 11)

- obre fitxer (usada 5.41%, coincidències 2)

open folder obre la carpeta

- obre la carpeta (usada 66.67%, coincidències 6)

- obre una carpeta (usada 33.33%, coincidències 3)

open image obre una imatge

- obre una imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

open in editor obre en l’editor

- obre en l’editor (usada 50.00%, coincidències 2)

- obre en l'editor (usada 25.00%, coincidències 1)

- obrir en editor (usada 25.00%, coincidències 1)

open link obre l'enllaç

- obre l'enllaç (usada 88.89%, coincidències 8)

- obri l'enllaç (usada 11.11%, coincidències 1)

open location obre una ubicació

- obre una ubicació (usada 60.00%, coincidències 6)

- obre la ubicació (usada 40.00%, coincidències 4)

open recent obre un fitxer recent

- obre un fitxer recent (usada 37.50%, coincidències 3)

- obre'n un recent (usada 25.00%, coincidències 2)

- obre recents (usada 25.00%, coincidències 2)

- obre allò recent (usada 12.50%, coincidències 1)

open source codi obert

- codi obert (usada 40.00%, coincidències 2)

- codi font obert (usada 20.00%, coincidències 1)

- obre la font (usada 20.00%, coincidències 1)

- programari lliure (usada 20.00%, coincidències 1)

open tabs pestanyes obertes

- pestanyes obertes (usada 60.00%, coincidències 3)

- obre les pestanyes (usada 20.00%, coincidències 1)

- obre pestanyes (usada 20.00%, coincidències 1)

open with obre amb

- obre amb (usada 100.00%, coincidències 12)

opengl opengl

- opengl (usada 100.00%, coincidències 4)

operating system sistema operatiu

- sistema operatiu (usada 100.00%, coincidències 33)

operations operacions

- operacions (usada 100.00%, coincidències 4)

operator operador

- operador (usada 100.00%, coincidències 23)

operators operadors

- operadors (usada 100.00%, coincidències 13)

optical character recognition reconeixement òptic de caràcters

- reconeixement òptic de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

optical drive unitat òptica

- unitat òptica (usada 100.00%, coincidències 4)

optimize optimitza

- optimitza (usada 100.00%, coincidències 11)

option opció

- opció (usada 100.00%, coincidències 10)

optional opcional

- opcional (usada 100.00%, coincidències 6)

options opcions

- opcions (usada 100.00%, coincidències 207)

or o

- o (usada 82.50%, coincidències 33)

- or (usada 10.00%, coincidències 4)

- o bé (usada 2.50%, coincidències 1)

- o per a l' (usada 2.50%, coincidències 1)

- o el mètode (usada 2.50%, coincidències 1)

orange taronja

- taronja (usada 79.17%, coincidències 19)

- orange (usada 20.83%, coincidències 5)

order ordre

- ordre (usada 87.50%, coincidències 21)

- ordena (usada 8.33%, coincidències 2)

- ordenació (usada 4.17%, coincidències 1)

organization organització

- organització (usada 100.00%, coincidències 33)

organizational unit unitat organitzativa

- unitat organitzativa (usada 100.00%, coincidències 9)

organizations organitzacions

- organitzacions (usada 100.00%, coincidències 10)

organize organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 4)

organizer organitzador

- organitzador (usada 100.00%, coincidències 19)

orientation orientació

- orientació (usada 100.00%, coincidències 30)

origin origen

- origen (usada 100.00%, coincidències 10)

original original

- original (usada 100.00%, coincidències 17)

original message missatge original

- missatge original (usada 100.00%, coincidències 4)

original size mida original

- mida original (usada 100.00%, coincidències 21)

oriya oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 6)

oromo oromo

- oromo (usada 80.00%, coincidències 4)

- oromo (galla) (usada 20.00%, coincidències 1)

os so

- so (usada 100.00%, coincidències 6)

os type tipus de sistema operatiu

- tipus de sistema operatiu (usada 57.14%, coincidències 8)

- tipus de so (usada 42.86%, coincidències 6)

osmanya osmanya

- osmanya (usada 50.00%, coincidències 2)

- osmanià (usada 25.00%, coincidències 1)

- osmanli (usada 25.00%, coincidències 1)

other altres

- altres (usada 72.73%, coincidències 40)

- altre (usada 23.64%, coincidències 13)

- un altre (usada 1.82%, coincidències 1)

- altra (usada 1.82%, coincidències 1)

other data altres dades

- altres dades (usada 100.00%, coincidències 9)

other devices altres dispositius

- altres dispositius (usada 100.00%, coincidències 5)

other files altres fitxers

- altres fitxers (usada 100.00%, coincidències 10)

other languages altres llengües

- altres llengües (usada 50.00%, coincidències 2)

- altres idiomes (usada 50.00%, coincidències 2)

other media altres suports

- altres suports (usada 100.00%, coincidències 4)

other options altres opcions

- altres opcions (usada 100.00%, coincidències 8)

others altres

- altres (usada 100.00%, coincidències 14)

out fora

- fora (usada 57.14%, coincidències 4)

- cap enfora (usada 28.57%, coincidències 2)

- sortida (usada 14.29%, coincidències 1)

out of memory sense memòria

- sense memòria (usada 77.78%, coincidències 14)

- s'ha esgotat la memòria (usada 11.11%, coincidències 2)

- fora de memòria (usada 5.56%, coincidències 1)

- no hi ha prou memòria (usada 5.56%, coincidències 1)

out of paper sense paper

- sense paper (usada 100.00%, coincidències 4)

outbound trànsit de sortida

- trànsit de sortida (usada 50.00%, coincidències 2)

- sortint (usada 50.00%, coincidències 2)

outbox safata de sortida

- safata de sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- bústia de sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

outer exterior

- exterior (usada 100.00%, coincidències 7)

outgoing sortida

- sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- sortint (usada 25.00%, coincidències 1)

outline esquema

- esquema (usada 50.00%, coincidències 16)

- contorn (usada 43.75%, coincidències 14)

- ressegueix (usada 3.12%, coincidències 1)

- vora (usada 3.12%, coincidències 1)

output sortida

- sortida (usada 95.65%, coincidències 22)

- fitxer de sortida (usada 4.35%, coincidències 1)

output file fitxer de sortida

- fitxer de sortida (usada 100.00%, coincidències 6)

output format format de sortida

- format de sortida (usada 100.00%, coincidències 7)

output tray safata de sortida

- safata de sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

outside exterior

- exterior (usada 57.14%, coincidències 4)

- fora (usada 42.86%, coincidències 3)

overlap superposa

- superposa (usada 90.00%, coincidències 9)

- superposició (usada 10.00%, coincidències 1)

overlay superposició

- superposició (usada 50.00%, coincidències 3)

- superposa (usada 50.00%, coincidències 3)

overlays superposicions

- superposicions (usada 50.00%, coincidències 2)

- superposa (usada 25.00%, coincidències 1)

- superposats (usada 25.00%, coincidències 1)

overline sobreratllat

- sobreratllat (usada 87.50%, coincidències 7)

- línia de sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

overview visió de conjunt

- visió de conjunt (usada 56.36%, coincidències 31)

- resum (usada 16.36%, coincidències 9)

- visió general (usada 10.91%, coincidències 6)

- vista general (usada 9.09%, coincidències 5)

- vista esquema (usada 1.82%, coincidències 1)

- informació general (usada 1.82%, coincidències 1)

- descripció (usada 1.82%, coincidències 1)

- panorama general (usada 1.82%, coincidències 1)

overwrite sobreescriu

- sobreescriu (usada 100.00%, coincidències 12)

- sobreescriure (usada 0.00%, coincidències 0)

owner propietari

- propietari (usada 100.00%, coincidències 9)

package paquet

- paquet (usada 96.77%, coincidències 30)

- paquet informàtic (usada 3.23%, coincidències 1)

package install instal·lació del paquet

- instal·lació del paquet (usada 85.71%, coincidències 6)

- instal·lació de paquets (usada 14.29%, coincidències 1)

packages paquets

- paquets (usada 100.00%, coincidències 10)

padding separació

- separació (usada 62.50%, coincidències 5)

- espaiat (usada 12.50%, coincidències 1)

- encoixinament (usada 12.50%, coincidències 1)

- encoixinat (usada 12.50%, coincidències 1)

page pàgina

- pàgina (usada 100.00%, coincidències 78)

page background fons de la pàgina

- fons de la pàgina (usada 60.00%, coincidències 3)

- fons de pàgina (usada 40.00%, coincidències 2)

page break salt de pàgina

- salt de pàgina (usada 100.00%, coincidències 12)

page count recompte de pàgines

- recompte de pàgines (usada 80.00%, coincidències 4)

- nombre de pàgines (usada 20.00%, coincidències 1)

page down pàgina avall

- pàgina avall (usada 50.00%, coincidències 4)

- av pàg (usada 50.00%, coincidències 4)

- tecla d'avançar pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page header capçalera de pàgina

- capçalera de pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- capçalera de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

page not found pàgina no trobada

- pàgina no trobada (usada 66.67%, coincidències 8)

- no s'ha trobat la pàgina (usada 33.33%, coincidències 4)

page number número de pàgina

- número de pàgina (usada 100.00%, coincidències 24)

page numbers números de pàgina

- números de pàgina (usada 100.00%, coincidències 7)

page setup configuració de la pàgina

- configuració de la pàgina (usada 100.00%, coincidències 19)

page size mida de la pàgina

- mida de la pàgina (usada 90.00%, coincidències 9)

- mida de pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

page style estil de pàgina

- estil de pàgina (usada 66.67%, coincidències 10)

- estil de la pàgina (usada 33.33%, coincidències 5)

page title títol de la pàgina

- títol de la pàgina (usada 100.00%, coincidències 7)

page up re pàg

- re pàg (usada 62.50%, coincidències 5)

- pàgina amunt (usada 37.50%, coincidències 3)

- tecla de retrocedir pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page width amplada de la pàgina

- amplada de la pàgina (usada 72.73%, coincidències 8)

- amplada de pàgina (usada 18.18%, coincidències 2)

- amplària de la pàgina (usada 9.09%, coincidències 1)

page(s) pàgines

- pàgines (usada 75.00%, coincidències 3)

- pàgina/-es (usada 25.00%, coincidències 1)

pager buscapersones

- buscapersones (usada 50.00%, coincidències 7)

- cercapersones (usada 42.86%, coincidències 6)

- paginador (usada 7.14%, coincidències 1)

pager number número de buscapersones

- número de buscapersones (usada 100.00%, coincidències 9)

pages pàgines

- pàgines (usada 100.00%, coincidències 39)

pages per sheet pàgines per full

- pàgines per full (usada 100.00%, coincidències 4)

pages per side pàgines per cara

- pàgines per cara (usada 100.00%, coincidències 6)

paint pinta

- pinta (usada 60.00%, coincidències 3)

- àrea actualitzada (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

palette paleta

- paleta (usada 100.00%, coincidències 10)

palettes paletes

- paletes (usada 100.00%, coincidències 5)

paper paper

- paper (usada 100.00%, coincidències 4)

paper size mida del paper

- mida del paper (usada 88.89%, coincidències 8)

- mida de paper (usada 11.11%, coincidències 1)

paper source font del paper

- font del paper (usada 80.00%, coincidències 4)

- origen del paper (usada 20.00%, coincidències 1)

paper type tipus de paper

- tipus de paper (usada 100.00%, coincidències 5)

paragraph paràgraf

- paràgraf (usada 100.00%, coincidències 44)

paragraph style estil del paràgraf

- estil del paràgraf (usada 75.00%, coincidències 6)

- estil de paràgraf (usada 25.00%, coincidències 2)

paragraphs paràgrafs

- paràgrafs (usada 100.00%, coincidències 8)

parallel paral·lel

- paral·lel (usada 100.00%, coincidències 18)

- en paral·lel (usada 0.00%, coincidències 0)

parallel port port paral·lel

- port paral·lel (usada 75.00%, coincidències 3)

- port en paral·lel (usada 25.00%, coincidències 1)

parallelogram paral·lelogram

- paral·lelogram (usada 100.00%, coincidències 5)

parameter paràmetre

- paràmetre (usada 100.00%, coincidències 19)

parameters paràmetres

- paràmetres (usada 100.00%, coincidències 187)

parent pare

- pare (usada 76.47%, coincidències 13)

- pare/mare (usada 11.76%, coincidències 2)

- parent (usada 5.88%, coincidències 1)

- mare (usada 5.88%, coincidències 1)

parent folder carpeta pare

- carpeta pare (usada 75.00%, coincidències 3)

- carpeta superior (usada 25.00%, coincidències 1)

parity paritat

- paritat (usada 100.00%, coincidències 4)

part part

- part (usada 100.00%, coincidències 5)

partition partició

- partició (usada 100.00%, coincidències 13)

partition table taula de partició

- taula de partició (usada 90.91%, coincidències 10)

- taula de particions (usada 9.09%, coincidències 1)

partition type tipus de partició

- tipus de partició (usada 100.00%, coincidències 5)

partitioning particionatge

- particionatge (usada 42.11%, coincidències 8)

- particionament (usada 42.11%, coincidències 8)

- particionat (usada 10.53%, coincidències 2)

- s'estan fent les particions (usada 5.26%, coincidències 1)

party festa

- festa (usada 100.00%, coincidències 4)

pashto paixtu

- paixtu (usada 50.00%, coincidències 2)

- paixtú (usada 25.00%, coincidències 1)

- paixto (usada 25.00%, coincidències 1)

passphrase contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 37)

password contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 214)

password required cal una contrasenya

- cal una contrasenya (usada 50.00%, coincidències 7)

- es requereix una contrasenya (usada 35.71%, coincidències 5)

- cal la contrasenya (usada 14.29%, coincidències 2)

password reset recuperació de la contrasenya

- recuperació de la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicia la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicialitza la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicialització de la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

passwords contrasenyes

- contrasenyes (usada 100.00%, coincidències 6)

paste enganxa

- enganxa (usada 100.00%, coincidències 51)

- enganxar (usada 0.00%, coincidències 0)

paste special enganxament especial

- enganxament especial (usada 84.62%, coincidències 11)

- enganxa especial (usada 7.69%, coincidències 1)

- enganxar especial (usada 7.69%, coincidències 1)

- enganxada amb format (usada 0.00%, coincidències 0)

path camí

- camí (usada 96.36%, coincidències 53)

- ruta (usada 3.64%, coincidències 2)

path cost cost del camí

- cost del camí (usada 100.00%, coincidències 4)

path name nom del camí

- nom del camí (usada 100.00%, coincidències 4)

paths camins

- camins (usada 100.00%, coincidències 23)

pattern patró

- patró (usada 96.30%, coincidències 26)

- patróltc.rule.show.java.rule=[regla en java] (usada 3.70%, coincidències 1)

pattern fill omple amb el patró

- omple amb el patró (usada 50.00%, coincidències 2)

- emplena amb patró (usada 25.00%, coincidències 1)

- omple amb patró (usada 25.00%, coincidències 1)

patterns patrons

- patrons (usada 100.00%, coincidències 4)

pause pausa

- pausa (usada 77.78%, coincidències 28)

- posa en pausa (usada 8.33%, coincidències 3)

- en pausa (usada 5.56%, coincidències 2)

- fes una pausa (usada 5.56%, coincidències 2)

- pause (usada 2.78%, coincidències 1)

pause playback fes una pausa a la reproducció

- fes una pausa a la reproducció (usada 75.00%, coincidències 3)

- fes una pausa en la reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

paused en pausa

- en pausa (usada 57.14%, coincidències 8)

- pausat (usada 21.43%, coincidències 3)

- aturat (usada 14.29%, coincidències 2)

- pausada (usada 7.14%, coincidències 1)

pdf pdf

- pdf (usada 100.00%, coincidències 8)

pen ploma

- ploma (usada 50.00%, coincidències 4)

- llapis (usada 37.50%, coincidències 3)

- bolígraf (usada 12.50%, coincidències 1)

pencil llapis

- llapis (usada 100.00%, coincidències 10)

pending pendent

- pendent (usada 95.24%, coincidències 20)

- pending (usada 4.76%, coincidències 1)

pentagon pentàgon

- pentàgon (usada 100.00%, coincidències 5)

people gent

- gent (usada 83.33%, coincidències 5)

- d'altri (usada 16.67%, coincidències 1)

percent percentatge

- percentatge (usada 91.30%, coincidències 21)

- per cent (usada 8.70%, coincidències 2)

percentage percentatge

- percentatge (usada 100.00%, coincidències 7)

percentile percentil

- percentil (usada 100.00%, coincidències 9)

perceptual perceptiu

- perceptiu (usada 100.00%, coincidències 5)

performance rendiment

- rendiment (usada 100.00%, coincidències 18)

period període

- període (usada 100.00%, coincidències 16)

permalink enllaç permanent

- enllaç permanent (usada 100.00%, coincidències 4)

permanent permanent

- permanent (usada 100.00%, coincidències 5)

permission permís

- permís (usada 100.00%, coincidències 10)

permission denied permís denegat

- permís denegat (usada 58.33%, coincidències 7)

- s'ha denegat el permís (usada 41.67%, coincidències 5)

permission denied. permís denegat.

- permís denegat. (usada 100.00%, coincidències 8)

permissions permisos

- permisos (usada 100.00%, coincidències 26)

persian persa

- persa (usada 88.89%, coincidències 8)

- farsi (usada 11.11%, coincidències 1)

person persona

- persona (usada 50.00%, coincidències 2)

- atleta (usada 50.00%, coincidències 2)

personal personal

- personal (usada 100.00%, coincidències 12)

personal information informació personal

- informació personal (usada 80.00%, coincidències 4)

- dades personals (usada 20.00%, coincidències 1)

perspective perspectiva

- perspectiva (usada 100.00%, coincidències 12)

peru perú

- perú (usada 50.00%, coincidències 3)

- peru (usada 33.33%, coincidències 2)

- marró perú (usada 16.67%, coincidències 1)

phags-pa phags-pa

- phags-pa (usada 75.00%, coincidències 3)

- phagspa (usada 25.00%, coincidències 1)

phase fase

- fase (usada 100.00%, coincidències 7)

phi fi

- fi (usada 57.14%, coincidències 4)

- phi (usada 42.86%, coincidències 3)

phoenician fenici

- fenici (usada 100.00%, coincidències 4)

phone telèfon

- telèfon (usada 100.00%, coincidències 18)

phonetic extensions extensions fonètiques

- extensions fonètiques (usada 100.00%, coincidències 4)

phonetic extensions supplement suplement d'extensions fonètiques

- suplement d'extensions fonètiques (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions fonètiques (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

photo foto

- foto (usada 81.82%, coincidències 18)

- fotografia (usada 18.18%, coincidències 4)

photography fotografia

- fotografia (usada 100.00%, coincidències 4)

photos fotos

- fotos (usada 60.00%, coincidències 3)

- fotografies (usada 40.00%, coincidències 2)

pi pi

- pi (usada 100.00%, coincidències 15)

piano piano

- piano (usada 100.00%, coincidències 5)

pica pica

- pica (usada 87.50%, coincidències 7)

- piques (usada 12.50%, coincidències 1)

pick tria

- tria (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- pic (usada 20.00%, coincidències 1)

picture imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 9)

pid pid

- pid (usada 100.00%, coincidències 4)

pin pin

- pin (usada 62.50%, coincidències 5)

- clava (usada 25.00%, coincidències 2)

- fixa (usada 12.50%, coincidències 1)

- clavar (usada 0.00%, coincidències 0)

- número d'identificació personal (usada 0.00%, coincidències 0)

ping ping

- ping (usada 100.00%, coincidències 4)

pink rosa

- rosa (usada 100.00%, coincidències 8)

pinyin pinyin

- pinyin (usada 100.00%, coincidències 4)

pitch to

- to (usada 40.00%, coincidències 2)

- velocitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- freqüència (usada 20.00%, coincidències 1)

- densitat de punts (usada 20.00%, coincidències 1)

pixel píxel

- píxel (usada 100.00%, coincidències 7)

pixels píxels

- píxels (usada 100.00%, coincidències 21)

place lloc

- lloc (usada 80.00%, coincidències 4)

- emplaçament (usada 20.00%, coincidències 1)

placeholder espai reservat

- espai reservat (usada 75.00%, coincidències 6)

- text variable (usada 25.00%, coincidències 2)

placement emplaçament

- emplaçament (usada 40.00%, coincidències 4)

- ubicació (usada 30.00%, coincidències 3)

- posicionament (usada 20.00%, coincidències 2)

- col·locació (usada 10.00%, coincidències 1)

places xifres

- xifres (usada 75.00%, coincidències 9)

- llocs (usada 25.00%, coincidències 3)

plain simple

- simple (usada 37.50%, coincidències 3)

- text pla (usada 25.00%, coincidències 2)

- pla (usada 25.00%, coincidències 2)

- text net (usada 12.50%, coincidències 1)

plain text text net

- text net (usada 33.33%, coincidències 4)

- text sense format (usada 33.33%, coincidències 4)

- text (usada 25.00%, coincidències 3)

- text pla (usada 8.33%, coincidències 1)

plasma plasma

- plasma (usada 100.00%, coincidències 5)

platform plataforma

- plataforma (usada 100.00%, coincidències 16)

play reprodueix

- reprodueix (usada 96.77%, coincidències 30)

- play (usada 3.23%, coincidències 1)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

- reproduir (usada 0.00%, coincidències 0)

play a sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 100.00%, coincidències 5)

play sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 71.43%, coincidències 5)

- reprodueix el so (usada 14.29%, coincidències 1)

- avís sonor (usada 14.29%, coincidències 1)

playback reproducció

- reproducció (usada 61.54%, coincidències 8)

- reprodueix (usada 38.46%, coincidències 5)

playing en reproducció

- en reproducció (usada 20.00%, coincidències 1)

- reproducció (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està jugant (usada 20.00%, coincidències 1)

- playing (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està reproduint (usada 20.00%, coincidències 1)

playlist llista de reproducció

- llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

please wait espereu

- espereu (usada 56.25%, coincidències 9)

- espereu si us plau (usada 31.25%, coincidències 5)

- si us plau espereu (usada 6.25%, coincidències 1)

- please wait (usada 6.25%, coincidències 1)

plot traça

- traça (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuixa (usada 20.00%, coincidències 1)

- traçar (usada 0.00%, coincidències 0)

plug-ins connectors

- connectors (usada 100.00%, coincidències 5)

plugin connector

- connector (usada 42.86%, coincidències 3)

- extensió (usada 28.57%, coincidències 2)

- connectors (usada 28.57%, coincidències 2)

plugins connectors

- connectors (usada 84.62%, coincidències 11)

- extensions (usada 15.38%, coincidències 2)

plural plural

- plural (usada 100.00%, coincidències 6)

plus més

- més (usada 100.00%, coincidències 5)

pm pm

- pm (usada 85.71%, coincidències 12)

- p. m. (usada 14.29%, coincidències 2)

pmt pmt

- pmt (usada 83.33%, coincidències 5)

- pp (usada 16.67%, coincidències 1)

png png

- png (usada 100.00%, coincidències 7)

png image imatge png

- imatge png (usada 100.00%, coincidències 4)

point punt

- punt (usada 85.71%, coincidències 12)

- punts (usada 7.14%, coincidències 1)

- omnidireccional (usada 7.14%, coincidències 1)

- punt tipogràfic (usada 0.00%, coincidències 0)

pointer busca

- busca (usada 50.00%, coincidències 2)

- punter (usada 50.00%, coincidències 2)

points punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 13)

polar coordinates coordenades polars

- coordenades polars (usada 100.00%, coincidències 5)

policy política

- política (usada 100.00%, coincidències 13)

polish polonès

- polonès (usada 100.00%, coincidències 15)

polygon polígon

- polígon (usada 100.00%, coincidències 14)

pool agrupament

- agrupament (usada 70.00%, coincidències 7)

- agrupació (usada 20.00%, coincidències 2)

- disponibles (usada 10.00%, coincidències 1)

pop pop

- pop (usada 85.71%, coincidències 6)

- treu de la pila (usada 14.29%, coincidències 1)

- desempilar (usada 0.00%, coincidències 0)

- protocol d'oficina de correus (usada 0.00%, coincidències 0)

- punt de presència (usada 0.00%, coincidències 0)

port port

- port (usada 100.00%, coincidències 85)

- portar (usada 0.00%, coincidències 0)

port number número de port

- número de port (usada 94.74%, coincidències 18)

- número del port (usada 5.26%, coincidències 1)

portal portal

- portal (usada 100.00%, coincidències 10)

portfolio dossier

- dossier (usada 40.00%, coincidències 2)

- portafolis (usada 20.00%, coincidències 1)

- portafoli (usada 20.00%, coincidències 1)

- carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

portrait vertical

- vertical (usada 100.00%, coincidències 19)

ports ports

- ports (usada 100.00%, coincidències 11)

portuguese portuguès

- portuguès (usada 91.67%, coincidències 11)

- portugués (usada 8.33%, coincidències 1)

portuguese (brazil) portuguès (brasil)

- portuguès (brasil) (usada 100.00%, coincidències 7)

position posició

- posició (usada 96.69%, coincidències 117)

- càrrec (usada 2.48%, coincidències 3)

- posiciona (usada 0.83%, coincidències 1)

position x posició x

- posició x (usada 100.00%, coincidències 7)

position y posició y

- posició y (usada 100.00%, coincidències 7)

positioning posicionament

- posicionament (usada 50.00%, coincidències 2)

- posició (usada 50.00%, coincidències 2)

positive positiu

- positiu (usada 100.00%, coincidències 6)

post entrada

- entrada (usada 44.44%, coincidències 4)

- publica (usada 33.33%, coincidències 3)

- post (usada 11.11%, coincidències 1)

- envia (usada 11.11%, coincidències 1)

- apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

- fer un apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

postal code codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 8)

posterize posteritza

- posteritza (usada 42.86%, coincidències 3)

- redueix el nombre de colors (usada 28.57%, coincidències 2)

- redueix la gamma de colors (usada 28.57%, coincidències 2)

posts entrades

- entrades (usada 100.00%, coincidències 4)

postscript postscript

- postscript (usada 100.00%, coincidències 4)

potato patata

- patata (usada 100.00%, coincidències 4)

power potència

- potència (usada 57.14%, coincidències 8)

- energia (usada 28.57%, coincidències 4)

- potencial (usada 7.14%, coincidències 1)

- potencia (usada 7.14%, coincidències 1)

power management gestió energètica

- gestió energètica (usada 87.50%, coincidències 7)

- gestió de l'energia (usada 12.50%, coincidències 1)

power off apaga

- apaga (usada 81.82%, coincidències 9)

- atura (usada 9.09%, coincidències 1)

- apagada (usada 9.09%, coincidències 1)

precedes precedeix

- precedeix (usada 100.00%, coincidències 4)

precision precisió

- precisió (usada 100.00%, coincidències 7)

preface prefaci

- prefaci (usada 85.00%, coincidències 17)

- pròleg (usada 15.00%, coincidències 3)

preferences preferències

- preferències (usada 100.00%, coincidències 76)

prefix prefix

- prefix (usada 100.00%, coincidències 26)

preparing s'està preparant

- s'està preparant (usada 100.00%, coincidències 8)

preparing to install s'està preparant la instal·lació

- s'està preparant la instal·lació (usada 83.33%, coincidències 10)

- preparant la instal·lació (usada 8.33%, coincidències 1)

- preparació per instal·lar (usada 8.33%, coincidències 1)

present present

- present (usada 75.00%, coincidències 3)

- presentació (usada 25.00%, coincidències 1)

presentation presentació

- presentació (usada 100.00%, coincidències 16)

presentations presentacions

- presentacions (usada 100.00%, coincidències 4)

preserve preserva

- preserva (usada 95.45%, coincidències 21)

- conserva'l (usada 4.55%, coincidències 1)

preset preajusta

- preajusta (usada 50.00%, coincidències 3)

- predeterminat (usada 16.67%, coincidències 1)

- predefinit (usada 16.67%, coincidències 1)

- predefineix (usada 16.67%, coincidències 1)

presets predefinicions

- predefinicions (usada 25.00%, coincidències 2)

- predefinits (usada 25.00%, coincidències 2)

- valors predefinits (usada 25.00%, coincidències 2)

- preseleccions (usada 12.50%, coincidències 1)

- preconfiguracions (usada 12.50%, coincidències 1)

press prem

- prem (usada 85.71%, coincidències 6)

- premsa (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer un toc llarg [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

pressed premut

- premut (usada 83.33%, coincidències 5)

- premuda (usada 16.67%, coincidències 1)

pressure pressió

- pressió (usada 100.00%, coincidències 5)

pretty print format d'impressió

- format d'impressió (usada 40.00%, coincidències 2)

- impressió de qualitat (usada 40.00%, coincidències 2)

- impressió ben formatada (usada 20.00%, coincidències 1)

prev anterior

- anterior (usada 91.67%, coincidències 11)

- previ (usada 8.33%, coincidències 1)

preview previsualització

- previsualització (usada 64.84%, coincidències 59)

- previsualitza (usada 21.98%, coincidències 20)

- vista prèvia (usada 8.79%, coincidències 8)

- visualització prèvia (usada 4.40%, coincidències 4)

- anàlisi (usada 0.00%, coincidències 0)

- previsualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

previous anterior

- anterior (usada 86.49%, coincidències 32)

- enrere (usada 8.11%, coincidències 3)

- prèvia (usada 2.70%, coincidències 1)

- previ (usada 2.70%, coincidències 1)

previous day dia anterior

- dia anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

previous image imatge anterior

- imatge anterior (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge prèvia (usada 20.00%, coincidències 1)

previous month mes anterior

- mes anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

previous page pàgina anterior

- pàgina anterior (usada 93.33%, coincidències 14)

- pàgina prèvia (usada 6.67%, coincidències 1)

previous slide diapositiva anterior

- diapositiva anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

price preu

- preu (usada 90.00%, coincidències 9)

- price (usada 10.00%, coincidències 1)

primary primària

- primària (usada 58.82%, coincidències 10)

- primari (usada 23.53%, coincidències 4)

- principal (usada 17.65%, coincidències 3)

primary key clau primària

- clau primària (usada 100.00%, coincidències 5)

principal principal

- principal (usada 75.00%, coincidències 3)

- capital (usada 25.00%, coincidències 1)

print imprimeix

- imprimeix (usada 95.77%, coincidències 68)

- impressió (usada 2.82%, coincidències 2)

- impr pant (usada 1.41%, coincidències 1)

- imprimir (usada 0.00%, coincidències 0)

print document imprimeix el document

- imprimeix el document (usada 100.00%, coincidències 7)

print layout disposició d'impressió

- disposició d'impressió (usada 60.00%, coincidències 3)

- format d'impressió (usada 40.00%, coincidències 2)

print preview previsualització d'impressió

- previsualització d'impressió (usada 52.94%, coincidències 18)

- exemple d'impressió (usada 20.59%, coincidències 7)

- previsualitza la impressió (usada 11.76%, coincidències 4)

- previsualització de la impressió (usada 5.88%, coincidències 2)

- vista prèvia d'impressió (usada 5.88%, coincidències 2)

- visualització prèvia de la impressió (usada 2.94%, coincidències 1)

print range àrea d'impressió

- àrea d'impressió (usada 62.50%, coincidències 5)

- interval d'impressió (usada 37.50%, coincidències 3)

print settings ajusts d'impressió

- ajusts d'impressió (usada 50.00%, coincidències 2)

- paràmetres d'impressió (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres de la impressora (usada 25.00%, coincidències 1)

print test page imprimeix una pàgina de prova

- imprimeix una pàgina de prova (usada 100.00%, coincidències 5)

print to file imprimeix a un fitxer

- imprimeix a un fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- impressió en un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

printer impressora

- impressora (usada 100.00%, coincidències 19)

printer default per defecte de la impressora

- per defecte de la impressora (usada 40.00%, coincidències 2)

- predeterminat de la impressora (usada 40.00%, coincidències 2)

- per defecte de l'impressora (usada 20.00%, coincidències 1)

printer error s'ha produït un error en la impressora

- s'ha produït un error en la impressora (usada 50.00%, coincidències 2)

- error de la impressora (usada 50.00%, coincidències 2)

printer options opcions de la impressora

- opcions de la impressora (usada 100.00%, coincidències 4)

printing s'està imprimint

- s'està imprimint (usada 50.00%, coincidències 8)

- impressió (usada 50.00%, coincidències 8)

- impremta (usada 0.00%, coincidències 0)

priority prioritat

- prioritat (usada 100.00%, coincidències 43)

privacy privadesa

- privadesa (usada 86.67%, coincidències 13)

- privacitat (usada 13.33%, coincidències 2)

privacy policy política de privadesa

- política de privadesa (usada 87.50%, coincidències 7)

- política de privacitat (usada 12.50%, coincidències 1)

private privat

- privat (usada 58.82%, coincidències 10)

- privada (usada 23.53%, coincidències 4)

- privades (usada 5.88%, coincidències 1)

- personal (usada 5.88%, coincidències 1)

- private (usada 5.88%, coincidències 1)

private browsing navegació privada

- navegació privada (usada 85.71%, coincidències 6)

- la navegació privada (usada 14.29%, coincidències 1)

private key clau privada

- clau privada (usada 100.00%, coincidències 6)

private key password contrasenya de la clau privada

- contrasenya de la clau privada (usada 90.91%, coincidències 10)

- contrasenya de clau privada (usada 9.09%, coincidències 1)

private messages missatges privats

- missatges privats (usada 100.00%, coincidències 5)

private use area àrea d'ús privat

- àrea d'ús privat (usada 100.00%, coincidències 4)

problems problemes

- problemes (usada 100.00%, coincidències 5)

procedure procediment

- procediment (usada 100.00%, coincidències 4)

process procés

- procés (usada 85.71%, coincidències 6)

- processar (usada 14.29%, coincidències 1)

processing s'està processant

- s'està processant (usada 88.00%, coincidències 22)

- processament (usada 8.00%, coincidències 2)

- processant (usada 4.00%, coincidències 1)

processor processador

- processador (usada 100.00%, coincidències 5)

producer productor

- productor (usada 100.00%, coincidències 6)

product producte

- producte (usada 100.00%, coincidències 20)

product id id del producte

- id del producte (usada 50.00%, coincidències 3)

- id. del producte (usada 50.00%, coincidències 3)

product name nom del producte

- nom del producte (usada 80.00%, coincidències 4)

- nom de producte (usada 20.00%, coincidències 1)

productivity productivitat

- productivitat (usada 100.00%, coincidències 4)

profession professió

- professió (usada 100.00%, coincidències 4)

profile perfil

- perfil (usada 100.00%, coincidències 23)

profile name nom del perfil

- nom del perfil (usada 100.00%, coincidències 26)

profiles perfils

- perfils (usada 100.00%, coincidències 12)

program programa

- programa (usada 100.00%, coincidències 9)

- programar (usada 0.00%, coincidències 0)

progress progrés

- progrés (usada 95.45%, coincidències 21)

- en curs (usada 4.55%, coincidències 1)

progress bar barra de progrés

- barra de progrés (usada 89.47%, coincidències 17)

- diàleg de progrés (usada 10.53%, coincidències 2)

progress dialog diàleg de progrés

- diàleg de progrés (usada 100.00%, coincidències 9)

project projecte

- projecte (usada 100.00%, coincidències 18)

project name nom del projecte

- nom del projecte (usada 100.00%, coincidències 9)

projects projectes

- projectes (usada 100.00%, coincidències 10)

properties propietats

- propietats (usada 100.00%, coincidències 116)

property propietat

- propietat (usada 100.00%, coincidències 12)

property name nom de la propietat

- nom de la propietat (usada 100.00%, coincidències 4)

proportional proporcional

- proporcional (usada 100.00%, coincidències 6)

protected protegit

- protegit (usada 83.33%, coincidències 5)

- protegida (usada 16.67%, coincidències 1)

protection protecció

- protecció (usada 100.00%, coincidències 4)

protocol protocol

- protocol (usada 100.00%, coincidències 21)

protocol error s'ha produït un error de protocol

- s'ha produït un error de protocol (usada 75.00%, coincidències 3)

- error en el protocol (usada 25.00%, coincidències 1)

provider proveïdor

- proveïdor (usada 100.00%, coincidències 16)

proxy servidor intermediari

- servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 15)

proxy host amfitrió del servidor intermediari

- amfitrió del servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 9)

proxy password contrasenya del servidor intermediari

- contrasenya del servidor intermediari (usada 88.24%, coincidències 15)

- contrasenya (usada 11.76%, coincidències 2)

proxy username nom d'usuari del servidor intermediari

- nom d'usuari del servidor intermediari (usada 87.50%, coincidències 14)

- nom d'usuari (usada 12.50%, coincidències 2)

proxy version versió del servidor intermediari

- versió del servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 4)

pt pt

- pt (usada 100.00%, coincidències 8)

public públic

- públic (usada 77.78%, coincidències 7)

- public (usada 11.11%, coincidències 1)

- pública (usada 11.11%, coincidències 1)

public domain domini públic

- domini públic (usada 100.00%, coincidències 5)

public key clau pública

- clau pública (usada 100.00%, coincidències 7)

publish publica

- publica (usada 100.00%, coincidències 14)

- publicar (usada 0.00%, coincidències 0)

published publicat

- publicat (usada 76.92%, coincidències 10)

- publicada (usada 23.08%, coincidències 3)

publisher editor

- editor (usada 88.24%, coincidències 15)

- editorial (usada 11.76%, coincidències 2)

punjabi panjabi

- panjabi (usada 87.50%, coincidències 7)

- punjabi (usada 12.50%, coincidències 1)

purple porpra

- porpra (usada 38.46%, coincidències 5)

- porpre (usada 15.38%, coincidències 2)

- violeta (usada 15.38%, coincidències 2)

- porpra|púrpura (usada 7.69%, coincidències 1)

- porpa (usada 7.69%, coincidències 1)

- porpre/púrpura (usada 7.69%, coincidències 1)

- lila (usada 7.69%, coincidències 1)

purpose propòsit

- propòsit (usada 83.33%, coincidències 5)

- objectiu (usada 16.67%, coincidències 1)

push empeny

- empeny (usada 33.33%, coincidències 2)

- push (usada 16.67%, coincidències 1)

- empenyiment (usada 16.67%, coincidències 1)

- envia (usada 16.67%, coincidències 1)

- fica a la pila (usada 16.67%, coincidències 1)

- empilar (usada 0.00%, coincidències 0)

push button botó per prémer

- botó per prémer (usada 40.00%, coincidències 2)

- botó de pulsació (usada 20.00%, coincidències 1)

- botó d'empènyer (usada 20.00%, coincidències 1)

- pulsador (usada 20.00%, coincidències 1)

pv va

- va (usada 100.00%, coincidències 14)

px px

- px (usada 100.00%, coincidències 6)

pyramid piràmide

- piràmide (usada 100.00%, coincidències 4)

python python

- python (usada 100.00%, coincidències 9)

python console consola python

- consola python (usada 50.00%, coincidències 2)

- consola del python (usada 25.00%, coincidències 1)

- consola de python (usada 25.00%, coincidències 1)

quality qualitat

- qualitat (usada 100.00%, coincidències 17)

quality checks controls de qualitat

- controls de qualitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- comprovacions de qualitat (usada 25.00%, coincidències 1)

quantity quantitat

- quantitat (usada 100.00%, coincidències 7)

quechua quítxua

- quítxua (usada 100.00%, coincidències 4)

queen reina

- reina (usada 100.00%, coincidències 4)

query consulta

- consulta (usada 100.00%, coincidències 14)

question pregunta

- pregunta (usada 100.00%, coincidències 11)

queue cua

- cua (usada 85.71%, coincidències 6)

- cua de procés (usada 14.29%, coincidències 1)

queued s'ha ficat a la cua

- s'ha ficat a la cua (usada 55.56%, coincidències 10)

- s''ha ficat a la cua (usada 22.22%, coincidències 4)

- ficat a la cua (usada 16.67%, coincidències 3)

- en cua (usada 5.56%, coincidències 1)

quick search cerca ràpida

- cerca ràpida (usada 100.00%, coincidències 5)

quiet silenciós

- silenciós (usada 100.00%, coincidències 5)

quit surt

- surt (usada 100.00%, coincidències 111)

quotation citació

- citació (usada 87.50%, coincidències 7)

- cita (usada 12.50%, coincidències 1)

quote cita

- cita (usada 50.00%, coincidències 2)

- citació (usada 50.00%, coincidències 2)

race cursa

- cursa (usada 100.00%, coincidències 4)

radial radial

- radial (usada 100.00%, coincidències 8)

radial gradient degradat radial

- degradat radial (usada 100.00%, coincidències 4)

radio ràdio

- ràdio (usada 66.67%, coincidències 4)

- opció (usada 16.67%, coincidències 1)

- wi-fi (usada 16.67%, coincidències 1)

radio button botó d'opció

- botó d'opció (usada 80.00%, coincidències 8)

- botó radial (usada 10.00%, coincidències 1)

- botó de grup (usada 10.00%, coincidències 1)

radio menu item element de menú d'opció

- element de menú d'opció (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú radial (usada 25.00%, coincidències 1)

- element del menú d'opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

radius radi

- radi (usada 93.33%, coincidències 14)

- radius (usada 6.67%, coincidències 1)

raise puja

- puja (usada 60.00%, coincidències 3)

- relleu (usada 20.00%, coincidències 1)

- apuja (usada 20.00%, coincidències 1)

raise layer puja la capa

- puja la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

- apuja la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

ram ram

- ram (usada 75.00%, coincidències 3)

- moltó (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòria d'accés aleatori (usada 0.00%, coincidències 0)

random aleatori

- aleatori (usada 85.71%, coincidències 12)

- aleatòria (usada 14.29%, coincidències 2)

random number generator generador de nombres aleatoris

- generador de nombres aleatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

randomize aleatoritza

- aleatoritza (usada 60.00%, coincidències 3)

- aleatorització (usada 20.00%, coincidències 1)

- aleatori (usada 20.00%, coincidències 1)

range interval

- interval (usada 48.84%, coincidències 21)

- àrea (usada 32.56%, coincidències 14)

- rang (usada 16.28%, coincidències 7)

- abast (usada 2.33%, coincidències 1)

rank rang

- rang (usada 40.00%, coincidències 2)

- per rang (usada 20.00%, coincidències 1)

- ordre (usada 20.00%, coincidències 1)

- posició (usada 20.00%, coincidències 1)

rate taxa

- taxa (usada 73.68%, coincidències 28)

- velocitat (usada 15.79%, coincidències 6)

- tipus (usada 2.63%, coincidències 1)

- ràtio (usada 2.63%, coincidències 1)

- ritme (usada 2.63%, coincidències 1)

- relació (usada 2.63%, coincidències 1)

rating valoració

- valoració (usada 70.00%, coincidències 14)

- puntuació (usada 30.00%, coincidències 6)

ratio ràtio

- ràtio (usada 40.00%, coincidències 2)

- proporció (usada 40.00%, coincidències 2)

- divisió (usada 20.00%, coincidències 1)

raw raw

- raw (usada 50.00%, coincidències 4)

- en cru (usada 25.00%, coincidències 2)

- cru (usada 12.50%, coincidències 1)

- en brut (usada 12.50%, coincidències 1)

read llegit

- llegit (usada 38.89%, coincidències 7)

- lectura (usada 38.89%, coincidències 7)

- llegeix (usada 11.11%, coincidències 2)

- pendent de llegir (usada 5.56%, coincidències 1)

- llegir (usada 5.56%, coincidències 1)

read more llegeix més

- llegeix més (usada 57.14%, coincidències 4)

- més informació (usada 28.57%, coincidències 2)

- llegir més (usada 14.29%, coincidències 1)

read only només lectura

- només lectura (usada 33.33%, coincidències 3)

- tan sols lectura (usada 33.33%, coincidències 3)

- només de lectura (usada 22.22%, coincidències 2)

- només llegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

read-only només lectura

- només lectura (usada 52.17%, coincidències 12)

- només de lectura (usada 47.83%, coincidències 11)

reading lectura

- lectura (usada 50.00%, coincidències 5)

- s'està llegint (usada 30.00%, coincidències 3)

- reading (usada 10.00%, coincidències 1)

- llegint (usada 10.00%, coincidències 1)

readonly noméslectura

- noméslectura (usada 44.44%, coincidències 4)

- només de lectura (usada 22.22%, coincidències 2)

- només lectura (usada 22.22%, coincidències 2)

- de només lectura (usada 11.11%, coincidències 1)

ready preparat

- preparat (usada 45.45%, coincidències 5)

- a punt (usada 45.45%, coincidències 5)

- apunt (usada 9.09%, coincidències 1)

real name nom real

- nom real (usada 100.00%, coincidències 10)

reason raó

- raó (usada 80.00%, coincidències 20)

- motiu (usada 20.00%, coincidències 5)

reboot reinicia

- reinicia (usada 66.67%, coincidències 12)

- arrenca de nou (usada 22.22%, coincidències 4)

- rearrencada (usada 11.11%, coincidències 2)

- reiniciar (usada 0.00%, coincidències 0)

recalculate recalcula

- recalcula (usada 75.00%, coincidències 3)

- torna a calcular (usada 25.00%, coincidències 1)

received rebut

- rebut (usada 58.33%, coincidències 7)

- rebuts (usada 25.00%, coincidències 3)

- recepció (usada 16.67%, coincidències 2)

receiving recepció

- recepció (usada 57.14%, coincidències 4)

- rebent (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està rebent (usada 14.29%, coincidències 1)

- donatius rebuts (usada 14.29%, coincidències 1)

recent recent

- recent (usada 60.00%, coincidències 6)

- recents (usada 30.00%, coincidències 3)

- elements recents (usada 10.00%, coincidències 1)

recent documents documents recents

- documents recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recent files fitxers recents

- fitxers recents (usada 80.00%, coincidències 4)

- fitxers utilitzats recentment (usada 20.00%, coincidències 1)

recent projects projectes recents

- projectes recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recently closed tancades recentment

- tancades recentment (usada 75.00%, coincidències 3)

- acabat de tancar (usada 25.00%, coincidències 1)

recently used utilitzades recentment

- utilitzades recentment (usada 28.57%, coincidències 2)

- utilitzats recentment (usada 28.57%, coincidències 2)

- emprats recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- usats recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- utilitzat recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

recipient destinatari

- destinatari (usada 100.00%, coincidències 14)

- destinatari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

recipients destinataris

- destinataris (usada 100.00%, coincidències 4)

recommended recomanat

- recomanat (usada 70.00%, coincidències 7)

- recomanats (usada 10.00%, coincidències 1)

- recomanades (usada 10.00%, coincidències 1)

- recomanada (usada 10.00%, coincidències 1)

reconnect torna a connectar

- torna a connectar (usada 87.50%, coincidències 7)

- reconnecta (usada 12.50%, coincidències 1)

record registre

- registre (usada 46.67%, coincidències 7)

- enregistra (usada 40.00%, coincidències 6)

- enregistrament (usada 6.67%, coincidències 1)

- gravació (usada 6.67%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 0.00%, coincidències 0)

record type tipus de registre

- tipus de registre (usada 100.00%, coincidències 9)

recording s'està enregistrant

- s'està enregistrant (usada 50.00%, coincidències 3)

- enregistrant (usada 33.33%, coincidències 2)

- gravació (usada 16.67%, coincidències 1)

records registres

- registres (usada 100.00%, coincidències 4)

rectangle rectangle

- rectangle (usada 96.00%, coincidències 24)

- rectangular (usada 4.00%, coincidències 1)

red vermell

- vermell (usada 89.36%, coincidències 42)

- vermell|roig (usada 4.26%, coincidències 2)

- roig (usada 4.26%, coincidències 2)

- rouge (usada 2.13%, coincidències 1)

red eye removal elimina els ulls vermells

- elimina els ulls vermells (usada 75.00%, coincidències 3)

- eliminació d'ulls vermells (usada 25.00%, coincidències 1)

red hat red hat

- red hat (usada 100.00%, coincidències 7)

redo refés

- refés (usada 100.00%, coincidències 38)

- refer (usada 0.00%, coincidències 0)

reference referència

- referència (usada 100.00%, coincidències 33)

references referències

- referències (usada 100.00%, coincidències 24)

refresh refresca

- refresca (usada 66.67%, coincidències 40)

- actualitza (usada 31.67%, coincidències 19)

- actualitzada (usada 1.67%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

refresh list refresca la llista

- refresca la llista (usada 90.00%, coincidències 9)

- actualitza la llista (usada 10.00%, coincidències 1)

region regió

- regió (usada 96.15%, coincidències 25)

- província (usada 3.85%, coincidències 1)

register registra

- registra (usada 77.78%, coincidències 7)

- registre (usada 22.22%, coincidències 2)

- registrar-se (usada 0.00%, coincidències 0)

registered registrat

- registrat (usada 100.00%, coincidències 8)

regression regressió

- regressió (usada 100.00%, coincidències 6)

regular normal

- normal (usada 77.78%, coincidències 7)

- regular (usada 22.22%, coincidències 2)

regular expression expressió regular

- expressió regular (usada 100.00%, coincidències 19)

reinstall reinstal·la

- reinstal·la (usada 50.00%, coincidències 2)

- reinstal·lació (usada 25.00%, coincidències 1)

- torna a instal·lar (usada 25.00%, coincidències 1)

rejang rejang

- rejang (usada 100.00%, coincidències 4)

reject rebutja

- rebutja (usada 93.33%, coincidències 14)

- rebutja'l (usada 6.67%, coincidències 1)

rejected rebutjat

- rebutjat (usada 60.00%, coincidències 6)

- rebutjada (usada 20.00%, coincidències 2)

- va ser rebutjada (usada 10.00%, coincidències 1)

- expulsada (usada 10.00%, coincidències 1)

relations relacions

- relacions (usada 100.00%, coincidències 10)

relative relatiu

- relatiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- relativa (usada 25.00%, coincidències 2)

relative colorimetric colorimètric relatiu

- colorimètric relatiu (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètrica de color relativa (usada 33.33%, coincidències 2)

- colorimètrica relativa (usada 16.67%, coincidències 1)

relative to relatiu a

- relatiu a (usada 100.00%, coincidències 6)

release allibera

- allibera (usada 52.94%, coincidències 9)

- llançament (usada 35.29%, coincidències 6)

- versió (usada 5.88%, coincidències 1)

- alliberament (usada 5.88%, coincidències 1)

release notes notes de la versió

- notes de la versió (usada 43.75%, coincidències 7)

- notes del llançament (usada 43.75%, coincidències 7)

- notes (usada 6.25%, coincidències 1)

- notes de llançament (usada 6.25%, coincidències 1)

released llançat

- llançat (usada 60.00%, coincidències 3)

- publicat (usada 20.00%, coincidències 1)

- alliberat (usada 20.00%, coincidències 1)

relief relleu

- relleu (usada 100.00%, coincidències 9)

reload actualitza

- actualitza (usada 43.48%, coincidències 10)

- torna a carregar (usada 30.43%, coincidències 7)

- recarrega (usada 21.74%, coincidències 5)

- actualitzeu (usada 4.35%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

remember recorda-la

- recorda-la (usada 60.00%, coincidències 3)

- recorda (usada 40.00%, coincidències 2)

remember password recorda la contrasenya

- recorda la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 14)

remind me later recorda-m'ho més tard

- recorda-m'ho més tard (usada 50.00%, coincidències 2)

- recorda-m'ho després (usada 25.00%, coincidències 1)

- recorda-m'ho més endavant (usada 25.00%, coincidències 1)

reminder recordatori

- recordatori (usada 80.00%, coincidències 4)

- recorda-m'ho (usada 20.00%, coincidències 1)

reminders recordatoris

- recordatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

remote remot

- remot (usada 100.00%, coincidències 7)

- remot -a (usada 0.00%, coincidències 0)

removals supressions

- supressions (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimits (usada 25.00%, coincidències 1)

remove suprimeix

- suprimeix (usada 75.95%, coincidències 120)

- elimina (usada 18.99%, coincidències 30)

- treu (usada 3.16%, coincidències 5)

- esborra (usada 1.27%, coincidències 2)

- suprimeix l'atribut (usada 0.63%, coincidències 1)

remove all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- esborra-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix-les totes (usada 11.11%, coincidències 1)

remove attachment elimina l'adjunció

- elimina l'adjunció (usada 60.00%, coincidències 3)

- suprimeix l'adjunció (usada 20.00%, coincidències 1)

- elimina una adjució (usada 20.00%, coincidències 1)

remove bookmark elimina l'adreça d'interès

- elimina l'adreça d'interès (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix el punt d'interès (usada 14.29%, coincidències 1)

remove breakpoint suprimeix el punt de ruptura

- suprimeix el punt de ruptura (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimeix aquest punt de ruptura (usada 25.00%, coincidències 1)

remove calendar elimina el calendari

- elimina el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

remove contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 100.00%, coincidències 7)

remove device treu el dispositiu

- treu el dispositiu (usada 66.67%, coincidències 4)

- elimina el dispositiu (usada 16.67%, coincidències 1)

- suprimeix el dispositiu (usada 16.67%, coincidències 1)

remove filter elimina el filtre

- elimina el filtre (usada 83.33%, coincidències 5)

- suprimeix un filtre (usada 16.67%, coincidències 1)

remove from favorites suprimeix dels preferits

- suprimeix dels preferits (usada 88.89%, coincidències 8)

- suprimeix-la de les preferides (usada 11.11%, coincidències 1)

remove from list suprimeix de la llista

- suprimeix de la llista (usada 75.00%, coincidències 3)

- treu de la llista (usada 25.00%, coincidències 1)

remove group suprimeix el grup

- suprimeix el grup (usada 100.00%, coincidències 6)

remove hyperlink suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

remove image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 87.50%, coincidències 7)

- treu la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

remove link suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

remove parent elimina el primari

- elimina el primari (usada 80.00%, coincidències 4)

- suprimeix el pare (usada 20.00%, coincidències 1)

remove selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 25.00%, coincidències 2)

- esborra seleccionats (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra els seleccionats (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina els elements seleccionats (usada 12.50%, coincidències 1)

remove user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 100.00%, coincidències 4)

removed eliminat

- eliminat (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimida (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimit (usada 25.00%, coincidències 1)

removing s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'està eliminant (usada 14.29%, coincidències 1)

- treure (usada 14.29%, coincidències 1)

- supressió (usada 14.29%, coincidències 1)

rename canvia el nom

- canvia el nom (usada 78.05%, coincidències 64)

- reanomena (usada 19.51%, coincidències 16)

- canvia de nom (usada 1.22%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 1.22%, coincidències 1)

rename directory canvia el nom al directori

- canvia el nom al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia el nom del directori (usada 50.00%, coincidències 2)

rename folder reanomena la carpeta

- reanomena la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia el nom de la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

rename layer canvia el nom de la capa

- canvia el nom de la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

- reanomena la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

render renderització

- renderització (usada 40.00%, coincidències 2)

- compon (usada 40.00%, coincidències 2)

- renderitza (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering renderització

- renderització (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'està renderitzant (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està generant la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- composició (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering intent propòsit de la renderització

- propòsit de la renderització (usada 66.67%, coincidències 4)

- propòsit de la conversió (usada 16.67%, coincidències 1)

- propòsit de la composició (usada 16.67%, coincidències 1)

repeat repeteix

- repeteix (usada 73.08%, coincidències 19)

- repetició (usada 23.08%, coincidències 6)

- es repeteix (usada 3.85%, coincidències 1)

repeat all repeteix-ho tot

- repeteix-ho tot (usada 75.00%, coincidències 3)

- repeteix-les totes (usada 25.00%, coincidències 1)

repeat password repetiu la contrasenya

- repetiu la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 3)

- repeteix la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- repetir la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

replace reemplaça

- reemplaça (usada 95.38%, coincidències 62)

- substitueix (usada 3.08%, coincidències 2)

- reemplaça'l (usada 1.54%, coincidències 1)

replace all reemplaça-ho tot

- reemplaça-ho tot (usada 84.62%, coincidències 11)

- reemplaça tot (usada 7.69%, coincidències 1)

- reemplaça'ls tots (usada 7.69%, coincidències 1)

replace image reemplaça la imatge

- reemplaça la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- reemplaça imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

replace with reemplaça per

- reemplaça per (usada 60.87%, coincidències 14)

- reemplaça amb (usada 39.13%, coincidències 9)

reply respon

- respon (usada 94.12%, coincidències 16)

- resposta (usada 5.88%, coincidències 1)

reply to respon a

- respon a (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to all respon a tots

- respon a tots (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to list respon a la llista

- respon a la llista (usada 100.00%, coincidències 4)

reply to sender respon al remitent

- respon al remitent (usada 100.00%, coincidències 6)

reply-to respon a

- respon a (usada 60.00%, coincidències 6)

- respon-a (usada 30.00%, coincidències 3)

- respon (usada 10.00%, coincidències 1)

report informe

- informe (usada 65.00%, coincidències 13)

- informa (usada 20.00%, coincidències 4)

- informeu (usada 10.00%, coincidències 2)

- informa'n (usada 5.00%, coincidències 1)

report a bug informa d'un error

- informa d'un error (usada 50.00%, coincidències 4)

- informeu d'un error (usada 25.00%, coincidències 2)

- informeu d'una errada (usada 12.50%, coincidències 1)

- informa de l'error de programari (usada 12.50%, coincidències 1)

report bug informa de l'error de programari

- informa de l'error de programari (usada 66.67%, coincidències 4)

- informeu d'un error (usada 16.67%, coincidències 1)

- informa de l'error (usada 16.67%, coincidències 1)

reports informes

- informes (usada 100.00%, coincidències 8)

repositories dipòsits

- dipòsits (usada 94.12%, coincidències 16)

- repositoris (usada 5.88%, coincidències 1)

repository dipòsit

- dipòsit (usada 90.00%, coincidències 9)

- repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

request sol·licita

- sol·licita (usada 75.00%, coincidències 3)

- sol·licitud (usada 25.00%, coincidències 1)

requests peticions

- peticions (usada 60.00%, coincidències 3)

- sol·licituds (usada 40.00%, coincidències 2)

require encryption requereix xifratge

- requereix xifratge (usada 100.00%, coincidències 5)

required necessari

- necessari (usada 66.67%, coincidències 6)

- obligatori (usada 22.22%, coincidències 2)

- requerit (usada 11.11%, coincidències 1)

resend email reenvia el missatge

- reenvia el missatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- torna a enviar el correu (usada 25.00%, coincidències 1)

- torna a enviar el correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 1)

reserved reservat

- reservat (usada 100.00%, coincidències 4)

reset reinicia

- reinicia (usada 45.71%, coincidències 32)

- restableix (usada 25.71%, coincidències 18)

- reinicialitza (usada 24.29%, coincidències 17)

- reset (usada 2.86%, coincidències 2)

- restaura (usada 1.43%, coincidències 1)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

reset all restableix-ho tot

- restableix-ho tot (usada 90.00%, coincidències 18)

- reinicia-ho tot (usada 5.00%, coincidències 1)

- reinicialitza-ho tot (usada 5.00%, coincidències 1)

reset filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 75.00%, coincidències 3)

- reinicia el filtre (usada 25.00%, coincidències 1)

reset options reinicia les opcions

- reinicia les opcions (usada 75.00%, coincidències 3)

- reestableix les opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

reset password reinicia la contrasenya

- reinicia la contrasenya (usada 92.31%, coincidències 12)

- reinicialitza la contrasenya (usada 7.69%, coincidències 1)

reset to default reinicia als valors per defecte

- reinicia als valors per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicia la vista als valors per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- restableix al predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

- restableix els valors predeterminats (usada 25.00%, coincidències 1)

reset zoom reinicia el zoom

- reinicia el zoom (usada 60.00%, coincidències 3)

- reinicia l'ampliació (usada 40.00%, coincidències 2)

resize canvia la mida

- canvia la mida (usada 50.00%, coincidències 6)

- redimensiona (usada 16.67%, coincidències 2)

- canvia de mida (usada 8.33%, coincidències 1)

- reajusta (usada 8.33%, coincidències 1)

- escalat activat (usada 8.33%, coincidències 1)

- canvi de mida (usada 8.33%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 0.00%, coincidències 0)

resolution resolució

- resolució (usada 100.00%, coincidències 23)

resource recurs

- recurs (usada 100.00%, coincidències 8)

resources recursos

- recursos (usada 100.00%, coincidències 4)

response resposta

- resposta (usada 100.00%, coincidències 4)

restart reinicia

- reinicia (usada 88.24%, coincidències 15)

- reinici (usada 11.76%, coincidències 2)

- reiniciar (usada 0.00%, coincidències 0)

restart now reinicia ara

- reinicia ara (usada 80.00%, coincidències 8)

- renicia ara (usada 10.00%, coincidències 1)

- reinicia (usada 10.00%, coincidències 1)

restarting s'està reiniciant

- s'està reiniciant (usada 100.00%, coincidències 4)

restore restaura

- restaura (usada 95.45%, coincidències 21)

- restaura una còpia de seguretat (usada 4.55%, coincidències 1)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

restore default settings restaura la configuració per defecte

- restaura la configuració per defecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- restableix els paràmetres per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

restore defaults restaura els paràmetres per defecte

- restaura els paràmetres per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- restaura els valors per defecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- restaura els motors per defecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- restaura els per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

result resultat

- resultat (usada 100.00%, coincidències 29)

results resultats

- resultats (usada 92.31%, coincidències 12)

- resultat (usada 7.69%, coincidències 1)

resume reprèn

- reprèn (usada 81.25%, coincidències 13)

- continua (usada 12.50%, coincidències 2)

- currículum (usada 6.25%, coincidències 1)

retry reintenta

- reintenta (usada 54.55%, coincidències 18)

- reintent (usada 24.24%, coincidències 8)

- torna-ho a intentar (usada 6.06%, coincidències 2)

- intenta de nou (usada 3.03%, coincidències 1)

- reintenta-ho (usada 3.03%, coincidències 1)

- torna a internar-ho (usada 3.03%, coincidències 1)

- torna a intentar (usada 3.03%, coincidències 1)

- torna a provar-ho (usada 3.03%, coincidències 1)

return retorn

- retorn (usada 66.67%, coincidències 4)

- torna (usada 16.67%, coincidències 1)

- retorna (usada 16.67%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

reverse inverteix

- inverteix (usada 53.85%, coincidències 7)

- a l'inrevés (usada 7.69%, coincidències 1)

- al revés (usada 7.69%, coincidències 1)

- restaura (usada 7.69%, coincidències 1)

- invertit (usada 7.69%, coincidències 1)

- invers (usada 7.69%, coincidències 1)

- reverteix (usada 7.69%, coincidències 1)

reverse order inverteix l'ordre

- inverteix l'ordre (usada 100.00%, coincidències 5)

revert reverteix

- reverteix (usada 36.36%, coincidències 8)

- desfés (usada 22.73%, coincidències 5)

- recupera (usada 9.09%, coincidències 2)

- torna a la versió anterior (usada 9.09%, coincidències 2)

- torna a l'estat anterior (usada 9.09%, coincidències 2)

- inverteix (usada 4.55%, coincidències 1)

- restaura (usada 4.55%, coincidències 1)

- revertir (usada 4.55%, coincidències 1)

revert changes reverteix els canvis

- reverteix els canvis (usada 80.00%, coincidències 4)

- desfés els canvis (usada 20.00%, coincidències 1)

review revisió

- revisió (usada 42.31%, coincidències 11)

- revisa (usada 38.46%, coincidències 10)

- comentari (usada 7.69%, coincidències 2)

- ressenya (usada 7.69%, coincidències 2)

- repassa (usada 3.85%, coincidències 1)

- revista (usada 0.00%, coincidències 0)

reviews valoracions

- valoracions (usada 25.00%, coincidències 1)

- opinions (usada 25.00%, coincidències 1)

- revisions (usada 25.00%, coincidències 1)

- ressenyes (usada 25.00%, coincidències 1)

revision revisió

- revisió (usada 100.00%, coincidències 9)

revoke revoca

- revoca (usada 100.00%, coincidències 10)

revoked revocat

- revocat (usada 75.00%, coincidències 9)

- revocada (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'ha revocat (usada 8.33%, coincidències 1)

rgb rgb

- rgb (usada 100.00%, coincidències 12)

ribbon cinta

- cinta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llaç (usada 25.00%, coincidències 1)

rice arròs

- arròs (usada 100.00%, coincidències 4)

right dreta

- dreta (usada 93.04%, coincidències 107)

- dret (usada 4.35%, coincidències 5)

- correcte (usada 1.74%, coincidències 2)

- a l'esquerra (usada 0.87%, coincidències 1)

right arrow fletxa dreta

- fletxa dreta (usada 100.00%, coincidències 14)

right margin marge dret

- marge dret (usada 100.00%, coincidències 12)

right thumb polze dret

- polze dret (usada 75.00%, coincidències 3)

- dit polze dret (usada 25.00%, coincidències 1)

right to left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 75.00%, coincidències 6)

- direcció de dreta a esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- dreta a esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

right triangle triangle rectangle

- triangle rectangle (usada 75.00%, coincidències 3)

- triangle dret (usada 25.00%, coincidències 1)

right-to-left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 100.00%, coincidències 10)

rights drets

- drets (usada 100.00%, coincidències 12)

ring anell

- anell (usada 85.71%, coincidències 6)

- cercle (usada 14.29%, coincidències 1)

ripple onades del mar

- onades del mar (usada 42.86%, coincidències 3)

- ondulació (usada 28.57%, coincidències 2)

- ondulacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- arrissat (usada 14.29%, coincidències 1)

robot robot

- robot (usada 100.00%, coincidències 4)

- agent (usada 0.00%, coincidències 0)

role rol

- rol (usada 100.00%, coincidències 20)

roles rols

- rols (usada 100.00%, coincidències 4)

romanian romanès

- romanès (usada 100.00%, coincidències 15)

room sala

- sala (usada 85.71%, coincidències 6)

- habitació (usada 14.29%, coincidències 1)

root arrel

- arrel (usada 100.00%, coincidències 9)

root directory directori arrel

- directori arrel (usada 100.00%, coincidències 4)

rotate gira

- gira (usada 94.74%, coincidències 18)

- rota (usada 5.26%, coincidències 1)

rotate 180° gira 180º

- gira 180º (usada 80.00%, coincidències 4)

- gira 180° (usada 20.00%, coincidències 1)

rotate clockwise gira cap a la dreta

- gira cap a la dreta (usada 50.00%, coincidències 5)

- gira en sentit horari (usada 50.00%, coincidències 5)

rotate counterclockwise gira en sentit antihorari

- gira en sentit antihorari (usada 57.14%, coincidències 4)

- gira cap a l'esquerra (usada 42.86%, coincidències 3)

rotate left gira a l'esquerra

- gira a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 6)

rotate right gira a la dreta

- gira a la dreta (usada 100.00%, coincidències 6)

rotation rotació

- rotació (usada 68.42%, coincidències 13)

- gir (usada 31.58%, coincidències 6)

rotation angle angle de rotació

- angle de rotació (usada 63.64%, coincidències 7)

- angle de gir (usada 36.36%, coincidències 4)

round arrodonit

- arrodonit (usada 31.25%, coincidències 5)

- arrodoneix|arrod (usada 18.75%, coincidències 3)

- rodó (usada 18.75%, coincidències 3)

- arrod (usada 12.50%, coincidències 2)

- arrodoneix (usada 6.25%, coincidències 1)

- circular (usada 6.25%, coincidències 1)

- round (usada 6.25%, coincidències 1)

rounded arrodonit

- arrodonit (usada 75.00%, coincidències 3)

- arrodoniment (usada 25.00%, coincidències 1)

rounded rectangle rectangle arrodonit

- rectangle arrodonit (usada 100.00%, coincidències 6)

routes rutes

- rutes (usada 60.00%, coincidències 3)

- encaminaments (usada 40.00%, coincidències 2)

row fila

- fila (usada 100.00%, coincidències 41)

row break salt de fila

- salt de fila (usada 100.00%, coincidències 5)

row header capçalera de la fila

- capçalera de la fila (usada 60.00%, coincidències 3)

- capçalera de fila (usada 40.00%, coincidències 2)

row height alçada de la fila

- alçada de la fila (usada 100.00%, coincidències 17)

rows files

- files (usada 100.00%, coincidències 59)

rows above files a sobre

- files a sobre (usada 60.00%, coincidències 3)

- files a dalt (usada 20.00%, coincidències 1)

- fila a dalt (usada 20.00%, coincidències 1)

rows below files a sota

- files a sota (usada 50.00%, coincidències 2)

- files a baix (usada 25.00%, coincidències 1)

- fila a baix (usada 25.00%, coincidències 1)

rule línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 75.00%, coincidències 3)

- regla (usada 25.00%, coincidències 1)

rule of thirds regla dels terços

- regla dels terços (usada 50.00%, coincidències 2)

- regulació de tercers (usada 25.00%, coincidències 1)

- un de cada tres (usada 25.00%, coincidències 1)

ruler regle

- regle (usada 100.00%, coincidències 9)

rulers regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 10)

rules regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 13)

run executa

- executa (usada 90.00%, coincidències 18)

- execució (usada 5.00%, coincidències 1)

- executa-ho a tot córrer (usada 5.00%, coincidències 1)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

run command executeu una ordre

- executeu una ordre (usada 25.00%, coincidències 1)

- ordre de marxa (usada 25.00%, coincidències 1)

- executa l'ordre (usada 25.00%, coincidències 1)

- executa una ordre (usada 25.00%, coincidències 1)

run program executa el programa

- executa el programa (usada 100.00%, coincidències 4)

runic rúnic

- rúnic (usada 100.00%, coincidències 4)

runner corredor

- corredor (usada 50.00%, coincidències 2)

- runner (usada 50.00%, coincidències 2)

running s'està executant

- s'està executant (usada 50.00%, coincidències 7)

- en execució (usada 42.86%, coincidències 6)

- executant (usada 7.14%, coincidències 1)

runtime temps d'execució

- temps d'execució (usada 75.00%, coincidències 6)

- entorn d'execució (usada 25.00%, coincidències 2)

- versió d'execució (usada 0.00%, coincidències 0)

russia rússia

- rússia (usada 100.00%, coincidències 5)

russian rus

- rus (usada 100.00%, coincidències 15)

sad trist

- trist (usada 80.00%, coincidències 4)

- ­tristesa (usada 20.00%, coincidències 1)

safari safari

- safari (usada 100.00%, coincidències 4)

salmon salmó

- salmó (usada 75.00%, coincidències 3)

- salmon (usada 25.00%, coincidències 1)

salvage valor residual

- valor residual (usada 87.50%, coincidències 7)

- salvament (usada 12.50%, coincidències 1)

samaritan samarità

- samarità (usada 100.00%, coincidències 4)

samba samba

- samba (usada 100.00%, coincidències 6)

sample mostra

- mostra (usada 80.00%, coincidències 4)

- exemple (usada 20.00%, coincidències 1)

sample rate freqüència de mostratge

- freqüència de mostratge (usada 60.00%, coincidències 3)

- taxa de la mostra (usada 20.00%, coincidències 1)

- freqüència de mostreig (usada 20.00%, coincidències 1)

samples mostres

- mostres (usada 100.00%, coincidències 7)

sampling mostreig

- mostreig (usada 60.00%, coincidències 3)

- mostratge (usada 40.00%, coincidències 2)

san marino san marino

- san marino (usada 100.00%, coincidències 4)

sandbox sorral

- sorral (usada 83.33%, coincidències 10)

- entorn de proves (usada 16.67%, coincidències 2)

sans-serif sans-serif

- sans-serif (usada 60.00%, coincidències 3)

- de pal sec (usada 40.00%, coincidències 2)

sap sap

- sap (usada 100.00%, coincidències 4)

sardinian sard

- sard (usada 100.00%, coincidències 4)

sat ds

- ds (usada 57.14%, coincidències 4)

- ds. (usada 28.57%, coincidències 2)

- dis (usada 14.29%, coincidències 1)

saturation saturació

- saturació (usada 100.00%, coincidències 30)

saturday dissabte

- dissabte (usada 92.86%, coincidències 13)

- dissabtes (usada 7.14%, coincidències 1)

saurashtra saurashtra

- saurashtra (usada 100.00%, coincidències 4)

save desa

- desa (usada 98.18%, coincidències 108)

- desa-ho (usada 0.91%, coincidències 1)

- desar (usada 0.91%, coincidències 1)

save a copy desa'n una còpia

- desa'n una còpia (usada 70.00%, coincidències 7)

- desa una còpia (usada 30.00%, coincidències 3)

save all desa-ho tot

- desa-ho tot (usada 90.91%, coincidències 10)

- desa'ls tots (usada 9.09%, coincidències 1)

save and close desa i tanca

- desa i tanca (usada 100.00%, coincidències 6)

save anyway desa igualment

- desa igualment (usada 40.00%, coincidències 2)

- desa de tota manera (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa'l igualment (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa de totes maneres (usada 20.00%, coincidències 1)

save as anomena i desa

- anomena i desa (usada 98.39%, coincidències 61)

- desa com (usada 1.61%, coincidències 1)

- anomenar i desar (usada 0.00%, coincidències 0)

save as template desa com a plantilla

- desa com a plantilla (usada 100.00%, coincidències 4)

save changes desa els canvis

- desa els canvis (usada 95.00%, coincidències 19)

- desa canvis (usada 5.00%, coincidències 1)

save document desa el document

- desa el document (usada 100.00%, coincidències 7)

save draft desa l'esborrany

- desa l'esborrany (usada 40.00%, coincidències 2)

- desa esborrany (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa un esborrany (usada 20.00%, coincidències 1)

save file desa el fitxer

- desa el fitxer (usada 100.00%, coincidències 13)

save image desa la imatge

- desa la imatge (usada 92.86%, coincidències 13)

- desa imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

save image as anomena i desa la imatge

- anomena i desa la imatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- desa la imatge com a (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa la imatge com (usada 20.00%, coincidències 1)

save page as anomena i desa la pàgina

- anomena i desa la pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- anomena i desa (usada 25.00%, coincidències 1)

save password desa la contrasenya

- desa la contrasenya (usada 75.00%, coincidències 3)

- guarda la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

save playlist desa la llista de reproducció

- desa la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

save to desa-ho a

- desa-ho a (usada 60.00%, coincidències 3)

- desa a (usada 40.00%, coincidències 2)

saved desat

- desat (usada 75.00%, coincidències 6)

- s'ha desat (usada 12.50%, coincidències 1)

- desada (usada 12.50%, coincidències 1)

saved by desat per

- desat per (usada 75.00%, coincidències 3)

- desada per (usada 25.00%, coincidències 1)

saving s'està desant

- s'està desant (usada 90.91%, coincidències 10)

- desament (usada 9.09%, coincidències 1)

saving document s'està desant el document

- s'està desant el document (usada 100.00%, coincidències 4)

scale escala

- escala (usada 86.84%, coincidències 33)

- ajusta la mida (usada 7.89%, coincidències 3)

- redimensiona (usada 2.63%, coincidències 1)

- ajustar la mida (usada 2.63%, coincidències 1)

scale factor factor d'escalat

- factor d'escalat (usada 80.00%, coincidències 4)

- factor d'escala (usada 20.00%, coincidències 1)

scale image ajusta la mida de la imatge

- ajusta la mida de la imatge (usada 83.33%, coincidències 5)

- escala la imatge (usada 16.67%, coincidències 1)

scale width escala l'amplada

- escala l'amplada (usada 50.00%, coincidències 2)

- escalat de l'amplada (usada 25.00%, coincidències 1)

- ajusta l'amplada (usada 25.00%, coincidències 1)

scale x escala x

- escala x (usada 100.00%, coincidències 5)

scale y escala y

- escala y (usada 100.00%, coincidències 5)

scaling escalat

- escalat (usada 66.67%, coincidències 8)

- canvi d'escala (usada 16.67%, coincidències 2)

- escala (usada 8.33%, coincidències 1)

- redimensionament (usada 8.33%, coincidències 1)

scaling factor factor d'escala

- factor d'escala (usada 80.00%, coincidències 4)

- factor de redimensionament (usada 20.00%, coincidències 1)

scan escaneja

- escaneja (usada 85.71%, coincidències 6)

- escàner (usada 14.29%, coincidències 1)

- escanejar (usada 0.00%, coincidències 0)

scanner escàner

- escàner (usada 57.14%, coincidències 4)

- escànner (usada 28.57%, coincidències 2)

- scanner (usada 14.29%, coincidències 1)

- escanista (usada 0.00%, coincidències 0)

scanning escaneig

- escaneig (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'està escanejant (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està analitzant (usada 25.00%, coincidències 2)

scenarios escenaris

- escenaris (usada 100.00%, coincidències 6)

schedule planificació

- planificació (usada 71.43%, coincidències 15)

- programa (usada 19.05%, coincidències 4)

- planifica (usada 9.52%, coincidències 2)

- agenda electrònica (usada 0.00%, coincidències 0)

- planificar tasques (usada 0.00%, coincidències 0)

scheduled programat

- programat (usada 28.57%, coincidències 2)

- prevista (usada 28.57%, coincidències 2)

- programada (usada 14.29%, coincidències 1)

- previst (usada 14.29%, coincidències 1)

- planificat (usada 14.29%, coincidències 1)

schema esquema

- esquema (usada 100.00%, coincidències 5)

scheme esquema

- esquema (usada 85.71%, coincidències 6)

- combinació (usada 14.29%, coincidències 1)

scientific científic

- científic (usada 83.33%, coincidències 5)

- scientific (usada 16.67%, coincidències 1)

scissors tisores

- tisores (usada 75.00%, coincidències 3)

- estisores (usada 25.00%, coincidències 1)

scope àmbit

- àmbit (usada 50.00%, coincidències 6)

- abast (usada 41.67%, coincidències 5)

- oscil·loscopi (usada 8.33%, coincidències 1)

score puntuació

- puntuació (usada 69.23%, coincidències 9)

- resultat (usada 15.38%, coincidències 2)

- partitura (usada 7.69%, coincidències 1)

- marcador (usada 7.69%, coincidències 1)

scottish gaelic gaèlic escocès

- gaèlic escocès (usada 100.00%, coincidències 5)

screen pantalla

- pantalla (usada 100.00%, coincidències 11)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

screen reader lector de pantalla

- lector de pantalla (usada 100.00%, coincidències 5)

screenshot captura de pantalla

- captura de pantalla (usada 81.82%, coincidències 9)

- captura (usada 18.18%, coincidències 2)

screenshots captures de pantalla

- captures de pantalla (usada 100.00%, coincidències 7)

script script

- script (usada 83.33%, coincidències 15)

- seqüència (usada 5.56%, coincidències 1)

- script [ l'script ] (usada 5.56%, coincidències 1)

- programa (usada 5.56%, coincidències 1)

script name nom de l'script

- nom de l'script (usada 100.00%, coincidències 14)

script type tipus de script

- tipus de script (usada 75.00%, coincidències 6)

- tipus d'script (usada 25.00%, coincidències 2)

- caràcter d'escriptura (usada 0.00%, coincidències 0)

scripting language llenguatge de l'script

- llenguatge de l'script (usada 85.71%, coincidències 6)

- llenguatge script (usada 14.29%, coincidències 1)

scripts scripts

- scripts (usada 66.67%, coincidències 10)

- programes (usada 13.33%, coincidències 2)

- seqüències (usada 6.67%, coincidències 1)

- fitxers de seqüència d'ordres (usada 6.67%, coincidències 1)

- funcions (scripts) (usada 6.67%, coincidències 1)

scroll papir

- papir (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaçament (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaça (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplç (usada 25.00%, coincidències 1)

scroll bar barra de desplaçament

- barra de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 8)

scroll down desplaçament avall

- desplaçament avall (usada 40.00%, coincidències 2)

- desplaça cap avall (usada 40.00%, coincidències 2)

- desplaça avall (usada 20.00%, coincidències 1)

scroll left desplaça a l'esquerra

- desplaça a l'esquerra (usada 50.00%, coincidències 2)

- desplaçament a l'esquerra (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaça cap a l'esquerra (usada 25.00%, coincidències 1)

scroll up desplaça cap amunt

- desplaça cap amunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- desplaça amunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaçament amunt (usada 25.00%, coincidències 1)

scrollbar barra de desplaçament

- barra de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 7)

search cerca

- cerca (usada 98.31%, coincidències 116)

- cerca a (usada 0.85%, coincidències 1)

- s'està cercant (usada 0.85%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.00%, coincidències 0)

search backwards cerca cap enrere

- cerca cap enrere (usada 60.00%, coincidències 3)

- cerca enrere (usada 20.00%, coincidències 1)

- cerca cap endarrere (usada 20.00%, coincidències 1)

search directory cerca al directori

- cerca al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- directori de cerca (usada 50.00%, coincidències 2)

search filter filtre de cerca

- filtre de cerca (usada 100.00%, coincidències 4)

search for cerca

- cerca (usada 87.50%, coincidències 14)

- cerca per (usada 6.25%, coincidències 1)

- buscar per (usada 6.25%, coincidències 1)

search in cerca a

- cerca a (usada 75.00%, coincidències 3)

- cerca en (usada 25.00%, coincidències 1)

search result resultat de la cerca

- resultat de la cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- resultats de la cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

search results resultats de la cerca

- resultats de la cerca (usada 54.55%, coincidències 12)

- resultat de la cerca (usada 36.36%, coincidències 8)

- resultats de cerca (usada 9.09%, coincidències 2)

search string cadena de cerca

- cadena de cerca (usada 100.00%, coincidències 4)

search term terme de cerca

- terme de cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- paraula de cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

searching s'està cercant

- s'està cercant (usada 61.54%, coincidències 8)

- cerca (usada 30.77%, coincidències 4)

- cercant (usada 7.69%, coincidències 1)

sec s

- s (usada 50.00%, coincidències 2)

- sec (usada 25.00%, coincidències 1)

- segon (usada 25.00%, coincidències 1)

second segon

- segon (usada 90.91%, coincidències 10)

- segons (usada 9.09%, coincidències 1)

seconds segons

- segons (usada 100.00%, coincidències 24)

secret secret

- secret (usada 100.00%, coincidències 8)

section secció

- secció (usada 96.43%, coincidències 27)

- section (usada 3.57%, coincidències 1)

security seguretat

- seguretat (usada 100.00%, coincidències 40)

security key clau de seguretat

- clau de seguretat (usada 100.00%, coincidències 10)

security warning avís de seguretat

- avís de seguretat (usada 100.00%, coincidències 4)

see vegeu

- vegeu (usada 80.00%, coincidències 4)

- veure (usada 20.00%, coincidències 1)

see also vegeu també

- vegeu també (usada 87.50%, coincidències 7)

- veieu també (usada 12.50%, coincidències 1)

seed llavor

- llavor (usada 100.00%, coincidències 5)

select selecciona

- selecciona (usada 86.14%, coincidències 87)

- seleccioneu (usada 13.86%, coincidències 14)

select a directory seleccioneu un directori

- seleccioneu un directori (usada 100.00%, coincidències 6)

select a file selecciona un fitxer

- selecciona un fitxer (usada 57.14%, coincidències 12)

- seleccioneu un fitxer (usada 42.86%, coincidències 9)

select a folder selecciona una carpeta

- selecciona una carpeta (usada 83.33%, coincidències 5)

- seleccioneu una carpeta (usada 16.67%, coincidències 1)

select all selecciona-ho tot

- selecciona-ho tot (usada 90.16%, coincidències 55)

- selecciona'ls tots (usada 3.28%, coincidències 2)

- ho selecciona tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- selecciona'ls totes (usada 1.64%, coincidències 1)

- selec. tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- select all (usada 1.64%, coincidències 1)

select all text selecciona tot el text

- selecciona tot el text (usada 100.00%, coincidències 4)

select application seleccioneu una aplicació

- seleccioneu una aplicació (usada 50.00%, coincidències 2)

- trieu una aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- selecciona una aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

select certificate seleccioneu un certificat

- seleccioneu un certificat (usada 75.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el certificat (usada 25.00%, coincidències 1)

select color selecciona el color

- selecciona el color (usada 40.00%, coincidències 2)

- selecciona un color (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un color (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona el color per a %s (usada 20.00%, coincidències 1)

select column seleccioneu la columna

- seleccioneu la columna (usada 80.00%, coincidències 4)

- selecciona la columna (usada 20.00%, coincidències 1)

select directory seleccioneu un directori

- seleccioneu un directori (usada 50.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el directori (usada 33.33%, coincidències 2)

- selecciona el directori (usada 16.67%, coincidències 1)

select file seleccioneu un fitxer

- seleccioneu un fitxer (usada 50.00%, coincidències 3)

- selecciona el fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

- seleccioneu el fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

select folder seleccioneu una carpeta

- seleccioneu una carpeta (usada 57.14%, coincidències 4)

- trieu una carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona una carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- seleccioneu la carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

select font selecciona el tipus de lletra

- selecciona el tipus de lletra (usada 75.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

select image seleccioneu la imatge

- seleccioneu la imatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

select language selecciona l'idioma

- selecciona l'idioma (usada 50.00%, coincidències 2)

- escolliu un idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

- seleccionar idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

select none no en seleccionis cap

- no en seleccionis cap (usada 42.86%, coincidències 3)

- no seleccionis res (usada 42.86%, coincidències 3)

- no seleccionar cap (usada 14.29%, coincidències 1)

select page selecciona la pàgina

- selecciona la pàgina (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecciona pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- selecciona una pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

select profile selecciona un perfil

- selecciona un perfil (usada 28.57%, coincidències 2)

- selecciona el perfil (usada 28.57%, coincidències 2)

- seleccioneu un perfil (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecció de perfil (usada 14.29%, coincidències 1)

- seleccioneu el perfil (usada 14.29%, coincidències 1)

select source selecciona la font

- selecciona la font (usada 83.33%, coincidències 5)

- selecciona l'origen (usada 16.67%, coincidències 1)

select table selecciona la taula

- selecciona la taula (usada 50.00%, coincidències 3)

- seleccioneu una taula (usada 50.00%, coincidències 3)

select text selecciona el text

- selecciona el text (usada 75.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el text (usada 25.00%, coincidències 1)

select theme seleccioneu un tema

- seleccioneu un tema (usada 40.00%, coincidències 2)

- seleccioneu el tema (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccionar tema (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona un tema (usada 20.00%, coincidències 1)

selected seleccionat

- seleccionat (usada 93.75%, coincidències 15)

- selecció (usada 6.25%, coincidències 1)

selection selecció

- selecció (usada 100.00%, coincidències 76)

selection list llista de selecció

- llista de selecció (usada 100.00%, coincidències 5)

selection mode mode de selecció

- mode de selecció (usada 100.00%, coincidències 9)

selector selector

- selector (usada 60.00%, coincidències 3)

- seleccionador (usada 20.00%, coincidències 1)

- seletor (usada 20.00%, coincidències 1)

self ell mateix

- ell mateix (usada 72.73%, coincidències 8)

- si-mateix (usada 9.09%, coincidències 1)

- self (usada 9.09%, coincidències 1)

- un mateix (usada 9.09%, coincidències 1)

semicolon punt i coma

- punt i coma (usada 100.00%, coincidències 4)

send envia

- envia (usada 100.00%, coincidències 28)

send feedback envia comentaris

- envia comentaris (usada 33.33%, coincidències 2)

- envia el comentari (usada 16.67%, coincidències 1)

- doneu la vostra opinió (usada 16.67%, coincidències 1)

- send feedback (usada 16.67%, coincidències 1)

- envieu comentaris (usada 16.67%, coincidències 1)

send files envia fitxers

- envia fitxers (usada 75.00%, coincidències 3)

- envieu fitxers (usada 25.00%, coincidències 1)

send message envia el missatge

- envia el missatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- envia un missatge (usada 28.57%, coincidències 2)

send to envia a

- envia a (usada 90.91%, coincidències 10)

- envia-ho a (usada 9.09%, coincidències 1)

send to back envia al fons

- envia al fons (usada 44.44%, coincidències 4)

- torna enrere (usada 22.22%, coincidències 2)

- porta al fons (usada 11.11%, coincidències 1)

- envia endarrere (usada 11.11%, coincidències 1)

- envia cap endarrere (usada 11.11%, coincidències 1)

send via email envia via correu electrònic

- envia via correu electrònic (usada 75.00%, coincidències 3)

- envia per correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 1)

sender remitent

- remitent (usada 100.00%, coincidències 18)

sending enviament

- enviament (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'està enviant (usada 37.50%, coincidències 3)

- enviant (usada 12.50%, coincidències 1)

sending message s'està enviant el missatge

- s'està enviant el missatge (usada 100.00%, coincidències 5)

sent enviats

- enviats (usada 50.00%, coincidències 6)

- enviat (usada 50.00%, coincidències 6)

sentence case majúscules a l'inici de frase

- majúscules a l'inici de frase (usada 60.00%, coincidències 3)

- maj/min de la frase (usada 40.00%, coincidències 2)

sep set.

- set. (usada 33.33%, coincidències 2)

- set (usada 33.33%, coincidències 2)

- sep (usada 33.33%, coincidències 2)

separator separador

- separador (usada 100.00%, coincidències 29)

separator line línia de separació

- línia de separació (usada 75.00%, coincidències 3)

- separador línia (usada 25.00%, coincidències 1)

sepia sèpia

- sèpia (usada 100.00%, coincidències 5)

september setembre

- setembre (usada 91.67%, coincidències 11)

- de setembre (usada 8.33%, coincidències 1)

serbian serbi

- serbi (usada 100.00%, coincidències 11)

serial number número de sèrie

- número de sèrie (usada 96.67%, coincidències 29)

- número de serie (usada 3.33%, coincidències 1)

serial port port en sèrie

- port en sèrie (usada 50.00%, coincidències 3)

- port sèrie (usada 50.00%, coincidències 3)

series sèrie

- sèrie (usada 50.00%, coincidències 3)

- sèries (usada 50.00%, coincidències 3)

- saga (usada 0.00%, coincidències 0)

serif serif

- serif (usada 75.00%, coincidències 6)

- amb serifs (usada 25.00%, coincidències 2)

server servidor

- servidor (usada 90.24%, coincidències 37)

- server (usada 9.76%, coincidències 4)

server address adreça del servidor

- adreça del servidor (usada 100.00%, coincidències 9)

server authentication autenticació del servidor

- autenticació del servidor (usada 75.00%, coincidències 3)

- servidor d'autenticació (usada 25.00%, coincidències 1)

server error error del servidor

- error del servidor (usada 83.33%, coincidències 5)

- error del servidor. (usada 16.67%, coincidències 1)

server name nom del servidor

- nom del servidor (usada 100.00%, coincidències 27)

server port port del servidor

- port del servidor (usada 83.33%, coincidències 5)

- port en el servidor (usada 16.67%, coincidències 1)

server settings paràmetres del servidor

- paràmetres del servidor (usada 50.00%, coincidències 2)

- ajustos del servidor (usada 25.00%, coincidències 1)

- ajusts del servidor (usada 25.00%, coincidències 1)

server type tipus de servidor

- tipus de servidor (usada 100.00%, coincidències 4)

servers servidors

- servidors (usada 100.00%, coincidències 12)

service servei

- servei (usada 100.00%, coincidències 18)

service unavailable servei no disponible

- servei no disponible (usada 50.00%, coincidències 2)

- el servei no està disponible (usada 50.00%, coincidències 2)

services serveis

- serveis (usada 100.00%, coincidències 31)

session sessió

- sessió (usada 100.00%, coincidències 9)

sessions sessions

- sessions (usada 100.00%, coincidències 7)

set aplica

- aplica (usada 28.57%, coincidències 8)

- estableix (usada 25.00%, coincidències 7)

- defineix (usada 10.71%, coincidències 3)

- conjunt (usada 10.71%, coincidències 3)

- assigna (usada 7.14%, coincidències 2)

- configura (usada 3.57%, coincidències 1)

- definit (usada 3.57%, coincidències 1)

- especifica (usada 3.57%, coincidències 1)

- fixa (usada 3.57%, coincidències 1)

- set (usada 3.57%, coincidències 1)

- protocol de transacció segura (usada 0.00%, coincidències 0)

set as background estableix com a fons

- estableix com a fons (usada 50.00%, coincidències 2)

- defineix-la com a fons (usada 25.00%, coincidències 1)

- establir com a fons (usada 25.00%, coincidències 1)

set as default defineix per defecte

- defineix per defecte (usada 36.36%, coincidències 4)

- estableix-la com a la predeterminada (usada 18.18%, coincidències 2)

- estableix com a predeterminada (usada 9.09%, coincidències 1)

- estableix per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- estableix com a per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- estableix-lo com a predeterminat (usada 9.09%, coincidències 1)

- defineix com a predeterminat (usada 9.09%, coincidències 1)

set as wallpaper estableix com a fons d'escriptori

- estableix com a fons d'escriptori (usada 50.00%, coincidències 2)

- estableix com fons de pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

- estableix com a fons de pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

set default defineix per defecte

- defineix per defecte (usada 33.33%, coincidències 2)

- estableix com a predeterminat (usada 33.33%, coincidències 2)

- per defecte (usada 33.33%, coincidències 2)

set language defineix l'idioma

- defineix l'idioma (usada 33.33%, coincidències 2)

- definiu l'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

- estableix l'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

- seleccioneu l'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

- especifiqueu l'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

set password estableix la contrasenya

- estableix la contrasenya (usada 71.43%, coincidències 5)

- indiqueu la contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

- estableix una contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

set status estableix l'estat

- estableix l'estat (usada 75.00%, coincidències 3)

- defineix l'estat (usada 25.00%, coincidències 1)

setting paràmetre

- paràmetre (usada 71.43%, coincidències 5)

- ajust (usada 14.29%, coincidències 1)

- paràmetres (usada 14.29%, coincidències 1)

settings paràmetres

- paràmetres (usada 63.64%, coincidències 63)

- configuració (usada 24.24%, coincidències 24)

- ajusts (usada 5.05%, coincidències 5)

- opcions (usada 2.02%, coincidències 2)

- ajustos (usada 2.02%, coincidències 2)

- paràmetres de l'ordinador (usada 1.01%, coincidències 1)

- preferències (usada 1.01%, coincidències 1)

- paràmetres"; // plain text key to keep compatibility with inappsettingskit's upstream (usada 1.01%, coincidències 1)

setup configuració

- configuració (usada 63.64%, coincidències 7)

- ajusta (usada 18.18%, coincidències 2)

- ajust (usada 18.18%, coincidències 2)

severity gravetat

- gravetat (usada 40.00%, coincidències 2)

- severitat (usada 40.00%, coincidències 2)

- severity (gravetat) (usada 20.00%, coincidències 1)

sha1 fingerprint empremta digital sha1

- empremta digital sha1 (usada 90.91%, coincidències 10)

- empremta electrònica sha1 (usada 9.09%, coincidències 1)

shade ombra

- ombra (usada 50.00%, coincidències 2)

- enrotlla (usada 25.00%, coincidències 1)

- matís (usada 25.00%, coincidències 1)

shading ombrejat

- ombrejat (usada 66.67%, coincidències 4)

- ombreig (usada 16.67%, coincidències 1)

- ombres (usada 16.67%, coincidències 1)

- shading (usada 0.00%, coincidències 0)

shadow ombra

- ombra (usada 100.00%, coincidències 19)

shadow color color de l'ombra

- color de l'ombra (usada 100.00%, coincidències 4)

shadows ombres

- ombres (usada 100.00%, coincidències 9)

shape forma

- forma (usada 95.45%, coincidències 21)

- figura (usada 4.55%, coincidències 1)

shapes formes

- formes (usada 100.00%, coincidències 9)

share comparteix

- comparteix (usada 81.25%, coincidències 13)

- recurs compartit (usada 18.75%, coincidències 3)

shareable compartible

- compartible (usada 100.00%, coincidències 4)

shared compartida

- compartida (usada 87.50%, coincidències 7)

- compartit (usada 12.50%, coincidències 1)

shared folders carpetes compartides

- carpetes compartides (usada 100.00%, coincidències 15)

shared memory memòria compartida

- memòria compartida (usada 100.00%, coincidències 4)

sharpen augmenta la nitidesa

- augmenta la nitidesa (usada 22.22%, coincidències 2)

- realça les vores (usada 22.22%, coincidències 2)

- ressalta la vora (usada 11.11%, coincidències 1)

- enfoca (usada 11.11%, coincidències 1)

- aguditza (usada 11.11%, coincidències 1)

- nítida (usada 11.11%, coincidències 1)

- realça la vora (usada 11.11%, coincidències 1)

sharpness nitidesa

- nitidesa (usada 100.00%, coincidències 5)

shavian shavian

- shavian (usada 50.00%, coincidències 2)

- shavià (usada 25.00%, coincidències 1)

- alfabet shawn (usada 25.00%, coincidències 1)

sheet full

- full (usada 100.00%, coincidències 23)

sheets fulls

- fulls (usada 100.00%, coincidències 9)

shell shell

- shell (usada 68.75%, coincidències 11)

- closca (usada 12.50%, coincidències 2)

- cloïssa (usada 6.25%, coincidències 1)

- intèrpret d'ordres (usada 6.25%, coincidències 1)

- el shell (usada 6.25%, coincidències 1)

shift maj

- maj (usada 30.00%, coincidències 6)

- desplaçament (usada 25.00%, coincidències 5)

- desplaça (usada 20.00%, coincidències 4)

- majúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- tecla majúscula (usada 5.00%, coincidències 1)

- majúscula (usada 5.00%, coincidències 1)

- majús (usada 5.00%, coincidències 1)

- tecla de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

- translació (usada 0.00%, coincidències 0)

shift right cap a la dreta

- cap a la dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

- majúscula dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaça a la dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaçament a la dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

short curt

- curt (usada 66.67%, coincidències 8)

- curta (usada 16.67%, coincidències 2)

- resum (usada 8.33%, coincidències 1)

- breu (usada 8.33%, coincidències 1)

short description descripció curta

- descripció curta (usada 75.00%, coincidències 3)

- breu descripció (usada 25.00%, coincidències 1)

short edge (flip) cantó curt (capgirat)

- cantó curt (capgirat) (usada 66.67%, coincidències 4)

- vora curta (invertit) (usada 33.33%, coincidències 2)

short name nom curt

- nom curt (usada 100.00%, coincidències 10)

shortcut drecera

- drecera (usada 94.44%, coincidències 17)

- drecera de teclat (usada 5.56%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

shortcut key tecla de drecera

- tecla de drecera (usada 100.00%, coincidències 6)

shortcuts dreceres

- dreceres (usada 85.71%, coincidències 6)

- enllaços directes (usada 14.29%, coincidències 1)

show mostra

- mostra (usada 92.98%, coincidències 53)

- exposició (usada 1.75%, coincidències 1)

- mostra't (usada 1.75%, coincidències 1)

- show (usada 1.75%, coincidències 1)

- mostrar (usada 1.75%, coincidències 1)

show advanced options mostra les opcions avançades

- mostra les opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 6)

show all mostra-ho tot

- mostra-ho tot (usada 72.73%, coincidències 16)

- mostra'ls tots (usada 27.27%, coincidències 6)

show changes mostra els canvis

- mostra els canvis (usada 100.00%, coincidències 4)

show columns mostra les columnes

- mostra les columnes (usada 100.00%, coincidències 6)

show comments mostra els comentaris

- mostra els comentaris (usada 100.00%, coincidències 4)

show details mostra els detalls

- mostra els detalls (usada 89.47%, coincidències 17)

- mostra les dades (usada 5.26%, coincidències 1)

- mostra detalls (usada 5.26%, coincidències 1)

show grid mostra la quadrícula

- mostra la quadrícula (usada 66.67%, coincidències 4)

- mostra la graella (usada 33.33%, coincidències 2)

show guides mostra les guies

- mostra les guies (usada 100.00%, coincidències 4)

show help mostra l'ajuda

- mostra l'ajuda (usada 100.00%, coincidències 5)

show images mostra les imatges

- mostra les imatges (usada 100.00%, coincidències 5)

show in finder mostra-ho en el finder

- mostra-ho en el finder (usada 60.00%, coincidències 3)

- mostra al finder (usada 40.00%, coincidències 2)

show line numbers mostra els números de línia

- mostra els números de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

show log mostra el registre

- mostra el registre (usada 87.50%, coincidències 7)

- mostra registre (usada 12.50%, coincidències 1)

show menubar mostra la barra de menú

- mostra la barra de menú (usada 75.00%, coincidències 3)

- mostra la barra del menú (usada 25.00%, coincidències 1)

show password mostra la contrasenya

- mostra la contrasenya (usada 93.33%, coincidències 14)

- mostra les contrasenyes (usada 6.67%, coincidències 1)

show passwords mostra les contrasenyes

- mostra les contrasenyes (usada 100.00%, coincidències 4)

show status bar mostra la barra d'estat

- mostra la barra d'estat (usada 100.00%, coincidències 4)

show statusbar mostra la barra d'estat

- mostra la barra d'estat (usada 100.00%, coincidències 6)

show tabs mostra les pestanyes

- mostra les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 4)

show toolbar mostra la barra d'eines

- mostra la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 6)

shrink encongeix

- encongeix (usada 100.00%, coincidències 24)

shuffle mescla

- mescla (usada 71.43%, coincidències 5)

- aleatori (usada 14.29%, coincidències 1)

- remena (usada 14.29%, coincidències 1)

shutdown atura

- atura (usada 37.50%, coincidències 3)

- apaga (usada 37.50%, coincidències 3)

- aturada (usada 12.50%, coincidències 1)

- apagueu (usada 12.50%, coincidències 1)

sidebar barra lateral

- barra lateral (usada 100.00%, coincidències 15)

sides cares

- cares (usada 80.00%, coincidències 4)

- laterals (usada 20.00%, coincidències 1)

sigma sigma

- sigma (usada 100.00%, coincidències 11)

sign signa

- signa (usada 66.67%, coincidències 4)

- signe (usada 16.67%, coincidències 1)

- signeu (usada 16.67%, coincidències 1)

sign in inicia la sessió

- inicia la sessió (usada 72.73%, coincidències 16)

- entra (usada 9.09%, coincidències 2)

- inicieu la sessió (usada 9.09%, coincidències 2)

- inicia una sessió (usada 4.55%, coincidències 1)

- inici de sessió (usada 4.55%, coincidències 1)

sign message signa el missatge

- signa el missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

sign out tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 57.14%, coincidències 8)

- finalitza la sessió (usada 28.57%, coincidències 4)

- surt (usada 7.14%, coincidències 1)

- surt de la sessió (usada 7.14%, coincidències 1)

sign up registrar-se

- registrar-se (usada 40.00%, coincidències 2)

- registre (usada 20.00%, coincidències 1)

- crea un compte (usada 20.00%, coincidències 1)

- registreu-vos (usada 20.00%, coincidències 1)

signals senyals

- senyals (usada 100.00%, coincidències 4)

signature signatura

- signatura (usada 100.00%, coincidències 10)

signed by signat per

- signat per (usada 100.00%, coincidències 4)

silver plata

- plata (usada 77.78%, coincidències 7)

- plata|argent (usada 11.11%, coincidències 1)

- planta|argent (usada 11.11%, coincidències 1)

simple simple

- simple (usada 58.82%, coincidències 10)

- senzill (usada 35.29%, coincidències 6)

- senzilla (usada 5.88%, coincidències 1)

simplified chinese xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 100.00%, coincidències 7)

sin sin

- sin (usada 85.71%, coincidències 6)

- sinus (usada 14.29%, coincidències 1)

since des de

- des de (usada 100.00%, coincidències 6)

sindhi sindhi

- sindhi (usada 100.00%, coincidències 5)

sine sinus

- sinus (usada 100.00%, coincidències 8)

singapore singapur

- singapur (usada 100.00%, coincidències 4)

single individual

- individual (usada 33.33%, coincidències 7)

- simple (usada 28.57%, coincidències 6)

- senzill (usada 14.29%, coincidències 3)

- únic (usada 14.29%, coincidències 3)

- encreuat (usada 4.76%, coincidències 1)

- single (usada 4.76%, coincidències 1)

single page una sola pàgina

- una sola pàgina (usada 50.00%, coincidències 3)

- pàgina individual (usada 33.33%, coincidències 2)

- pàgina única (usada 16.67%, coincidències 1)

singular singular

- singular (usada 100.00%, coincidències 6)

sinhala singalès

- singalès (usada 90.00%, coincidències 9)

- sinhala (usada 10.00%, coincidències 1) <