Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de traducció dels projectes traduïts per Softcatalà

Anglès Català Opcions considerades
#10 envelope sobre del núm. 10

- sobre del núm. 10 (usada 100.00%, coincidències 4)

#div/0! #div/0!

- #div/0! (usada 100.00%, coincidències 6)

#n/a #n/d

- #n/d (usada 85.71%, coincidències 6)

- #n/a (usada 14.29%, coincidències 1)

#value! #valor!

- #valor! (usada 100.00%, coincidències 4)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 63.64%, coincidències 7)

- (predeterminat) (usada 36.36%, coincidències 4)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 6)

(modified) (modificat)

- (modificat) (usada 100.00%, coincidències 4)

(no description) (sense descripció)

- (sense descripció) (usada 100.00%, coincidències 5)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 100.00%, coincidències 10)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 50.00%, coincidències 2)

- (cap títol) (usada 50.00%, coincidències 2)

(none) (cap)

- (cap) (usada 93.75%, coincidències 30)

- (sense) (usada 6.25%, coincidències 2)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 4)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 57.14%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 28.57%, coincidències 2)

- (únicament lectura) (usada 14.29%, coincidències 1)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 100.00%, coincidències 16)

1 column 1 columna

- 1 columna (usada 100.00%, coincidències 5)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 100.00%, coincidències 9)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 8)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 6)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 100.00%, coincidències 9)

1.5 lines 15 línies

- 15 línies (usada 100.00%, coincidències 4)

2 columns 2 columnes

- 2 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

24-hour 24 hores

- 24 hores (usada 100.00%, coincidències 12)

3 columns 3 columnes

- 3 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 4)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 12)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

40 minutes 40 minuts

- 40 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 10)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 100.00%, coincidències 4)

60 minutes 60 minuts

- 60 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

802.3ad 802.3ad

- 802.3ad (usada 100.00%, coincidències 4)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 10)

\u0020 \u0020

- \u0020 (usada 100.00%, coincidències 6)

a b c a b c

- a b c (usada 100.00%, coincidències 10)

a0 a0

- a0 (usada 80.00%, coincidències 4)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 20.00%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 7)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 5)

a3 a3

- a3 (usada 85.71%, coincidències 6)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 14.29%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 88.89%, coincidències 8)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 11.11%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 87.50%, coincidències 7)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 12.50%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 7)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 60.00%, coincidències 3)

- abreviació (usada 40.00%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 66.67%, coincidències 6)

- anul·la (usada 22.22%, coincidències 2)

- interrupció (usada 11.11%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 40.00%, coincidències 2)

- interrompuda (usada 40.00%, coincidències 2)

- avortat (usada 20.00%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 67.31%, coincidències 35)

- sobre (usada 25.00%, coincidències 13)

- about (usada 3.85%, coincidències 2)

- respecte a (usada 1.92%, coincidències 1)

- qui som (usada 1.92%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 50.00%, coincidències 4)

- dalt (usada 12.50%, coincidències 1)

- superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- part superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 85.71%, coincidències 6)

- valor absolut (usada 14.29%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 75.00%, coincidències 3)

- absoluta (usada 25.00%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètrica de color absoluta (usada 33.33%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 16.67%, coincidències 1)

abstract resum

- resum (usada 75.00%, coincidències 6)

- abstracte (usada 25.00%, coincidències 2)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 11)

accept accepta

- accepta (usada 90.00%, coincidències 27)

- acceptar (usada 3.33%, coincidències 1)

- d'acord (usada 3.33%, coincidències 1)

- acceptada (usada 3.33%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 85.71%, coincidències 6)

- accepta'ls tots (usada 14.29%, coincidències 1)

accept change accepta el canvi

- accepta el canvi (usada 100.00%, coincidències 4)

accepted acceptada

- acceptada (usada 66.67%, coincidències 4)

- acceptat (usada 33.33%, coincidències 2)

access accés

- accés (usada 100.00%, coincidències 8)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access denied s'ha denegat l'accés

- s'ha denegat l'accés (usada 73.33%, coincidències 11)

- accés denegat (usada 26.67%, coincidències 4)

access granted accés permès

- accés permès (usada 100.00%, coincidències 9)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 83.33%, coincidències 5)

- contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

access time temps d'accés

- temps d'accés (usada 100.00%, coincidències 10)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 8)

account compte

- compte (usada 97.44%, coincidències 38)

- comptes (usada 2.56%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de compte (usada 12.50%, coincidències 1)

account settings paràmetres dels comptes

- paràmetres dels comptes (usada 45.00%, coincidències 9)

- paràmetres del compte (usada 40.00%, coincidències 8)

- ajusts dels comptes (usada 10.00%, coincidències 2)

- configuració del compte (usada 5.00%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 5)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 19)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 100.00%, coincidències 10)

acos acos

- acos (usada 50.00%, coincidències 2)

- arc cosinus (usada 25.00%, coincidències 1)

- arccos (usada 25.00%, coincidències 1)

action acció

- acció (usada 100.00%, coincidències 71)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 19)

activate activa

- activa (usada 100.00%, coincidències 15)

activated activat

- activat (usada 60.00%, coincidències 3)

- habilitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- activada (usada 20.00%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 12)

active actiu

- actiu (usada 81.48%, coincidències 44)

- activa (usada 18.52%, coincidències 10)

active backup còpia de seguretat activa

- còpia de seguretat activa (usada 50.00%, coincidències 2)

- activa la còpia de seguretat (usada 25.00%, coincidències 1)

- reserva activa (usada 25.00%, coincidències 1)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 6)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 5)

activity activitat

- activitat (usada 100.00%, coincidències 6)

actual size mida real

- mida real (usada 77.78%, coincidències 7)

- mida actual (usada 22.22%, coincidències 2)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 5)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive load balancing balanceig de càrrega adaptativa

- balanceig de càrrega adaptativa (usada 75.00%, coincidències 3)

- balanceig de càrrega adaptatiu (usada 25.00%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 93.65%, coincidències 177)

- afegeix-ho (usada 4.23%, coincidències 8)

- additiu (usada 0.53%, coincidències 1)

- add (usada 0.53%, coincidències 1)

- afegir (usada 0.53%, coincidències 1)

- sum (usada 0.53%, coincidències 1)

add / remove afegeix / suprimeix

- afegeix / suprimeix (usada 100.00%, coincidències 8)

add a file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea un compte (usada 12.50%, coincidències 1)

add attachment afegeix una adjunció

- afegeix una adjunció (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 11.11%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 100.00%, coincidències 4)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un punt d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegir comentari (usada 10.00%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 100.00%, coincidències 4)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeix als contactes (usada 10.00%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 75.00%, coincidències 12)

- afegeix un dispositiu (usada 25.00%, coincidències 4)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegeix el camp (usada 12.50%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 68.18%, coincidències 15)

- afegeix els fitxers (usada 27.27%, coincidències 6)

- afegiu fitxers (usada 4.55%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix filtre (usada 25.00%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 100.00%, coincidències 5)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 100.00%, coincidències 8)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 100.00%, coincidències 5)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 50.00%, coincidències 3)

- afegeix capa (usada 50.00%, coincidències 3)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 100.00%, coincidències 4)

add new afegeix

- afegeix (usada 78.57%, coincidències 11)

- afegeix nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix-ne un de nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 7.14%, coincidències 1)

add parent afegeix un primari

- afegeix un primari (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix un pare (usada 20.00%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 100.00%, coincidències 4)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 100.00%, coincidències 10)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegir un servei (usada 25.00%, coincidències 1)

add tables afegeix taules

- afegeix taules (usada 100.00%, coincidències 5)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 100.00%, coincidències 6)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 66.67%, coincidències 4)

- afegeix als marcadors (usada 33.33%, coincidències 2)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 100.00%, coincidències 9)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 80.00%, coincidències 8)

- afegeix a les preferides (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 10.00%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 100.00%, coincidències 4)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

add user afegeix usuari

- afegeix usuari (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegeix un usuari (usada 42.86%, coincidències 6)

- afegeix (usada 7.14%, coincidències 1)

add-in complement

- complement (usada 60.00%, coincidències 3)

- extensió (usada 40.00%, coincidències 2)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 10)

add-ons complements

- complements (usada 90.00%, coincidències 9)

- extensions (usada 10.00%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 40.00%, coincidències 2)

- afegida (usada 20.00%, coincidències 1)

- afegits (usada 20.00%, coincidències 1)

- addició (usada 20.00%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- addició (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 100.00%, coincidències 9)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 80.00%, coincidències 4)

- paràmetres addicionals. (usada 20.00%, coincidències 1)

additions addicions

- addicions (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegits (usada 25.00%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 100.00%, coincidències 58)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 94.44%, coincidències 17)

- llibre d'adreces (usada 5.56%, coincidències 1)

address book name nom de la llibreta d'adreces

- nom de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address book properties propietats de la llibreta d'adreces

- propietats de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address books llibretes d'adreces

- llibretes d'adreces (usada 100.00%, coincidències 5)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 17)

adjust ajusta

- ajusta (usada 77.78%, coincidències 7)

- ajustar (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajust (usada 11.11%, coincidències 1)

adjustment ajustament

- ajustament (usada 75.00%, coincidències 3)

- ajust (usada 25.00%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 75.00%, coincidències 3)

- administra (usada 25.00%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 5)

administrator administrador

- administrador (usada 88.89%, coincidències 8)

- administradors (usada 11.11%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 100.00%, coincidències 5)

admins administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 11)

advanced avançat

- avançat (usada 95.65%, coincidències 44)

- avançades (usada 4.35%, coincidències 2)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 5)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 32)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 6)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 11)

advanced settings paràmetres avançats

- paràmetres avançats (usada 57.14%, coincidències 4)

- configuració avançada (usada 28.57%, coincidències 2)

- opcions avançades (usada 14.29%, coincidències 1)

affiliation changed l'afiliació ha canviat

- l'afiliació ha canviat (usada 100.00%, coincidències 9)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 100.00%, coincidències 11)

after després

- després (usada 92.68%, coincidències 38)

- després de (usada 7.32%, coincidències 3)

age antiguitat

- antiguitat (usada 63.64%, coincidències 7)

- edat (usada 27.27%, coincidències 3)

- vella (usada 9.09%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 4)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 84.62%, coincidències 11)

- mode d'avió (usada 15.38%, coincidències 2)

albanian albanès

- albanès (usada 100.00%, coincidències 11)

album àlbum

- àlbum (usada 100.00%, coincidències 11)

alert alerta

- alerta (usada 88.89%, coincidències 8)

- avís (usada 11.11%, coincidències 1)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 80.00%, coincidències 12)

- algoritme (usada 20.00%, coincidències 3)

alias àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 19)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 4)

align alinea

- alinea (usada 69.23%, coincidències 9)

- alineació (usada 30.77%, coincidències 4)

- alinear (usada 0.00%, coincidències 0)

align bottom alinea a la part inferior

- alinea a la part inferior (usada 50.00%, coincidències 3)

- alinea abaix (usada 33.33%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 16.67%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 60.00%, coincidències 3)

- alineació al centre (usada 20.00%, coincidències 1)

- alineació centrada (usada 20.00%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 76.47%, coincidències 13)

- alineació a l'esquerra (usada 17.65%, coincidències 3)

- alineació esquerra (usada 5.88%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 78.95%, coincidències 15)

- alineació a la dreta (usada 15.79%, coincidències 3)

- alineació dreta (usada 5.26%, coincidències 1)

align top alinea a la part superior

- alinea a la part superior (usada 50.00%, coincidències 3)

- alinea amunt (usada 33.33%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 16.67%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 100.00%, coincidències 70)

all tots

- tots (usada 52.13%, coincidències 49)

- tot (usada 40.43%, coincidències 38)

- totes (usada 7.45%, coincidències 7)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 4)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 100.00%, coincidències 14)

all comments tots els comentaris

- tots els comentaris (usada 100.00%, coincidències 4)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 5)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 2)

- cita de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 2)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 100.00%, coincidències 30)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 5)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 6)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 100.00%, coincidències 4)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 11)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 5)

all sheets tots els fulls

- tots els fulls (usada 100.00%, coincidències 4)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 6)

allow permet

- permet (usada 100.00%, coincidències 33)

alpha alfa

- alfa (usada 91.49%, coincidències 43)

- alpha (usada 8.51%, coincidències 4)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 75.00%, coincidències 3)

- formes de presentació alfabètiques (usada 25.00%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 88.89%, coincidències 8)

- tecla alternativa dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alt

- text alt (usada 50.00%, coincidències 2)

- text alternatiu (usada 25.00%, coincidències 1)

- text de la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

always sempre

- sempre (usada 93.33%, coincidències 14)

- always (usada 6.67%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 83.33%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 16.67%, coincidències 1)

always on top sempre per damunt

- sempre per damunt (usada 50.00%, coincidències 4)

- sempre a dalt (usada 25.00%, coincidències 2)

- sempre visible (usada 12.50%, coincidències 1)

- sempre per sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

am am

- am (usada 87.50%, coincidències 14)

- a. m. (usada 12.50%, coincidències 2)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 100.00%, coincidències 14)

ambient ambient

- ambient (usada 100.00%, coincidències 4)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 6)

amount quantitat

- quantitat (usada 61.54%, coincidències 16)

- import (usada 38.46%, coincidències 10)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 100.00%, coincidències 6)

analyze analitza

- analitza (usada 75.00%, coincidències 3)

- analitzador (usada 25.00%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 94.44%, coincidències 17)

- ancoratge (usada 5.56%, coincidències 1)

and i

- i (usada 88.89%, coincidències 32)

- and (usada 11.11%, coincidències 4)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 4)

angle angle

- angle (usada 100.00%, coincidències 38)

angry enfadat

- enfadat (usada 50.00%, coincidències 3)

- emprenyat (usada 33.33%, coincidències 2)

- enuig (usada 16.67%, coincidències 1)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 5)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 17)

anniversary commemoració

- commemoració (usada 75.00%, coincidències 3)

- aniversari (usada 25.00%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 75.00%, coincidències 3)

- anotacions (usada 25.00%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 6)

announcement anunci

- anunci (usada 75.00%, coincidències 3)

- avís (usada 25.00%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 80.00%, coincidències 4)

- anònim -a (usada 20.00%, coincidències 1)

answer resposta

- resposta (usada 66.67%, coincidències 4)

- respon (usada 33.33%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 4)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 5)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 40.00%, coincidències 2)

- suavitzador (usada 20.00%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 20.00%, coincidències 1)

- suavitzat (usada 20.00%, coincidències 1)

antialiasing suavitzat

- suavitzat (usada 50.00%, coincidències 3)

- antialiàsing (usada 50.00%, coincidències 3)

any qualsevol

- qualsevol (usada 88.89%, coincidències 16)

- any (usada 11.11%, coincidències 2)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 90.91%, coincidències 10)

- tothom (usada 9.09%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 5)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 8)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 75.00%, coincidències 3)

- clau d'api (usada 25.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 100.00%, coincidències 13)

append afegeix

- afegeix (usada 90.00%, coincidències 9)

- annexa (usada 10.00%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 5)

apple poma

- poma (usada 100.00%, coincidències 4)

application aplicació

- aplicació (usada 100.00%, coincidències 26)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 9)

apply aplica

- aplica (usada 100.00%, coincidències 68)

apply to aplica a

- aplica a (usada 100.00%, coincidències 6)

apr abr

- abr (usada 42.86%, coincidències 3)

- abr. (usada 42.86%, coincidències 3)

- d’abr. (usada 14.29%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 85.71%, coincidències 12)

- d’abril (usada 7.14%, coincidències 1)

- d'abril (usada 7.14%, coincidències 1)

arabic àrab

- àrab (usada 94.12%, coincidències 16)

- arabic (usada 5.88%, coincidències 1)

arabic (iso-8859-6) àrab (iso-8859-6)

- àrab (iso-8859-6) (usada 100.00%, coincidències 4)

arabic (windows-1256) àrab (windows-1256)

- àrab (windows-1256) (usada 100.00%, coincidències 5)

arabic presentation forms-a formes de presentació àrab - a

- formes de presentació àrab - a (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació àrab - b

- formes de presentació àrab - b (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic supplement suplement àrab

- suplement àrab (usada 50.00%, coincidències 2)

- àrab (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 25.00%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 5)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 100.00%, coincidències 25)

archive arxiva

- arxiva (usada 71.43%, coincidències 10)

- arxiu (usada 28.57%, coincidències 4)

archives arxius

- arxius (usada 77.78%, coincidències 7)

- arxiu (usada 22.22%, coincidències 2)

are you sure? esteu segur?

- esteu segur? (usada 61.54%, coincidències 8)

- n'esteu segur? (usada 30.77%, coincidències 4)

- esteu segurs? (usada 7.69%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 100.00%, coincidències 33)

args arguments

- arguments (usada 75.00%, coincidències 3)

- args (usada 25.00%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 100.00%, coincidències 7)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 12)

arp arp

- arp (usada 100.00%, coincidències 5)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 24)

array matriu

- matriu (usada 93.33%, coincidències 14)

- matrius (usada 6.67%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 8)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 12)

art art

- art (usada 50.00%, coincidències 2)

- gràfics (usada 25.00%, coincidències 1)

- paleta de pintura (usada 25.00%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 10)

artist artista

- artista (usada 100.00%, coincidències 12)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 4)

ascending ascendent

- ascendent (usada 91.67%, coincidències 33)

- ordre ascendent (usada 5.56%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 2.78%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 7)

asin asin

- asin (usada 50.00%, coincidències 2)

- arc sinus (usada 25.00%, coincidències 1)

- arcsin (usada 25.00%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 50.00%, coincidències 2)

- demana (usada 25.00%, coincidències 1)

- ask (usada 25.00%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 66.67%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 33.33%, coincidències 2)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 76.47%, coincidències 13)

- relació de l'aspecte (usada 11.76%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 5.88%, coincidències 1)

- proporció d'aspecte (usada 5.88%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 9)

assign assigna

- assigna (usada 100.00%, coincidències 11)

assigned assignat

- assignat (usada 75.00%, coincidències 3)

- assigned (assignat) (usada 25.00%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 5)

at a

- a (usada 71.43%, coincidències 5)

- arrova (usada 14.29%, coincidències 1)

- de (usada 14.29%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 80.00%, coincidències 4)

- mínim (usada 20.00%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 50.00%, coincidències 2)

- arc tangent (usada 25.00%, coincidències 1)

- arctg (usada 25.00%, coincidències 1)

attach adjunta

- adjunta (usada 100.00%, coincidències 13)

- adjuntar (usada 0.00%, coincidències 0)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

attached to connectat a

- connectat a (usada 90.00%, coincidències 9)

- adjuntat a (usada 10.00%, coincidències 1)

attachment adjunció

- adjunció (usada 41.67%, coincidències 5)

- adjunt (usada 33.33%, coincidències 4)

- fitxer adjunt (usada 16.67%, coincidències 2)

- adjuncions (usada 8.33%, coincidències 1)

attachments adjuncions

- adjuncions (usada 48.00%, coincidències 12)

- adjunts (usada 36.00%, coincidències 9)

- fitxers adjunts (usada 16.00%, coincidències 4)

attendees assistents

- assistents (usada 81.82%, coincidències 9)

- auxiliars (usada 18.18%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 100.00%, coincidències 15)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 34)

audio àudio

- àudio (usada 100.00%, coincidències 28)

audio call trucada d'àudio

- trucada d'àudio (usada 40.00%, coincidències 2)

- trucada de veu (usada 40.00%, coincidències 2)

- trucada amb àudio (usada 20.00%, coincidències 1)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 6)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 3)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 1)

aug ago

- ago (usada 42.86%, coincidències 3)

- ag. (usada 42.86%, coincidències 3)

- d’ag. (usada 14.29%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 84.62%, coincidències 11)

- d’agost (usada 7.69%, coincidències 1)

- d'agost (usada 7.69%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 5)

authenticate autentica

- autentica (usada 100.00%, coincidències 7)

- autenticar (usada 0.00%, coincidències 0)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 100.00%, coincidències 10)

authentication autentificació

- autentificació (usada 57.89%, coincidències 11)

- autenticació (usada 42.11%, coincidències 8)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 50.00%, coincidències 6)

- ha fallat l'autenticació (usada 41.67%, coincidències 5)

- no s'ha pogut autenticar (usada 8.33%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 80.00%, coincidències 8)

- l'autentificació ha fallat. (usada 10.00%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 10.00%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 7)

authentication required es necessita autenticació

- es necessita autenticació (usada 57.14%, coincidències 12)

- cal autenticació (usada 33.33%, coincidències 7)

- autenticació requerida (usada 4.76%, coincidències 1)

- es requereix autenticació (usada 4.76%, coincidències 1)

authentication timeout temps d'autenticació

- temps d'autenticació (usada 50.00%, coincidències 2)

- temps d'expiració de l'autenticació (usada 25.00%, coincidències 1)

- temps d'autenticació excedit (usada 25.00%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 100.00%, coincidències 68)

author(s) autors

- autors (usada 57.14%, coincidències 4)

- autor(s) (usada 42.86%, coincidències 3)

authorize autoritza

- autoritza (usada 100.00%, coincidències 5)

authors autors

- autors (usada 100.00%, coincidències 10)

auto auto

- auto (usada 51.85%, coincidències 14)

- automàtic (usada 40.74%, coincidències 11)

- autocom (usada 3.70%, coincidències 1)

- automàtica (usada 3.70%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 100.00%, coincidències 4)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 66.67%, coincidències 4)

- autoselecciona (usada 33.33%, coincidències 2)

auto spellcheck verificació ortogràfica automàtica

- verificació ortogràfica automàtica (usada 100.00%, coincidències 4)

autocomplete completa automàticament

- completa automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 25.00%, coincidències 1)

- compleció automàtica (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplenament automàtic (usada 25.00%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 66.67%, coincidències 4)

- emplenar automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 16.67%, coincidències 1)

autofilter filtre automàtic

- filtre automàtic (usada 88.89%, coincidències 8)

- filtra automàticament (usada 11.11%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 84.62%, coincidències 11)

- format automàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

- autoformatatge (usada 7.69%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 84.16%, coincidències 85)

- automàtica (usada 15.84%, coincidències 16)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic (dhcp) automàtica (dhcp)

- automàtica (dhcp) (usada 75.00%, coincidències 3)

- automàtic (dhcp) (usada 25.00%, coincidències 1)

automatic preview previsualització automàtica

- previsualització automàtica (usada 100.00%, coincidències 9)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 4)

automatically detected detectat automàticament

- detectat automàticament (usada 75.00%, coincidències 3)

- detecta automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 91.30%, coincidències 21)

- disponibles (usada 8.70%, coincidències 2)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 100.00%, coincidències 6)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 5)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 80.00%, coincidències 12)

- llengües disponibles (usada 20.00%, coincidències 3)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 6)

average mitjana

- mitjana (usada 88.89%, coincidències 16)

- mitja (usada 5.56%, coincidències 1)

- average (usada 5.56%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 6)

away absent

- absent (usada 100.00%, coincidències 6)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 13)

axis eix

- eix (usada 85.71%, coincidències 6)

- eixos (usada 14.29%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 5)

back enrere

- enrere (usada 59.42%, coincidències 41)

- anterior (usada 23.19%, coincidències 16)

- endarrere (usada 10.14%, coincidències 7)

- revers (usada 4.35%, coincidències 3)

- enrrere (usada 1.45%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 1.45%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa d'accés de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

- fons (usada 25.00%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 91.67%, coincidències 44)

- rerefons (usada 6.25%, coincidències 3)

- fons d'escriptori (usada 2.08%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 82.50%, coincidències 33)

- color del fons (usada 17.50%, coincidències 7)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 5)

backspace retrocés

- retrocés (usada 100.00%, coincidències 9)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 40.00%, coincidències 2)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 100.00%, coincidències 5)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 100.00%, coincidències 5)

balance balanç

- balanç (usada 85.71%, coincidències 6)

- balança (usada 14.29%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 5)

baltic (iso-8859-4) bàltic (iso-8859-4)

- bàltic (iso-8859-4) (usada 100.00%, coincidències 4)

baltic (windows-1257) bàltic (windows-1257)

- bàltic (windows-1257) (usada 100.00%, coincidències 5)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 5)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 4)

banner bàner

- bàner (usada 100.00%, coincidències 4)

bar barra

- barra (usada 80.00%, coincidències 4)

- bar (usada 20.00%, coincidències 1)

base base

- base (usada 95.24%, coincidències 20)

- bàsic (usada 4.76%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 100.00%, coincidències 6)

baseline línia base

- línia base (usada 80.00%, coincidències 4)

- punt de referència (usada 20.00%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 81.82%, coincidències 18)

- basic (usada 13.64%, coincidències 3)

- bàsiques (usada 4.55%, coincidències 1)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 4)

basic settings ajusts bàsics

- ajusts bàsics (usada 25.00%, coincidències 1)

- preferències bàsiques (usada 25.00%, coincidències 1)

- configuració bàsica (usada 25.00%, coincidències 1)

- ajustos bàsics (usada 25.00%, coincidències 1)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 50.00%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 50.00%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 100.00%, coincidències 8)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 6)

bcc cco

- cco (usada 85.71%, coincidències 12)

- bcc (usada 14.29%, coincidències 2)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 60.00%, coincidències 3)

- mostra informació detallada (usada 40.00%, coincidències 2)

before abans

- abans (usada 94.44%, coincidències 34)

- abans de (usada 2.78%, coincidències 1)

- anterior (usada 2.78%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 5)

- novell (usada 16.67%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 87.50%, coincidències 7)

- comença amb (usada 12.50%, coincidències 1)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 8)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 100.00%, coincidències 9)

below a sota

- a sota (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior (usada 33.33%, coincidències 3)

- baix (usada 11.11%, coincidències 1)

- sota (usada 11.11%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 10)

bengali (india) bengalí (índia)

- bengalí (índia) (usada 100.00%, coincidències 4)

best millor

- millor (usada 75.00%, coincidències 3)

- el millor (usada 25.00%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 54.55%, coincidències 6)

- millor ajustament (usada 27.27%, coincidències 3)

- ajust automàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- millor encaix (usada 9.09%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 100.00%, coincidències 18)

between entre

- entre (usada 85.71%, coincidències 6)

- between (usada 14.29%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 7)

bibliography entry entrada bibliogràfica

- entrada bibliogràfica (usada 83.33%, coincidències 5)

- entrada de bibliografia (usada 16.67%, coincidències 1)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 4)

binary binari

- binari (usada 100.00%, coincidències 13)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 75.00%, coincidències 6)

- vinculacions (usada 12.50%, coincidències 1)

- vinculant (usada 12.50%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 0.00%, coincidències 0)

bios bios

- bios (usada 100.00%, coincidències 4)

- sistema bàsic d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

birthday aniversari

- aniversari (usada 85.71%, coincidències 6)

- data de naixement (usada 14.29%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 6)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 14)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 62.50%, coincidències 5)

- velocitat de transmissió (usada 12.50%, coincidències 1)

- taxadebits (usada 12.50%, coincidències 1)

- velocitat de bits (usada 12.50%, coincidències 1)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 4)

black negre

- negre (usada 92.86%, coincidències 26)

- negres (usada 7.14%, coincidències 2)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 10)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 90.00%, coincidències 9)

- en blanc i negre (usada 10.00%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 4)

blank en blanc

- en blanc (usada 50.00%, coincidències 7)

- esborra (usada 14.29%, coincidències 2)

- buit (usada 14.29%, coincidències 2)

- buida (usada 7.14%, coincidències 1)

- blank (usada 7.14%, coincidències 1)

- negre (usada 7.14%, coincidències 1)

- blanc (usada 0.00%, coincidències 0)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blend barreja

- barreja (usada 50.00%, coincidències 3)

- transició (usada 16.67%, coincidències 1)

- degradat (usada 16.67%, coincidències 1)

- mescla (usada 16.67%, coincidències 1)

blend mode mode degradat

- mode degradat (usada 75.00%, coincidències 3)

- mode de barreja (usada 25.00%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 50.00%, coincidències 2)

- pampallugues (usada 25.00%, coincidències 1)

- parpelleja (usada 25.00%, coincidències 1)

blinking parpelleig

- parpelleig (usada 100.00%, coincidències 5)

block bloca

- bloca (usada 58.33%, coincidències 7)

- bloc (usada 41.67%, coincidències 5)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 100.00%, coincidències 6)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 100.00%, coincidències 4)

blocked blocat

- blocat (usada 55.56%, coincidències 5)

- bloquejat (usada 44.44%, coincidències 4)

blocks blocs

- blocs (usada 100.00%, coincidències 5)

blog blog

- blog (usada 87.50%, coincidències 7)

- bloc (usada 12.50%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 100.00%, coincidències 45)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 9)

blur difumina

- difumina (usada 50.00%, coincidències 3)

- difuminat (usada 33.33%, coincidències 2)

- difuminada (usada 16.67%, coincidències 1)

board size mida del tauler

- mida del tauler (usada 100.00%, coincidències 4)

bodo bodo

- bodo (usada 100.00%, coincidències 4)

body cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 7)

bold negreta

- negreta (usada 100.00%, coincidències 40)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 80.00%, coincidències 4)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 1)

bond enllaç

- enllaç (usada 92.86%, coincidències 13)

- vinculada (usada 7.14%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 100.00%, coincidències 11)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 5)

bookmark marcador

- marcador (usada 54.55%, coincidències 12)

- adreça d'interès (usada 22.73%, coincidències 5)

- punt de llibre (usada 4.55%, coincidències 1)

- marca de text (usada 4.55%, coincidències 1)

- marcadors (usada 4.55%, coincidències 1)

- preferit (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.55%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix la pàgina a les adreces d'interès

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 64.52%, coincidències 20)

- marcadors (usada 25.81%, coincidències 8)

- preferits (usada 6.45%, coincidències 2)

- favorits (usada 3.23%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 6)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 12)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boolean not not booleà

- not booleà (usada 25.00%, coincidències 1)

- no lògic (usada 25.00%, coincidències 1)

- operador booleà no (usada 25.00%, coincidències 1)

- booleà not (usada 25.00%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 86.67%, coincidències 13)

- arrancada (usada 6.67%, coincidències 1)

- botes (usada 6.67%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

boot order ordre d'arrencada

- ordre d'arrencada (usada 80.00%, coincidències 8)

- ordre d'inici (usada 20.00%, coincidències 2)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 5)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

border vora

- vora (usada 77.42%, coincidències 24)

- contorn (usada 19.35%, coincidències 6)

- només la vora (usada 3.23%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 66.67%, coincidències 6)

- color del contorn (usada 22.22%, coincidències 2)

- color del marge (usada 11.11%, coincidències 1)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 80.00%, coincidències 4)

- estil de vora (usada 20.00%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 75.00%, coincidències 3)

- amplada del contorn (usada 25.00%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 97.06%, coincidències 33)

- contorns (usada 2.94%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 100.00%, coincidències 9)

both ambdós

- ambdós (usada 87.50%, coincidències 7)

- totes dues (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 72.73%, coincidències 56)

- part inferior (usada 16.88%, coincidències 13)

- a baix (usada 3.90%, coincidències 3)

- baix (usada 2.60%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 1.30%, coincidències 1)

- capdavall (usada 1.30%, coincidències 1)

- avall (usada 1.30%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 55.56%, coincidències 5)

- a baix a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- part inferior esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 100.00%, coincidències 6)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- a baix a la dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- a baix dreta (usada 12.50%, coincidències 1)

- part inferior dreta (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 5)

bounding box capsa contenidora

- capsa contenidora (usada 50.00%, coincidències 2)

- capsa d'inclusió (usada 25.00%, coincidències 1)

- capsa delimitadora (usada 25.00%, coincidències 1)

box caixa

- caixa (usada 46.67%, coincidències 7)

- quadre (usada 26.67%, coincidències 4)

- capsa (usada 20.00%, coincidències 3)

- requadre (usada 6.67%, coincidències 1)

box drawing dibuix de caixes

- dibuix de caixes (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuix de quadres (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 25.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 55.56%, coincidències 5)

- claudàtors (usada 33.33%, coincidències 3)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 11.11%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 4)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 75.00%, coincidències 3)

- plantilles braille (usada 25.00%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 83.33%, coincidències 5)

- ramificació (usada 16.67%, coincidències 1)

- bifurcació (usada 0.00%, coincidències 0)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 5)

break salt

- salt (usada 66.67%, coincidències 6)

- salta|trenca (usada 11.11%, coincidències 1)

- divisió (usada 11.11%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 11.11%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 100.00%, coincidències 4)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 8)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 19)

bridge port port del pont

- port del pont (usada 100.00%, coincidències 4)

bright lluminós

- lluminós (usada 50.00%, coincidències 2)

- lluentor (usada 25.00%, coincidències 1)

- brillant (usada 25.00%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 90.91%, coincidències 30)

- lluminositat (usada 9.09%, coincidències 3)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 42.86%, coincidències 3)

- porta endavant (usada 28.57%, coincidències 2)

- porta al primer pla (usada 14.29%, coincidències 1)

- envia-ho al davant (usada 14.29%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 81.82%, coincidències 9)

- redifusió (usada 18.18%, coincidències 2)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 11)

browse navega

- navega (usada 91.60%, coincidències 109)

- examina (usada 4.20%, coincidències 5)

- navegació (usada 1.68%, coincidències 2)

- explora (usada 1.68%, coincidències 2)

- cerca (usada 0.84%, coincidències 1)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

browser navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 7)

brush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 7)

bsd bsd

- bsd (usada 100.00%, coincidències 4)

bubble bombolla

- bombolla (usada 100.00%, coincidències 4)

bucket contenidor

- contenidor (usada 80.00%, coincidències 4)

- galleda (usada 20.00%, coincidències 1)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 100.00%, coincidències 6)

buffers porta-retalls del gimp

- porta-retalls del gimp (usada 50.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 80.00%, coincidències 4)

- buginès (usada 20.00%, coincidències 1)

bugzilla bugzilla

- bugzilla (usada 100.00%, coincidències 6)

bugzilla url url del bugzilla

- url del bugzilla (usada 100.00%, coincidències 4)

buhid bugui

- bugui (usada 80.00%, coincidències 4)

- buhid (usada 20.00%, coincidències 1)

build muntatge

- muntatge (usada 36.36%, coincidències 4)

- construeix (usada 27.27%, coincidències 3)

- munta (usada 18.18%, coincidències 2)

- compilació (usada 9.09%, coincidències 1)

- construcció (usada 9.09%, coincidències 1)

building s'està construint

- s'està construint (usada 25.00%, coincidències 1)

- construint (usada 25.00%, coincidències 1)

- edifici (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 25.00%, coincidències 1)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 100.00%, coincidències 12)

bullet pic

- pic (usada 57.14%, coincidències 4)

- bala (usada 14.29%, coincidències 1)

- pics (usada 14.29%, coincidències 1)

- vinyeta (usada 14.29%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 50.00%, coincidències 2)

- llista de vinyetes (usada 25.00%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 25.00%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 60.00%, coincidències 3)

- llista amb vinyetes (usada 20.00%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 90.00%, coincidències 9)

- vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

bullets and numbering pics i numeració

- pics i numeració (usada 86.67%, coincidències 13)

- vinyetes i numeració (usada 13.33%, coincidències 2)

burmese birmà

- birmà (usada 100.00%, coincidències 7)

burn crema

- crema (usada 50.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 33.33%, coincidències 2)

- grava (usada 16.67%, coincidències 1)

bus bus

- bus (usada 80.00%, coincidències 4)

- autobús (usada 20.00%, coincidències 1)

business negoci

- negoci (usada 40.00%, coincidències 4)

- empresa (usada 40.00%, coincidències 4)

- negocis (usada 20.00%, coincidències 2)

business cards targetes de visita

- targetes de visita (usada 100.00%, coincidències 6)

busy ocupat

- ocupat (usada 77.78%, coincidències 7)

- ocupada (usada 22.22%, coincidències 2)

button botó

- botó (usada 100.00%, coincidències 26)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 6)

by per

- per (usada 94.74%, coincidències 18)

- de (usada 5.26%, coincidències 1)

byte byte

- byte (usada 100.00%, coincidències 9)

bytes bytes

- bytes (usada 92.59%, coincidències 25)

- octets (usada 7.41%, coincidències 2)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 4)

c5 envelope sobre c5

- sobre c5 (usada 100.00%, coincidències 4)

ca compromise ca en compromís

- ca en compromís (usada 100.00%, coincidències 9)

cable cable

- cable (usada 100.00%, coincidències 5)

cable unplugged cable desendollat

- cable desendollat (usada 84.62%, coincidències 11)

- cable desconnectat (usada 15.38%, coincidències 2)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 85.71%, coincidències 6)

- cau (usada 14.29%, coincidències 1)

cached emmagatzemat temporalment

- emmagatzemat temporalment (usada 60.00%, coincidències 3)

- en memòria cau (usada 40.00%, coincidències 2)

cairo cairo

- cairo (usada 83.33%, coincidències 5)

- el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

calculate calcula

- calcula (usada 85.71%, coincidències 6)

- càlcul (usada 14.29%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 100.00%, coincidències 6)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 6)

calendar calendari

- calendari (usada 100.00%, coincidències 29)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 4)

calibrate calibra

- calibra (usada 85.71%, coincidències 6)

- calibrar (usada 14.29%, coincidències 1)

call trucada

- trucada (usada 50.00%, coincidències 2)

- truca (usada 25.00%, coincidències 1)

- truca-li (usada 25.00%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 80.00%, coincidències 4)

- pila de trucades (usada 20.00%, coincidències 1)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 13)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 99.77%, coincidències 437)

- cancel·lada (usada 0.23%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 75.00%, coincidències 3)

- cancel·la treball (usada 25.00%, coincidències 1)

canceled cancel·lada

- cancel·lada (usada 53.85%, coincidències 7)

- cancel·lat (usada 30.77%, coincidències 4)

- s'ha cancel·lat (usada 15.38%, coincidències 2)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 55.56%, coincidències 5)

- cancel·lada (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'ha cancel·lat (usada 22.22%, coincidències 2)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

canvas llenç

- llenç (usada 88.89%, coincidències 8)

- tapís (usada 11.11%, coincidències 1)

cap style estil d'extrem

- estil d'extrem (usada 66.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 33.33%, coincidències 2)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 5)

capability capacitat

- capacitat (usada 100.00%, coincidències 4)

capacity capacitat

- capacitat (usada 100.00%, coincidències 15)

capitals majúscules

- majúscules (usada 100.00%, coincidències 4)

caps bloq maj

- bloq maj (usada 25.00%, coincidències 1)

- majúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 25.00%, coincidències 1)

- maj (usada 25.00%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 72.73%, coincidències 16)

- títol (usada 27.27%, coincidències 6)

capture captura

- captura (usada 100.00%, coincidències 8)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 4)

card targeta

- targeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- cartes (usada 16.67%, coincidències 1)

- carta (usada 16.67%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

carian cari

- cari (usada 60.00%, coincidències 3)

- caria (usada 40.00%, coincidències 2)

cartoon còmic

- còmic (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuixos animats (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 25.00%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 69.23%, coincidències 18)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 23.08%, coincidències 6)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 3.85%, coincidències 1)

- sensible a les majúscules (usada 3.85%, coincidències 1)

catalan català

- català (usada 100.00%, coincidències 14)

catalan (valencian) català (valencià)

- català (valencià) (usada 100.00%, coincidències 4)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 4)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 25)

category categoria

- categoria (usada 96.08%, coincidències 49)

- classificació (usada 1.96%, coincidències 1)

- categories (usada 1.96%, coincidències 1)

cause motiu

- motiu (usada 50.00%, coincidències 2)

- causa (usada 50.00%, coincidències 2)

caution precaució

- precaució (usada 77.78%, coincidències 7)

- compte (usada 11.11%, coincidències 1)

- atenció (usada 11.11%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 100.00%, coincidències 16)

cd cd

- cd (usada 100.00%, coincidències 8)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 4)

cd/dvd cd/dvd

- cd/dvd (usada 100.00%, coincidències 13)

cell cel·la

- cel·la (usada 100.00%, coincidències 24)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 85.71%, coincidències 6)

- rang de la cel·la (usada 14.29%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 100.00%, coincidències 8)

center centre

- centre (usada 82.26%, coincidències 51)

- centra (usada 9.68%, coincidències 6)

- centrat (usada 8.06%, coincidències 5)

center lines línies centrals

- línies centrals (usada 100.00%, coincidències 4)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 9)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 9)

centered centrat

- centrat (usada 72.00%, coincidències 18)

- centrada (usada 20.00%, coincidències 5)

- centre (usada 8.00%, coincidències 2)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 87.50%, coincidències 7)

- centímetres (usada 12.50%, coincidències 1)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 15)

certificate hold retenció del certificat

- retenció del certificat (usada 100.00%, coincidències 9)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 14)

cessation of operation cessació de l'operació

- cessació de l'operació (usada 100.00%, coincidències 9)

chain encadenament

- encadenament (usada 60.00%, coincidències 3)

- cadena (usada 40.00%, coincidències 2)

chains encadenament

- encadenament (usada 50.00%, coincidències 2)

- cadenes (usada 50.00%, coincidències 2)

cham cham

- cham (usada 80.00%, coincidències 4)

- txam (usada 20.00%, coincidències 1)

change canvia

- canvia (usada 83.72%, coincidències 36)

- canvi (usada 13.95%, coincidències 6)

- canvia-ho (usada 2.33%, coincidències 1)

change case canvia a majúscules/minúscules

- canvia a majúscules/minúscules (usada 44.44%, coincidències 4)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 22.22%, coincidències 2)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 22.22%, coincidències 2)

- canvia majúscules/minúscules (usada 11.11%, coincidències 1)

change language canvieu l'idioma

- canvieu l'idioma (usada 100.00%, coincidències 7)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 80.00%, coincidències 4)

- canvi de la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 95.24%, coincidències 20)

- canvi de la contrasenya (usada 4.76%, coincidències 1)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 71.43%, coincidències 5)

- canvia de perfil (usada 28.57%, coincidències 2)

change to canvia a

- canvia a (usada 75.00%, coincidències 3)

- canvia-ho a (usada 25.00%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 13)

channel canal

- canal (usada 94.44%, coincidències 17)

- canal hsv (usada 5.56%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 66.67%, coincidències 4)

- barrejador de canals (usada 33.33%, coincidències 2)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 100.00%, coincidències 5)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 19)

chapter capítol

- capítol (usada 92.31%, coincidències 12)

- chapter (usada 7.69%, coincidències 1)

char caràcter

- caràcter (usada 66.67%, coincidències 4)

- carac (usada 33.33%, coincidències 2)

character caràcter

- caràcter (usada 100.00%, coincidències 38)

- personatge (usada 0.00%, coincidències 0)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 100.00%, coincidències 5)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 53.85%, coincidències 7)

- codificació dels caràcters (usada 38.46%, coincidències 5)

- codificació de caràcter (usada 7.69%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 27)

character table taula de caràcters

- taula de caràcters (usada 100.00%, coincidències 5)

characters caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 7)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 80.00%, coincidències 4)

- carregant (usada 20.00%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

chart diagrama

- diagrama (usada 88.24%, coincidències 15)

- gràfic (usada 11.76%, coincidències 2)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 100.00%, coincidències 6)

charts diagrames

- diagrames (usada 100.00%, coincidències 11)

chat xat

- xat (usada 100.00%, coincidències 29)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

check comprova

- comprova (usada 46.15%, coincidències 6)

- marca (usada 30.77%, coincidències 4)

- comprovació (usada 7.69%, coincidències 1)

- revisa (usada 7.69%, coincidències 1)

- escac (usada 7.69%, coincidències 1)

- activar (usada 0.00%, coincidències 0)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 93.75%, coincidències 15)

- casella de verificació (usada 6.25%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 68.97%, coincidències 20)

- cerca actualitzacions (usada 31.03%, coincidències 9)

check menu item element de menú seleccionable

- element de menú seleccionable (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú de verificació (usada 25.00%, coincidències 1)

- element de menú de comprovació (usada 25.00%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 100.00%, coincidències 4)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 38.89%, coincidències 7)

- verifica l'ortografia (usada 27.78%, coincidències 5)

- revisa l'ortografia (usada 16.67%, coincidències 3)

- comprova'n l'ortografia (usada 5.56%, coincidències 1)

- comprovació d'ortografia (usada 5.56%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 5.56%, coincidències 1)

checked verificat

- verificat (usada 40.00%, coincidències 4)

- activada (usada 40.00%, coincidències 4)

- activat (usada 20.00%, coincidències 2)

checkerboard tauler d'escacs

- tauler d'escacs (usada 50.00%, coincidències 3)

- escaquer (usada 50.00%, coincidències 3)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 66.67%, coincidències 4)

- verificació (usada 16.67%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 16.67%, coincidències 1)

checking for updates comprovació per si hi ha actualitzacions

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 25.00%, coincidències 3)

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 25.00%, coincidències 3)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 16.67%, coincidències 2)

- buscant actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- cerca d'actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 8.33%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 80.00%, coincidències 4)

- xerokee (usada 20.00%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 75.00%, coincidències 3)

- cireres (usada 25.00%, coincidències 1)

child fill

- fill (usada 25.00%, coincidències 1)

- nen (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill/a (usada 25.00%, coincidències 1)

- filla (usada 25.00%, coincidències 1)

chinese xinès

- xinès (usada 100.00%, coincidències 9)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional (big5) xinès tradicional (big5)

- xinès tradicional (big5) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional (big5-hkscs) xinès tradicional (big5-hkscs)

- xinès tradicional (big5-hkscs) (usada 100.00%, coincidències 4)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 85.71%, coincidències 6)

- xocolata|xocolate (usada 14.29%, coincidències 1)

choose trieu

- trieu (usada 50.00%, coincidències 10)

- tria (usada 35.00%, coincidències 7)

- seleccioneu (usada 5.00%, coincidències 1)

- selecciona (usada 5.00%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 5.00%, coincidències 1)

choose a file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 40.00%, coincidències 2)

- trieu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- escolliu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

choose account trieu un compte

- trieu un compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- selecciona un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 37.50%, coincidències 3)

- trieu un fitxer (usada 37.50%, coincidències 3)

- tria fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 40.00%, coincidències 2)

- escolliu una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- tria la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

chrome crom

- crom (usada 60.00%, coincidències 3)

- cromat (usada 20.00%, coincidències 1)

- chrome (usada 20.00%, coincidències 1)

cipher criptògraf

- criptògraf (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifra (usada 25.00%, coincidències 1)

- clau (usada 25.00%, coincidències 1)

- codi (usada 25.00%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 100.00%, coincidències 27)

circular circular

- circular (usada 83.33%, coincidències 5)

- rodó (usada 16.67%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 100.00%, coincidències 4)

city ciutat

- ciutat (usada 97.06%, coincidències 66)

- població (usada 2.94%, coincidències 2)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 100.00%, coincidències 4)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 100.00%, coincidències 4)

class classe

- classe (usada 100.00%, coincidències 19)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de classe (usada 25.00%, coincidències 1)

classic clàssic

- clàssic (usada 100.00%, coincidències 5)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 9)

clean neteja

- neteja (usada 71.43%, coincidències 5)

- esborra (usada 28.57%, coincidències 2)

clean print heads neteja els capçals

- neteja els capçals (usada 50.00%, coincidències 2)

- neteja els capçals d'impressió (usada 50.00%, coincidències 2)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 100.00%, coincidències 9)

clear neteja

- neteja (usada 68.25%, coincidències 43)

- esborra (usada 15.87%, coincidències 10)

- buida (usada 12.70%, coincidències 8)

- elimina (usada 3.17%, coincidències 2)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 78.57%, coincidències 11)

- esborrar tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 57.14%, coincidències 4)

- neteja l'històric (usada 14.29%, coincidències 1)

- buida l'historial (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'historial (usada 14.29%, coincidències 1)

clear list buida la llista

- buida la llista (usada 57.14%, coincidències 4)

- neteja la llista (usada 42.86%, coincidències 3)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 50.00%, coincidències 2)

- esborra el registre (usada 25.00%, coincidències 1)

- buida el registre (usada 25.00%, coincidències 1)

clear private data esborra les dades privades

- esborra les dades privades (usada 71.43%, coincidències 5)

- neteja les dades privades (usada 14.29%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 14.29%, coincidències 1)

clear recent history neteja l'historial recent

- neteja l'historial recent (usada 100.00%, coincidències 4)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- esborra la cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 50.00%, coincidències 4)

- fes un clic (usada 37.50%, coincidències 3)

- feu clic (usada 12.50%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 6)

clip retalla

- retalla (usada 50.00%, coincidències 2)

- retallat (usada 25.00%, coincidències 1)

- clip (usada 25.00%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 100.00%, coincidències 10)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 4)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 60.00%, coincidències 3)

- en sentit horari (usada 20.00%, coincidències 1)

- horari (usada 20.00%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 100.00%, coincidències 19)

close tanca

- tanca (usada 100.00%, coincidències 198)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 60.00%, coincidències 3)

- tanca totes les finestres (usada 40.00%, coincidències 2)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 7)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 100.00%, coincidències 4)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 93.75%, coincidències 15)

- tanca pestanya (usada 6.25%, coincidències 1)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 100.00%, coincidències 11)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 88.89%, coincidències 8)

- tanca sense desar els canvis (usada 11.11%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 100.00%, coincidències 9)

cloud núvol

- núvol (usada 66.67%, coincidències 6)

- cloud (usada 33.33%, coincidències 3)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 5)

cm cm

- cm (usada 100.00%, coincidències 10)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 7)

code codi

- codi (usada 100.00%, coincidències 11)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 5)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 4)

collapse redueix

- redueix (usada 91.67%, coincidències 11)

- col·lapsa (usada 8.33%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all col·lapsa-ho tot

- col·lapsa-ho tot (usada 33.33%, coincidències 3)

- contreu-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- redueix-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- contreu-les totes (usada 11.11%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 11.11%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 80.00%, coincidències 4)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 40.00%, coincidències 2)

- intercala (usada 20.00%, coincidències 1)

- compara (usada 20.00%, coincidències 1)

- ordenar (usada 20.00%, coincidències 1)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 6)

colophon colofó

- colofó (usada 100.00%, coincidències 4)

color color

- color (usada 100.00%, coincidències 100)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 50.00%, coincidències 3)

- balanç del color (usada 16.67%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 16.67%, coincidències 1)

- equilibri de color (usada 16.67%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 5)

color effects efectes de color

- efectes de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 87.50%, coincidències 7)

- gestió dels colors (usada 12.50%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 66.67%, coincidències 4)

- mode del color (usada 33.33%, coincidències 2)

color model model de color

- model de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 4)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

color picker pipeta

- pipeta (usada 40.00%, coincidències 2)

- seleccionador de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- selector de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 20.00%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 75.00%, coincidències 3)

- color de perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 50.00%, coincidències 6)

- esquema de colors (usada 41.67%, coincidències 5)

- combinació de colors (usada 8.33%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 100.00%, coincidències 4)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 75.00%, coincidències 3)

- to-saturació (usada 25.00%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 29)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 75.00%, coincidències 3)

- espai de colors (usada 25.00%, coincidències 1)

column columna

- columna (usada 100.00%, coincidències 56)

column 1 columna 1

- columna 1 (usada 100.00%, coincidències 9)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 8)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera de la columna (usada 33.33%, coincidències 2)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- espaiat de columna (usada 25.00%, coincidències 1)

- espaiat de la columna (usada 25.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 93.75%, coincidències 15)

- amplada de columna (usada 6.25%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 100.00%, coincidències 81)

columns left columnes a l'esquerra

- columnes a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 5)

columns right columnes a la dreta

- columnes a la dreta (usada 100.00%, coincidències 4)

combine combina

- combina (usada 100.00%, coincidències 9)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 75.00%, coincidències 3)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 25.00%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 75.00%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 25.00%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 100.00%, coincidències 15)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 5)

command ordre

- ordre (usada 100.00%, coincidències 25)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 100.00%, coincidències 10)

command not implemented no s'ha implementat l'ordre

- no s'ha implementat l'ordre (usada 100.00%, coincidències 9)

command-line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 75.00%, coincidències 3)

- opcions de línia d'ordres (usada 25.00%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 100.00%, coincidències 20)

comment comentari

- comentari (usada 90.41%, coincidències 66)

- comentaris (usada 6.85%, coincidències 5)

- comenta (usada 1.37%, coincidències 1)

- comment (usada 1.37%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 68)

commit consigna

- consigna (usada 23.08%, coincidències 3)

- publica (usada 23.08%, coincidències 3)

- publicació (usada 23.08%, coincidències 3)

- comissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- publica els canvis (usada 7.69%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 7.69%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de comissió

- missatge de comissió (usada 50.00%, coincidències 2)

- missatge de publicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 25.00%, coincidències 1)

committer confirmador

- confirmador (usada 50.00%, coincidències 2)

- comitent (usada 50.00%, coincidències 2)

common comú

- comú (usada 60.00%, coincidències 3)

- normal (usada 20.00%, coincidències 1)

- comunes (usada 20.00%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de pila (usada 10.00%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 100.00%, coincidències 5)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 5)

compact compacta

- compacta (usada 50.00%, coincidències 2)

- compacte (usada 50.00%, coincidències 2)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

company empresa

- empresa (usada 86.67%, coincidències 13)

- companyia (usada 13.33%, coincidències 2)

compare compara

- compara (usada 100.00%, coincidències 21)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 9)

complete acabat

- acabat (usada 50.00%, coincidències 4)

- completat (usada 12.50%, coincidències 1)

- complet (usada 12.50%, coincidències 1)

- valida (usada 12.50%, coincidències 1)

- completa (usada 12.50%, coincidències 1)

complete! s'ha completat!

- s'ha completat! (usada 66.67%, coincidències 8)

- acabat! (usada 25.00%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 8.33%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 57.89%, coincidències 22)

- completada (usada 18.42%, coincidències 7)

- acabada (usada 10.53%, coincidències 4)

- s'ha completat (usada 5.26%, coincidències 2)

- s'ha acabat (usada 2.63%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 2.63%, coincidències 1)

- acabat (usada 2.63%, coincidències 1)

complex complex

- complex (usada 75.00%, coincidències 3)

- complexe (usada 25.00%, coincidències 1)

component component

- component (usada 85.71%, coincidències 6)

- per components (usada 14.29%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 4)

compose compon

- compon (usada 80.00%, coincidències 4)

- redacta (usada 20.00%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 53.85%, coincidències 7)

- composer (usada 23.08%, coincidències 3)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 7.69%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 7.69%, coincidències 1)

- redactor (usada 7.69%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 20.00%, coincidències 1)

- composat (usada 20.00%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 20.00%, coincidències 1)

- compon (usada 20.00%, coincidències 1)

- composite (usada 20.00%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 50.00%, coincidències 3)

- redacció (usada 50.00%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 100.00%, coincidències 6)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 12)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 7)

computer ordinador

- ordinador (usada 100.00%, coincidències 7)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 4)

condensed condensat

- condensat (usada 60.00%, coincidències 3)

- condensada (usada 40.00%, coincidències 2)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 29)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 5)

conductor director

- director (usada 60.00%, coincidències 3)

- conductor (usada 40.00%, coincidències 2)

cone con

- con (usada 100.00%, coincidències 4)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 10)

configuration configuració

- configuració (usada 98.46%, coincidències 64)

- configuracions (usada 1.54%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 100.00%, coincidències 7)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 14)

configure configura

- configura (usada 98.41%, coincidències 62)

- configurar (usada 1.59%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 100.00%, coincidències 6)

confirm confirmació

- confirmació (usada 67.65%, coincidències 46)

- confirma (usada 20.59%, coincidències 14)

- confirmeu (usada 11.76%, coincidències 8)

confirm deletion confirmeu la supressió

- confirmeu la supressió (usada 42.86%, coincidències 3)

- en confirmar la supressió (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirma la supressió (usada 28.57%, coincidències 2)

confirm new password confirmació de la nova contrasenya

- confirmació de la nova contrasenya (usada 40.00%, coincidències 2)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 20.00%, coincidències 1)

- confirma la contrasenya nova (usada 20.00%, coincidències 1)

- confirmació de la contrassenya nova (usada 20.00%, coincidències 1)

confirm passphrase confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 50.00%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya (usada 50.00%, coincidències 3)

confirm password confirmació de la contrasenya

- confirmació de la contrasenya (usada 75.00%, coincidències 42)

- confirmeu la contrasenya (usada 17.86%, coincidències 10)

- confirma la contrasenya (usada 7.14%, coincidències 4)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 14)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'ha confirmat (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmada (usada 25.00%, coincidències 2)

conflict conflicte

- conflicte (usada 100.00%, coincidències 4)

confused confós

- confós (usada 75.00%, coincidències 3)

- confús (usada 25.00%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 97.73%, coincidències 43)

- connectat (usada 2.27%, coincidències 1)

- connectar (usada 0.00%, coincidències 0)

connect automatically connecta automàticament

- connecta automàticament (usada 100.00%, coincidències 4)

connect to server connecta a un servidor

- connecta a un servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta al servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 20.00%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 100.00%, coincidències 20)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 95.00%, coincidències 38)

- connectant (usada 5.00%, coincidències 2)

connection connexió

- connexió (usada 100.00%, coincidències 25)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 100.00%, coincidències 6)

connection failed la connexió ha fallat

- la connexió ha fallat (usada 63.16%, coincidències 12)

- ha fallat la connexió (usada 31.58%, coincidències 6)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

connection refused s'ha refusat la connexió

- s'ha refusat la connexió (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha rebutjat la connexió (usada 25.00%, coincidències 1)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 50.00%, coincidències 3)

- connexió segura (usada 50.00%, coincidències 3)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 63.64%, coincidències 7)

- ajusts de la connexió (usada 27.27%, coincidències 3)

- paràmetres de connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

connection timed out expiració de temps de connexió

- expiració de temps de connexió (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 25.00%, coincidències 1)

- la connexió ha expirat (usada 25.00%, coincidències 1)

connection timed out. s'ha excedit el temps d'espera de la connexió.

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'ha superat el temps d'espera. (usada 20.00%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera. (usada 20.00%, coincidències 1)

- la connexió ha expirat. (usada 20.00%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 5)

connections connexions

- connexions (usada 100.00%, coincidències 10)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 13)

console consola

- consola (usada 100.00%, coincidències 11)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

consolidate consolida

- consolida (usada 100.00%, coincidències 5)

constraint restricció

- restricció (usada 100.00%, coincidències 6)

contact contacte

- contacte (usada 91.67%, coincidències 11)

- contacteu (usada 8.33%, coincidències 1)

contact sheet full de contacte

- full de contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- full de contactes (usada 20.00%, coincidències 1)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 42.86%, coincidències 3)

- contacte (usada 42.86%, coincidències 3)

- contacta'ns (usada 14.29%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 18)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 29)

containers contenidors

- contenidors (usada 100.00%, coincidències 10)

contains conté

- conté (usada 100.00%, coincidències 11)

content contingut

- contingut (usada 97.14%, coincidències 34)

- continguts (usada 2.86%, coincidències 1)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 87.50%, coincidències 7)

- tipus del contingut (usada 12.50%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 54.72%, coincidències 29)

- continguts (usada 43.40%, coincidències 23)

- contents (usada 1.89%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 100.00%, coincidències 13)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 6)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 4)

continue continua

- continua (usada 98.80%, coincidències 82)

- continue (usada 1.20%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 100.00%, coincidències 10)

contour contorn

- contorn (usada 75.00%, coincidències 6)

- vora (usada 25.00%, coincidències 2)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 22)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 100.00%, coincidències 4)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 57.14%, coincidències 4)

- contribuïdors (usada 42.86%, coincidències 3)

control control

- control (usada 94.12%, coincidències 16)

- tecla de control esquerre (usada 5.88%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 4)

controller controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 8)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 13)

conversation conversa

- conversa (usada 83.33%, coincidències 5)

- conversació (usada 16.67%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 94.44%, coincidències 17)

- conversió (usada 5.56%, coincidències 1)

- convertir (usada 0.00%, coincidències 0)

convert format converteix el format

- converteix el format (usada 100.00%, coincidències 4)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 4)

cookies galetes

- galetes (usada 100.00%, coincidències 15)

cooking cuina

- cuina (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està cuinant (usada 25.00%, coincidències 1)

- cuinat (usada 25.00%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 40.00%, coincidències 2)

- guapo (usada 20.00%, coincidències 1)

- original (usada 20.00%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 20.00%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'ha copiat (usada 20.00%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 100.00%, coincidències 8)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 7)

copy copia

- copia (usada 96.63%, coincidències 86)

- còpia (usada 2.25%, coincidències 2)

- copy (usada 1.12%, coincidències 1)

- copiar (usada 0.00%, coincidències 0)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 100.00%, coincidències 9)

copy and paste copia i enganxa

- copia i enganxa (usada 80.00%, coincidències 4)

- copiar i enganxar (usada 20.00%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 57.14%, coincidències 4)

- copia l'adreça de correu (usada 28.57%, coincidències 2)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

copy file copia el fitxer

- copia el fitxer (usada 100.00%, coincidències 11)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 9)

copy image location copia la ubicació de la imatge

- copia la ubicació de la imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 83.33%, coincidències 5)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 16.67%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 85.71%, coincidències 6)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

copy link location copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 40.00%, coincidències 2)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 5)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 80.00%, coincidències 4)

- camí de còpia (usada 20.00%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 87.50%, coincidències 7)

- còpia a (usada 12.50%, coincidències 1)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 70.00%, coincidències 7)

- copia-ho al porta-retalls (usada 20.00%, coincidències 2)

- com copiar al porta-retalls (usada 10.00%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 100.00%, coincidències 9)

copyright copyright

- copyright (usada 78.57%, coincidències 11)

- dret de reproducció (usada 14.29%, coincidències 2)

- drets d'autor (usada 7.14%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 75.00%, coincidències 3)

- ànima (usada 25.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 4)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 5)

cos cos

- cos (usada 85.71%, coincidències 6)

- cosinus (usada 14.29%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 7)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 9)

count compta

- compta (usada 48.65%, coincidències 18)

- nombre (usada 13.51%, coincidències 5)

- recompte (usada 10.81%, coincidències 4)

- comptatge (usada 10.81%, coincidències 4)

- count (usada 5.41%, coincidències 2)

- total (usada 2.70%, coincidències 1)

- comptador (usada 2.70%, coincidències 1)

- comptar (usada 2.70%, coincidències 1)

- compte (usada 2.70%, coincidències 1)

counter-clockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 75.00%, coincidències 3)

- en sentit antihorari (usada 25.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 86.67%, coincidències 26)

- estat (usada 10.00%, coincidències 3)

- country (usada 3.33%, coincidències 1)

covariance covariància

- covariància (usada 100.00%, coincidències 5)

cover coberta

- coberta (usada 42.86%, coincidències 3)

- portada (usada 42.86%, coincidències 3)

- cobertura (usada 14.29%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 75.00%, coincidències 3)

- coberta oberta (usada 25.00%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 100.00%, coincidències 4)

cpu cpu

- cpu (usada 85.71%, coincidències 6)

- processador (usada 14.29%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 100.00%, coincidències 4)

create crea

- crea (usada 100.00%, coincidències 62)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 87.50%, coincidències 7)

- crea el compte (usada 12.50%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 100.00%, coincidències 4)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea la carpeta (usada 50.00%, coincidències 3)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

create list crea una llista

- crea una llista (usada 87.50%, coincidències 14)

- crea llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea la llista (usada 6.25%, coincidències 1)

create new crea

- crea (usada 62.50%, coincidències 5)

- crea nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea'n un de nou (usada 12.50%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 100.00%, coincidències 4)

create partition crea una partició

- crea una partició (usada 85.71%, coincidències 6)

- creació d'una partició (usada 14.29%, coincidències 1)

create partition table crea la taula de particions

- crea la taula de particions (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea una taula de particions (usada 25.00%, coincidències 1)

create patch crea un pedaç

- crea un pedaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea pedaç (usada 25.00%, coincidències 1)

create profile crea el perfil

- crea el perfil (usada 81.25%, coincidències 26)

- perfil de maquinari (usada 12.50%, coincidències 4)

- crea un perfil (usada 6.25%, coincidències 2)

create report crea l'informe

- crea l'informe (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea un informe (usada 50.00%, coincidències 3)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 80.00%, coincidències 4)

- crear taula (usada 20.00%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea etiqueta (usada 25.00%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 94.29%, coincidències 33)

- s'han creat (usada 2.86%, coincidències 1)

- creació (usada 2.86%, coincidències 1)

creation date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 6)

creator creador

- creador (usada 100.00%, coincidències 6)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 13)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 100.00%, coincidències 5)

credits crèdits

- crèdits (usada 100.00%, coincidències 11)

criteria criteris

- criteris (usada 75.00%, coincidències 9)

- criteri (usada 25.00%, coincidències 3)

critical crític

- crític (usada 100.00%, coincidències 17)

croatian croat

- croat (usada 92.31%, coincidències 12)

- croata (usada 7.69%, coincidències 1)

crop escapça

- escapça (usada 82.61%, coincidències 19)

- escapçament (usada 8.70%, coincidències 2)

- retalla (usada 4.35%, coincidències 1)

- cropa foto (usada 4.35%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- imatge escapçada (usada 20.00%, coincidències 1)

- escapça de la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 80.00%, coincidències 4)

- creuament (usada 20.00%, coincidències 1)

cross-reference referència creuada

- referència creuada (usada 83.33%, coincidències 5)

- referència encreuada (usada 16.67%, coincidències 1)

crosshairs creus

- creus (usada 100.00%, coincidències 4)

cry plor

- plor (usada 75.00%, coincidències 3)

- plorar (usada 25.00%, coincidències 1)

css selector selector css

- selector css (usada 100.00%, coincidències 4)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 100.00%, coincidències 10)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 4)

cube cub

- cub (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 94.12%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 5.88%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 100.00%, coincidències 5)

currencies monedes

- monedes (usada 80.00%, coincidències 4)

- divises (usada 20.00%, coincidències 1)

currency moneda

- moneda (usada 90.00%, coincidències 9)

- divisa (usada 10.00%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols de monedes (usada 50.00%, coincidències 2)

current actual

- actual (usada 100.00%, coincidències 13)

- corrent (usada 0.00%, coincidències 0)

current boot arrencada actual

- arrencada actual (usada 75.00%, coincidències 3)

- inici actual (usada 25.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current format format actual

- format actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 5)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 87.50%, coincidències 7)

- contrassenya actual (usada 12.50%, coincidències 1)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current status estat actual

- estat actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 11)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 5)

cursor blinking parpelleig del cursor

- parpelleig del cursor (usada 100.00%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 14)

curved corbat

- corbat (usada 60.00%, coincidències 3)

- corba (usada 20.00%, coincidències 1)

- corb (usada 20.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 66.67%, coincidències 4)

- corbes de color (usada 33.33%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 70.59%, coincidències 60)

- personalitza (usada 15.29%, coincidències 13)

- personalitzada (usada 14.12%, coincidències 12)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 100.00%, coincidències 8)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 80.00%, coincidències 4)

- lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 100.00%, coincidències 6)

custom header capçalera personalitzada

- capçalera personalitzada (usada 75.00%, coincidències 3)

- personalitza capçalera (usada 25.00%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 75.00%, coincidències 3)

- a mida (usada 25.00%, coincidències 1)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 83.33%, coincidències 5)

- adreça personalitzada (usada 16.67%, coincidències 1)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 15)

customize personalitza

- personalitza (usada 96.55%, coincidències 28)

- personalització (usada 3.45%, coincidències 1)

customized personalitzat

- personalitzat (usada 100.00%, coincidències 5)

cut retalla

- retalla (usada 95.65%, coincidències 44)

- retallament (usada 2.17%, coincidències 1)

- talla (usada 2.17%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.00%, coincidències 0)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 17)

cycle roda

- roda (usada 75.00%, coincidències 3)

- cicle (usada 25.00%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 100.00%, coincidències 9)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic (iso-8859-5) ciríl·lic (iso-8859-5)

- ciríl·lic (iso-8859-5) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (koi8-r) ciríl·lic (koi8-r)

- ciríl·lic (koi8-r) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (windows-1251) ciríl·lic (windows-1251)

- ciríl·lic (windows-1251) (usada 100.00%, coincidències 5)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 75.00%, coincidències 3)

- ciríl·lic (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 15)

daily diàriament

- diàriament (usada 50.00%, coincidències 2)

- cada dia (usada 25.00%, coincidències 1)

- diari (usada 25.00%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 14)

dark fosc

- fosc (usada 90.00%, coincidències 9)

- negres (usada 10.00%, coincidències 1)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark violet violeta fosc

- violeta fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

darker més fosc

- més fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

dash traç

- traç (usada 55.56%, coincidències 5)

- guió (usada 22.22%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- dash (usada 11.11%, coincidències 1)

dashboard tauler de control

- tauler de control (usada 50.00%, coincidències 5)

- tauler (usada 40.00%, coincidències 4)

- consola (usada 10.00%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 60.00%, coincidències 3)

- punts (usada 20.00%, coincidències 1)

- guionets (usada 20.00%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 100.00%, coincidències 85)

data source font de dades

- font de dades (usada 92.86%, coincidències 13)

- font de les dades (usada 7.14%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 100.00%, coincidències 11)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 60.00%, coincidències 3)

- tipus de dada (usada 40.00%, coincidències 2)

database base de dades

- base de dades (usada 94.59%, coincidències 35)

- bases de dades (usada 5.41%, coincidències 2)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 50.00%, coincidències 3)

- error de base de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- fitxer de la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database functions funcions de base de dades

- funcions de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- funcions de bases de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 100.00%, coincidències 4)

date data

- data (usada 99.23%, coincidències 129)

- dia (número) (usada 0.77%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 75.00%, coincidències 6)

- dia i hora (usada 25.00%, coincidències 2)

date amp; time data i hora

- data i hora (usada 80.00%, coincidències 4)

- data amp; hora (usada 20.00%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 100.00%, coincidències 17)

date format format de data

- format de data (usada 71.43%, coincidències 5)

- format de la data (usada 28.57%, coincidències 2)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 4)

date/time data/hora

- data/hora (usada 75.00%, coincidències 6)

- data i hora (usada 12.50%, coincidències 1)

- data / hora (usada 12.50%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 5)

david david

- david (usada 100.00%, coincidències 7)

day dia

- dia (usada 95.65%, coincidències 22)

- dies (usada 4.35%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 100.00%, coincidències 23)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 88.89%, coincidències 8)

- inactiva (usada 11.11%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 92.31%, coincidències 12)

- inhabilitat (usada 7.69%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 60.00%, coincidències 15)

- depura (usada 36.00%, coincidències 9)

- depurar (usada 4.00%, coincidències 1)

debug window finestra de depuració

- finestra de depuració (usada 100.00%, coincidències 4)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 8)

debugging output sortida de depuració

- sortida de depuració (usada 100.00%, coincidències 9)

dec des

- des (usada 42.86%, coincidències 3)

- des. (usada 42.86%, coincidències 3)

- de des. (usada 14.29%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 84.62%, coincidències 11)

- de desembre (usada 15.38%, coincidències 2)

decimal decimal

- decimal (usada 100.00%, coincidències 11)

decline declina

- declina (usada 63.64%, coincidències 7)

- rebutja (usada 27.27%, coincidències 3)

- refusa (usada 9.09%, coincidències 1)

declined declinada

- declinada (usada 75.00%, coincidències 3)

- declinat (usada 25.00%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 4)

decrease redueix

- redueix (usada 62.50%, coincidències 5)

- disminueix (usada 37.50%, coincidències 3)

decrease font size redueix la mida de la lletra

- redueix la mida de la lletra (usada 40.00%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la font (usada 20.00%, coincidències 1)

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- disminueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 80.00%, coincidències 12)

- disminueix el sagnat (usada 20.00%, coincidències 3)

dedication dedicatòria

- dedicatòria (usada 100.00%, coincidències 4)

default per defecte

- per defecte (usada 83.66%, coincidències 128)

- predeterminat (usada 13.73%, coincidències 21)

- predeterminada (usada 1.96%, coincidències 3)

- valor per defecte (usada 0.65%, coincidències 1)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 80.00%, coincidències 4)

- colors predeterminats (usada 20.00%, coincidències 1)

default false per defecte false

- per defecte false (usada 75.00%, coincidències 3)

- per defecte fals (usada 25.00%, coincidències 1)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- idioma predeterminat (usada 20.00%, coincidències 2)

- idioma per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

- llengua predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

default route encaminament predeterminat

- encaminament predeterminat (usada 50.00%, coincidències 7)

- ruta per defecte (usada 42.86%, coincidències 6)

- ruta predeterminada (usada 7.14%, coincidències 1)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 90.00%, coincidències 9)

- configuració per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- estil predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

default title títol per defecte

- títol per defecte (usada 92.31%, coincidències 12)

- títol predeterminat (usada 7.69%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 87.50%, coincidències 14)

- valor predeterminat (usada 12.50%, coincidències 2)

defaults per defecte

- per defecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- valors predeterminats (usada 18.18%, coincidències 2)

- predeterminats (usada 18.18%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 100.00%, coincidències 5)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 18)

degrees graus

- graus (usada 100.00%, coincidències 18)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 100.00%, coincidències 6)

del supr

- supr (usada 87.50%, coincidències 7)

- treu (usada 12.50%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delay retard

- retard (usada 100.00%, coincidències 25)

delegated delegada

- delegada (usada 75.00%, coincidències 3)

- delegat (usada 25.00%, coincidències 1)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 89.39%, coincidències 219)

- elimina (usada 8.57%, coincidències 21)

- supr (usada 0.82%, coincidències 2)

- supressió (usada 0.41%, coincidències 1)

- esborra el fitxer (usada 0.41%, coincidències 1)

- esborra (usada 0.41%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 66.67%, coincidències 4)

- elimina el compte (usada 16.67%, coincidències 1)

- esborreu el compte (usada 16.67%, coincidències 1)

delete all elimina-ho tot

- elimina-ho tot (usada 47.83%, coincidències 11)

- suprimeix-ho tot (usada 47.83%, coincidències 11)

- suprimeix-les totes (usada 4.35%, coincidències 1)

delete all occurrences suprimeix totes les coincidències

- suprimeix totes les coincidències (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix totes les ocurrències (usada 50.00%, coincidències 2)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix cel·les (usada 42.86%, coincidències 3)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 84.62%, coincidències 11)

- suprimeix una columna (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina la columna (usada 7.69%, coincidències 1)

delete columns suprimeix columnes

- suprimeix columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimir columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

- elimina les columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimeix aquest contacte (usada 25.00%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 88.89%, coincidències 8)

- suprimeix fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 100.00%, coincidències 7)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 100.00%, coincidències 9)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 100.00%, coincidències 4)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 100.00%, coincidències 6)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 100.00%, coincidències 4)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 25.00%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 100.00%, coincidències 5)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 78.57%, coincidències 11)

- suprimeix una fila (usada 14.29%, coincidències 2)

- elimina la fila (usada 7.14%, coincidències 1)

delete rows suprimeix files

- suprimeix files (usada 50.00%, coincidències 3)

- suprimir files (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina les files (usada 16.67%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 16.67%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 50.00%, coincidències 2)

- esborreu seleccionat (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimeix els seleccionats (usada 25.00%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 83.33%, coincidències 5)

- elimina la taula (usada 16.67%, coincidències 1)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 100.00%, coincidències 5)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 55.56%, coincidències 5)

- suprimeix usuari (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix l'usuari (usada 22.22%, coincidències 2)

deleted suprimit

- suprimit (usada 90.91%, coincidències 10)

- eliminat (usada 9.09%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 100.00%, coincidències 6)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 6)

deny denega

- denega (usada 83.33%, coincidències 5)

- rebutja (usada 16.67%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 14)

depth profunditat

- profunditat (usada 100.00%, coincidències 9)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 5)

- dessaturació (usada 37.50%, coincidències 3)

descending descendent

- descendent (usada 91.43%, coincidències 32)

- ordre descendent (usada 5.71%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 2.86%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 215)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 100.00%, coincidències 6)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 40.00%, coincidències 2)

- no en seleccionis cap (usada 20.00%, coincidències 1)

- de-selecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 20.00%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 71.43%, coincidències 5)

- no seleccionis res (usada 14.29%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 5)

design disseny

- disseny (usada 80.00%, coincidències 4)

- dissenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 100.00%, coincidències 18)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 80.00%, coincidències 4)

- integració d'escriptori (usada 20.00%, coincidències 1)

dest destí

- destí (usada 80.00%, coincidències 4)

- destinació (usada 20.00%, coincidències 1)

destination destinació

- destinació (usada 86.67%, coincidències 13)

- destinació (usada 6.67%, coincidències 1)

- destí (usada 6.67%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 75.00%, coincidències 3)

- carpeta de destí (usada 25.00%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 60.00%, coincidències 3)

- desacobla (usada 20.00%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 20.00%, coincidències 1)

detach tab desenganxa la pestanya

- desenganxa la pestanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- desacobla la pestanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- separa la pestanya (usada 20.00%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 100.00%, coincidències 6)

details detalls

- detalls (usada 98.61%, coincidències 71)

- mostra els detalls (usada 1.39%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 100.00%, coincidències 4)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 6)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 80.00%, coincidències 4)

- revelador (usada 20.00%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 4)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 4)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 65)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 50.00%, coincidències 2)

- id. del dispositiu (usada 25.00%, coincidències 1)

- identificació del dispositiu (usada 25.00%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 100.00%, coincidències 5)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 83.33%, coincidències 5)

- nom de dispositiu (usada 16.67%, coincidències 1)

device selection la selecció dels dispositius

- la selecció dels dispositius (usada 38.46%, coincidències 5)

- selecció dels dispositius (usada 30.77%, coincidències 4)

- selecció de dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- selecció del dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 21)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 11)

dialog diàleg

- diàleg (usada 93.75%, coincidències 15)

- quadre de diàleg (usada 6.25%, coincidències 1)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 10)

dice daus

- daus (usada 50.00%, coincidències 2)

- trossos (usada 25.00%, coincidències 1)

- dau (usada 25.00%, coincidències 1)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 5)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 8)

diff diferències

- diferències (usada 75.00%, coincidències 9)

- diferència (usada 25.00%, coincidències 3)

difference diferència

- diferència (usada 87.50%, coincidències 21)

- resta (usada 8.33%, coincidències 2)

- diferencia (usada 4.17%, coincidències 1)

different diferent

- diferent (usada 100.00%, coincidències 5)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 100.00%, coincidències 8)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 9)

dilate dilata

- dilata (usada 100.00%, coincidències 4)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 73.33%, coincidències 11)

- mides (usada 26.67%, coincidències 4)

dingbats dibuixos

- dibuixos (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters decoratius (usada 25.00%, coincidències 1)

- dingbats (usada 25.00%, coincidències 1)

dir dir

- dir (usada 83.33%, coincidències 5)

- directori (usada 16.67%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 100.00%, coincidències 4)

direction direcció

- direcció (usada 100.00%, coincidències 27)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 5)

directory directori

- directori (usada 100.00%, coincidències 27)

- carpeta (usada 0.00%, coincidències 0)

directory comparison comparació de directoris

- comparació de directoris (usada 100.00%, coincidències 4)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de directori (usada 25.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 91.18%, coincidències 31)

- deshabilita (usada 2.94%, coincidències 1)

- inactiva (usada 2.94%, coincidències 1)

- disable (usada 2.94%, coincidències 1)

disable all desactiva'ls tots

- desactiva'ls tots (usada 50.00%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 25.00%, coincidències 1)

- inhabilita-ho tot (usada 25.00%, coincidències 1)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 47.06%, coincidències 48)

- desactivat (usada 44.12%, coincidències 45)

- desactivada (usada 2.94%, coincidències 3)

- deshabilitat (usada 1.96%, coincidències 2)

- deshabilitada (usada 0.98%, coincidències 1)

- inhabilitada (usada 0.98%, coincidències 1)

- inactivat (usada 0.98%, coincidències 1)

- disabled (usada 0.98%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 90.91%, coincidències 10)

- desc (usada 9.09%, coincidències 1)

discard descarta

- descarta (usada 84.21%, coincidències 16)

- descarta-ho (usada 5.26%, coincidències 1)

- sí descarta-la (usada 5.26%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 5.26%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 91.67%, coincidències 11)

- no desis els canvis (usada 8.33%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 93.75%, coincidències 15)

- desconnectat (usada 6.25%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 0.00%, coincidències 0)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 100.00%, coincidències 22)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 100.00%, coincidències 26)

discussion debat

- debat (usada 40.00%, coincidències 2)

- discussió (usada 40.00%, coincidències 2)

- debats (usada 20.00%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 100.00%, coincidències 18)

disk is ok el disc està bé

- el disc està bé (usada 100.00%, coincidències 4)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai del disc (usada 20.00%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 100.00%, coincidències 8)

dismiss descarta

- descarta (usada 36.36%, coincidències 4)

- ignora (usada 27.27%, coincidències 3)

- rebutja (usada 18.18%, coincidències 2)

- descarta-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- tanca (usada 9.09%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 100.00%, coincidències 4)

display visualització

- visualització (usada 35.14%, coincidències 13)

- pantalla (usada 32.43%, coincidències 12)

- mostra (usada 27.03%, coincidències 10)

- visualitza (usada 5.41%, coincidències 2)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display area àrea de visualització

- àrea de visualització (usada 100.00%, coincidències 5)

display grid visualitza la graella

- visualitza la graella (usada 57.14%, coincidències 4)

- mostra la graella (usada 42.86%, coincidències 3)

display language idioma de visualització

- idioma de visualització (usada 25.00%, coincidències 1)

- idioma de la pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

- idioma de la visualització (usada 25.00%, coincidències 1)

- idioma utilitzat (usada 25.00%, coincidències 1)

display line numbers mostra els números de línia

- mostra els números de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 61.54%, coincidències 8)

- nom que es mostrarà (usada 15.38%, coincidències 2)

- nom visible (usada 7.69%, coincidències 1)

- visualitza el nom (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom (usada 7.69%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 50.00%, coincidències 3)

- mostra les opcions (usada 33.33%, coincidències 2)

- opcions de disposició (usada 16.67%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 50.00%, coincidències 2)

- paràmetres de la pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

- mostra la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 80.00%, coincidències 4)

- dissolució (usada 20.00%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 16)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 80.00%, coincidències 4)

- distorsionat (usada 20.00%, coincidències 1)

distributed distribuït

- distribuït (usada 100.00%, coincidències 6)

distribution distribució

- distribució (usada 100.00%, coincidències 12)

dither trama

- trama (usada 75.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 25.00%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 80.00%, coincidències 4)

- divisió (usada 20.00%, coincidències 1)

divides divideix

- divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

division divisió

- divisió (usada 100.00%, coincidències 11)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 75.00%, coincidències 3)

- gibuti (usada 25.00%, coincidències 1)

dl envelope sobre dl

- sobre dl (usada 100.00%, coincidències 4)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 24)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do do

- do (usada 57.14%, coincidències 4)

- fes (usada 42.86%, coincidències 3)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 85.71%, coincidències 6)

- no fer res (usada 14.29%, coincidències 1)

dock acobla

- acobla (usada 60.00%, coincidències 3)

- acoblador (usada 40.00%, coincidències 2)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docking acoblament

- acoblament (usada 100.00%, coincidències 4)

document document

- document (usada 100.00%, coincidències 33)

document history historial de documents

- historial de documents (usada 50.00%, coincidències 2)

- historial del document (usada 50.00%, coincidències 2)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 6)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 4)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista de document (usada 25.00%, coincidències 1)

documentation documentació

- documentació (usada 93.75%, coincidències 15)

- documentació (en anglès) (usada 6.25%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 17)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 6)

does not divide no divideix

- no divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 4)

domain domini

- domini (usada 100.00%, coincidències 25)

domain address adreça del domini

- adreça del domini (usada 100.00%, coincidències 5)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 37.50%, coincidències 3)

- fes un donatiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- donatius (usada 12.50%, coincidències 1)

- donatiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- feu un donatiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- fer un donatiu (usada 12.50%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 100.00%, coincidències 43)

done! fet!

- fet! (usada 60.00%, coincidències 3)

- fet (usada 40.00%, coincidències 2)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 5)

don’t save no ho desis

- no ho desis (usada 57.14%, coincidències 4)

- no desis (usada 28.57%, coincidències 2)

- no la desis (usada 14.29%, coincidències 1)

dot punt

- punt (usada 100.00%, coincidències 5)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 4)

double doble

- doble (usada 96.15%, coincidències 25)

- quadrada (usada 3.85%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 5)

double underline subratllat doble

- subratllat doble (usada 100.00%, coincidències 6)

douglas douglas

- douglas (usada 100.00%, coincidències 10)

down avall

- avall (usada 93.10%, coincidències 27)

- baixa (usada 3.45%, coincidències 1)

- abaixa (usada 3.45%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 75.00%, coincidències 9)

- fletxa cap avall (usada 16.67%, coincidències 2)

- avall (usada 8.33%, coincidències 1)

downgrades reversions

- reversions (usada 75.00%, coincidències 3)

- desactualitzacions (usada 25.00%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 48.15%, coincidències 13)

- baixar (usada 25.93%, coincidències 7)

- baixada (usada 11.11%, coincidències 3)

- baixades (usada 7.41%, coincidències 2)

- baixa-la (usada 3.70%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 3.70%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 50.00%, coincidències 2)

- baixada fallida (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 25.00%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 35.71%, coincidències 5)

- baixar ara (usada 21.43%, coincidències 3)

- baixa-la ara (usada 14.29%, coincidències 2)

- baixar-ho ara (usada 7.14%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 7.14%, coincidències 1)

- baixeu-lo ara (usada 7.14%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 7.14%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 66.67%, coincidències 4)

- baixats (usada 16.67%, coincidències 1)

- baixada (usada 16.67%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 66.67%, coincidències 10)

- baixada (usada 20.00%, coincidències 3)

- s'està descarregant (usada 13.33%, coincidències 2)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 91.67%, coincidències 11)

- es baixen els paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 100.00%, coincidències 28)

dpi ppp

- ppp (usada 100.00%, coincidències 6)

dr. dr.

- dr. (usada 100.00%, coincidències 8)

draft esborrany

- esborrany (usada 100.00%, coincidències 12)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 100.00%, coincidències 5)

draw dibuixa

- dibuixa (usada 93.75%, coincidències 15)

- dibuix (usada 6.25%, coincidències 1)

drawable dibuixable

- dibuixable (usada 100.00%, coincidències 4)

drawing dibuix

- dibuix (usada 100.00%, coincidències 23)

drive unitat

- unitat (usada 87.50%, coincidències 7)

- unitat de disc (usada 12.50%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 7)

drivers controladors

- controladors (usada 100.00%, coincidències 4)

drop descarta

- descarta (usada 50.00%, coincidències 2)

- deixa caure (usada 25.00%, coincidències 1)

- drop (usada 25.00%, coincidències 1)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 50.00%, coincidències 4)

- ombra (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarta l'ombra (usada 12.50%, coincidències 1)

due venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 7)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 75.00%, coincidències 6)

- data límit (usada 12.50%, coincidències 1)

- venciment (usada 12.50%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 75.00%, coincidències 3)

- simulat (usada 25.00%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 83.33%, coincidències 20)

- duplicat (usada 12.50%, coincidències 3)

- duplicate (duplicat) (usada 4.17%, coincidències 1)

duplicate alias àlies duplicat

- àlies duplicat (usada 75.00%, coincidències 3)

- sobrenom duplicat (usada 25.00%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 100.00%, coincidències 4)

duration durada

- durada (usada 90.91%, coincidències 20)

- duració (usada 4.55%, coincidències 1)

- duration (usada 4.55%, coincidències 1)

dust polsim

- polsim (usada 75.00%, coincidències 6)

- pols (usada 25.00%, coincidències 2)

dutch holandès

- holandès (usada 63.64%, coincidències 7)

- neerlandès (usada 36.36%, coincidències 4)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 6)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 71.43%, coincidències 5)

- dzongka (usada 28.57%, coincidències 2)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 57.69%, coincidències 15)

- adreça de correu electrònic (usada 15.38%, coincidències 4)

- adreça electrònica (usada 11.54%, coincidències 3)

- correu (usada 11.54%, coincidències 3)

- correu-e (usada 3.85%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 93.33%, coincidències 14)

- adreça de correu electrònic (usada 6.67%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 100.00%, coincidències 4)

east est

- est (usada 100.00%, coincidències 4)

easy fàcil

- fàcil (usada 83.33%, coincidències 5)

- senzilla (usada 16.67%, coincidències 1)

edge vora

- vora (usada 77.78%, coincidències 7)

- edge (usada 11.11%, coincidències 1)

- contorn (usada 11.11%, coincidències 1)

edges vores

- vores (usada 80.00%, coincidències 4)

- cantonades (usada 20.00%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 99.52%, coincidències 207)

- edita'l (usada 0.48%, coincidències 1)

- editar (usada 0.00%, coincidències 0)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 75.00%, coincidències 3)

- edita els preferits (usada 25.00%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 100.00%, coincidències 18)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 50.00%, coincidències 2)

- edita les dades (usada 25.00%, coincidències 1)

- edita detalls (usada 25.00%, coincidències 1)

edit device edita el dispositiu

- edita el dispositiu (usada 100.00%, coincidències 8)

edit fields edita els camps

- edita els camps (usada 100.00%, coincidències 5)

edit file edita el fitxer

- edita el fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

edit hyperlink edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- edita l'hiperenllaç (usada 40.00%, coincidències 2)

edit list edita la llista

- edita la llista (usada 100.00%, coincidències 10)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 90.91%, coincidències 10)

- edita el menú (usada 9.09%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 100.00%, coincidències 4)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 83.33%, coincidències 5)

- edició de plantilles (usada 16.67%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 100.00%, coincidències 4)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 4)

editing edició

- edició (usada 42.86%, coincidències 3)

- s'està editant (usada 42.86%, coincidències 3)

- en edició (usada 14.29%, coincidències 1)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 6)

editor editor

- editor (usada 100.00%, coincidències 14)

education educació

- educació (usada 71.43%, coincidències 5)

- ensenyament (usada 28.57%, coincidències 2)

effect efecte

- efecte (usada 90.00%, coincidències 18)

- efectiu (usada 10.00%, coincidències 2)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 16)

eject expulsa

- expulsa (usada 100.00%, coincidències 6)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 10)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 5)

elevation elevació

- elevació (usada 100.00%, coincidències 5)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 23)

email correu electrònic

- correu electrònic (usada 58.93%, coincidències 33)

- adreça electrònica (usada 33.93%, coincidències 19)

- envia per correu (usada 3.57%, coincidències 2)

- adreça de correu electrònic (usada 1.79%, coincidències 1)

- envia per correu electrònic (usada 1.79%, coincidències 1)

email address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 61.11%, coincidències 22)

- adreça de correu electrònic (usada 33.33%, coincidències 12)

- correu electrònic (usada 5.56%, coincidències 2)

embarrassed avergonyit

- avergonyit (usada 80.00%, coincidències 4)

- vergonya (usada 20.00%, coincidències 1)

embedded incrustat

- incrustat (usada 66.67%, coincidències 4)

- encastat (usada 33.33%, coincidències 2)

emboss relleu

- relleu (usada 42.86%, coincidències 3)

- repujat (usada 14.29%, coincidències 1)

- esculpeix (usada 14.29%, coincidències 1)

- estampat en relleu (usada 14.29%, coincidències 1)

- ressalta (usada 14.29%, coincidències 1)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 4)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 100.00%, coincidències 8)

empty buida

- buida (usada 48.48%, coincidències 16)

- buit (usada 45.45%, coincidències 15)

- empty (usada 6.06%, coincidències 2)

empty project buida el projecte

- buida el projecte (usada 50.00%, coincidències 2)

- projecte buit (usada 50.00%, coincidències 2)

empty set conjunt buit

- conjunt buit (usada 100.00%, coincidències 4)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 91.67%, coincidències 11)

- buida paperera (usada 8.33%, coincidències 1)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 75.00%, coincidències 3)

- guió (usada 25.00%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 92.11%, coincidències 35)

- activa (usada 7.89%, coincidències 3)

enable http proxy habilita el servidor intermediari d'http

- habilita el servidor intermediari d'http (usada 76.92%, coincidències 10)

- habilita el servidor intermediari http (usada 23.08%, coincidències 3)

enable notifications habilita les notificacions

- habilita les notificacions (usada 75.00%, coincidències 3)

- habilita notificacions (usada 25.00%, coincidències 1)

enable sounds habilita el so

- habilita el so (usada 60.00%, coincidències 3)

- habilita els sons (usada 40.00%, coincidències 2)

enabled habilitat

- habilitat (usada 63.24%, coincidències 43)

- activat (usada 16.18%, coincidències 11)

- s'ha habilitat (usada 10.29%, coincidències 7)

- habilitada (usada 5.88%, coincidències 4)

- activada (usada 4.41%, coincidències 3)

enclosed alphanumerics alfanumèrics inclosos

- alfanumèrics inclosos (usada 50.00%, coincidències 2)

- alfanumèrics tancats (usada 25.00%, coincidències 1)

- alfanumèrics delimitats (usada 25.00%, coincidències 1)

encoder codificador

- codificador (usada 60.00%, coincidències 3)

- encoder (usada 40.00%, coincidències 2)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 87.50%, coincidències 14)

- codificacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està codificant (usada 6.25%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 80.56%, coincidències 29)

- xifratge (usada 11.11%, coincidències 4)

- encripta (usada 8.33%, coincidències 3)

- encriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 100.00%, coincidències 17)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 76.19%, coincidències 16)

- encriptació (usada 19.05%, coincidències 4)

- encriptatge (usada 4.76%, coincidències 1)

encryption options opcions de xifrat

- opcions de xifrat (usada 75.00%, coincidències 3)

- opcions d'encriptació (usada 25.00%, coincidències 1)

end fi

- fi (usada 52.08%, coincidències 25)

- final (usada 41.67%, coincidències 20)

- la fi (usada 2.08%, coincidències 1)

- finalitza (usada 2.08%, coincidències 1)

- final|fi (usada 2.08%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end date data final

- data final (usada 73.33%, coincidències 11)

- data d'acabament (usada 13.33%, coincidències 2)

- data de fi (usada 13.33%, coincidències 2)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 60.00%, coincidències 3)

- hora de finalització (usada 20.00%, coincidències 1)

- hora final (usada 20.00%, coincidències 1)

end value valor final

- valor final (usada 100.00%, coincidències 6)

endnote nota final

- nota final (usada 78.57%, coincidències 11)

- nota al final (usada 21.43%, coincidències 3)

endnotes notes al final

- notes al final (usada 50.00%, coincidències 3)

- notes finals (usada 33.33%, coincidències 2)

- notes final (usada 16.67%, coincidències 1)

ends with acaba en

- acaba en (usada 55.56%, coincidències 5)

- acaba amb (usada 33.33%, coincidències 3)

- finalitza en (usada 11.11%, coincidències 1)

engine motor

- motor (usada 100.00%, coincidències 4)

engineering notation notació d'enginyeria

- notació d'enginyeria (usada 100.00%, coincidències 4)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 4)

engrave gravat

- gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- gravar (usada 25.00%, coincidències 1)

- fes un gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- grava (usada 25.00%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 100.00%, coincidències 6)

enter retorn

- retorn (usada 84.21%, coincidències 16)

- introdueix (usada 5.26%, coincidències 1)

- intro (usada 5.26%, coincidències 1)

- enter (usada 5.26%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter group inclou-ho al grup

- inclou-ho al grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- entra al grup (usada 25.00%, coincidències 1)

enter new password introduïu la contrasenya nova

- introduïu la contrasenya nova (usada 60.00%, coincidències 3)

- introduïu una contrasenya nova (usada 20.00%, coincidències 1)

- introdueix una altra contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 9)

enterprise empresarial

- empresarial (usada 61.54%, coincidències 8)

- empresa (usada 23.08%, coincidències 3)

- corporativa (usada 15.38%, coincidències 2)

entries entrades

- entrades (usada 100.00%, coincidències 11)

entry entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 26)

envelope sobre

- sobre (usada 100.00%, coincidències 10)

environment entorn

- entorn (usada 100.00%, coincidències 11)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 60.00%, coincidències 3)

- epsilon (usada 40.00%, coincidències 2)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 6)

equal to igual a

- igual a (usada 75.00%, coincidències 3)

- igual que (usada 25.00%, coincidències 1)

equalize equalitza

- equalitza (usada 100.00%, coincidències 5)

equalizer equalitzador

- equalitzador (usada 100.00%, coincidències 5)

equals igual

- igual (usada 25.00%, coincidències 1)

- és igual a (usada 25.00%, coincidències 1)

- equival (usada 25.00%, coincidències 1)

- igualtat (usada 25.00%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 7)

erase esborra

- esborra (usada 100.00%, coincidències 14)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 100.00%, coincidències 5)

erode erosiona

- erosiona (usada 100.00%, coincidències 4)

errata errata

- errata (usada 88.89%, coincidències 8)

- fe d'errates (usada 11.11%, coincidències 1)

error error

- error (usada 98.97%, coincidències 192)

- errada (usada 0.52%, coincidències 1)

- s'ha produït un error (usada 0.52%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 100.00%, coincidències 5)

error console consola d'errors

- consola d'errors (usada 100.00%, coincidències 4)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 13)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- s’ha produït un error en obrir el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 14)

esc esc

- esc (usada 80.00%, coincidències 12)

- tecla d'escapada (usada 13.33%, coincidències 2)

- escapada (usada 6.67%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 10)

estonian estonià

- estonià (usada 100.00%, coincidències 14)

ethernet ethernet

- ethernet (usada 92.31%, coincidències 12)

- cable (usada 7.69%, coincidències 1)

ethiopic etiòpic

- etiòpic (usada 50.00%, coincidències 3)

- etíop (usada 50.00%, coincidències 3)

ethiopic extended etíop ampliat

- etíop ampliat (usada 75.00%, coincidències 3)

- etiòpic ampliat (usada 25.00%, coincidències 1)

ethiopic supplement suplement etíop

- suplement etíop (usada 50.00%, coincidències 2)

- etíop (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement etiòpic (usada 25.00%, coincidències 1)

europe europa

- europa (usada 100.00%, coincidències 4)

even parell

- parell (usada 80.00%, coincidències 4)

- homogeni (usada 20.00%, coincidències 1)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 66.67%, coincidències 12)

- cita (usada 27.78%, coincidències 5)

- incidència (usada 5.56%, coincidències 1)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 90.00%, coincidències 27)

- cites (usada 6.67%, coincidències 2)

- incidències (usada 3.33%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 91.67%, coincidències 11)

- every (usada 8.33%, coincidències 1)

every day cada dia

- cada dia (usada 100.00%, coincidències 5)

every weekday cada dia feiner

- cada dia feiner (usada 75.00%, coincidències 3)

- tots els dies laborables (usada 25.00%, coincidències 1)

everything tot

- tot (usada 85.71%, coincidències 6)

- tot plegat (usada 14.29%, coincidències 1)

exact exacte

- exacte (usada 75.00%, coincidències 3)

- exacta (usada 25.00%, coincidències 1)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 637)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 61)

exception excepció

- excepció (usada 54.55%, coincidències 6)

- escepció (usada 45.45%, coincidències 5)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 100.00%, coincidències 7)

exclusive exclusiu

- exclusiu (usada 100.00%, coincidències 9)

executable executable

- executable (usada 88.89%, coincidències 8)

- fitxer executable (usada 11.11%, coincidències 1)

execute executa

- executa (usada 83.33%, coincidències 10)

- execució (usada 16.67%, coincidències 2)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

existing està en vigor

- està en vigor (usada 66.67%, coincidències 4)

- existents (usada 16.67%, coincidències 1)

- existent (usada 16.67%, coincidències 1)

exit surt

- surt (usada 85.71%, coincidències 36)

- sortida (usada 7.14%, coincidències 3)

- edita (usada 4.76%, coincidències 2)

- ix (usada 2.38%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 50.00%, coincidències 2)

- surt de pantalla completa (usada 25.00%, coincidències 1)

- fi pantalla sencera (usada 25.00%, coincidències 1)

exit group surt del grup

- surt del grup (usada 50.00%, coincidències 2)

- treu-ho del grup (usada 50.00%, coincidències 2)

expand amplia

- amplia (usada 63.64%, coincidències 7)

- expandeix (usada 36.36%, coincidències 4)

- ampliar (usada 0.00%, coincidències 0)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all expandeix-ho tot

- expandeix-ho tot (usada 33.33%, coincidències 3)

- amplia-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- expandeix-les totes (usada 11.11%, coincidències 1)

- expandeix tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- expansiona-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- mostra-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 66.67%, coincidències 4)

- expandida (usada 16.67%, coincidències 1)

- ampliat (usada 16.67%, coincidències 1)

experimental experimental

- experimental (usada 100.00%, coincidències 5)

expert expert

- expert (usada 100.00%, coincidències 4)

expert mode mode expert

- mode expert (usada 100.00%, coincidències 4)

expiration date data de venciment

- data de venciment (usada 100.00%, coincidències 4)

expired ha vençut

- ha vençut (usada 40.00%, coincidències 2)

- vençuda (usada 20.00%, coincidències 1)

- expirat (usada 20.00%, coincidències 1)

- vençuts (usada 20.00%, coincidències 1)

expires venciment

- venciment (usada 62.50%, coincidències 5)

- venç (usada 25.00%, coincidències 2)

- expira (usada 12.50%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 100.00%, coincidències 12)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 6)

explorer explorador

- explorador (usada 100.00%, coincidències 5)

- navegador (usada 0.00%, coincidències 0)

exponent exponent

- exponent (usada 83.33%, coincidències 5)

- exponencial (usada 16.67%, coincidències 1)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 4)

exponential smoothing suavitzat exponencial

- suavitzat exponencial (usada 66.67%, coincidències 4)

- suavització exponencial (usada 33.33%, coincidències 2)

export exporta

- exporta (usada 100.00%, coincidències 52)

- exportar (usada 0.00%, coincidències 0)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 50.00%, coincidències 4)

- exporta com (usada 37.50%, coincidències 3)

- anomena i exporta (usada 12.50%, coincidències 1)

export settings exporta els paràmetres

- exporta els paràmetres (usada 40.00%, coincidències 2)

- exporta configuració (usada 40.00%, coincidències 2)

- configuració d'exportar (usada 20.00%, coincidències 1)

exporting exportació

- exportació (usada 60.00%, coincidències 3)

- s'està exportant (usada 20.00%, coincidències 1)

- exportant (usada 20.00%, coincidències 1)

exposure exposició

- exposició (usada 83.33%, coincidències 5)

- temps d'exposició (usada 16.67%, coincidències 1)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 14)

expunge buida

- buida (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- esborra (usada 25.00%, coincidències 1)

extended estès

- estès (usada 40.00%, coincidències 4)

- estesa (usada 30.00%, coincidències 3)

- ampliada (usada 20.00%, coincidències 2)

- ampliat (usada 10.00%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 57.14%, coincidències 4)

- partició estesa (usada 42.86%, coincidències 3)

extension extensió

- extensió (usada 100.00%, coincidències 10)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 24)

external extern

- extern (usada 85.71%, coincidències 12)

- externes (usada 7.14%, coincidències 1)

- externa (usada 7.14%, coincidències 1)

extra extra

- extra (usada 80.00%, coincidències 4)

- addicional (usada 20.00%, coincidències 1)

extra large molt gran

- molt gran (usada 80.00%, coincidències 4)

- molt grossa (usada 20.00%, coincidències 1)

extract extreu

- extreu (usada 100.00%, coincidències 9)

f-test prova f

- prova f (usada 75.00%, coincidències 3)

- test-f (usada 25.00%, coincidències 1)

f1 f1

- f1 (usada 100.00%, coincidències 15)

f10 f10

- f10 (usada 100.00%, coincidències 6)

f11 f11

- f11 (usada 100.00%, coincidències 5)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 7)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 10)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 9)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 9)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 12)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 6)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 10)

f8 f8

- f8 (usada 100.00%, coincidències 8)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 8)

face cara

- cara (usada 80.00%, coincidències 4)

- cares (usada 20.00%, coincidències 1)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 4)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 7)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 5)

fade esvaeix

- esvaeix (usada 77.78%, coincidències 7)

- esvaïment (usada 22.22%, coincidències 2)

fade in aparició

- aparició (usada 25.00%, coincidències 1)

- apareix (usada 25.00%, coincidències 1)

- obre de negre (usada 25.00%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 25.00%, coincidències 1)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 44.44%, coincidències 12)

- fallat (usada 40.74%, coincidències 11)

- error (usada 7.41%, coincidències 2)

- fallit (usada 3.70%, coincidències 1)

- erroni (usada 3.70%, coincidències 1)

failure fallada

- fallada (usada 50.00%, coincidències 2)

- error (usada 25.00%, coincidències 1)

- fracàs (usada 25.00%, coincidències 1)

fair acceptable

- acceptable (usada 68.75%, coincidències 11)

- correcta (usada 12.50%, coincidències 2)

- correcte (usada 12.50%, coincidències 2)

- fira (usada 6.25%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 92.86%, coincidències 26)

- false (usada 7.14%, coincidències 2)

family família

- família (usada 84.62%, coincidències 11)

- familia (usada 15.38%, coincidències 2)

family name cognoms

- cognoms (usada 57.14%, coincidències 4)

- cognom (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom de família (usada 14.29%, coincidències 1)

- nom de la família (usada 14.29%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 92.86%, coincidències 13)

- preguntes freqüents (usada 7.14%, coincidències 1)

- preguntes més freqüents (usada 0.00%, coincidències 0)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 4)

farsi persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 4)

fast ràpid

- ràpid (usada 66.67%, coincidències 4)

- fast (usada 16.67%, coincidències 1)

- ràpida (usada 16.67%, coincidències 1)

faster més ràpid

- més ràpid (usada 100.00%, coincidències 4)

fatal error error fatal

- error fatal (usada 100.00%, coincidències 20)

favorite preferit

- preferit (usada 75.00%, coincidències 3)

- preferides (usada 25.00%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 90.91%, coincidències 10)

- els meus preferits (usada 9.09%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 25)

fax number número de fax

- número de fax (usada 100.00%, coincidències 15)

feather difumina la vora

- difumina la vora (usada 50.00%, coincidències 2)

- pèl (usada 25.00%, coincidències 1)

- ploma (usada 25.00%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 86.67%, coincidències 13)

- destacats (usada 6.67%, coincidències 1)

- destacades (usada 6.67%, coincidències 1)

features característiques

- característiques (usada 91.67%, coincidències 11)

- funcionalitat (usada 8.33%, coincidències 1)

feb feb

- feb (usada 40.00%, coincidències 4)

- febr. (usada 40.00%, coincidències 4)

- de febr. (usada 10.00%, coincidències 1)

- febr (usada 10.00%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 86.67%, coincidències 13)

- de febrer (usada 13.33%, coincidències 2)

fedora fedora

- fedora (usada 100.00%, coincidències 26)

feedback comentaris

- comentaris (usada 73.33%, coincidències 11)

- retroacció (usada 6.67%, coincidències 1)

- opinions (en anglès) (usada 6.67%, coincidències 1)

- feedback (usada 6.67%, coincidències 1)

- suggeriments (usada 6.67%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 8)

feet peus

- peus (usada 100.00%, coincidències 4)

female dona

- dona (usada 66.67%, coincidències 6)

- femení (usada 33.33%, coincidències 3)

fetch obté

- obté (usada 50.00%, coincidències 2)

- recull (usada 25.00%, coincidències 1)

- fetch (usada 25.00%, coincidències 1)

- recollir (usada 0.00%, coincidències 0)

field camp

- camp (usada 100.00%, coincidències 16)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 90.91%, coincidències 20)

- nom dels camps (usada 9.09%, coincidències 2)

field type tipus del camp

- tipus del camp (usada 55.56%, coincidències 5)

- tipus de camp (usada 44.44%, coincidències 4)

field value valor del camp

- valor del camp (usada 100.00%, coincidències 5)

fields camps

- camps (usada 100.00%, coincidències 32)

figure figura

- figura (usada 100.00%, coincidències 4)

file fitxer

- fitxer (usada 98.51%, coincidències 132)

- arxiu (usada 0.75%, coincidències 1)

- mou (usada 0.75%, coincidències 1)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 100.00%, coincidències 7)

file already exists. el fitxer ja existeix.

- el fitxer ja existeix. (usada 75.00%, coincidències 3)

- fitxer ja existent. (usada 25.00%, coincidències 1)

file error error de fitxer

- error de fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error de fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- existeix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

- el fitxer existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- extensió dels fitxers (usada 20.00%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 80.00%, coincidències 8)

- format de fitxer (usada 20.00%, coincidències 2)

file menu menú fitxer

- menú fitxer (usada 100.00%, coincidències 8)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 87.50%, coincidències 35)

- nom de fitxer (usada 12.50%, coincidències 5)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 84.62%, coincidències 22)

- no s'ha trobat el firxer (usada 7.69%, coincidències 2)

- fitxer no trobat (usada 7.69%, coincidències 2)

file not found. fitxer no trobat.

- fitxer no trobat. (usada 87.50%, coincidències 7)

- no s'ha trobat el fitxer. (usada 12.50%, coincidències 1)

file path camí al fitxer

- camí al fitxer (usada 84.62%, coincidències 11)

- camí del fitxer (usada 15.38%, coincidències 2)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 66.67%, coincidències 6)

- selecció de fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 100.00%, coincidències 12)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 27)

file systems sistemes de fitxers

- sistemes de fitxers (usada 100.00%, coincidències 7)

file transfers transferències de fitxers

- transferències de fitxers (usada 75.00%, coincidències 3)

- transferència de fitxers (usada 25.00%, coincidències 1)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 100.00%, coincidències 30)

filename nom de fitxer

- nom de fitxer (usada 42.42%, coincidències 14)

- nom del fitxer (usada 30.30%, coincidències 10)

- nomdelfitxer (usada 24.24%, coincidències 8)

- nomfitxer (usada 3.03%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 100.00%, coincidències 32)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 13)

filesystem type tipus de sistema de fitxers

- tipus de sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 8)

filesystems sistemes de fitxers

- sistemes de fitxers (usada 100.00%, coincidències 4)

fill omple

- omple (usada 52.38%, coincidències 11)

- emplenament (usada 19.05%, coincidències 4)

- emplenat (usada 14.29%, coincidències 3)

- justificat (usada 4.76%, coincidències 1)

- omple|emplena (usada 4.76%, coincidències 1)

- emplena (usada 4.76%, coincidències 1)

fill color color de l'emplenat

- color de l'emplenat (usada 40.00%, coincidències 4)

- color d'emplenament (usada 30.00%, coincidències 3)

- color d'emplenat (usada 20.00%, coincidències 2)

- emplenat de color (usada 10.00%, coincidències 1)

fill series sèries per omplir

- sèries per omplir (usada 25.00%, coincidències 1)

- omple les sèries (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplena la sèrie (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplena les sèries (usada 25.00%, coincidències 1)

fill type tipus de farciment

- tipus de farciment (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus d'omplert (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'emplenament (usada 20.00%, coincidències 1)

filled ple

- ple (usada 60.00%, coincidències 3)

- justificat (usada 20.00%, coincidències 1)

- emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 93.06%, coincidències 67)

- filtra (usada 6.94%, coincidències 5)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 100.00%, coincidències 7)

filters filtres

- filtres (usada 100.00%, coincidències 14)

finance finances

- finances (usada 100.00%, coincidències 7)

financial financer

- financer (usada 50.00%, coincidències 2)

- finances (usada 25.00%, coincidències 1)

- financeres (usada 25.00%, coincidències 1)

find cerca

- cerca (usada 91.14%, coincidències 72)

- troba (usada 8.86%, coincidències 7)

find again torna a cercar

- torna a cercar (usada 60.00%, coincidències 3)

- torna a trobar (usada 20.00%, coincidències 1)

- cerca de nou (usada 20.00%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 100.00%, coincidències 13)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 100.00%, coincidències 6)

find in files cerca als fitxers

- cerca als fitxers (usada 83.33%, coincidències 5)

- cerca en els fitxers (usada 16.67%, coincidències 1)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 53.85%, coincidències 7)

- troba la següent (usada 23.08%, coincidències 3)

- cerca la següent (usada 15.38%, coincidències 2)

- troba el següent (usada 7.69%, coincidències 1)

find previous cerca l'anterior

- cerca l'anterior (usada 72.73%, coincidències 8)

- troba l'anterior (usada 27.27%, coincidències 3)

find text cerca text

- cerca text (usada 71.43%, coincidències 5)

- cerca el text (usada 28.57%, coincidències 2)

finger dit

- dit (usada 50.00%, coincidències 2)

- finger (usada 25.00%, coincidències 1)

- cercausuaris (usada 25.00%, coincidències 1)

fingerprint empremta

- empremta (usada 85.71%, coincidències 12)

- empremta digital (usada 7.14%, coincidències 1)

- empremta dactilar (usada 7.14%, coincidències 1)

fingerprints empremtes digitals

- empremtes digitals (usada 91.67%, coincidències 11)

- empremtes (usada 8.33%, coincidències 1)

finish finalitza

- finalitza (usada 95.00%, coincidències 57)

- acaba (usada 5.00%, coincidències 3)

finished s'ha finalitzat

- s'ha finalitzat (usada 42.86%, coincidències 3)

- acabat (usada 28.57%, coincidències 2)

- finalitzat (usada 28.57%, coincidències 2)

finishing acabats

- acabats (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

- acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

finnish finès

- finès (usada 69.23%, coincidències 9)

- finlandès (usada 30.77%, coincidències 4)

fire foc

- foc (usada 80.00%, coincidències 4)

- fire (usada 20.00%, coincidències 1)

firefox firefox

- firefox (usada 90.91%, coincidències 10)

- el firefox (usada 9.09%, coincidències 1)

firefox sync firefox sync

- firefox sync (usada 75.00%, coincidències 3)

- sincronització de firefox (usada 25.00%, coincidències 1)

firefox web browser navegador web firefox

- navegador web firefox (usada 100.00%, coincidències 4)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 6)

firewall configuration configuració del tallafoc

- configuració del tallafoc (usada 83.33%, coincidències 5)

- configureu el tallafoc (usada 16.67%, coincidències 1)

firmware microprogramari

- microprogramari (usada 100.00%, coincidències 4)

firmware missing no es troba el microprogramari

- no es troba el microprogramari (usada 84.62%, coincidències 11)

- falta el microprogramari (usada 7.69%, coincidències 1)

- manca el microprogramari (usada 7.69%, coincidències 1)

first primer

- primer (usada 72.73%, coincidències 8)

- primera (usada 18.18%, coincidències 2)

- líder (usada 9.09%, coincidències 1)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 4)

first name nom

- nom (usada 95.24%, coincidències 40)

- noms (usada 4.76%, coincidències 2)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 9)

first slide primera diapositiva

- primera diapositiva (usada 100.00%, coincidències 4)

fish peix

- peix (usada 100.00%, coincidències 4)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

fit to size ajusta a la mida

- ajusta a la mida (usada 100.00%, coincidències 5)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 83.33%, coincidències 5)

- ajusta l'amplada (usada 16.67%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 53.33%, coincidències 16)

- fixat (usada 40.00%, coincidències 12)

- amplada fixa (usada 3.33%, coincidències 1)

- corregit (usada 3.33%, coincidències 1)

fixed size mida fixa

- mida fixa (usada 83.33%, coincidències 5)

- mida fixada (usada 16.67%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 88.89%, coincidències 8)

- ample fix (usada 11.11%, coincidències 1)

flag bandera

- bandera (usada 50.00%, coincidències 2)

- senyalador (usada 25.00%, coincidències 1)

- senyala (usada 25.00%, coincidències 1)

flags indicadors

- indicadors (usada 66.67%, coincidències 10)

- senyaladors (usada 20.00%, coincidències 3)

- banderes (usada 13.33%, coincidències 2)

flash flaix

- flaix (usada 63.64%, coincidències 7)

- flash (usada 36.36%, coincidències 4)

flat pla

- pla (usada 85.71%, coincidències 12)

- bemoll (usada 7.14%, coincidències 1)

- plana (usada 7.14%, coincidències 1)

flatten aplana

- aplana (usada 75.00%, coincidències 3)

- aplanar (usada 25.00%, coincidències 1)

flip inverteix

- inverteix (usada 75.00%, coincidències 12)

- capgira (usada 18.75%, coincidències 3)

- donar la volta (usada 6.25%, coincidències 1)

flip horizontal inverteix horitzontalment

- inverteix horitzontalment (usada 40.00%, coincidències 2)

- capgira horitzontalment (usada 40.00%, coincidències 2)

- volteja horitzontalment (usada 20.00%, coincidències 1)

flip horizontally capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 60.00%, coincidències 9)

- inverteix horitzontalment (usada 33.33%, coincidències 5)

- volteja horitzontalment (usada 6.67%, coincidències 1)

flip vertical capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 50.00%, coincidències 2)

- inverteix verticalment (usada 25.00%, coincidències 1)

- volteja verticalment (usada 25.00%, coincidències 1)

flip vertically capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 53.33%, coincidències 8)

- inverteix verticalment (usada 40.00%, coincidències 6)

- volteja verticalment (usada 6.67%, coincidències 1)

float float

- float (usada 25.00%, coincidències 2)

- sura (usada 25.00%, coincidències 2)

- flotar (usada 12.50%, coincidències 1)

- selecció flotant (usada 12.50%, coincidències 1)

- punt flotant (usada 12.50%, coincidències 1)

- nombre de coma flotant (usada 12.50%, coincidències 1)

floor mínim

- mínim (usada 16.67%, coincidències 1)

- planta (usada 16.67%, coincidències 1)

- valor arrodonit per sota (usada 16.67%, coincidències 1)

- arrodmultinf (usada 16.67%, coincidències 1)

- terra (usada 16.67%, coincidències 1)

- floor (usada 16.67%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 90.91%, coincidències 10)

- disquetera (usada 9.09%, coincidències 1)

floppy device disquet

- disquet (usada 40.00%, coincidències 2)

- disquetera (usada 40.00%, coincidències 2)

- dispositiu de disquet (usada 20.00%, coincidències 1)

floppy image imatge de disquet

- imatge de disquet (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge disquet (usada 20.00%, coincidències 1)

flow flux

- flux (usada 100.00%, coincidències 5)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 100.00%, coincidències 13)

flower flor

- flor (usada 100.00%, coincidències 4)

focal length longitud focal

- longitud focal (usada 66.67%, coincidències 4)

- distància focal (usada 33.33%, coincidències 2)

focus focus

- focus (usada 100.00%, coincidències 5)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 6)

fold doblegat

- doblegat (usada 50.00%, coincidències 2)

- plega (usada 50.00%, coincidències 2)

folder carpeta

- carpeta (usada 91.67%, coincidències 22)

- folder (usada 4.17%, coincidències 1)

- la carpeta (usada 4.17%, coincidències 1)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

folder path camí de la carpeta

- camí de la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- camí cap a la carpeta (usada 25.00%, coincidències 1)

- ruta cap a la carpeta (usada 25.00%, coincidències 1)

folder properties propietats de la carpeta

- propietats de la carpeta (usada 100.00%, coincidències 4)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 7)

followup to newsgroup seguiment al grup de notícies

- seguiment al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

- segueix al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

followup-to seguiment-a

- seguiment-a (usada 66.67%, coincidències 4)

- seguiment a (usada 33.33%, coincidències 2)

font tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 92.86%, coincidències 65)

- lletra (usada 2.86%, coincidències 2)

- tipografia (usada 2.86%, coincidències 2)

- estil de lletra (usada 1.43%, coincidències 1)

font color color de la lletra

- color de la lletra (usada 50.00%, coincidències 11)

- color del tipus de lletra (usada 40.91%, coincidències 9)

- color de la lletra tipogràfica (usada 4.55%, coincidències 1)

- color de lletra (usada 4.55%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- família de tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- família de lletra tipogràfica (usada 16.67%, coincidències 1)

- família de tipografia (usada 16.67%, coincidències 1)

- tipografia (usada 16.67%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 83.33%, coincidències 5)

- nom de tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 71.43%, coincidències 15)

- mida del tipus de lletra (usada 19.05%, coincidències 4)

- mida de la tipografia (usada 9.52%, coincidències 2)

- cos de lletra (usada 0.00%, coincidències 0)

font sizes mides de lletra

- mides de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- mides del tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 2)

- mida de la lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- mides dels tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

font style estil de la lletra

- estil de la lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- estil de tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- estil del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- estil de la tipografia (usada 20.00%, coincidències 1)

- estil de tipografia (usada 20.00%, coincidències 1)

fonts tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 83.33%, coincidències 20)

- lletres (usada 4.17%, coincidències 1)

- lletres tipogràfiques (usada 4.17%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 4.17%, coincidències 1)

- tipus de lletres (usada 4.17%, coincidències 1)

food drink menjar i beguda

- menjar i beguda (usada 50.00%, coincidències 2)

- menjar i beure (usada 50.00%, coincidències 2)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 69.57%, coincidències 32)

- peu (usada 30.43%, coincidències 14)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 100.00%, coincidències 23)

- nota a peu de pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 100.00%, coincidències 7)

for per a

- per a (usada 50.00%, coincidències 3)

- durant (usada 33.33%, coincidències 2)

- per.a (usada 16.67%, coincidències 1)

for example per exemple

- per exemple (usada 100.00%, coincidències 26)

force força

- força (usada 100.00%, coincidències 14)

foreground primer pla

- primer pla (usada 100.00%, coincidències 8)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 72.22%, coincidències 13)

- color del text (usada 16.67%, coincidències 3)

- color del primer pla (usada 11.11%, coincidències 2)

forever per sempre

- per sempre (usada 90.00%, coincidències 9)

- infinitament (usada 10.00%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 100.00%, coincidències 4)

form formulari

- formulari (usada 93.48%, coincidències 43)

- de (usada 4.35%, coincidències 2)

- form (usada 2.17%, coincidències 1)

format format

- format (usada 85.50%, coincidències 112)

- formata (usada 12.98%, coincidències 17)

- formatació (usada 1.53%, coincidències 2)

- formatar (usada 0.00%, coincidències 0)

format cells formata les cel·les

- formata les cel·les (usada 100.00%, coincidències 7)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 13)

formatting formatació

- formatació (usada 88.46%, coincidències 23)

- format (usada 7.69%, coincidències 2)

- s'està formatant (usada 3.85%, coincidències 1)

formatting bar barra de formatació

- barra de formatació (usada 75.00%, coincidències 3)

- barra de format (usada 25.00%, coincidències 1)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 8)

formula fórmula

- fórmula (usada 97.37%, coincidències 37)

- formula (usada 2.63%, coincidències 1)

formulas fórmules

- fórmules (usada 100.00%, coincidències 15)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 5)

forums fòrums

- fòrums (usada 100.00%, coincidències 7)

forward endavant

- endavant (usada 78.57%, coincidències 22)

- reenvia (usada 14.29%, coincidències 4)

- següent (usada 3.57%, coincidències 1)

- avança (usada 3.57%, coincidències 1)

- desviar (usada 0.00%, coincidències 0)

forward as reenvia com a

- reenvia com a (usada 100.00%, coincidències 4)

forwarded reenviat

- reenviat (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'ha reenviat (usada 25.00%, coincidències 1)

found s'ha trobat

- s'ha trobat (usada 50.00%, coincidències 2)

- trobat (usada 25.00%, coincidències 1)

- trobats (usada 25.00%, coincidències 1)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 5)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fraction fracció

- fracció (usada 87.50%, coincidències 7)

- fraccions (usada 12.50%, coincidències 1)

fractions fraccions

- fraccions (usada 100.00%, coincidències 6)

frame marc

- marc (usada 93.10%, coincidències 54)

- fotograma (usada 5.17%, coincidències 3)

- quadre (usada 1.72%, coincidències 1)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

frame rate quadres per segon

- quadres per segon (usada 28.57%, coincidències 2)

- imatges per segon (usada 28.57%, coincidències 2)

- fotogrames per segon (usada 28.57%, coincidències 2)

- freqüència d'imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

framerate imatges per segon

- imatges per segon (usada 50.00%, coincidències 2)

- taxa de fotogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- velocitat dels fotogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

frames fotogrames

- fotogrames (usada 77.78%, coincidències 7)

- marcs (usada 22.22%, coincidències 2)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 6)

free lliure

- lliure (usada 95.45%, coincidències 21)

- gratuït (usada 4.55%, coincidències 1)

free software programari lliure

- programari lliure (usada 100.00%, coincidències 5)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 100.00%, coincidències 23)

french francès

- francès (usada 100.00%, coincidències 13)

frequency freqüència

- freqüència (usada 95.45%, coincidències 21)

- frequencia (usada 4.55%, coincidències 1)

frequency table taula de freqüències

- taula de freqüències (usada 100.00%, coincidències 4)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 100.00%, coincidències 7)

fri dv

- dv (usada 42.86%, coincidències 3)

- dv. (usada 42.86%, coincidències 3)

- div (usada 14.29%, coincidències 1)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 15)

frisian frisó

- frisó (usada 100.00%, coincidències 5)

from de

- de (usada 59.18%, coincidències 29)

- des de (usada 32.65%, coincidències 16)

- remitent (usada 8.16%, coincidències 4)

from clipboard des del porta-retalls

- des del porta-retalls (usada 75.00%, coincidències 3)

- del porta-retalls (usada 25.00%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- des del fitxer (usada 20.00%, coincidències 2)

- del fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

from theme del tema

- del tema (usada 100.00%, coincidències 5)

from top des de la part superior

- des de la part superior (usada 54.55%, coincidències 6)

- des de dalt (usada 27.27%, coincidències 3)

- del capdamunt (usada 9.09%, coincidències 1)

- des de l'inici (usada 9.09%, coincidències 1)

front frontal

- frontal (usada 28.57%, coincidències 2)

- anvers de la pàgina (usada 28.57%, coincidències 2)

- anvers (usada 28.57%, coincidències 2)

- davant (usada 14.29%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 9)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp password contrasenya ftp

- contrasenya ftp (usada 100.00%, coincidències 4)

ftp proxy servidor intermediari ftp

- servidor intermediari ftp (usada 73.68%, coincidències 14)

- servidor intermediari d'ftp (usada 26.32%, coincidències 5)

full complet

- complet (usada 50.00%, coincidències 8)

- completa (usada 25.00%, coincidències 4)

- tot (usada 6.25%, coincidències 1)

- màxima (usada 6.25%, coincidències 1)

- sencer (usada 6.25%, coincidències 1)

- final (usada 6.25%, coincidències 1)

full name nom complet

- nom complet (usada 96.00%, coincidències 48)

- nom sencer (usada 2.00%, coincidències 1)

- nom (usada 2.00%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 96.67%, coincidències 29)

- pantalla sencera (usada 3.33%, coincidències 1)

full size mida màxima

- mida màxima (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida original (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida sencera (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida completa (usada 25.00%, coincidències 1)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 94.12%, coincidències 16)

- pantalla sencera (usada 5.88%, coincidències 1)

function funció

- funció (usada 100.00%, coincidències 33)

function type tipus de funció

- tipus de funció (usada 100.00%, coincidències 4)

functions funcions

- funcions (usada 100.00%, coincidències 34)

fv vf

- vf (usada 100.00%, coincidències 10)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 9)

gallery galeria

- galeria (usada 100.00%, coincidències 16)

game partida

- partida (usada 50.00%, coincidències 2)

- joc (usada 50.00%, coincidències 2)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

games jocs

- jocs (usada 83.33%, coincidències 5)

- games (usada 16.67%, coincidències 1)

gamma gamma

- gamma (usada 90.00%, coincidències 18)

- gama (usada 10.00%, coincidències 2)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 92.59%, coincidències 25)

- porta d'enllaç (usada 7.41%, coincidències 2)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 60.00%, coincidències 3)

- difuminació gaussiana (usada 40.00%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 100.00%, coincidències 12)

gender gènere

- gènere (usada 50.00%, coincidències 2)

- sexe (usada 50.00%, coincidències 2)

general general

- general (usada 100.00%, coincidències 95)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 5)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 12)

general punctuation puntuació general

- puntuació general (usada 100.00%, coincidències 4)

generate genera

- genera (usada 100.00%, coincidències 6)

- generar (usada 0.00%, coincidències 0)

generic genèric

- genèric (usada 100.00%, coincidències 17)

genre gènere

- gènere (usada 69.23%, coincidències 9)

- temàtica (usada 30.77%, coincidències 4)

geometric geomètric

- geomètric (usada 60.00%, coincidències 3)

- geomètrica (usada 40.00%, coincidències 2)

geometric shapes formes geomètriques

- formes geomètriques (usada 75.00%, coincidències 3)

- figures geomètriques (usada 25.00%, coincidències 1)

geometry geometria

- geometria (usada 100.00%, coincidències 6)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 100.00%, coincidències 4)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 13)

georgian supplement suplement georgià

- suplement georgià (usada 75.00%, coincidències 3)

- georgià (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

german alemany

- alemany (usada 100.00%, coincidències 13)

get help obtenir ajuda

- obtenir ajuda (usada 70.00%, coincidències 7)

- obteniu ajuda (usada 20.00%, coincidències 2)

- obtingueu ajuda (usada 10.00%, coincidències 1)

get involved involucreu-vos-hi

- involucreu-vos-hi (usada 33.33%, coincidències 4)

- col·laboreu-hi (usada 33.33%, coincidències 4)

- implicar-se (usada 8.33%, coincidències 1)

- involucrar-se (usada 8.33%, coincidències 1)

- participeu (usada 8.33%, coincidències 1)

- involucreu-vos (usada 8.33%, coincidències 1)

getting help obtenir ajuda

- obtenir ajuda (usada 50.00%, coincidències 3)

- obtenció d'ajuda (usada 50.00%, coincidències 3)

getting started primers passos

- primers passos (usada 85.71%, coincidències 6)

- com començar (usada 14.29%, coincidències 1)

gib gib

- gib (usada 100.00%, coincidències 4)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 75.00%, coincidències 3)

- gibraltar estret de (usada 25.00%, coincidències 1)

gif gif

- gif (usada 100.00%, coincidències 4)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

given name nom facilitat

- nom facilitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom de pila (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom donat (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom comú (usada 20.00%, coincidències 1)

glagolitic glagolític

- glagolític (usada 100.00%, coincidències 5)

glass vidre

- vidre (usada 75.00%, coincidències 3)

- copa (usada 25.00%, coincidències 1)

global global

- global (usada 100.00%, coincidències 7)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 6)

gnome gnome

- gnome (usada 100.00%, coincidències 5)

go vés

- vés (usada 76.47%, coincidències 13)

- ves (usada 5.88%, coincidències 1)

- navega (usada 5.88%, coincidències 1)

- d'acord (usada 5.88%, coincidències 1)

- vés-hi (usada 5.88%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 64.29%, coincidències 9)

- torna (usada 14.29%, coincidències 2)

- vés endarrere (usada 7.14%, coincidències 1)

- torna enrere (usada 7.14%, coincidències 1)

- enrere (usada 7.14%, coincidències 1)

go forward vés endavant

- vés endavant (usada 100.00%, coincidències 4)

go to vés a

- vés a (usada 100.00%, coincidències 11)

go to line vés a la línia

- vés a la línia (usada 100.00%, coincidències 10)

go to page vés a la pàgina

- vés a la pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 80.00%, coincidències 4)

- mostra el dia d'avui (usada 20.00%, coincidències 1)

goal seek cerca de l'objectiu

- cerca de l'objectiu (usada 75.00%, coincidències 3)

- objectiu de cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

goals objectius

- objectius (usada 100.00%, coincidències 4)

gold or

- or (usada 55.56%, coincidències 5)

- daurat (usada 33.33%, coincidències 3)

- or|daurat (usada 11.11%, coincidències 1)

golden sections seccions dorades

- seccions dorades (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions d'or (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions primàries (usada 25.00%, coincidències 1)

- secció àuria (usada 25.00%, coincidències 1)

good bona

- bona (usada 70.83%, coincidències 17)

- bo (usada 25.00%, coincidències 6)

- correcte (usada 4.17%, coincidències 1)

good signature bona signatura

- bona signatura (usada 50.00%, coincidències 2)

- la signatura és correcta (usada 25.00%, coincidències 1)

- la signatura és bona (usada 25.00%, coincidències 1)

google google

- google (usada 100.00%, coincidències 4)

google talk google talk

- google talk (usada 100.00%, coincidències 5)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 6)

gpl gpl

- gpl (usada 100.00%, coincidències 6)

gradient degradat

- degradat (usada 100.00%, coincidències 23)

gradients degradats

- degradats (usada 100.00%, coincidències 4)

graph graf

- graf (usada 50.00%, coincidències 2)

- gràfiques (usada 25.00%, coincidències 1)

- gràfic (usada 25.00%, coincidències 1)

graphic imatge

- imatge (usada 53.85%, coincidències 7)

- gràfic (usada 46.15%, coincidències 6)

graphics gràfics

- gràfics (usada 84.21%, coincidències 16)

- imatges (usada 10.53%, coincidències 2)

- imatge (usada 5.26%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 18)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 100.00%, coincidències 26)

greater than major que

- major que (usada 63.64%, coincidències 7)

- més gran que (usada 18.18%, coincidències 2)

- és major que (usada 18.18%, coincidències 2)

greek grec

- grec (usada 90.00%, coincidències 18)

- grega (usada 10.00%, coincidències 2)

greek (iso-8859-7) grec (iso-8859-7)

- grec (iso-8859-7) (usada 100.00%, coincidències 4)

greek (windows-1253) grec (windows-1253)

- grec (windows-1253) (usada 100.00%, coincidències 5)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

green verd

- verd (usada 100.00%, coincidències 43)

grey gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 4)

grid graella

- graella (usada 94.23%, coincidències 49)

- quadrícula (usada 5.77%, coincidències 3)

grid lines línies de la graella

- línies de la graella (usada 50.00%, coincidències 2)

- línies de quadrícula (usada 25.00%, coincidències 1)

- línies de graella (usada 25.00%, coincidències 1)

grid view vista de graella

- vista de graella (usada 50.00%, coincidències 2)

- mode graella (usada 25.00%, coincidències 1)

- graella (usada 25.00%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 7)

group grup

- grup (usada 66.67%, coincidències 40)

- agrupa (usada 31.67%, coincidències 19)

- group (usada 1.67%, coincidències 1)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 72.73%, coincidències 8)

- agrupa segons (usada 9.09%, coincidències 1)

- agrupat per (usada 9.09%, coincidències 1)

- group by (usada 9.09%, coincidències 1)

group header capçalera de grup

- capçalera de grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- capçalera del grup (usada 25.00%, coincidències 1)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 96.15%, coincidències 25)

- nom de grup (usada 3.85%, coincidències 1)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 86.67%, coincidències 13)

- contrasenya del grup (usada 13.33%, coincidències 2)

grouped by agrupat per

- agrupat per (usada 84.62%, coincidències 11)

- agrupats per (usada 15.38%, coincidències 2)

grouping agrupació

- agrupació (usada 61.54%, coincidències 8)

- agrupament (usada 30.77%, coincidències 4)

- s'està agrupant (usada 7.69%, coincidències 1)

groups grups

- grups (usada 100.00%, coincidències 24)

groupwise groupwise

- groupwise (usada 100.00%, coincidències 5)

growth creixement

- creixement (usada 80.00%, coincidències 4)

- geomètrica (usada 20.00%, coincidències 1)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 5)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 4)

guess estima

- estima (usada 50.00%, coincidències 2)

- suposició (usada 25.00%, coincidències 1)

- valor estimat (usada 25.00%, coincidències 1)

guide guia

- guia (usada 100.00%, coincidències 5)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 7)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 12)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 6)

hairpin mode mode hairpin

- mode hairpin (usada 75.00%, coincidències 3)

- mode de hairpin (usada 25.00%, coincidències 1)

half mitjana

- mitjana (usada 50.00%, coincidències 2)

- mig (usada 25.00%, coincidències 1)

- blanca (usada 25.00%, coincidències 1)

hand

- mà (usada 100.00%, coincidències 4)

- maneta (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 8)

hangul compatibility jamo jamo amb compatibilitat hangul

- jamo amb compatibilitat hangul (usada 75.00%, coincidències 3)

- jamo de compatibilitat hangul (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 100.00%, coincidències 4)

hangul jamo extended-a hangul jamo ampliat-a

- hangul jamo ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo extended-b hangul jamo ampliat-b

- hangul jamo ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - b (usada 25.00%, coincidències 1)

hanunoo hanunoo

- hanunoo (usada 100.00%, coincidències 5)

hard difícil

- difícil (usada 50.00%, coincidències 3)

- dur (usada 33.33%, coincidències 2)

- fort (usada 16.67%, coincidències 1)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 100.00%, coincidències 19)

hard drive disc dur

- disc dur (usada 100.00%, coincidències 5)

hard light llum forta

- llum forta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llum dura (usada 25.00%, coincidències 1)

hardware maquinari

- maquinari (usada 100.00%, coincidències 17)

hardware acceleration acceleració de maquinari

- acceleració de maquinari (usada 75.00%, coincidències 3)

- acceleració per maquinari (usada 25.00%, coincidències 1)

hardware address adreça de maquinari

- adreça de maquinari (usada 50.00%, coincidències 8)

- adreça del maquinari (usada 37.50%, coincidències 6)

- adreça física (usada 12.50%, coincidències 2)

haskell haskell

- haskell (usada 100.00%, coincidències 4)

hatching ombreig

- ombreig (usada 100.00%, coincidències 4)

head cap

- cap (usada 50.00%, coincidències 2)

- capçal (usada 25.00%, coincidències 1)

- davant per (usada 25.00%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 100.00%, coincidències 39)

header and footer capçalera i peu de pàgina

- capçalera i peu de pàgina (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera i peu (usada 33.33%, coincidències 2)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 100.00%, coincidències 8)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 90.00%, coincidències 18)

- capçalera (usada 5.00%, coincidències 1)

- rumb (usada 5.00%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 76.92%, coincidències 10)

- capçalera 1 (usada 15.38%, coincidències 2)

- capçalera1 (usada 7.69%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 75.00%, coincidències 9)

- capçalera 2 (usada 16.67%, coincidències 2)

- capçalera2 (usada 8.33%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 66.67%, coincidències 6)

- capçalera 3 (usada 22.22%, coincidències 2)

- capçalera3 (usada 11.11%, coincidències 1)

heading 4 encapçalament 4

- encapçalament 4 (usada 62.50%, coincidències 5)

- capçalera 4 (usada 25.00%, coincidències 2)

- capçalera4 (usada 12.50%, coincidències 1)

heading 5 encapçalament 5

- encapçalament 5 (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera5 (usada 16.67%, coincidències 1)

- capçalera 5 (usada 16.67%, coincidències 1)

heading 6 encapçalament 6

- encapçalament 6 (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera6 (usada 16.67%, coincidències 1)

- capçalera 6 (usada 16.67%, coincidències 1)

headings encapçalaments

- encapçalaments (usada 57.14%, coincidències 4)

- capçaleres (usada 42.86%, coincidències 3)

headline titular

- titular (usada 40.00%, coincidències 2)

- portada (usada 20.00%, coincidències 1)

- crea un titular (usada 20.00%, coincidències 1)

- capçalera (usada 20.00%, coincidències 1)

headphones auriculars

- auriculars (usada 100.00%, coincidències 4)

headset auricular

- auricular (usada 75.00%, coincidències 3)

- microauricular (usada 25.00%, coincidències 1)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 6)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 100.00%, coincidències 17)

hebrew (windows-1255) hebreu (windows-1255)

- hebreu (windows-1255) (usada 100.00%, coincidències 5)

height alçada

- alçada (usada 96.91%, coincidències 94)

- alçària (usada 1.03%, coincidències 1)

- alt (usada 1.03%, coincidències 1)

- a (usada 1.03%, coincidències 1)

held suspès

- suspès (usada 40.00%, coincidències 2)

- agafat (usada 20.00%, coincidències 1)

- retingut (usada 20.00%, coincidències 1)

- retinguda (usada 20.00%, coincidències 1)

hello hola

- hola (usada 100.00%, coincidències 8)

hello world! hola món!

- hola món! (usada 100.00%, coincidències 4)

help ajuda

- ajuda (usada 100.00%, coincidències 103)

help menu menú ajuda

- menú ajuda (usada 75.00%, coincidències 3)

- menú d'ajuda (usada 25.00%, coincidències 1)

help text text d'ajuda

- text d'ajuda (usada 100.00%, coincidències 4)

help! ajuda!

- ajuda! (usada 91.67%, coincidències 11)

- bona nit malparits! (usada 8.33%, coincidències 1)

hex hexadecimal

- hexadecimal (usada 50.00%, coincidències 4)

- hex (usada 37.50%, coincidències 3)

- hexa (usada 12.50%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 100.00%, coincidències 4)

hexagon hexàgon

- hexàgon (usada 100.00%, coincidències 4)

hidden ocult

- ocult (usada 62.50%, coincidències 10)

- amagat (usada 25.00%, coincidències 4)

- oculta (usada 6.25%, coincidències 1)

- amaga (usada 6.25%, coincidències 1)

hidden text text amagat

- text amagat (usada 90.00%, coincidències 9)

- text ocult (usada 10.00%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 86.27%, coincidències 44)

- oculta (usada 9.80%, coincidències 5)

- amagar (usada 1.96%, coincidències 1)

- amaga't (usada 1.96%, coincidències 1)

hide all oculta'ls tots

- oculta'ls tots (usada 53.85%, coincidències 7)

- amaga-ho tot (usada 38.46%, coincidències 5)

- amaga'ls tots (usada 7.69%, coincidències 1)

hide columns amaga les columnes

- amaga les columnes (usada 80.00%, coincidències 4)

- ocultar columnes (usada 20.00%, coincidències 1)

hide details amaga els detalls

- amaga els detalls (usada 83.33%, coincidències 5)

- oculta els detalls (usada 16.67%, coincidències 1)

hide others amaga els altres

- amaga els altres (usada 33.33%, coincidències 2)

- amaga altres (usada 33.33%, coincidències 2)

- amaga la resta (usada 16.67%, coincidències 1)

- oculta els altres (usada 16.67%, coincidències 1)

high alta

- alta (usada 66.67%, coincidències 20)

- alt (usada 30.00%, coincidències 9)

- altura (usada 3.33%, coincidències 1)

high contrast alt contrast

- alt contrast (usada 66.67%, coincidències 4)

- contrast alt (usada 33.33%, coincidències 2)

highest màxima

- màxima (usada 37.50%, coincidències 3)

- el més alt (usada 25.00%, coincidències 2)

- més alta (usada 25.00%, coincidències 2)

- la més alta (usada 12.50%, coincidències 1)

highlight realçat

- realçat (usada 44.44%, coincidències 4)

- ressaltat (usada 33.33%, coincidències 3)

- ressalta (usada 22.22%, coincidències 2)

highlight color color de realçament

- color de realçament (usada 50.00%, coincidències 5)

- color del ressaltat (usada 20.00%, coincidències 2)

- realçament del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- color de ressaltament (usada 10.00%, coincidències 1)

- color de ressaltat (usada 10.00%, coincidències 1)

highlight current line ressalta la línia actual

- ressalta la línia actual (usada 100.00%, coincidències 5)

highlighting realçament

- realçament (usada 70.00%, coincidències 7)

- ressaltat (usada 20.00%, coincidències 2)

- realçat (usada 10.00%, coincidències 1)

highlights ressaltats

- ressaltats (usada 50.00%, coincidències 4)

- realçats (usada 25.00%, coincidències 2)

- clars intensos (usada 12.50%, coincidències 1)

- destacats (usada 12.50%, coincidències 1)

hindi hindi

- hindi (usada 100.00%, coincidències 12)

hint pista

- pista (usada 42.86%, coincidències 3)

- suggeriment (usada 28.57%, coincidències 2)

- consell (usada 28.57%, coincidències 2)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 6)

histogram histograma

- histograma (usada 100.00%, coincidències 4)

history historial

- historial (usada 63.89%, coincidències 23)

- històric (usada 25.00%, coincidències 9)

- història (usada 11.11%, coincidències 4)

hold mantén

- mantén (usada 42.86%, coincidències 3)

- retèn (usada 28.57%, coincidències 2)

- aguanta (usada 14.29%, coincidències 1)

- en espera (usada 14.29%, coincidències 1)

holiday festes

- festes (usada 40.00%, coincidències 2)

- festivitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- vacances (usada 20.00%, coincidències 1)

- festa (usada 20.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 83.78%, coincidències 31)

- particular (usada 8.11%, coincidències 3)

- casa (usada 2.70%, coincidències 1)

- inici|centre (usada 2.70%, coincidències 1)

- pàgina d'inici (usada 2.70%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home address adreça de casa

- adreça de casa (usada 75.00%, coincidències 3)

- adreça particular (usada 25.00%, coincidències 1)

home directory directori de l'usuari

- directori de l'usuari (usada 60.87%, coincidències 14)

- directori d'inici (usada 34.78%, coincidències 8)

- directori home (usada 4.35%, coincidències 1)

home page pàgina personal

- pàgina personal (usada 42.86%, coincidències 3)

- pàgina inicial (usada 42.86%, coincidències 3)

- pàgina d'inici (usada 14.29%, coincidències 1)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 66.67%, coincidències 6)

- telèfon de casa (usada 11.11%, coincidències 1)

- telèfon fix (usada 11.11%, coincidències 1)

- pàgina personal (usada 11.11%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 64.29%, coincidències 9)

- pàgina inicial (usada 14.29%, coincidències 2)

- inici (usada 7.14%, coincidències 1)

- lloc web (usada 7.14%, coincidències 1)

- pàgina web (usada 7.14%, coincidències 1)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 100.00%, coincidències 46)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 10)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 9)

horizontal scroll bar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 6)

horizontal scrollbar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 4)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 72.73%, coincidències 8)

- horitzontal (usada 27.27%, coincidències 3)

host amfitrió

- amfitrió (usada 51.43%, coincidències 18)

- ordinador central (usada 28.57%, coincidències 10)

- ordinador (usada 11.43%, coincidències 4)

- servidor (usada 8.57%, coincidències 3)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 48.00%, coincidències 24)

- nom d'amfitrió (usada 28.00%, coincidències 14)

- nom de l'ordinador (usada 14.00%, coincidències 7)

- nom del servidor (usada 8.00%, coincidències 4)

- nom de l'ordinador central (usada 2.00%, coincidències 1)

hostname nom d'amfitrió

- nom d'amfitrió (usada 40.98%, coincidències 25)

- nom de l'amfitrió (usada 27.87%, coincidències 17)

- nom de l'ordinador (usada 18.03%, coincidències 11)

- nom de màquina (usada 4.92%, coincidències 3)

- nom de l'ordinador central (usada 3.28%, coincidències 2)

- nomamfitrió (usada 1.64%, coincidències 1)

- nom de la màquina (usada 1.64%, coincidències 1)

- ordinador (usada 1.64%, coincidències 1)

hot càlid

- càlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- calent (usada 25.00%, coincidències 1)

hour hora

- hora (usada 91.67%, coincidències 11)

- hores (usada 8.33%, coincidències 1)

hours hores

- hores (usada 100.00%, coincidències 25)

hsv hsv

- hsv (usada 100.00%, coincidències 4)

html html

- html (usada 100.00%, coincidències 13)

html document document html

- document html (usada 100.00%, coincidències 11)

html source font html

- font html (usada 50.00%, coincidències 3)

- codi font html (usada 33.33%, coincidències 2)

- codi html (usada 16.67%, coincidències 1)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 7)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari http

- servidor intermediari http (usada 50.00%, coincidències 11)

- servidor intermediari d'http (usada 45.45%, coincidències 10)

- proxy de l'http (usada 4.55%, coincidències 1)

http proxy password contrasenya del servidor intermediari http

- contrasenya del servidor intermediari http (usada 50.00%, coincidències 2)

- contrasenya del servidor intermediari per a l'http (usada 25.00%, coincidències 1)

- contrasenya del proxy de l'http (usada 25.00%, coincidències 1)

https proxy servidor intermediari https

- servidor intermediari https (usada 68.42%, coincidències 13)

- servidor intermediari d'https (usada 26.32%, coincidències 5)

- servidor intermediari d'http (usada 5.26%, coincidències 1)

hue to

- to (usada 77.78%, coincidències 14)

- matís (usada 16.67%, coincidències 3)

- to de color (usada 5.56%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 50.00%, coincidències 3)

- molt gran (usada 16.67%, coincidències 1)

- immensa (usada 16.67%, coincidències 1)

- immens (usada 16.67%, coincidències 1)

human humà

- humà (usada 100.00%, coincidències 4)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 100.00%, coincidències 15)

hyperbolic cosine cosinus hiperbòlic

- cosinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperbolic sine sinus hiperbòlic

- sinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperbolic tangent tangent hiperbòlica

- tangent hiperbòlica (usada 100.00%, coincidències 4)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 74.19%, coincidències 23)

- hiperenllaç (usada 25.81%, coincidències 8)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 100.00%, coincidències 23)

i ii iii i ii iii

- i ii iii (usada 100.00%, coincidències 8)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 11)

icon icona

- icona (usada 100.00%, coincidències 16)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 7)

icon set conjunt d'icones

- conjunt d'icones (usada 50.00%, coincidències 2)

- definiu icona (usada 25.00%, coincidències 1)

- joc d'icones (usada 25.00%, coincidències 1)

icon size mida de la icona

- mida de la icona (usada 83.33%, coincidències 5)

- mida d'icona (usada 16.67%, coincidències 1)

icon view vista d'icones

- vista d'icones (usada 25.00%, coincidències 1)

- vista d'icona (usada 25.00%, coincidències 1)

- visualització d'icones (usada 25.00%, coincidències 1)

- mostra les icones (usada 25.00%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 5)

id id

- id (usada 63.04%, coincidències 29)

- id. (usada 19.57%, coincidències 9)

- identificador (usada 17.39%, coincidències 8)

idea idea

- idea (usada 100.00%, coincidències 4)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 23)

identity identitat

- identitat (usada 100.00%, coincidències 34)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

ideographic description characters caràcters de descripció basats en ideogrames

- caràcters de descripció basats en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció basat en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció ideogràfica (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció d'ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

idle inactiu

- inactiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- ociós (usada 25.00%, coincidències 2)

- inactiva (usada 25.00%, coincidències 2)

if si

- si (usada 100.00%, coincidències 6)

ignore ignora

- ignora (usada 96.88%, coincidències 31)

- ignora-ho (usada 3.12%, coincidències 1)

ignore all ignora-ho tot

- ignora-ho tot (usada 53.33%, coincidències 8)

- ignora-les totes (usada 40.00%, coincidències 6)

- ignora'ls tots (usada 6.67%, coincidències 1)

ignore subthread ignora la subconversa

- ignora la subconversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora'n el subfil (usada 25.00%, coincidències 1)

ignore thread ignora la conversa

- ignora la conversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora el fil (usada 25.00%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 11)

image imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 106)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 100.00%, coincidències 7)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 85.71%, coincidències 6)

- fitxers d'imatges (usada 14.29%, coincidències 1)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- format de les imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- mapa d'imatges (usada 14.29%, coincidències 1)

- mapa de la imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

- imatge sensible (usada 0.00%, coincidències 0)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 8)

image quality qualitat de la imatge

- qualitat de la imatge (usada 50.00%, coincidències 3)

- qualitat d'imatge (usada 50.00%, coincidències 3)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 6)

image viewer visualitzador d'imatges

- visualitzador d'imatges (usada 75.00%, coincidències 3)

- visualització d'imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 39)

imap imap

- imap (usada 100.00%, coincidències 6)

imei imei

- imei (usada 100.00%, coincidències 14)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 4)

imperial aramaic arameu imperial

- arameu imperial (usada 100.00%, coincidències 4)

import importa

- importa (usada 94.74%, coincidències 54)

- importar (usada 3.51%, coincidències 2)

- subscriu-me (usada 1.75%, coincidències 1)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

import from importa des de

- importa des de (usada 80.00%, coincidències 4)

- importa de (usada 20.00%, coincidències 1)

import settings paràmetres d'importació

- paràmetres d'importació (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa els paràmetres (usada 25.00%, coincidències 1)

important important

- important (usada 100.00%, coincidències 18)

importing s'està important

- s'està important (usada 87.50%, coincidències 7)

- importació (usada 12.50%, coincidències 1)

in en

- en (usada 25.00%, coincidències 6)

- a (usada 20.83%, coincidències 5)

- dins (usada 16.67%, coincidències 4)

- cap endins (usada 8.33%, coincidències 2)

- in (usada 8.33%, coincidències 2)

- bústia d'entrada (usada 4.17%, coincidències 1)

- entrada (usada 4.17%, coincidències 1)

- pertany (usada 4.17%, coincidències 1)

- a|en (usada 4.17%, coincidències 1)

- polzades (usada 4.17%, coincidències 1)

in progress en progrés

- en progrés (usada 55.00%, coincidències 11)

- en curs (usada 35.00%, coincidències 7)

- progressant (usada 10.00%, coincidències 2)

inaccessible no s'hi pot accedir

- no s'hi pot accedir (usada 75.00%, coincidències 3)

- inaccessible (usada 25.00%, coincidències 1)

inactive inactiu

- inactiu (usada 95.45%, coincidències 21)

- inactiva (usada 4.55%, coincidències 1)

inbound entrant

- entrant (usada 66.67%, coincidències 4)

- trànsit d'entrada (usada 33.33%, coincidències 2)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 66.67%, coincidències 4)

- bústia d'entrada (usada 33.33%, coincidències 2)

inch polzada

- polzada (usada 80.00%, coincidències 12)

- polzades (usada 13.33%, coincidències 2)

- in (usada 6.67%, coincidències 1)

inches polzades

- polzades (usada 100.00%, coincidències 5)

include inclou

- inclou (usada 55.56%, coincidències 5)

- incloure (usada 33.33%, coincidències 3)

- include (usada 11.11%, coincidències 1)

incoming entrada

- entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- entrant (usada 25.00%, coincidències 1)

incomplete incomplet

- incomplet (usada 50.00%, coincidències 2)

- incomplete (incomplet) (usada 25.00%, coincidències 1)

- incomplets (usada 25.00%, coincidències 1)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 70.00%, coincidències 7)

- la contrasenya no és correcta (usada 30.00%, coincidències 3)

increase incrementa

- incrementa (usada 44.44%, coincidències 4)

- augmenta (usada 44.44%, coincidències 4)

- increment (usada 11.11%, coincidències 1)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 60.00%, coincidències 3)

- augmenta la mida de la font (usada 20.00%, coincidències 1)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 100.00%, coincidències 15)

increment increment

- increment (usada 100.00%, coincidències 7)

indent sagnat

- sagnat (usada 80.65%, coincidències 25)

- sagna (usada 19.35%, coincidències 6)

- sagnar (usada 0.00%, coincidències 0)

indentation sagnat

- sagnat (usada 100.00%, coincidències 5)

index índex

- índex (usada 97.50%, coincidències 39)

- index (usada 2.50%, coincidències 1)

- indexar (usada 0.00%, coincidències 0)

indexes índexs

- índexs (usada 86.67%, coincidències 13)

- índex (usada 13.33%, coincidències 2)

individual individu

- individu (usada 50.00%, coincidències 2)

- individual (usada 25.00%, coincidències 1)

- personal (usada 25.00%, coincidències 1)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 12)

infinity infinit

- infinit (usada 100.00%, coincidències 4)

info informació

- informació (usada 82.61%, coincidències 19)

- info (usada 17.39%, coincidències 4)

information informació

- informació (usada 100.00%, coincidències 37)

infrastructure infraestructura

- infraestructura (usada 100.00%, coincidències 4)

initial setup configuració inicial

- configuració inicial (usada 100.00%, coincidències 6)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 6)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'està iniciant (usada 33.33%, coincidències 3)

- inicialitzant (usada 11.11%, coincidències 1)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 20)

ink tinta

- tinta (usada 100.00%, coincidències 4)

inline inserit

- inserit (usada 25.00%, coincidències 2)

- en línia (usada 25.00%, coincidències 2)

- missatge original inserit (usada 12.50%, coincidències 1)

- alineat (usada 12.50%, coincidències 1)

- insereix (usada 12.50%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 12.50%, coincidències 1)

inner interior

- interior (usada 100.00%, coincidències 8)

input entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 22)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- perifèric d'entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 7)

input level nivell d'entrada

- nivell d'entrada (usada 100.00%, coincidències 4)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 8)

input mode mode d'entrada

- mode d'entrada (usada 100.00%, coincidències 6)

input range interval d'entrada

- interval d'entrada (usada 72.73%, coincidències 8)

- rang d'entrada (usada 27.27%, coincidències 3)

input/output entrada/sortida

- entrada/sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

ins ins

- ins (usada 71.43%, coincidències 5)

- inser (usada 28.57%, coincidències 2)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

inscriptional pahlavi inscripcions pahlavi

- inscripcions pahlavi (usada 50.00%, coincidències 2)

- pahlavi d'inscripció (usada 50.00%, coincidències 2)

inscriptional parthian inscripcions parthian

- inscripcions parthian (usada 50.00%, coincidències 2)

- part d'inscripció (usada 50.00%, coincidències 2)

insert insereix

- insereix (usada 98.28%, coincidències 114)

- inserció (usada 0.86%, coincidències 1)

- insereix una cel·la (usada 0.86%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert bookmark insereix un marcador

- insereix un marcador (usada 100.00%, coincidències 4)

insert cells insereix cel·les

- insereix cel·les (usada 88.89%, coincidències 8)

- insereix les cel·les (usada 11.11%, coincidències 1)

insert column insereix una columna

- insereix una columna (usada 100.00%, coincidències 10)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 9)

insert field insereix un camp

- insereix un camp (usada 50.00%, coincidències 2)

- insereix el camp (usada 25.00%, coincidències 1)

- insereix camp (usada 25.00%, coincidències 1)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- insereix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

insert hyperlink insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- insereix hiperenllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

- insereix un hiperenllaç (usada 20.00%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 85.71%, coincidències 12)

- insereix la imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 100.00%, coincidències 9)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 100.00%, coincidències 11)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 12)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 100.00%, coincidències 11)

insert text insereix text

- insereix text (usada 50.00%, coincidències 3)

- insereix un text (usada 33.33%, coincidències 2)

- inserció de text (usada 16.67%, coincidències 1)

inset rebaixat

- rebaixat (usada 16.67%, coincidències 1)

- inserció (usada 16.67%, coincidències 1)

- dins (usada 16.67%, coincidències 1)

- inserit (usada 16.67%, coincidències 1)

- contraure (usada 16.67%, coincidències 1)

- contrau (usada 16.67%, coincidències 1)

inside interior

- interior (usada 75.00%, coincidències 6)

- dins (usada 25.00%, coincidències 2)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 100.00%, coincidències 4)

inspector inspector

- inspector (usada 100.00%, coincidències 5)

install instal·la

- instal·la (usada 97.73%, coincidències 43)

- instal·lació (usada 2.27%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

install now instal·la ara

- instal·la ara (usada 80.00%, coincidències 4)

- instal·la-ho ara (usada 20.00%, coincidències 1)

installable options opcions instal·lables

- opcions instal·lables (usada 100.00%, coincidències 4)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 100.00%, coincidències 16)

installation guide guia d'instal·lació

- guia d'instal·lació (usada 100.00%, coincidències 19)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 66.67%, coincidències 10)

- instal·lades (usada 13.33%, coincidències 2)

- s'ha instal·lat (usada 6.67%, coincidències 1)

- instal·lada (usada 6.67%, coincidències 1)

- instal·lats (usada 6.67%, coincidències 1)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 88.89%, coincidències 16)

- instal·lació (usada 11.11%, coincidències 2)

instance instància

- instància (usada 100.00%, coincidències 4)

institution institució

- institució (usada 100.00%, coincidències 4)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 5)

int int

- int (usada 75.00%, coincidències 3)

- ent (usada 25.00%, coincidències 1)

integer enter

- enter (usada 95.12%, coincidències 39)

- nombre enter (usada 4.88%, coincidències 2)

integral integral

- integral (usada 100.00%, coincidències 4)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 8)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 8)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 28)

interface name nom de la interfície

- nom de la interfície (usada 100.00%, coincidències 5)

interfaces interfícies

- interfícies (usada 100.00%, coincidències 6)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 6)

internal error error intern

- error intern (usada 91.67%, coincidències 11)

- s'ha produït un error intern (usada 8.33%, coincidències 1)

internal server error error intern del servidor

- error intern del servidor (usada 91.67%, coincidències 11)

- s'ha produït un error intern en el servidor (usada 8.33%, coincidències 1)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 11)

internet options opcions d'internet

- opcions d'internet (usada 100.00%, coincidències 4)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 4)

intersection intersecció

- intersecció (usada 90.00%, coincidències 9)

- intersection (usada 10.00%, coincidències 1)

interval interval

- interval (usada 100.00%, coincidències 10)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 16)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 40.00%, coincidències 6)

- no vàlida (usada 33.33%, coincidències 5)

- no és vàlid (usada 13.33%, coincidències 2)

- invalid (no vàlid) (usada 6.67%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 6.67%, coincidències 1)

invalid action acció no vàlida

- acció no vàlida (usada 77.78%, coincidències 7)

- acció invàlida. (usada 11.11%, coincidències 1)

- l'acció no és vàlida (usada 11.11%, coincidències 1)

invalid argument argument incorrecte

- argument incorrecte (usada 40.00%, coincidències 2)

- argument no vàlid (usada 40.00%, coincidències 2)

- l'argument no és vàlid (usada 20.00%, coincidències 1)

invalid credentials credencials no vàlides

- credencials no vàlides (usada 100.00%, coincidències 10)

invalid email address l'adreça de correu electrònic no és vàlida

- l'adreça de correu electrònic no és vàlida (usada 60.00%, coincidències 3)

- adreça de correu electrònic no vàlida (usada 20.00%, coincidències 1)

- l'adreça de correu no és vàlida (usada 20.00%, coincidències 1)

invalid key clau no vàlida

- clau no vàlida (usada 75.00%, coincidències 3)

- clau invàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 60.00%, coincidències 3)

- argument %s invàlid (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom invàlid (usada 20.00%, coincidències 1)

invalid range l'interval no és vàlid

- l'interval no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- rang no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- interval no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid signature signatura no vàlida

- signatura no vàlida (usada 50.00%, coincidències 4)

- la signatura no és vàlida (usada 50.00%, coincidències 4)

invalid url l'url no és vàlid

- l'url no és vàlid (usada 92.31%, coincidències 12)

- url no vàlid (usada 7.69%, coincidències 1)

invalid username el nom d'usuari no és vàlid

- el nom d'usuari no és vàlid (usada 100.00%, coincidències 8)

invalid value el valor no és vàlid

- el valor no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor invàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- valor no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

inverse invers

- invers (usada 100.00%, coincidències 6)

invert inverteix

- inverteix (usada 94.44%, coincidències 17)

- invertir (usada 5.56%, coincidències 1)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 100.00%, coincidències 4)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 87.50%, coincidències 7)

- inverteix selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

inverted invertit

- invertit (usada 60.00%, coincidències 3)

- inverteix (usada 40.00%, coincidències 2)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 8)

invite convida

- convida (usada 88.89%, coincidències 8)

- convida'ls (usada 11.11%, coincidències 1)

ip ip

- ip (usada 100.00%, coincidències 4)

- protocol d'internet (usada 0.00%, coincidències 0)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 85)

ipa extensions extensions ipa

- extensions ipa (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions de l'ipa (usada 25.00%, coincidències 1)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 14)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 17)

ipv4 settings ajusts d'ipv4

- ajusts d'ipv4 (usada 50.00%, coincidències 2)

- ajustos d'ipv4 (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres ipv4 (usada 25.00%, coincidències 1)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 14)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 25)

ipv6 settings ajusts d'ipv6

- ajusts d'ipv6 (usada 50.00%, coincidències 2)

- ajustos d'ipv6 (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres ipv6 (usada 25.00%, coincidències 1)

irish irlandès

- irlandès (usada 100.00%, coincidències 9)

is és

- és (usada 80.00%, coincidències 4)

- is (usada 20.00%, coincidències 1)

is greater than és més gran que

- és més gran que (usada 50.00%, coincidències 2)

- és major que (usada 25.00%, coincidències 1)

- és superior a (usada 25.00%, coincidències 1)

isbn isbn

- isbn (usada 100.00%, coincidències 6)

iscsi iscsi

- iscsi (usada 100.00%, coincidències 6)

iso iso

- iso (usada 100.00%, coincidències 5)

issued by emès per

- emès per (usada 100.00%, coincidències 16)

issued to emès a nom de

- emès a nom de (usada 64.29%, coincidències 9)

- emès per a (usada 35.71%, coincidències 5)

issuer emissor

- emissor (usada 100.00%, coincidències 12)

italian italià

- italià (usada 100.00%, coincidències 13)

italic cursiva

- cursiva (usada 91.43%, coincidències 32)

- itàlica (usada 5.71%, coincidències 2)

- cursiva|itàlica (usada 2.86%, coincidències 1)

items elements

- elements (usada 83.33%, coincidències 5)

- ítems (usada 16.67%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 7)

jan gen

- gen (usada 50.00%, coincidències 5)

- gen. (usada 40.00%, coincidències 4)

- de gen. (usada 10.00%, coincidències 1)

january gener

- gener (usada 87.50%, coincidències 14)

- de gener (usada 12.50%, coincidències 2)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 4)

japanese japonès

- japonès (usada 94.44%, coincidències 17)

- japanese (usada 5.56%, coincidències 1)

japanese (euc-jp) japonès (euc-jp)

- japonès (euc-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

japanese (iso-2022-jp) japonès (iso-2022-jp)

- japonès (iso-2022-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 6)

javanese javanès

- javanès (usada 100.00%, coincidències 7)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 8)

job treball

- treball (usada 40.00%, coincidències 2)

- tasca (usada 40.00%, coincidències 2)

- ocupació (usada 20.00%, coincidències 1)

job title càrrec

- càrrec (usada 84.62%, coincidències 11)

- títol de la tasca (usada 7.69%, coincidències 1)

- títol de la feina (usada 7.69%, coincidències 1)

jobs treballs

- treballs (usada 66.67%, coincidències 4)

- tasques (usada 33.33%, coincidències 2)

join unir-se

- unir-se (usada 51.72%, coincidències 15)

- uneix-m'hi (usada 13.79%, coincidències 4)

- uniu-vos (usada 10.34%, coincidències 3)

- uneix-te (usada 10.34%, coincidències 3)

- entra (usada 6.90%, coincidències 2)

- junta (usada 3.45%, coincidències 1)

- uneix (usada 3.45%, coincidències 1)

join chat entra al xat

- entra al xat (usada 33.33%, coincidències 2)

- uniu-vos al xat (usada 33.33%, coincidències 2)

- uneix al xat (usada 16.67%, coincidències 1)

- entra a un xat (usada 16.67%, coincidències 1)

jordan jordània

- jordània (usada 75.00%, coincidències 3)

- jordan (usada 25.00%, coincidències 1)

journal revista

- revista (usada 45.45%, coincidències 5)

- publicacions (usada 27.27%, coincidències 3)

- diari (usada 27.27%, coincidències 3)

jpeg jpeg

- jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jul jul

- jul (usada 42.86%, coincidències 3)

- jul. (usada 42.86%, coincidències 3)

- de jul. (usada 14.29%, coincidències 1)

july juliol

- juliol (usada 84.62%, coincidències 11)

- de juliol (usada 15.38%, coincidències 2)

jump salt

- salt (usada 50.00%, coincidències 3)

- salta (usada 50.00%, coincidències 3)

jun jun

- jun (usada 42.86%, coincidències 3)

- juny (usada 42.86%, coincidències 3)

- de juny (usada 14.29%, coincidències 1)

june juny

- juny (usada 85.71%, coincidències 12)

- de juny (usada 14.29%, coincidències 2)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 72.73%, coincidències 8)

- brossa (usada 27.27%, coincidències 3)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 4)

justified justificada

- justificada (usada 60.00%, coincidències 6)

- justificat (usada 40.00%, coincidències 4)

justify justifica

- justifica (usada 76.47%, coincidències 13)

- justificat (usada 17.65%, coincidències 3)

- justificada (usada 5.88%, coincidències 1)

kaithi kaithi

- kaithi (usada 100.00%, coincidències 4)

kanbun kanbun

- kanbun (usada 100.00%, coincidències 4)

kangxi radicals radicals kangxi

- radicals kangxi (usada 100.00%, coincidències 4)

kannada kanarès

- kanarès (usada 69.23%, coincidències 9)

- kannada (usada 23.08%, coincidències 3)

- kannarès (usada 7.69%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 80.00%, coincidències 4)

- caixmirià (usada 20.00%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 6)

kayah li kayah li

- kayah li (usada 100.00%, coincidències 5)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 100.00%, coincidències 7)

kb kb

- kb (usada 100.00%, coincidències 12)

keep manté

- manté (usada 54.55%, coincidències 6)

- mantén (usada 27.27%, coincidències 3)

- reteniment (usada 9.09%, coincidències 1)

- conserva (usada 9.09%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- conserva la relació d'aspecte (usada 25.00%, coincidències 2)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

keep changes mantén els canvis

- mantén els canvis (usada 60.00%, coincidències 3)

- manté els canvis (usada 40.00%, coincidències 2)

kernel kernel

- kernel (usada 42.86%, coincidències 3)

- nucli del sistema operatiu (usada 28.57%, coincidències 2)

- nucli (usada 28.57%, coincidències 2)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 100.00%, coincidències 10)

key clau

- clau (usada 69.23%, coincidències 36)

- tecla (usada 26.92%, coincidències 14)

- lletra (usada 1.92%, coincidències 1)

- negre (usada 1.92%, coincidències 1)

key agreement acord sobre la clau

- acord sobre la clau (usada 75.00%, coincidències 3)

- concordança de les claus (usada 25.00%, coincidències 1)

key binding assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- vinculació de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

- vinculació de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- vinculacions de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

- associacions de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

key compromise clau en compromís

- clau en compromís (usada 100.00%, coincidències 9)

key id id de la clau

- id de la clau (usada 80.00%, coincidències 4)

- identificador de la clau (usada 20.00%, coincidències 1)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 9)

keyboard teclat

- teclat (usada 100.00%, coincidències 28)

keyboard layout disposició de teclat

- disposició de teclat (usada 77.78%, coincidències 14)

- disposició del teclat (usada 22.22%, coincidències 4)

keyboard model model del teclat

- model del teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

- model de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard shortcut drecera de teclat

- drecera de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

- tecla de drecera (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 72.22%, coincidències 13)

- dreceres del teclat (usada 11.11%, coincidències 2)

- tecles de drecera (usada 11.11%, coincidències 2)

- drecera de teclat (usada 5.56%, coincidències 1)

keys tecles

- tecles (usada 72.73%, coincidències 8)

- llegenda (usada 18.18%, coincidències 2)

- claus (usada 9.09%, coincidències 1)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 100.00%, coincidències 10)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 100.00%, coincidències 19)

kharoshthi kharosthi

- kharosthi (usada 60.00%, coincidències 3)

- kharoshthi (usada 40.00%, coincidències 2)

khmer khmer

- khmer (usada 100.00%, coincidències 11)

khmer symbols símbols khmer

- símbols khmer (usada 100.00%, coincidències 4)

kill mata

- mata (usada 50.00%, coincidències 2)

- finalitza (usada 50.00%, coincidències 2)

kilometer quilòmetre

- quilòmetre (usada 66.67%, coincidències 4)

- kilòmetre (usada 16.67%, coincidències 1)

- quilòmetres (usada 16.67%, coincidències 1)

kinyarwanda kinyarwanda

- kinyarwanda (usada 40.00%, coincidències 2)

- ruandès (usada 40.00%, coincidències 2)

- ruanda (usada 20.00%, coincidències 1)

kirghiz kirguís

- kirguís (usada 100.00%, coincidències 4)

kiss petó

- petó (usada 100.00%, coincidències 6)

knowledge base base de coneixement

- base de coneixement (usada 60.00%, coincidències 3)

- base de coneixements (usada 40.00%, coincidències 2)

konkani konkani

- konkani (usada 100.00%, coincidències 4)

korean coreà

- coreà (usada 100.00%, coincidències 16)

korean (euc-kr) coreà (euc-kr)

- coreà (euc-kr) (usada 75.00%, coincidències 3)

- coreà (euc-kr) (usada 25.00%, coincidències 1)

kurdish kurd

- kurd (usada 100.00%, coincidències 8)

kuwait kuwait

- kuwait (usada 100.00%, coincidències 4)

label etiqueta

- etiqueta (usada 100.00%, coincidències 111)

labels etiquetes

- etiquetes (usada 100.00%, coincidències 22)

lambda lambda

- lambda (usada 100.00%, coincidències 8)

landscape horitzontal

- horitzontal (usada 66.67%, coincidències 16)

- apaïsat (usada 29.17%, coincidències 7)

- apaïsada (usada 4.17%, coincidències 1)

language llengua

- llengua (usada 61.18%, coincidències 52)

- idioma (usada 34.12%, coincidències 29)

- llenguatge (usada 2.35%, coincidències 2)

- llenguatges (usada 1.18%, coincidències 1)

- language (usada 1.18%, coincidències 1)

language selection selecció de l'idioma

- selecció de l'idioma (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecció d'idioma (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecció d’idioma (usada 20.00%, coincidències 1)

language settings configuració de la llengua

- configuració de la llengua (usada 40.00%, coincidències 8)

- ajustos de l'idioma (usada 30.00%, coincidències 6)

- ajusts de l'idioma (usada 15.00%, coincidències 3)

- ajustos d'idioma (usada 10.00%, coincidències 2)

- paràmetres d'idioma (usada 5.00%, coincidències 1)

language support suport d'idioma

- suport d'idioma (usada 68.97%, coincidències 20)

- suport d'idiomes (usada 10.34%, coincidències 3)

- disponibilitat de llengües (usada 6.90%, coincidències 2)

- eines d'idioma (usada 3.45%, coincidències 1)

- eines d'idiomes (usada 3.45%, coincidències 1)

- suport de llengua (usada 3.45%, coincidències 1)

- suport de l'idioma (usada 3.45%, coincidències 1)

languages idiomes

- idiomes (usada 60.00%, coincidències 12)

- llengües (usada 35.00%, coincidències 7)

- llenguatges (usada 5.00%, coincidències 1)

lao laosià

- laosià (usada 92.31%, coincidències 12)

- lasià (usada 7.69%, coincidències 1)

laplace laplace

- laplace (usada 100.00%, coincidències 4)

large gran

- gran (usada 93.10%, coincidències 27)

- gros (usada 3.45%, coincidències 1)

- grossa (usada 3.45%, coincidències 1)

larger més gran

- més gran (usada 100.00%, coincidències 8)

largest el major

- el major (usada 66.67%, coincidències 4)

- el més gran (usada 16.67%, coincidències 1)

- massa gran (usada 16.67%, coincidències 1)

last últim

- últim (usada 55.56%, coincidències 5)

- darrer (usada 22.22%, coincidències 2)

- l'últim (usada 11.11%, coincidències 1)

- última (usada 11.11%, coincidències 1)

last 7 days els últims 7 dies

- els últims 7 dies (usada 80.00%, coincidències 4)

- darrers 7 dies (usada 20.00%, coincidències 1)

last login últim inici de sessió

- últim inici de sessió (usada 100.00%, coincidències 4)

last modified darrera modificació

- darrera modificació (usada 66.67%, coincidències 10)

- última modificació (usada 20.00%, coincidències 3)

- modificat per darrer cop (usada 13.33%, coincidències 2)

last month el mes passat

- el mes passat (usada 42.86%, coincidències 3)

- l'últim mes (usada 14.29%, coincidències 1)

- darrer mes (usada 14.29%, coincidències 1)

- mes anterior (usada 14.29%, coincidències 1)

- el darrer mes (usada 14.29%, coincidències 1)

last name cognoms

- cognoms (usada 56.10%, coincidències 23)

- cognom (usada 41.46%, coincidències 17)

- segon cognom (usada 2.44%, coincidències 1)

last page última pàgina

- última pàgina (usada 60.00%, coincidències 3)

- darrera pàgina (usada 40.00%, coincidències 2)

last seen vist per darrera vegada

- vist per darrera vegada (usada 50.00%, coincidències 3)

- vist per última vegada (usada 16.67%, coincidències 1)

- vist per últim cop (usada 16.67%, coincidències 1)

- vist per darrer cop (usada 16.67%, coincidències 1)

last slide última diapositiva

- última diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

last updated darrera actualització

- darrera actualització (usada 64.29%, coincidències 9)

- últim cop actualitzat (usada 21.43%, coincidències 3)

- darrera modificació (usada 7.14%, coincidències 1)

- última actualització (usada 7.14%, coincidències 1)

last used utilitzada per últim cop

- utilitzada per últim cop (usada 42.86%, coincidències 3)

- últim ús (usada 14.29%, coincidències 1)

- utilitzades darrerament (usada 14.29%, coincidències 1)

- usades recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- darrer ús (usada 14.29%, coincidències 1)

last week darrera setmana

- darrera setmana (usada 30.00%, coincidències 3)

- la darrera setmana (usada 30.00%, coincidències 3)

- la setmana passada (usada 20.00%, coincidències 2)

- l'última setmana (usada 10.00%, coincidències 1)

- setmana passada (usada 10.00%, coincidències 1)

last year l'any passat

- l'any passat (usada 40.00%, coincidències 2)

- l'últim any (usada 20.00%, coincidències 1)

- darrer any (usada 20.00%, coincidències 1)

- any anterior (usada 20.00%, coincidències 1)

later més tard

- més tard (usada 60.00%, coincidències 3)

- després (usada 40.00%, coincidències 2)

latest version última versió

- última versió (usada 75.00%, coincidències 3)

- darrera versió (usada 25.00%, coincidències 1)

latin llatí

- llatí (usada 100.00%, coincidències 8)

latin extended-a llatí ampliat-a

- llatí ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat a (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-b llatí ampliat-b

- llatí ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat b (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-c llatí ampliat-c

- llatí ampliat-c (usada 100.00%, coincidències 4)

latin extended-d llatí ampliat-d

- llatí ampliat-d (usada 100.00%, coincidències 4)

latitude latitud

- latitud (usada 100.00%, coincidències 6)

latvian letó

- letó (usada 100.00%, coincidències 11)

launch posa en funcionament

- posa en funcionament (usada 33.33%, coincidències 2)

- llança (usada 33.33%, coincidències 2)

- llançament (usada 16.67%, coincidències 1)

- executa (usada 16.67%, coincidències 1)

- satel·litzar (usada 0.00%, coincidències 0)

layer capa

- capa (usada 93.33%, coincidències 14)

- capes (usada 6.67%, coincidències 1)

layer name nom de la capa

- nom de la capa (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom de capa (usada 14.29%, coincidències 1)

layer to bottom mou la capa al capdavall

- mou la capa al capdavall (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixa la capa a sota (usada 25.00%, coincidències 1)

layer to top mou la capa al capdamunt

- mou la capa al capdamunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdamunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- puja la capa a dalt (usada 25.00%, coincidències 1)

layers capes

- capes (usada 100.00%, coincidències 6)

layout disposició

- disposició (usada 56.67%, coincidències 17)

- format (usada 33.33%, coincidències 10)

- disposició (usada 3.33%, coincidències 1)

- flux de treball (usada 3.33%, coincidències 1)

- disseny (usada 3.33%, coincidències 1)

- compaginació (usada 0.00%, coincidències 0)

- esbós (usada 0.00%, coincidències 0)

- premaqueta (usada 0.00%, coincidències 0)

layout options opcions de la disposició

- opcions de la disposició (usada 75.00%, coincidències 9)

- opcions de disposició (usada 25.00%, coincidències 3)

learn more més informació

- més informació (usada 87.50%, coincidències 56)

- conegueu més detalls (usada 4.69%, coincidències 3)

- conegueu-ne més detalls (usada 3.12%, coincidències 2)

- per saber més (usada 3.12%, coincidències 2)

- més detalls (usada 1.56%, coincidències 1)

learn more. més informació.

- més informació. (usada 71.43%, coincidències 5)

- conegueu-ne més detalls. (usada 14.29%, coincidències 1)

- obtenir més informació. (usada 14.29%, coincidències 1)

leave abandona

- abandona (usada 66.67%, coincidències 4)

- surt (usada 33.33%, coincidències 2)

leave fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 71.43%, coincidències 5)

- surt del mode de pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

- abandona la pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

lebanon líban

- líban (usada 75.00%, coincidències 3)

- lebanon (usada 25.00%, coincidències 1)

left esquerra

- esquerra (usada 94.74%, coincidències 108)

- esquerre (usada 4.39%, coincidències 5)

- a la dreta (usada 0.88%, coincidències 1)

left arrow fletxa esquerra

- fletxa esquerra (usada 100.00%, coincidències 14)

left margin marge esquerre

- marge esquerre (usada 100.00%, coincidències 16)

left thumb polze esquerre

- polze esquerre (usada 75.00%, coincidències 3)

- dit polze esquerre (usada 25.00%, coincidències 1)

left to right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 80.00%, coincidències 4)

- direcció d'esquerra a dreta (usada 20.00%, coincidències 1)

left-to-right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 100.00%, coincidències 9)

legacy llegat

- llegat (usada 50.00%, coincidències 2)

- antic (usada 50.00%, coincidències 2)

legal apunts legals

- apunts legals (usada 35.00%, coincidències 7)

- legal (usada 30.00%, coincidències 6)

- legal eua (usada 10.00%, coincidències 2)

- informació legal (usada 10.00%, coincidències 2)

- legalitat (usada 5.00%, coincidències 1)

- legal (85 x 14 polzades) (usada 5.00%, coincidències 1)

- aspectes legals (usada 5.00%, coincidències 1)

legal notice avís legal

- avís legal (usada 50.00%, coincidències 2)

- informació legal (usada 50.00%, coincidències 2)

legend llegenda

- llegenda (usada 100.00%, coincidències 17)

lemon llimó

- llimó (usada 50.00%, coincidències 2)

- llimona (usada 50.00%, coincidències 2)

length longitud

- longitud (usada 83.87%, coincidències 26)

- durada (usada 12.90%, coincidències 4)

- llargada (usada 3.23%, coincidències 1)

lepcha lepcha

- lepcha (usada 100.00%, coincidències 5)

less menys

- menys (usada 75.00%, coincidències 6)

- menys que (usada 12.50%, coincidències 1)

- menor que (usada 12.50%, coincidències 1)

less than menor que

- menor que (usada 66.67%, coincidències 8)

- és menor que (usada 16.67%, coincidències 2)

- més petit que (usada 8.33%, coincidències 1)

- menys que (usada 8.33%, coincidències 1)

letter carta

- carta (usada 58.82%, coincidències 10)

- lletra (usada 23.53%, coincidències 4)

- carta eua (usada 11.76%, coincidències 2)

- carta (85 x 11 polzades) (usada 5.88%, coincidències 1)

letter spacing espaiat de les lletres

- espaiat de les lletres (usada 40.00%, coincidències 2)

- espaiat de la lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- espaiat entre lletres (usada 20.00%, coincidències 1)

- espai entre lletres (usada 20.00%, coincidències 1)

letterlike symbols símbols semblants a lletres

- símbols semblants a lletres (usada 75.00%, coincidències 3)

- símbols tipus carta (usada 25.00%, coincidències 1)

letters lletres

- lletres (usada 100.00%, coincidències 4)

level nivell

- nivell (usada 100.00%, coincidències 38)

level 1 nivell 1

- nivell 1 (usada 100.00%, coincidències 4)

level 2 nivell 2

- nivell 2 (usada 100.00%, coincidències 5)

levels nivells

- nivells (usada 88.89%, coincidències 8)

- nivells de color (usada 11.11%, coincidències 1)

liberia libèria

- libèria (usada 75.00%, coincidències 3)

- liberia (usada 25.00%, coincidències 1)

library biblioteca

- biblioteca (usada 93.33%, coincidències 14)

- mediateca (usada 6.67%, coincidències 1)

libreoffice libreoffice

- libreoffice (usada 100.00%, coincidències 4)

license llicència

- llicència (usada 100.00%, coincidències 30)

license agreement acord de llicència

- acord de llicència (usada 100.00%, coincidències 5)

license information informació de la llicència

- informació de la llicència (usada 100.00%, coincidències 6)

life vida

- vida (usada 100.00%, coincidències 7)

light clar

- clar (usada 64.71%, coincidències 11)

- llum (usada 29.41%, coincidències 5)

- blanques (usada 5.88%, coincidències 1)

light blue blau clar

- blau clar (usada 80.00%, coincidències 4)

- blau cel (usada 20.00%, coincidències 1)

light cyan cian clar

- cian clar (usada 100.00%, coincidències 5)

light gray gris clar

- gris clar (usada 100.00%, coincidències 5)

light green verd clar

- verd clar (usada 100.00%, coincidències 6)

light source font de llum

- font de llum (usada 100.00%, coincidències 8)

light yellow groc clar

- groc clar (usada 100.00%, coincidències 5)

lighter més clar

- més clar (usada 100.00%, coincidències 5)

lightness lluminositat

- lluminositat (usada 66.67%, coincidències 6)

- claredat (usada 11.11%, coincidències 1)

- brillantor (usada 11.11%, coincidències 1)

- claror (usada 11.11%, coincidències 1)

lights llums

- llums (usada 75.00%, coincidències 3)

- clars (usada 25.00%, coincidències 1)

like com a

- com a (usada 40.00%, coincidències 2)

- like (usada 40.00%, coincidències 2)

- m'agrada (usada 20.00%, coincidències 1)

limbu limbu

- limbu (usada 100.00%, coincidències 6)

lime llima

- llima (usada 62.50%, coincidències 5)

- llima|verd.llima (usada 12.50%, coincidències 1)

- llimona (usada 12.50%, coincidències 1)

- llima/verd.llima (usada 12.50%, coincidències 1)

limit límit

- límit (usada 92.31%, coincidències 12)

- límit (usada 7.69%, coincidències 1)

limits límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 5)

line línia

- línia (usada 100.00%, coincidències 44)

line color color de la línia

- color de la línia (usada 85.71%, coincidències 6)

- color de línia (usada 14.29%, coincidències 1)

line count comptador de línies

- comptador de línies (usada 50.00%, coincidències 2)

- recompte de línies (usada 50.00%, coincidències 2)

line number número de línia

- número de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

line numbers números de línia

- números de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

line spacing interlineat

- interlineat (usada 95.00%, coincidències 19)

- illnterlineat (usada 5.00%, coincidències 1)

line style estil de línia

- estil de línia (usada 54.55%, coincidències 6)

- estil de la línia (usada 45.45%, coincidències 5)

line type tipus de línia

- tipus de línia (usada 80.00%, coincidències 4)

- tipus de la línia (usada 20.00%, coincidències 1)

line width amplada de la línia

- amplada de la línia (usada 63.64%, coincidències 7)

- amplada de línia (usada 18.18%, coincidències 2)

- ample de línia (usada 9.09%, coincidències 1)

- gruix de la línia (usada 9.09%, coincidències 1)

linear lineal

- lineal (usada 100.00%, coincidències 20)

lines línies

- línies (usada 100.00%, coincidències 24)

link enllaç

- enllaç (usada 94.34%, coincidències 50)

- enllaça (usada 5.66%, coincidències 3)

- enllaçar (usada 0.00%, coincidències 0)

link down delay retard del baixament de l'enllaç

- retard del baixament de l'enllaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- retard de la desconnexió (usada 25.00%, coincidències 1)

link monitoring monitoratge de l'enllaç

- monitoratge de l'enllaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- seguiment de l'enllaç (usada 25.00%, coincidències 1)

link text text de l'enllaç

- text de l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

link to enllaç a

- enllaç a (usada 60.00%, coincidències 3)

- enllaça a (usada 40.00%, coincidències 2)

link up delay retard de l'aixecament de l'enllaç

- retard de l'aixecament de l'enllaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- retard de la connexió (usada 25.00%, coincidències 1)

links enllaços

- enllaços (usada 100.00%, coincidències 17)

linux linux

- linux (usada 100.00%, coincidències 6)

list llista

- llista (usada 100.00%, coincidències 37)

list box quadre de llista

- quadre de llista (usada 90.91%, coincidències 20)

- caixa de llista (usada 9.09%, coincidències 2)

list item element de llista

- element de llista (usada 71.43%, coincidències 5)

- llista d'elements (usada 14.29%, coincidències 1)

- element de la llista (usada 14.29%, coincidències 1)

list name nom de la llista

- nom de la llista (usada 100.00%, coincidències 6)

list properties propietats de la llista

- propietats de la llista (usada 100.00%, coincidències 4)

list styles estils de llista

- estils de llista (usada 80.00%, coincidències 4)

- llista d'estils (usada 20.00%, coincidències 1)

list view visualització de llista

- visualització de llista (usada 35.71%, coincidències 5)

- vista de llista (usada 21.43%, coincidències 3)

- vista en llista (usada 14.29%, coincidències 2)

- en mode llista (usada 7.14%, coincidències 1)

- visualització en llista (usada 7.14%, coincidències 1)

- llistat (usada 7.14%, coincidències 1)

- vista de la llista (usada 7.14%, coincidències 1)

lists llistes

- llistes (usada 100.00%, coincidències 5)

lisu lisu

- lisu (usada 100.00%, coincidències 5)

lithuanian lituà

- lituà (usada 100.00%, coincidències 13)

ln ln

- ln (usada 66.67%, coincidències 4)

- logaritme neperià (usada 16.67%, coincidències 1)

- lín (usada 16.67%, coincidències 1)

load carrega

- carrega (usada 88.24%, coincidències 15)

- càrrega (usada 11.76%, coincidències 2)

- carregar (usada 0.00%, coincidències 0)

load from file carrega des d'un fitxer

- carrega des d'un fitxer (usada 50.00%, coincidències 2)

- carrega des del fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

- carrega d'un fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

load more carrega'n més

- carrega'n més (usada 100.00%, coincidències 4)

loading s'està carregant

- s'està carregant (usada 96.43%, coincidències 27)

- càrrega (usada 3.57%, coincidències 1)

local local

- local (usada 100.00%, coincidències 6)

local filesystem sistema de fitxers local

- sistema de fitxers local (usada 100.00%, coincidències 9)

local network xarxa local

- xarxa local (usada 100.00%, coincidències 4)

locale localització

- localització (usada 50.00%, coincidències 4)

- configuració local (usada 25.00%, coincidències 2)

- configuració regional (usada 12.50%, coincidències 1)

- locale (usada 12.50%, coincidències 1)

locality localitat

- localitat (usada 91.67%, coincidències 11)

- ubicació (usada 8.33%, coincidències 1)

localization localització

- localització (usada 100.00%, coincidències 15)

location ubicació

- ubicació (usada 95.45%, coincidències 84)

- posició (usada 3.41%, coincidències 3)

- lloc (usada 1.14%, coincidències 1)

locations ubicacions

- ubicacions (usada 100.00%, coincidències 4)

lock bloca

- bloca (usada 50.00%, coincidències 8)

- bloqueja (usada 37.50%, coincidències 6)

- bloqueig (usada 12.50%, coincidències 2)

- bloquejar (usada 0.00%, coincidències 0)

lock screen bloca la pantalla

- bloca la pantalla (usada 57.14%, coincidències 4)

- pantalla de bloqueig (usada 28.57%, coincidències 2)

- bloqueja la pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

locked bloquejat

- bloquejat (usada 44.44%, coincidències 4)

- blocat (usada 22.22%, coincidències 2)

- bloquejada (usada 11.11%, coincidències 1)

- blocada (usada 11.11%, coincidències 1)

- blocades (usada 11.11%, coincidències 1)

log registre

- registre (usada 62.50%, coincidències 10)

- enregistra (usada 25.00%, coincidències 4)

- logaritme (usada 6.25%, coincidències 1)

- log (usada 6.25%, coincidències 1)

- diari (usada 0.00%, coincidències 0)

log file fitxer de registre

- fitxer de registre (usada 100.00%, coincidències 7)

log in inicia la sessió

- inicia la sessió (usada 57.14%, coincidències 16)

- entra (usada 14.29%, coincidències 4)

- inici de la sessió (usada 7.14%, coincidències 2)

- connecta (usada 7.14%, coincidències 2)

- inici de sessió (usada 3.57%, coincidències 1)

- inicia sessió (usada 3.57%, coincidències 1)

- inicia una sessió (usada 3.57%, coincidències 1)

- inicieu la sessió (usada 3.57%, coincidències 1)

- iniciar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log out surt

- surt (usada 61.11%, coincidències 11)

- tanca la sessió (usada 22.22%, coincidències 4)

- sortida (usada 5.56%, coincidències 1)

- finalitza la sessió (usada 5.56%, coincidències 1)

- desconnecta (usada 5.56%, coincidències 1)

- finalitzar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log to syslog enregistra a syslog

- enregistra a syslog (usada 57.14%, coincidències 4)

- registra a syslog (usada 28.57%, coincidències 2)

- registra-ho al registre del sistema (usada 14.29%, coincidències 1)

logarithmic logarítmic

- logarítmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- logarítmica (usada 40.00%, coincidències 2)

logged in autenticat

- autenticat (usada 37.50%, coincidències 3)

- connectat (usada 25.00%, coincidències 2)

- enregistrat a (usada 12.50%, coincidències 1)

- logged in (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'ha iniciat la sessió (usada 12.50%, coincidències 1)

logging registre

- registre (usada 55.56%, coincidències 5)

- enregistrament (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'està connectant (usada 22.22%, coincidències 2)

logging in s'està entrant

- s'està entrant (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'està iniciant sessió (usada 20.00%, coincidències 1)

logging out s'està tancant la sessió

- s'està tancant la sessió (usada 100.00%, coincidències 4)

logical lògica

- lògica (usada 81.82%, coincidències 9)

- lògic (usada 9.09%, coincidències 1)

- lògiques (usada 9.09%, coincidències 1)

login usuari

- usuari (usada 61.70%, coincidències 29)

- entra (usada 14.89%, coincidències 7)

- entrada (usada 12.77%, coincidències 6)

- nom d'usuari (usada 6.38%, coincidències 3)

- inicia la sessió (usada 2.13%, coincidències 1)

- login (usada 2.13%, coincidències 1)

- inici de sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

login failed ha fallat l'inici de sessió

- ha fallat l'inici de sessió (usada 60.00%, coincidències 3)

- l'inici de sessió ha fallat (usada 20.00%, coincidències 1)

- ha fallat l'accés (usada 20.00%, coincidències 1)

login name nom d'entrada

- nom d'entrada (usada 40.00%, coincidències 6)

- nom d'inici de sessió (usada 33.33%, coincidències 5)

- nom d'usuari (usada 26.67%, coincidències 4)

logo logotip

- logotip (usada 71.43%, coincidències 10)

- logo (usada 28.57%, coincidències 4)

logout surt

- surt (usada 76.92%, coincidències 10)

- tanca la sessió (usada 7.69%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 7.69%, coincidències 1)

- logout (usada 7.69%, coincidències 1)

- final de sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

logs registres

- registres (usada 100.00%, coincidències 5)

long llarg

- llarg (usada 88.89%, coincidències 16)

- llarga (usada 11.11%, coincidències 2)

long edge (standard) cantó llarg (estàndard)

- cantó llarg (estàndard) (usada 66.67%, coincidències 4)

- vora llarga (estàndard) (usada 33.33%, coincidències 2)

longitude longitud

- longitud (usada 100.00%, coincidències 6)

loop bucle

- bucle (usada 70.00%, coincidències 7)

- repetició (usada 20.00%, coincidències 2)

- llaç (loop) (usada 10.00%, coincidències 1)

love amor

- amor (usada 50.00%, coincidències 2)

- preferida (usada 25.00%, coincidències 1)

- afectuosament (usada 25.00%, coincidències 1)

low baixa

- baixa (usada 67.74%, coincidències 21)

- baix (usada 32.26%, coincidències 10)

lower inferior

- inferior (usada 33.33%, coincidències 3)

- més baixa (usada 22.22%, coincidències 2)

- més baix (usada 11.11%, coincidències 1)

- minusc (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixa (usada 11.11%, coincidències 1)

- menor (usada 11.11%, coincidències 1)

lower layer abaixa la capa

- abaixa la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

- baixa la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

lowercase minúscules

- minúscules (usada 90.91%, coincidències 10)

- minúscula (usada 9.09%, coincidències 1)

lowest mínima

- mínima (usada 37.50%, coincidències 3)

- el més baix (usada 25.00%, coincidències 2)

- més baixa (usada 25.00%, coincidències 2)

- la més baixa (usada 12.50%, coincidències 1)

ltr ltr

- ltr (usada 83.33%, coincidències 5)

- d'esquerra a dreta (usada 16.67%, coincidències 1)

luminance lluminositat

- lluminositat (usada 66.67%, coincidències 4)

- luminància (usada 33.33%, coincidències 2)

luxembourg luxemburg

- luxemburg (usada 100.00%, coincidències 5)

luxembourgish luxemburguès

- luxemburguès (usada 100.00%, coincidències 4)

lycian lici

- lici (usada 100.00%, coincidències 5)

lydian lidi

- lidi (usada 100.00%, coincidències 5)

mac mac

- mac (usada 100.00%, coincidències 5)

mac address adreça mac

- adreça mac (usada 100.00%, coincidències 28)

mac os x mac os x

- mac os x (usada 100.00%, coincidències 5)

macedonian macedoni

- macedoni (usada 72.73%, coincidències 8)

- macedònic (usada 27.27%, coincidències 3)

machine màquina

- màquina (usada 100.00%, coincidències 4)

machines màquines

- màquines (usada 100.00%, coincidències 4)

macro macro

- macro (usada 100.00%, coincidències 25)

macros macros

- macros (usada 88.89%, coincidències 8)

- macroinstruccions (usada 11.11%, coincidències 1)

magenta magenta

- magenta (usada 100.00%, coincidències 15)

magnification ampliació

- ampliació (usada 80.00%, coincidències 4)

- augment (usada 20.00%, coincidències 1)

mail correu

- correu (usada 75.00%, coincidències 9)

- correu electrònic (usada 16.67%, coincidències 2)

- correu electrònic (usada 8.33%, coincidències 1)

mail merge combinació de correu

- combinació de correu (usada 80.00%, coincidències 12)

- combinació de correspondència (usada 13.33%, coincidències 2)

- combina la correspondència (usada 6.67%, coincidències 1)

mailbox bústia

- bústia (usada 100.00%, coincidències 4)

mailing address adreça postal

- adreça postal (usada 90.00%, coincidències 9)

- adreça de correu electrònic (usada 10.00%, coincidències 1)

mailing list llista de correu

- llista de correu (usada 75.00%, coincidències 6)

- llista de distribució (usada 12.50%, coincidències 1)

- llistes de correu (usada 12.50%, coincidències 1)

main principal

- principal (usada 85.71%, coincidències 6)

- main (usada 14.29%, coincidències 1)

main menu menú principal

- menú principal (usada 100.00%, coincidències 6)

maithili maithili

- maithili (usada 100.00%, coincidències 6)

make marca

- marca (usada 80.00%, coincidències 4)

- fabricant (usada 20.00%, coincidències 1)

malay malai

- malai (usada 100.00%, coincidències 8)

malayalam malaiàlam

- malaiàlam (usada 100.00%, coincidències 12)

male home

- home (usada 55.56%, coincidències 5)

- masculí (usada 33.33%, coincidències 3)

- male (usada 11.11%, coincidències 1)

malta malta

- malta (usada 100.00%, coincidències 4)

maltese maltès

- maltès (usada 100.00%, coincidències 5)

man home

- home (usada 66.67%, coincidències 4)

- man (usada 33.33%, coincidències 2)

- xarxa d'àrea metropolitana (usada 0.00%, coincidències 0)

manage gestiona

- gestiona (usada 94.44%, coincidències 17)

- administrar (usada 5.56%, coincidències 1)

manage breakpoints gestiona els punts de ruptura

- gestiona els punts de ruptura (usada 83.33%, coincidències 5)

- gestió de punts de ruptura (usada 16.67%, coincidències 1)

manage repositories gestiona els dipòsits

- gestiona els dipòsits (usada 100.00%, coincidències 9)

management gestió

- gestió (usada 100.00%, coincidències 41)

manager gestor

- gestor (usada 92.31%, coincidències 12)

- administrador (usada 7.69%, coincidències 1)

manifest manifest

- manifest (usada 100.00%, coincidències 4)

manual manual

- manual (usada 100.00%, coincidències 20)

manually manualment

- manualment (usada 85.71%, coincidències 6)

- manual (usada 14.29%, coincidències 1)

manufacturer fabricant

- fabricant (usada 100.00%, coincidències 10)

maori maori

- maori (usada 100.00%, coincidències 5)

map mapa

- mapa (usada 100.00%, coincidències 14)

map buttons mapa els botons

- mapa els botons (usada 100.00%, coincidències 4)

maps mapes

- mapes (usada 100.00%, coincidències 4)

mar març

- març (usada 50.00%, coincidències 5)

- mar (usada 40.00%, coincidències 4)

- de març (usada 10.00%, coincidències 1)

marathi marathi

- marathi (usada 100.00%, coincidències 9)

march març

- març (usada 86.67%, coincidències 13)

- de març (usada 13.33%, coincidències 2)

margin marge

- marge (usada 100.00%, coincidències 9)

margins marges

- marges (usada 100.00%, coincidències 10)

mark marca

- marca (usada 92.31%, coincidències 12)

- adreça d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

mark as read marca'l com a llegit

- marca'l com a llegit (usada 50.00%, coincidències 2)

- marca com a llegit (usada 50.00%, coincidències 2)

mark as spam marca com a brossa

- marca com a brossa (usada 75.00%, coincidències 3)

- marca com a correu brossa (usada 25.00%, coincidències 1)

maroon granat

- granat (usada 40.00%, coincidències 2)

- granat|grana (usada 20.00%, coincidències 1)

- marró (usada 20.00%, coincidències 1)

- granat/grana (usada 20.00%, coincidències 1)

marquee marquesina

- marquesina (usada 100.00%, coincidències 4)

mask màscara

- màscara (usada 70.00%, coincidències 7)

- emmascara (usada 30.00%, coincidències 3)

master mestre

- mestre (usada 66.67%, coincidències 8)

- màster (usada 33.33%, coincidències 4)

master password contrasenya mestra

- contrasenya mestra (usada 100.00%, coincidències 5)

master slide diapositiva mestra

- diapositiva mestra (usada 100.00%, coincidències 7)

match coincidència

- coincidència (usada 83.33%, coincidències 5)

- coincideix (usada 16.67%, coincidències 1)

match case distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 45.00%, coincidències 9)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 35.00%, coincidències 7)

- diferencia maj./min. (usada 10.00%, coincidències 2)

- fes coincidir majúscules i minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 5.00%, coincidències 1)

match fields fes coincidir els camps

- fes coincidir els camps (usada 85.71%, coincidències 6)

- coincidència de camps (usada 14.29%, coincidències 1)

matched coincideix

- coincideix (usada 100.00%, coincidències 9)

matches coincidències

- coincidències (usada 66.67%, coincidències 4)

- coincideix amb (usada 16.67%, coincidències 1)

- coincideix (usada 16.67%, coincidències 1)

material material

- material (usada 100.00%, coincidències 6)

math matemàtiques

- matemàtiques (usada 85.71%, coincidències 6)

- expressió matemàtica (usada 14.29%, coincidències 1)

mathematical operators operadors matemàtics

- operadors matemàtics (usada 100.00%, coincidències 4)

matrix matriu

- matriu (usada 100.00%, coincidències 7)

maturity venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 25)

max màx

- màx (usada 36.36%, coincidències 8)

- max (usada 31.82%, coincidències 7)

- màxim (usada 18.18%, coincidències 4)

- màx. (usada 4.55%, coincidències 1)

- màx|max (usada 4.55%, coincidències 1)

- màx/max (usada 4.55%, coincidències 1)

maximize maximitza

- maximitza (usada 100.00%, coincidències 7)

- maximitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

maximum màxim

- màxim (usada 96.00%, coincidències 24)

- maximum (usada 4.00%, coincidències 1)

maximum height alçada màxima

- alçada màxima (usada 100.00%, coincidències 4)

maximum value valor màxim

- valor màxim (usada 100.00%, coincidències 5)

may maig

- maig (usada 76.19%, coincidències 16)

- de maig (usada 14.29%, coincidències 3)

- maig | mai | mai. (usada 4.76%, coincidències 1)

- mai (usada 4.76%, coincidències 1)

maze laberint

- laberint (usada 60.00%, coincidències 3)

- catacumbes (usada 20.00%, coincidències 1)

- malla (usada 20.00%, coincidències 1)

mb mb

- mb (usada 100.00%, coincidències 29)

md5 fingerprint empremta digital md5

- empremta digital md5 (usada 83.33%, coincidències 5)

- empremta electrònica md5 (usada 16.67%, coincidències 1)

me jo

- jo (usada 100.00%, coincidències 9)

meal àpat

- àpat (usada 75.00%, coincidències 3)

- menjar (usada 25.00%, coincidències 1)

mean mitjana

- mitjana (usada 96.43%, coincidències 27)

- malèvol (usada 3.57%, coincidències 1)

meaning significat

- significat (usada 94.12%, coincidències 32)

- definició (usada 5.88%, coincidències 2)

measure mesura

- mesura (usada 50.00%, coincidències 3)

- compàs (usada 33.33%, coincidències 2)

- aparell de mesura (usada 16.67%, coincidències 1)

meat carn

- carn (usada 100.00%, coincidències 4)

media elements multimèdia

- elements multimèdia (usada 33.33%, coincidències 10)

- multimèdia (usada 20.00%, coincidències 6)

- mèdia (usada 13.33%, coincidències 4)

- mitjans (usada 6.67%, coincidències 2)

- suports (usada 6.67%, coincidències 2)

- mitjà (usada 6.67%, coincidències 2)

- suport (usada 3.33%, coincidències 1)

- fitxer multimèdia (usada 3.33%, coincidències 1)

- mediateca (usada 3.33%, coincidències 1)

- medi (usada 3.33%, coincidències 1)

media library biblioteca multimèdia

- biblioteca multimèdia (usada 50.00%, coincidències 2)

- mediateca (usada 50.00%, coincidències 2)

media player reproductor multimèdia

- reproductor multimèdia (usada 100.00%, coincidències 5)

media source origen del mitjà

- origen del mitjà (usada 50.00%, coincidències 2)

- suport font (usada 50.00%, coincidències 2)

media type tipus de mitjà

- tipus de mitjà (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus de suport (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus de medis (usada 20.00%, coincidències 1)

median mediana

- mediana (usada 90.91%, coincidències 10)

- mitjana (usada 9.09%, coincidències 1)

mediawiki mediawiki

- mediawiki (usada 100.00%, coincidències 7)

medium mitjà

- mitjà (usada 55.88%, coincidències 19)

- mitjana (usada 32.35%, coincidències 11)

- mig (usada 2.94%, coincidències 1)

- intermedi (usada 2.94%, coincidències 1)

- suport (usada 2.94%, coincidències 1)

- tipus (usada 2.94%, coincidències 1)

meetei mayek meetei mayek

- meetei mayek (usada 100.00%, coincidències 5)

mega mega

- mega (usada 87.50%, coincidències 7)

- megàfon2 (usada 12.50%, coincidències 1)

member membre

- membre (usada 100.00%, coincidències 5)

member of membre de

- membre de (usada 100.00%, coincidències 4)

members membres

- membres (usada 91.67%, coincidències 11)

- subscriptors (usada 8.33%, coincidències 1)

membership pertinença

- pertinença (usada 80.00%, coincidències 4)

- afiliació (usada 20.00%, coincidències 1)

memo anotació

- anotació (usada 66.67%, coincidències 4)

- memo (usada 16.67%, coincidències 1)

- memoràndum (usada 16.67%, coincidències 1)

memory memòria

- memòria (usada 100.00%, coincidències 47)

memory usage ús de la memòria

- ús de la memòria (usada 83.33%, coincidències 5)

- us de memoria (usada 16.67%, coincidències 1)

menu menú

- menú (usada 100.00%, coincidències 24)

menu bar barra de menú

- barra de menú (usada 90.00%, coincidències 9)

- la barra de menú (usada 10.00%, coincidències 1)

menu name nom del menú

- nom del menú (usada 100.00%, coincidències 4)

menubar barra de menús

- barra de menús (usada 88.89%, coincidències 8)

- barra de menú (usada 11.11%, coincidències 1)

menus menús

- menús (usada 100.00%, coincidències 15)

mercury mercuri

- mercuri (usada 80.00%, coincidències 4)

- mercury (usada 20.00%, coincidències 1)

merge fusiona

- fusiona (usada 41.18%, coincidències 7)

- combina (usada 23.53%, coincidències 4)

- fusió (usada 17.65%, coincidències 3)

- barreja (usada 11.76%, coincidències 2)

- mescla (usada 5.88%, coincidències 1)

merge cells fusiona les cel·les

- fusiona les cel·les (usada 100.00%, coincidències 14)

message missatge

- missatge (usada 94.87%, coincidències 37)

- missatges (usada 2.56%, coincidències 1)

- missatgeltc.rule.show.category=categorialtc.rule.show.link=enllaçltc.rule.show.incorrect.sentences=frases incorrectes<br/>que aquesta regla pot detectar (usada 2.56%, coincidències 1)

message filters filtres de missatge

- filtres de missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

message-id identificador del missatge

- identificador del missatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- id de missatge (usada 25.00%, coincidències 1)

messages missatges

- missatges (usada 100.00%, coincidències 13)

meta meta

- meta (usada 100.00%, coincidències 6)

metadata metadades

- metadades (usada 76.92%, coincidències 10)

- metadada (usada 15.38%, coincidències 2)

- meta dades (usada 7.69%, coincidències 1)

metal metall

- metall (usada 80.00%, coincidències 4)

- metal (usada 20.00%, coincidències 1)

meter metre

- metre (usada 83.33%, coincidències 5)

- metres (usada 16.67%, coincidències 1)

method mètode

- mètode (usada 100.00%, coincidències 32)

metric mètrica

- mètrica (usada 50.00%, coincidències 2)

- mètric (usada 50.00%, coincidències 2)

mib mib

- mib (usada 100.00%, coincidències 7)

michael michael

- michael (usada 100.00%, coincidències 7)

microphone micròfon

- micròfon (usada 100.00%, coincidències 8)

middle centre

- centre (usada 53.85%, coincidències 7)

- mig (usada 23.08%, coincidències 3)

- al mig (usada 15.38%, coincidències 2)

- mitjà (usada 7.69%, coincidències 1)

midnight mitjanit

- mitjanit (usada 100.00%, coincidències 4)

migrate migra

- migra (usada 90.00%, coincidències 9)

- migració (usada 10.00%, coincidències 1)

- migrar (usada 0.00%, coincidències 0)

mii (recommended) mii (recomanat)

- mii (recomanat) (usada 100.00%, coincidències 4)

miles milles

- milles (usada 87.50%, coincidències 7)

- milla (usada 12.50%, coincidències 1)

millimeter mil·límetre

- mil·límetre (usada 90.00%, coincidències 9)

- mil·límetres (usada 10.00%, coincidències 1)

millimeters mil·límetres

- mil·límetres (usada 100.00%, coincidències 5)

milliseconds mil·lisegons

- mil·lisegons (usada 100.00%, coincidències 6)

mime mime

- mime (usada 100.00%, coincidències 4)

mime type tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 8)

mime types tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 4)

min mín

- mín (usada 37.50%, coincidències 9)

- min (usada 33.33%, coincidències 8)

- mínim (usada 12.50%, coincidències 3)

- minut (usada 4.17%, coincidències 1)

- min. (usada 4.17%, coincidències 1)

- mín|min (usada 4.17%, coincidències 1)

- mín/min (usada 4.17%, coincidències 1)

minimize minimitza

- minimitza (usada 84.62%, coincidències 11)

- minimitza la finestra (usada 15.38%, coincidències 2)

- minimitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

minimum mínim

- mínim (usada 91.67%, coincidències 22)

- minimum (usada 4.17%, coincidències 1)

- el mínim (usada 4.17%, coincidències 1)

minimum size mida mínima

- mida mínima (usada 100.00%, coincidències 4)

minimum value valor mínim

- valor mínim (usada 100.00%, coincidències 5)

mins mins

- mins (usada 93.33%, coincidències 14)

- min (usada 6.67%, coincidències 1)

minus menys

- menys (usada 100.00%, coincidències 4)

minute minut

- minut (usada 95.24%, coincidències 20)

- minuts (usada 4.76%, coincidències 1)

minutes minuts

- minuts (usada 100.00%, coincidències 31)

mirror inverteix

- inverteix (usada 22.22%, coincidències 2)

- emmirallament (usada 22.22%, coincidències 2)

- reflecteix (usada 22.22%, coincidències 2)

- mirall (usada 22.22%, coincidències 2)

- rèplica (usada 11.11%, coincidències 1)

misc miscel·lània

- miscel·lània (usada 78.95%, coincidències 15)

- varis (usada 15.79%, coincidències 3)

- altres (usada 5.26%, coincidències 1)

miscellaneous miscel·lània

- miscel·lània (usada 68.18%, coincidències 15)

- diversos (usada 27.27%, coincidències 6)

- altres extensions (usada 4.55%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-a símbols matemàtics miscel·lanis - a

- símbols matemàtics miscel·lanis - a (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols matemàtics diversos - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-a (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-b símbols matemàtics miscel·lanis - b

- símbols matemàtics miscel·lanis - b (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols matemàtics diversos - b (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-b (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous options opcions diverses

- opcions diverses (usada 37.50%, coincidències 3)

- altres opcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions miscel·lànies (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions de miscel·lània (usada 12.50%, coincidències 1)

miscellaneous symbols símbols miscel·lanis

- símbols miscel·lanis (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols diversos (usada 50.00%, coincidències 2)

miscellaneous technical tècnics miscel·lanis

- tècnics miscel·lanis (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters tècnics diversos (usada 25.00%, coincidències 1)

- miscel·lània tècnica (usada 25.00%, coincidències 1)

miss senyoreta

- senyoreta (usada 87.50%, coincidències 7)

- srta. (usada 12.50%, coincidències 1)

missing manca

- manca (usada 50.00%, coincidències 2)

- perdut (usada 25.00%, coincidències 1)

- falta (usada 25.00%, coincidències 1)

missing printer driver manca el controlador de la impressora

- manca el controlador de la impressora (usada 100.00%, coincidències 5)

mm mm

- mm (usada 100.00%, coincidències 12)

mobile mòbil

- mòbil (usada 91.67%, coincidències 11)

- tel. mòbil (usada 8.33%, coincidències 1)

mobile phone telèfon mòbil

- telèfon mòbil (usada 60.00%, coincidències 3)

- mòbil (usada 20.00%, coincidències 1)

- tel. mòbil (usada 20.00%, coincidències 1)

mode mode

- mode (usada 97.96%, coincidències 48)

- moda (usada 2.04%, coincidències 1)

model model

- model (usada 100.00%, coincidències 28)

models models

- models (usada 100.00%, coincidències 5)

modem mòdem

- mòdem (usada 100.00%, coincidències 6)

moderate moderat

- moderat (usada 87.50%, coincidències 7)

- amb moderació (usada 12.50%, coincidències 1)

- moderar (usada 0.00%, coincidències 0)

moderator moderador

- moderador (usada 100.00%, coincidències 4)

- moderador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

modern modern

- modern (usada 100.00%, coincidències 5)

modifications modificacions

- modificacions (usada 100.00%, coincidències 4)

modified modificat

- modificat (usada 92.86%, coincidències 26)

- modificada (usada 3.57%, coincidències 1)

- modificats (usada 3.57%, coincidències 1)

modifier tone letters lletres modificadores del to

- lletres modificadores del to (usada 75.00%, coincidències 3)

- lletres de modificació del to (usada 25.00%, coincidències 1)

modify modifica

- modifica (usada 98.51%, coincidències 66)

- modificació (usada 1.49%, coincidències 1)

module mòdul

- mòdul (usada 100.00%, coincidències 11)

module name nom del mòdul

- nom del mòdul (usada 100.00%, coincidències 9)

modules mòduls

- mòduls (usada 100.00%, coincidències 14)

mon dl

- dl (usada 37.50%, coincidències 3)

- dl. (usada 37.50%, coincidències 3)

- mes (usada 12.50%, coincidències 1)

- dll (usada 12.50%, coincidències 1)

monaco mònaco

- mònaco (usada 100.00%, coincidències 4)

monday dilluns

- dilluns (usada 100.00%, coincidències 16)

money diners

- diners (usada 100.00%, coincidències 4)

mongolian mongol

- mongol (usada 100.00%, coincidències 12)

monitor monitor

- monitor (usada 71.43%, coincidències 5)

- supervisa (usada 28.57%, coincidències 2)

monitoring monitoratge

- monitoratge (usada 60.00%, coincidències 15)

- monitorització (usada 36.00%, coincidències 9)

- s'està monitorant (usada 4.00%, coincidències 1)

monkey mono

- mono (usada 50.00%, coincidències 2)

- mico (usada 50.00%, coincidències 2)

mono mono

- mono (usada 100.00%, coincidències 6)

month mes

- mes (usada 96.67%, coincidències 29)

- mes (número) (usada 3.33%, coincidències 1)

monthly mensualment

- mensualment (usada 60.00%, coincidències 3)

- mensual (usada 40.00%, coincidències 2)

months mesos

- mesos (usada 100.00%, coincidències 11)

moon lluna

- lluna (usada 100.00%, coincidències 6)

more més

- més (usada 100.00%, coincidències 43)

more details més detalls

- més detalls (usada 85.71%, coincidències 6)

- més detallat (usada 14.29%, coincidències 1)

more info més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 11)

more information més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 23)

more options més opcions

- més opcions (usada 100.00%, coincidències 18)

mosaic mosaic

- mosaic (usada 100.00%, coincidències 9)

motion moviment

- moviment (usada 100.00%, coincidències 4)

motion threshold llindar de moviment

- llindar de moviment (usada 75.00%, coincidències 3)

- llindar del moviment (usada 25.00%, coincidències 1)

mount munta

- munta (usada 100.00%, coincidències 6)

mount options opcions de muntatge

- opcions de muntatge (usada 100.00%, coincidències 7)

mount point punt de muntatge

- punt de muntatge (usada 100.00%, coincidències 51)

mouse ratolí

- ratolí (usada 100.00%, coincidències 9)

move mou

- mou (usada 100.00%, coincidències 24)

move down mou avall

- mou avall (usada 65.62%, coincidències 21)

- mou cap avall (usada 31.25%, coincidències 10)

- desplaça avall (usada 3.12%, coincidències 1)

move left mou a l'esquerra

- mou a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 9)

move path mou el camí

- mou el camí (usada 100.00%, coincidències 5)

move right mou a la dreta

- mou a la dreta (usada 100.00%, coincidències 9)

move to mou a

- mou a (usada 63.64%, coincidències 7)

- mou (usada 27.27%, coincidències 3)

- mou cap a (usada 9.09%, coincidències 1)

move to top mou a la part superior

- mou a la part superior (usada 75.00%, coincidències 3)

- mou a dalt de tot (usada 25.00%, coincidències 1)

move to trash mou a la paperera

- mou a la paperera (usada 75.00%, coincidències 6)

- mou-lo a la paperera (usada 12.50%, coincidències 1)

- llença a la paperera (usada 12.50%, coincidències 1)

move up mou amunt

- mou amunt (usada 65.62%, coincidències 21)

- mou cap amunt (usada 28.12%, coincidències 9)

- mou cap a dalt (usada 3.12%, coincidències 1)

- desplaça amunt (usada 3.12%, coincidències 1)

movement moviment

- moviment (usada 100.00%, coincidències 4)

movies pel·lícules

- pel·lícules (usada 75.00%, coincidències 3)

- movies (usada 25.00%, coincidències 1)

moving average mitjana mòbil

- mitjana mòbil (usada 88.89%, coincidències 8)

- mitjana de moviment (usada 11.11%, coincidències 1)

mozilla mozilla

- mozilla (usada 100.00%, coincidències 7)

mr. sr.

- sr. (usada 100.00%, coincidències 8)

mrs. sra.

- sra. (usada 100.00%, coincidències 8)

ms ms

- ms (usada 100.00%, coincidències 7)

ms. srta.

- srta. (usada 87.50%, coincidències 7)

- sra. (usada 12.50%, coincidències 1)

mtu mtu

- mtu (usada 100.00%, coincidències 7)

mu mu

- mu (usada 57.14%, coincidències 4)

- mi (usada 28.57%, coincidències 2)

- micro (usada 14.29%, coincidències 1)

multicast multidifusió

- multidifusió (usada 50.00%, coincidències 2)

- multicast (usada 25.00%, coincidències 1)

- transmissió a grups (usada 25.00%, coincidències 1)

multiple múltiple

- múltiple (usada 100.00%, coincidències 5)

multiple selection selecció múltiple

- selecció múltiple (usada 100.00%, coincidències 4)

multiplication multiplicació

- multiplicació (usada 100.00%, coincidències 6)

multiply multiplica

- multiplica (usada 83.33%, coincidències 5)

- multiplicació (usada 16.67%, coincidències 1)

music música

- música (usada 93.33%, coincidències 14)

- music (usada 6.67%, coincidències 1)

mute silencia

- silencia (usada 60.00%, coincidències 9)

- sense so (usada 20.00%, coincidències 3)

- silenci (usada 13.33%, coincidències 2)

- desactiva el so (usada 6.67%, coincidències 1)

my profile el meu perfil

- el meu perfil (usada 100.00%, coincidències 5)

myanmar myanmar

- myanmar (usada 80.00%, coincidències 4)

- màiamar (usada 20.00%, coincidències 1)

myanmar extended-a myanmar ampliat-a

- myanmar ampliat-a (usada 50.00%, coincidències 2)

- myanmar ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- mianmar ampliat-a (usada 25.00%, coincidències 1)

n'ko nko

- nko (usada 50.00%, coincidències 2)

- n'ko (usada 50.00%, coincidències 2)

n/a n/d

- n/d (usada 82.76%, coincidències 24)

- n/a (usada 17.24%, coincidències 5)

name nom

- nom (usada 100.00%, coincidències 355)

name already exists aquest nom ja existeix

- aquest nom ja existeix (usada 40.00%, coincidències 2)

- el nom ja existeix (usada 20.00%, coincidències 1)

- el no ja existeix (usada 20.00%, coincidències 1)

- ja existeix el nom (usada 20.00%, coincidències 1)

named pipe canonada amb nom

- canonada amb nom (usada 83.33%, coincidències 5)

- canal amb nom (usada 16.67%, coincidències 1)

namespace espai de noms

- espai de noms (usada 100.00%, coincidències 8)

- espai de nom (usada 0.00%, coincidències 0)

narrow estret

- estret (usada 100.00%, coincidències 7)

nat nat

- nat (usada 100.00%, coincidències 4)

natural logarithm logaritme natural

- logaritme natural (usada 100.00%, coincidències 4)

nature natura

- natura (usada 75.00%, coincidències 6)

- naturalesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- concepte (usada 12.50%, coincidències 1)

nauru naüru

- naüru (usada 50.00%, coincidències 2)

- nauru (usada 25.00%, coincidències 1)

- nauruà (usada 25.00%, coincidències 1)

navigation navegació

- navegació (usada 100.00%, coincidències 24)

navigation bar barra de navegació

- barra de navegació (usada 100.00%, coincidències 8)

navigator navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 11)

navy blau marí

- blau marí (usada 50.00%, coincidències 3)

- marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- blau.marí|marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- marí/blau.marí (usada 16.67%, coincidències 1)

ndebele south ndebele del sud

- ndebele del sud (usada 60.00%, coincidències 3)

- ndebele sud (usada 20.00%, coincidències 1)

- ndebele meridional (usada 20.00%, coincidències 1)

need help? necessiteu ajuda?

- necessiteu ajuda? (usada 85.71%, coincidències 6)

- ajuda? (usada 14.29%, coincidències 1)

needs action necessita una acció

- necessita una acció (usada 100.00%, coincidències 5)

needs work per revisar

- per revisar (usada 50.00%, coincidències 2)

- cal revisar (usada 50.00%, coincidències 2)

negative negatiu

- negatiu (usada 88.89%, coincidències 8)

- negativa (usada 11.11%, coincidències 1)

neon neó

- neó (usada 100.00%, coincidències 4)

nepali nepalès

- nepalès (usada 100.00%, coincidències 9)

netmask màscara de xara

- màscara de xara (usada 63.64%, coincidències 7)

- màscara de xarxa (usada 36.36%, coincidències 4)

network xarxa

- xarxa (usada 100.00%, coincidències 51)

network connection connexió de xarxa

- connexió de xarxa (usada 100.00%, coincidències 8)

network error error de xarxa

- error de xarxa (usada 93.75%, coincidències 15)

- error de la xarxa (usada 6.25%, coincidències 1)

network name nom de la xarxa

- nom de la xarxa (usada 87.50%, coincidències 28)

- nom de xarxa (usada 12.50%, coincidències 4)

network settings paràmetres de la xarxa

- paràmetres de la xarxa (usada 60.00%, coincidències 3)

- paràmetres de xarxa (usada 40.00%, coincidències 2)

network traffic trànsit de xarxa

- trànsit de xarxa (usada 75.00%, coincidències 3)

- trànsit de la xarxa (usada 25.00%, coincidències 1)

networking xarxa

- xarxa (usada 92.86%, coincidències 13)

- gestio de xarxes (usada 7.14%, coincidències 1)

- gestió de xarxes (usada 0.00%, coincidències 0)

- treball en xarxa (usada 0.00%, coincidències 0)

networks xarxes

- xarxes (usada 100.00%, coincidències 4)

neutral neutral

- neutral (usada 50.00%, coincidències 4)

- neutre (usada 50.00%, coincidències 4)

never mai

- mai (usada 96.88%, coincidències 31)

- never (usada 3.12%, coincidències 1)

new nou

- nou (usada 82.61%, coincidències 114)

- nova (usada 15.94%, coincidències 22)

- new (nou) (usada 0.72%, coincidències 1)

- afegeix (usada 0.72%, coincidències 1)

new account compte nou

- compte nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou compte (usada 25.00%, coincidències 1)

new bookmark adreça d'interès nova

- adreça d'interès nova (usada 42.86%, coincidències 3)

- nova adreça d'interès (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix una adreça d'interès (usada 14.29%, coincidències 1)

new contact contacte nou

- contacte nou (usada 50.00%, coincidències 3)

- crea un contacte (usada 33.33%, coincidències 2)

- nou contacte (usada 16.67%, coincidències 1)

new database base de dades nova

- base de dades nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new device dispositiu nou

- dispositiu nou (usada 75.00%, coincidències 9)

- nou dispositiu (usada 25.00%, coincidències 3)

new document document nou

- document nou (usada 89.47%, coincidències 17)

- crea un document nou (usada 5.26%, coincidències 1)

- nou document (usada 5.26%, coincidències 1)

new event cita nova

- cita nova (usada 72.73%, coincidències 8)

- esdeveniment nou (usada 27.27%, coincidències 3)

new file fitxer nou

- fitxer nou (usada 100.00%, coincidències 7)

new filter nou filtre

- nou filtre (usada 50.00%, coincidències 2)

- filtre nou (usada 50.00%, coincidències 2)

new folder carpeta nova

- carpeta nova (usada 68.75%, coincidències 11)

- nova carpeta (usada 18.75%, coincidències 3)

- crea una carpeta (usada 12.50%, coincidències 2)

new game partida nova

- partida nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new group grup nou

- grup nou (usada 85.71%, coincidències 6)

- nou grup (usada 14.29%, coincidències 1)

new library biblioteca nova

- biblioteca nova (usada 100.00%, coincidències 6)

new line línia nova

- línia nova (usada 85.71%, coincidències 6)

- salt de línia (usada 14.29%, coincidències 1)

new list llista nova

- llista nova (usada 40.00%, coincidències 2)

- crea una llista (usada 40.00%, coincidències 2)

- nova llista (usada 20.00%, coincidències 1)

new menu menú nou

- menú nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new message missatge nou

- missatge nou (usada 100.00%, coincidències 9)

new name nom nou

- nom nou (usada 92.31%, coincidències 12)

- nou nom (usada 7.69%, coincidències 1)

new password contrasenya nova

- contrasenya nova (usada 78.57%, coincidències 22)

- nova contrasenya (usada 14.29%, coincidències 4)

- nova (usada 3.57%, coincidències 1)

- contrassenya nova (usada 3.57%, coincidències 1)

new profile perfil nou

- perfil nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

new project projecte nou

- projecte nou (usada 66.67%, coincidències 8)

- nou projecte (usada 33.33%, coincidències 4)

new record registre nou

- registre nou (usada 80.00%, coincidències 4)

- nou registre (usada 20.00%, coincidències 1)

new session sessió nova

- sessió nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- nova sessió (usada 50.00%, coincidències 2)

new sheet full nou

- full nou (usada 75.00%, coincidències 3)

- nou full (usada 25.00%, coincidències 1)

new tab pestanya nova

- pestanya nova (usada 81.25%, coincidències 13)

- nova pestanya (usada 12.50%, coincidències 2)

- pestanya nova (usada 6.25%, coincidències 1)

new tag etiqueta nova

- etiqueta nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 2)

new tai lue tai lue nou

- tai lue nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new task tasca nova

- tasca nova (usada 90.00%, coincidències 9)

- nova tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

new template plantilla nova

- plantilla nova (usada 75.00%, coincidències 3)

- nova plantilla (usada 25.00%, coincidències 1)

new text text nou

- text nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new theme tema nou

- tema nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new view visualització nova

- visualització nova (usada 57.14%, coincidències 4)

- nova visualització (usada 14.29%, coincidències 1)

- nova vista (usada 14.29%, coincidències 1)

- vista nova (usada 14.29%, coincidències 1)

new window finestra nova

- finestra nova (usada 92.31%, coincidències 12)

- finestra nova (usada 7.69%, coincidències 1)

new zealand nova zelanda

- nova zelanda (usada 100.00%, coincidències 5)

news notícies

- notícies (usada 66.67%, coincidències 6)

- noticies (usada 11.11%, coincidències 1)

- missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- grups de discussió (usada 11.11%, coincidències 1)

newsgroups grups de discussió

- grups de discussió (usada 71.43%, coincidències 5)

- grups de notícies (usada 28.57%, coincidències 2)

next següent

- següent (usada 90.91%, coincidències 80)

- endavant (usada 7.95%, coincidències 7)

- next (usada 1.14%, coincidències 1)

next day dia següent

- dia següent (usada 83.33%, coincidències 5)

- endemà (usada 16.67%, coincidències 1)

next image imatge següent

- imatge següent (usada 100.00%, coincidències 5)

next month mes següent

- mes següent (usada 75.00%, coincidències 6)

- el mes vinent (usada 12.50%, coincidències 1)

- proper mes (usada 12.50%, coincidències 1)

next page pàgina següent

- pàgina següent (usada 100.00%, coincidències 18)

next post entrada següent

- entrada següent (usada 75.00%, coincidències 3)

- article següent (usada 25.00%, coincidències 1)

next slide diapositiva següent

- diapositiva següent (usada 100.00%, coincidències 5)

next week la setmana vinent

- la setmana vinent (usada 33.33%, coincidències 2)

- setmana següent (usada 33.33%, coincidències 2)

- propera setmana (usada 16.67%, coincidències 1)

- pròxima setmana (usada 16.67%, coincidències 1)

next year any següent

- any següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- l'any vinent (usada 50.00%, coincidències 2)

nice nice

- nice (usada 60.00%, coincidències 3)

- prioritat (usada 40.00%, coincidències 2)

nick sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 5)

nickname sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 22)

- àlies (usada 0.00%, coincidències 0)

night nit

- nit (usada 100.00%, coincidències 5)

no no

- no (usada 99.24%, coincidències 131)

- cap (usada 0.76%, coincidències 1)

no action cap acció

- cap acció (usada 88.89%, coincidències 8)

- sense acció (usada 11.11%, coincidències 1)

no cancel no cancel·la

- no cancel·la (usada 87.10%, coincidències 27)

- cancel·la (usada 12.90%, coincidències 4)

no compression sense compressió

- sense compressió (usada 100.00%, coincidències 4)

no data sense dades

- sense dades (usada 100.00%, coincidències 5)

no date sense data

- sense data (usada 100.00%, coincidències 4)

no description sense descripció

- sense descripció (usada 100.00%, coincidències 4)

no description available descripció no disponible

- descripció no disponible (usada 80.00%, coincidències 4)

- no hi ha cap descripció disponible (usada 20.00%, coincidències 1)

no entry cap entrada

- cap entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

- direcció prohibida (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

no file selected no s'ha seleccionat cap fitxer

- no s'ha seleccionat cap fitxer (usada 50.00%, coincidències 3)

- cap fitxer seleccionat (usada 16.67%, coincidències 1)

- no hi ha cap fitxer seleccionat (usada 16.67%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat cap fitxer. (usada 16.67%, coincidències 1)

no filesystem sense sistema de fitxers

- sense sistema de fitxers (usada 75.00%, coincidències 3)

- no hi ha sistema de fitxers (usada 25.00%, coincidències 1)

no fill sense emplenament

- sense emplenament (usada 50.00%, coincidències 3)

- sense farciment (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense omplir (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense emplenat (usada 16.67%, coincidències 1)

no image cap imatge

- cap imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- sense imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

no matches cap coincidència

- cap coincidència (usada 50.00%, coincidències 3)

- no hi ha cap coincidència (usada 33.33%, coincidències 2)

- cap concordança (usada 16.67%, coincidències 1)

no matches found no s'ha trobat cap coincidència

- no s'ha trobat cap coincidència (usada 60.00%, coincidències 3)

- no s’han trobat coincidències (usada 40.00%, coincidències 2)

no partitioning sense particionatge

- sense particionatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- sense particions (usada 25.00%, coincidències 1)

no pre-filtering sense filtrat previ

- sense filtrat previ (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense filtratge previ (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense filtració prèvia (usada 25.00%, coincidències 1)

no preview sense vista prèvia

- sense vista prèvia (usada 66.67%, coincidències 4)

- sense previsualització (usada 16.67%, coincidències 1)

- no previsualitzis (usada 16.67%, coincidències 1)

no proxy sense servidor intermediari

- sense servidor intermediari (usada 80.00%, coincidències 4)

- sense cap servidor intermediari (usada 20.00%, coincidències 1)

no proxy for sense servidor intermediari per a

- sense servidor intermediari per a (usada 75.00%, coincidències 3)

- no utilitzis el servidor intermediari per a (usada 25.00%, coincidències 1)

no results cap resultat

- cap resultat (usada 75.00%, coincidències 3)

- sense resultats (usada 25.00%, coincidències 1)

no results found no s'ha trobat cap resultat

- no s'ha trobat cap resultat (usada 50.00%, coincidències 2)

- no s'han trobat resultats (usada 25.00%, coincidències 1)

- no s'ha trobat cap tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

no results found. no s'ha trobat cap resultat.

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 66.67%, coincidències 4)

- no s'han trobat resultats. (usada 33.33%, coincidències 2)

no space sense espai

- sense espai (usada 92.31%, coincidències 12)

- no hi ha espai (usada 7.69%, coincidències 1)

no subject sense assumpte

- sense assumpte (usada 80.00%, coincidències 4)

- (sense assumpte) (usada 20.00%, coincidències 1)

no thanks no gràcies

- no gràcies (usada 100.00%, coincidències 10)

node node

- node (usada 100.00%, coincidències 12)

nodes nodes

- nodes (usada 100.00%, coincidències 4)

noise soroll

- soroll (usada 100.00%, coincidències 4)

noise reduction reducció del soroll

- reducció del soroll (usada 57.14%, coincidències 4)

- reducció de soroll (usada 28.57%, coincidències 2)

- reducció de soroll (només imatges raw) (usada 14.29%, coincidències 1)

non-breaking spaces espais no separables

- espais no separables (usada 75.00%, coincidències 3)

- espais no trencats (usada 25.00%, coincidències 1)

none cap

- cap (usada 97.25%, coincidències 248)

- sense (usada 1.96%, coincidències 5)

- no cap (usada 0.39%, coincidències 1)

- nota (usada 0.39%, coincidències 1)

none specified cap especificat

- cap especificat (usada 87.50%, coincidències 7)

- res especificat (usada 12.50%, coincidències 1)

normal normal

- normal (usada 100.00%, coincidències 73)

normal size mida normal

- mida normal (usada 100.00%, coincidències 8)

normal view visualització normal

- visualització normal (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista normal (usada 25.00%, coincidències 1)

north nord

- nord (usada 100.00%, coincidències 5)

northern sotho sotho septentrional

- sotho septentrional (usada 100.00%, coincidències 6)

norwegian noruec

- noruec (usada 100.00%, coincidències 7)

norwegian nynorsk nynorsk noruec

- nynorsk noruec (usada 33.33%, coincidències 2)

- noruec (nynorsk) (usada 33.33%, coincidències 2)

- noruec nynorsk (usada 33.33%, coincidències 2)

not no

- no (usada 54.55%, coincidències 6)

- not (usada 36.36%, coincidències 4)

- negació (usada 9.09%, coincidències 1)

not after no després

- no després (usada 100.00%, coincidències 9)

not authenticated no autenticat

- no autenticat (usada 100.00%, coincidències 4)

not authorized no autoritzat

- no autoritzat (usada 100.00%, coincidències 5)

not available no disponible

- no disponible (usada 82.35%, coincidències 14)

- no està disponible (usada 17.65%, coincidències 3)

not before no abans

- no abans (usada 100.00%, coincidències 9)

not connected no connectat

- no connectat (usada 81.82%, coincidències 18)

- sense connectar (usada 9.09%, coincidències 2)

- no esteu connectat (usada 4.55%, coincidències 1)

- desconnectat (usada 4.55%, coincidències 1)

not equal no és igual

- no és igual (usada 60.00%, coincidències 3)

- no igual (usada 40.00%, coincidències 2)

not equal to diferent de

- diferent de (usada 33.33%, coincidències 2)

- no és igual a (usada 33.33%, coincidències 2)

- no igual a (usada 33.33%, coincidències 2)

not found no s'ha trobat

- no s'ha trobat (usada 86.67%, coincidències 13)

- no s'han trobat (usada 6.67%, coincidències 1)

- no trobat (usada 6.67%, coincidències 1)

not installed no instal·lat

- no instal·lat (usada 100.00%, coincidències 4)

not junk no és brossa

- no és brossa (usada 60.00%, coincidències 3)

- no és correu brossa (usada 40.00%, coincidències 2)

not mounted no està muntat

- no està muntat (usada 40.00%, coincidències 2)

- no muntat (usada 20.00%, coincidències 1)

- sense muntar (usada 20.00%, coincidències 1)

- no muntada (usada 20.00%, coincidències 1)

not now ara no

- ara no (usada 100.00%, coincidències 13)

not possible no és possible

- no és possible (usada 60.00%, coincidències 3)

- impossible (usada 40.00%, coincidències 2)

not present no present

- no present (usada 75.00%, coincidències 3)

- no hi és (usada 25.00%, coincidències 1)

not running no s'està executant

- no s'està executant (usada 100.00%, coincidències 4)

not selected no seleccionat

- no seleccionat (usada 75.00%, coincidències 6)

- no seleccionada (usada 12.50%, coincidències 1)

- no seleccionats (usada 12.50%, coincidències 1)

not set sense establir

- sense establir (usada 57.14%, coincidències 8)

- sense especificar (usada 28.57%, coincidències 4)

- no establert (usada 7.14%, coincidències 1)

- no definit (usada 7.14%, coincidències 1)

not specified sense especificar

- sense especificar (usada 80.00%, coincidències 4)

- no s'ha especificat (usada 20.00%, coincidències 1)

not started no s'ha iniciat

- no s'ha iniciat (usada 75.00%, coincidències 3)

- no ha començat (usada 25.00%, coincidències 1)

not supported no admès

- no admès (usada 20.00%, coincidències 2)

- no està implementat (usada 20.00%, coincidències 2)

- no està implementat. (usada 20.00%, coincidències 2)

- desconegut (usada 10.00%, coincidències 1)

- no suportat (usada 10.00%, coincidències 1)

- no compatible (usada 10.00%, coincidències 1)

- no són compatibles (usada 10.00%, coincidències 1)

note nota

- nota (usada 100.00%, coincidències 64)

notebook bloc de notes

- bloc de notes (usada 50.00%, coincidències 2)

- llibreta de notes (usada 25.00%, coincidències 1)

- ordinador portàtil (usada 25.00%, coincidències 1)

notes notes

- notes (usada 98.90%, coincidències 90)

- anotacions (usada 1.10%, coincidències 1)

nothing res

- res (usada 100.00%, coincidències 8)

nothing selected no hi ha res seleccionat

- no hi ha res seleccionat (usada 84.62%, coincidències 11)

- selecció buida (usada 7.69%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat res (usada 7.69%, coincidències 1)

notice avís

- avís (usada 77.78%, coincidències 14)

- notificació (usada 11.11%, coincidències 2)

- atenció (usada 5.56%, coincidències 1)

- niue (usada 5.56%, coincidències 1)

notification notificació

- notificació (usada 100.00%, coincidències 11)

notification methods mètodes de notificació

- mètodes de notificació (usada 100.00%, coincidències 8)

notifications notificacions

- notificacions (usada 100.00%, coincidències 9)

notify notifica

- notifica (usada 100.00%, coincidències 5)

nov nov

- nov (usada 42.86%, coincidències 3)

- nov. (usada 42.86%, coincidències 3)

- de nov. (usada 14.29%, coincidències 1)

november novembre

- novembre (usada 84.62%, coincidències 11)

- de novembre (usada 15.38%, coincidències 2)

now ara

- ara (usada 100.00%, coincidències 10)

null nul

- nul (usada 80.00%, coincidències 4)

- null (usada 20.00%, coincidències 1)

number nombre

- nombre (usada 86.54%, coincidències 180)

- número (usada 13.46%, coincidències 28)

number format format numèric

- format numèric (usada 90.91%, coincidències 10)

- format del nombre (usada 9.09%, coincidències 1)

number forms formes de nombres

- formes de nombres (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols numèrics (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de números (usada 25.00%, coincidències 1)

number of colors nombre de colors

- nombre de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

number of columns nombre de columnes

- nombre de columnes (usada 83.33%, coincidències 5)

- el nombre de columnes (usada 16.67%, coincidències 1)

number of copies nombre de còpies

- nombre de còpies (usada 100.00%, coincidències 4)

number of lines nombre de línies

- nombre de línies (usada 100.00%, coincidències 4)

number of pages nombre de pàgines

- nombre de pàgines (usada 100.00%, coincidències 8)

number of rows nombre de files

- nombre de files (usada 100.00%, coincidències 6)

number of samples nombre de mostres

- nombre de mostres (usada 100.00%, coincidències 4)

number of segments nombre de segments

- nombre de segments (usada 100.00%, coincidències 6)

numbered list llista numerada

- llista numerada (usada 83.33%, coincidències 5)

- llista amb números (usada 16.67%, coincidències 1)

numbering numeració

- numeració (usada 96.88%, coincidències 31)

- s'està numerant (usada 3.12%, coincidències 1)

numbers números

- números (usada 70.59%, coincidències 12)

- nombres (usada 29.41%, coincidències 5)

numerator numerador

- numerador (usada 100.00%, coincidències 5)

numeric numèric

- numèric (usada 80.00%, coincidències 4)

- numèrica (usada 20.00%, coincidències 1)

object objecte

- objecte (usada 100.00%, coincidències 22)

object type tipus d'objecte

- tipus d'objecte (usada 100.00%, coincidències 7)

objects objectes

- objectes (usada 100.00%, coincidències 16)

occitan occità

- occità (usada 100.00%, coincidències 8)

oct oct

- oct (usada 42.86%, coincidències 3)

- oct. (usada 42.86%, coincidències 3)

- d’oct. (usada 14.29%, coincidències 1)

october octubre

- octubre (usada 84.62%, coincidències 11)

- d’octubre (usada 7.69%, coincidències 1)

- d'octubre (usada 7.69%, coincidències 1)

odd senar

- senar (usada 100.00%, coincidències 4)

odia oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 5)

of de

- de (usada 100.00%, coincidències 13)

off desactivat

- desactivat (usada 48.89%, coincidències 22)

- inactiu (usada 20.00%, coincidències 9)

- off (usada 11.11%, coincidències 5)

- apagat (usada 8.89%, coincidències 4)

- desactivada (usada 4.44%, coincidències 2)

- ○ (usada 2.22%, coincidències 1)

- o (usada 2.22%, coincidències 1)

- desactivades (usada 2.22%, coincidències 1)

office oficina

- oficina (usada 80.00%, coincidències 8)

- feina (usada 10.00%, coincidències 1)

- ofimàtica (usada 10.00%, coincidències 1)

offline fora de línia

- fora de línia (usada 58.82%, coincidències 10)

- desconnectat (usada 23.53%, coincidències 4)

- apagada (usada 11.76%, coincidències 2)

- sense connexió (usada 5.88%, coincidències 1)

offset desplaçament

- desplaçament (usada 90.00%, coincidències 18)

- decalatge (usada 5.00%, coincidències 1)

- òfset (usada 5.00%, coincidències 1)

ogham ogàmic

- ogàmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- ogham (usada 40.00%, coincidències 2)

ok d'acord

- d'acord (usada 95.85%, coincidències 208)

- accepta (usada 0.92%, coincidències 2)

- acceptable (usada 0.92%, coincidències 2)

- d’acord (usada 0.92%, coincidències 2)

- correcte (usada 0.46%, coincidències 1)

- fet (usada 0.46%, coincidències 1)

- ok (usada 0.46%, coincidències 1)

ol chiki ol chiki

- ol chiki (usada 100.00%, coincidències 5)

old italic cursiva antiga

- cursiva antiga (usada 80.00%, coincidències 4)

- italià antic (usada 20.00%, coincidències 1)

old north arabian àrab del nord antic

- àrab del nord antic (usada 100.00%, coincidències 4)

old password contrasenya antiga

- contrasenya antiga (usada 63.64%, coincidències 7)

- contrasenya anterior (usada 27.27%, coincidències 3)

- anterior (usada 9.09%, coincidències 1)

old persian persa antic

- persa antic (usada 100.00%, coincidències 5)

old south arabian àrab del sud antic

- àrab del sud antic (usada 100.00%, coincidències 4)

old turkic turc antic

- turc antic (usada 100.00%, coincidències 4)

older més antic

- més antic (usada 50.00%, coincidències 2)

- més antics (usada 25.00%, coincidències 1)

- correu antic (usada 25.00%, coincidències 1)

olive oliva

- oliva (usada 50.00%, coincidències 3)

- oliva|verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- verd oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- oliva/verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

on activat

- activat (usada 31.91%, coincidències 15)

- on (usada 14.89%, coincidències 7)

- actiu (usada 12.77%, coincidències 6)

- engegat (usada 8.51%, coincidències 4)

- el (usada 8.51%, coincidències 4)

- activada (usada 8.51%, coincidències 4)

- a (usada 4.26%, coincidències 2)

- ❙ (usada 2.13%, coincidències 1)

- i (usada 2.13%, coincidències 1)

- activa (usada 2.13%, coincidències 1)

- en (usada 2.13%, coincidències 1)

- activades (usada 2.13%, coincidències 1)

on click en fer clic

- en fer clic (usada 50.00%, coincidències 2)

- en fer-hi clic (usada 25.00%, coincidències 1)

- en clicar (usada 25.00%, coincidències 1)

on the network a la xarxa

- a la xarxa (usada 100.00%, coincidències 15)

on the phone al telèfon

- al telèfon (usada 100.00%, coincidències 4)

one un

- un (usada 83.33%, coincidències 5)

- una (usada 16.67%, coincidències 1)

one sided una cara

- una cara (usada 100.00%, coincidències 4)

one time password contrasenya d'un sol cop

- contrasenya d'un sol cop (usada 75.00%, coincidències 3)

- contrasenya d'un sol ús (usada 25.00%, coincidències 1)

online en línia

- en línia (usada 87.50%, coincidències 7)

- connectat (usada 12.50%, coincidències 1)

online help ajuda en línia

- ajuda en línia (usada 100.00%, coincidències 4)

opacity opacitat

- opacitat (usada 100.00%, coincidències 19)

open obre

- obre (usada 99.07%, coincidències 106)

- obert (usada 0.93%, coincidències 1)

- en obert (usada 0.00%, coincidències 0)

open app obre una aplicació

- obre una aplicació (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre l'aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

open containing folder obre la carpeta on es troba

- obre la carpeta on es troba (usada 40.00%, coincidències 4)

- obre la carpeta que el conté (usada 10.00%, coincidències 1)

- obre la carpeta pare (usada 10.00%, coincidències 1)

- obre la carpeta que conté (usada 10.00%, coincidències 1)

- obre el contingut de la carpeta (usada 10.00%, coincidències 1)

- obre la carpeta contenidora (usada 10.00%, coincidències 1)

- obre la carpeta que conté els elements (usada 10.00%, coincidències 1)

open directory obre un directori

- obre un directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- obre el directori (usada 50.00%, coincidències 2)

open document obre un document

- obre un document (usada 100.00%, coincidències 4)

open file obre un fitxer

- obre un fitxer (usada 65.00%, coincidències 26)

- obre el fitxer (usada 30.00%, coincidències 12)

- obre fitxer (usada 5.00%, coincidències 2)

open folder obre la carpeta

- obre la carpeta (usada 66.67%, coincidències 6)

- obre una carpeta (usada 33.33%, coincidències 3)

open image obre una imatge

- obre una imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

open in editor obre en l’editor

- obre en l’editor (usada 50.00%, coincidències 2)

- obre en l'editor (usada 25.00%, coincidències 1)

- obrir en editor (usada 25.00%, coincidències 1)

open link obre l'enllaç

- obre l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 9)

open location obre una ubicació

- obre una ubicació (usada 55.56%, coincidències 5)

- obre la ubicació (usada 44.44%, coincidències 4)

open recent obre un fitxer recent

- obre un fitxer recent (usada 37.50%, coincidències 3)

- obre'n un recent (usada 25.00%, coincidències 2)

- obre recents (usada 25.00%, coincidències 2)

- obre allò recent (usada 12.50%, coincidències 1)

open source codi obert

- codi obert (usada 40.00%, coincidències 2)

- codi font obert (usada 20.00%, coincidències 1)

- obre la font (usada 20.00%, coincidències 1)

- programari lliure (usada 20.00%, coincidències 1)

open tabs obre les pestanyes

- obre les pestanyes (usada 50.00%, coincidències 2)

- obre pestanyes (usada 25.00%, coincidències 1)

- pestanyes obertes (usada 25.00%, coincidències 1)

open with obre amb

- obre amb (usada 100.00%, coincidències 12)

opengl opengl

- opengl (usada 100.00%, coincidències 4)

operating system sistema operatiu

- sistema operatiu (usada 100.00%, coincidències 36)

operations operacions

- operacions (usada 100.00%, coincidències 4)

operator operador

- operador (usada 100.00%, coincidències 23)

operators operadors

- operadors (usada 100.00%, coincidències 13)

optical character recognition reconeixement òptic de caràcters

- reconeixement òptic de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

optical drive unitat òptica

- unitat òptica (usada 100.00%, coincidències 4)

optimize optimitza

- optimitza (usada 100.00%, coincidències 11)

option opció

- opció (usada 100.00%, coincidències 11)

optional opcional

- opcional (usada 100.00%, coincidències 6)

options opcions

- opcions (usada 100.00%, coincidències 206)

or o

- o (usada 84.21%, coincidències 32)

- or (usada 10.53%, coincidències 4)

- o bé (usada 2.63%, coincidències 1)

- o el mètode (usada 2.63%, coincidències 1)

orange taronja

- taronja (usada 78.26%, coincidències 18)

- orange (usada 21.74%, coincidències 5)

order ordre

- ordre (usada 88.46%, coincidències 23)

- ordena (usada 7.69%, coincidències 2)

- ordenació (usada 3.85%, coincidències 1)

organization organització

- organització (usada 100.00%, coincidències 31)

organizational unit unitat organitzativa

- unitat organitzativa (usada 100.00%, coincidències 9)

organizations organitzacions

- organitzacions (usada 100.00%, coincidències 11)

organize organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 4)

organizer organitzador

- organitzador (usada 100.00%, coincidències 19)

orientation orientació

- orientació (usada 100.00%, coincidències 31)

origin origen

- origen (usada 100.00%, coincidències 10)

original original

- original (usada 100.00%, coincidències 18)

original message missatge original

- missatge original (usada 100.00%, coincidències 4)

original size mida original

- mida original (usada 100.00%, coincidències 21)

oriya oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 7)

oromo oromo

- oromo (usada 80.00%, coincidències 4)

- oromo (galla) (usada 20.00%, coincidències 1)

os so

- so (usada 100.00%, coincidències 6)

os type tipus de sistema operatiu

- tipus de sistema operatiu (usada 61.54%, coincidències 8)

- tipus de so (usada 38.46%, coincidències 5)

osmanya osmanya

- osmanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanli (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanià (usada 20.00%, coincidències 1)

other altres

- altres (usada 72.73%, coincidències 40)

- altre (usada 21.82%, coincidències 12)

- altra (usada 3.64%, coincidències 2)

- un altre (usada 1.82%, coincidències 1)

other data altres dades

- altres dades (usada 100.00%, coincidències 9)

other devices altres dispositius

- altres dispositius (usada 100.00%, coincidències 5)

other files altres fitxers

- altres fitxers (usada 100.00%, coincidències 11)

other languages altres llengües

- altres llengües (usada 50.00%, coincidències 2)

- altres idiomes (usada 50.00%, coincidències 2)

other media altres suports

- altres suports (usada 100.00%, coincidències 4)

other options altres opcions

- altres opcions (usada 100.00%, coincidències 8)

others altres

- altres (usada 100.00%, coincidències 14)

out fora

- fora (usada 57.14%, coincidències 4)

- cap enfora (usada 28.57%, coincidències 2)

- sortida (usada 14.29%, coincidències 1)

out of memory sense memòria

- sense memòria (usada 77.78%, coincidències 14)

- s'ha esgotat la memòria (usada 11.11%, coincidències 2)

- fora de memòria (usada 5.56%, coincidències 1)

- no hi ha prou memòria (usada 5.56%, coincidències 1)

out of paper sense paper

- sense paper (usada 100.00%, coincidències 4)

outbound trànsit de sortida

- trànsit de sortida (usada 60.00%, coincidències 3)

- sortint (usada 40.00%, coincidències 2)

outbox safata de sortida

- safata de sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- bústia de sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

outer exterior

- exterior (usada 100.00%, coincidències 7)

outgoing sortida

- sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- sortint (usada 25.00%, coincidències 1)

outline esquema

- esquema (usada 50.00%, coincidències 16)

- contorn (usada 43.75%, coincidències 14)

- ressegueix (usada 3.12%, coincidències 1)

- vora (usada 3.12%, coincidències 1)

outlook outlook

- outlook (usada 100.00%, coincidències 4)

output sortida

- sortida (usada 95.65%, coincidències 22)

- fitxer de sortida (usada 4.35%, coincidències 1)

output file fitxer de sortida

- fitxer de sortida (usada 100.00%, coincidències 7)

output format format de sortida

- format de sortida (usada 100.00%, coincidències 7)

output tray safata de sortida

- safata de sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

outside exterior

- exterior (usada 57.14%, coincidències 4)

- fora (usada 42.86%, coincidències 3)

overlap superposa

- superposa (usada 90.00%, coincidències 9)

- superposició (usada 10.00%, coincidències 1)

overlay superposa

- superposa (usada 50.00%, coincidències 3)

- superposició (usada 33.33%, coincidències 2)

- sobreposa (usada 16.67%, coincidències 1)

overline sobreratllat

- sobreratllat (usada 87.50%, coincidències 7)

- línia de sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

overview visió de conjunt

- visió de conjunt (usada 60.00%, coincidències 36)

- resum (usada 15.00%, coincidències 9)

- visió general (usada 10.00%, coincidències 6)

- vista general (usada 8.33%, coincidències 5)

- panorama general (usada 1.67%, coincidències 1)

- informació general (usada 1.67%, coincidències 1)

- descripció (usada 1.67%, coincidències 1)

- vista esquema (usada 1.67%, coincidències 1)

overwrite sobreescriu

- sobreescriu (usada 100.00%, coincidències 12)

- sobreescriure (usada 0.00%, coincidències 0)

owner propietari

- propietari (usada 100.00%, coincidències 9)

package paquet

- paquet (usada 97.14%, coincidències 34)

- paquet informàtic (usada 2.86%, coincidències 1)

package install instal·lació del paquet

- instal·lació del paquet (usada 87.50%, coincidències 7)

- instal·lació de paquets (usada 12.50%, coincidències 1)

packages paquets

- paquets (usada 100.00%, coincidències 12)

padding separació

- separació (usada 62.50%, coincidències 5)

- encoixinat (usada 12.50%, coincidències 1)

- espaiat (usada 12.50%, coincidències 1)

- encoixinament (usada 12.50%, coincidències 1)

page pàgina

- pàgina (usada 100.00%, coincidències 78)

page background fons de la pàgina

- fons de la pàgina (usada 60.00%, coincidències 3)

- fons de pàgina (usada 40.00%, coincidències 2)

page break salt de pàgina

- salt de pàgina (usada 100.00%, coincidències 12)

page count recompte de pàgines

- recompte de pàgines (usada 80.00%, coincidències 4)

- nombre de pàgines (usada 20.00%, coincidències 1)

page down av pàg

- av pàg (usada 50.00%, coincidències 4)

- pàgina avall (usada 50.00%, coincidències 4)

- tecla d'avançar pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page header capçalera de pàgina

- capçalera de pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- capçalera de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

page layout format de la pàgina

- format de la pàgina (usada 28.57%, coincidències 2)

- disposició de la pàgina (usada 28.57%, coincidències 2)

- esquema de la pàgina (usada 28.57%, coincidències 2)

- disposició de pàgina (usada 14.29%, coincidències 1)

page not found pàgina no trobada

- pàgina no trobada (usada 69.23%, coincidències 9)

- no s'ha trobat la pàgina (usada 30.77%, coincidències 4)

page number número de pàgina

- número de pàgina (usada 100.00%, coincidències 24)

page numbers números de pàgina

- números de pàgina (usada 100.00%, coincidències 7)

page setup configuració de la pàgina

- configuració de la pàgina (usada 100.00%, coincidències 18)

page size mida de la pàgina

- mida de la pàgina (usada 90.91%, coincidències 10)

- mida de pàgina (usada 9.09%, coincidències 1)

page style estil de pàgina

- estil de pàgina (usada 66.67%, coincidències 10)

- estil de la pàgina (usada 33.33%, coincidències 5)

page title títol de la pàgina

- títol de la pàgina (usada 100.00%, coincidències 7)

page up re pàg

- re pàg (usada 62.50%, coincidències 5)

- pàgina amunt (usada 37.50%, coincidències 3)

- tecla de retrocedir pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page width amplada de la pàgina

- amplada de la pàgina (usada 72.73%, coincidències 8)

- amplada de pàgina (usada 18.18%, coincidències 2)

- amplària de la pàgina (usada 9.09%, coincidències 1)

page(s) pàgines

- pàgines (usada 75.00%, coincidències 3)

- pàgina/-es (usada 25.00%, coincidències 1)

pager cercapersones

- cercapersones (usada 50.00%, coincidències 6)

- buscapersones (usada 41.67%, coincidències 5)

- paginador (usada 8.33%, coincidències 1)

pager number número de buscapersones

- número de buscapersones (usada 100.00%, coincidències 9)

pages pàgines

- pàgines (usada 100.00%, coincidències 39)

pages per sheet pàgines per full

- pàgines per full (usada 100.00%, coincidències 4)

pages per side pàgines per cara

- pàgines per cara (usada 100.00%, coincidències 6)

paint pinta

- pinta (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

- àrea actualitzada (usada 20.00%, coincidències 1)

palette paleta

- paleta (usada 100.00%, coincidències 11)

palettes paletes

- paletes (usada 100.00%, coincidències 6)

paper paper

- paper (usada 100.00%, coincidències 4)

paper size mida del paper

- mida del paper (usada 88.89%, coincidències 8)

- mida de paper (usada 11.11%, coincidències 1)

paper source font del paper

- font del paper (usada 80.00%, coincidències 4)

- origen del paper (usada 20.00%, coincidències 1)

paper type tipus de paper

- tipus de paper (usada 100.00%, coincidències 5)

paragraph paràgraf

- paràgraf (usada 100.00%, coincidències 44)

paragraph style estil del paràgraf

- estil del paràgraf (usada 75.00%, coincidències 6)

- estil de paràgraf (usada 25.00%, coincidències 2)

paragraphs paràgrafs

- paràgrafs (usada 100.00%, coincidències 8)

parallel paral·lel

- paral·lel (usada 100.00%, coincidències 18)

- en paral·lel (usada 0.00%, coincidències 0)

parallel port port paral·lel

- port paral·lel (usada 75.00%, coincidències 3)

- port en paral·lel (usada 25.00%, coincidències 1)

parallelogram paral·lelogram

- paral·lelogram (usada 100.00%, coincidències 5)

parameter paràmetre

- paràmetre (usada 100.00%, coincidències 19)

parameters paràmetres

- paràmetres (usada 100.00%, coincidències 187)

parent pare

- pare (usada 78.95%, coincidències 15)

- pare/mare (usada 10.53%, coincidències 2)

- parent (usada 5.26%, coincidències 1)

- mare (usada 5.26%, coincidències 1)

parity paritat

- paritat (usada 100.00%, coincidències 4)

part part

- part (usada 100.00%, coincidències 5)

partition partició

- partició (usada 100.00%, coincidències 13)

partition table taula de partició

- taula de partició (usada 92.31%, coincidències 12)

- taula de particions (usada 7.69%, coincidències 1)

partition type tipus de partició

- tipus de partició (usada 100.00%, coincidències 5)

partitioning particionament

- particionament (usada 45.00%, coincidències 9)

- particionatge (usada 40.00%, coincidències 8)

- particionat (usada 10.00%, coincidències 2)

- s'estan fent les particions (usada 5.00%, coincidències 1)

party festa

- festa (usada 100.00%, coincidències 4)

pashto paixtu

- paixtu (usada 50.00%, coincidències 2)

- paixtú (usada 25.00%, coincidències 1)

- paixto (usada 25.00%, coincidències 1)

passphrase contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 44)

password contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 234)

password required cal una contrasenya

- cal una contrasenya (usada 50.00%, coincidències 7)

- es requereix una contrasenya (usada 35.71%, coincidències 5)

- cal la contrasenya (usada 14.29%, coincidències 2)

password reset reinicialització de la contrasenya

- reinicialització de la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicialitza la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- recuperació de la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicia la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

passwords contrasenyes

- contrasenyes (usada 100.00%, coincidències 7)

paste enganxa

- enganxa (usada 100.00%, coincidències 51)

- enganxar (usada 0.00%, coincidències 0)

paste special enganxament especial

- enganxament especial (usada 84.62%, coincidències 11)

- enganxa especial (usada 7.69%, coincidències 1)

- enganxar especial (usada 7.69%, coincidències 1)

- enganxada amb format (usada 0.00%, coincidències 0)

path camí

- camí (usada 96.43%, coincidències 54)

- ruta (usada 3.57%, coincidències 2)

path cost cost del camí

- cost del camí (usada 100.00%, coincidències 4)

path name nom del camí

- nom del camí (usada 100.00%, coincidències 4)

paths camins

- camins (usada 100.00%, coincidències 25)

pattern patró

- patró (usada 96.30%, coincidències 26)

- patróltc.rule.show.java.rule=[regla en java] (usada 3.70%, coincidències 1)

pattern fill omple amb el patró

- omple amb el patró (usada 50.00%, coincidències 2)

- omple amb patró (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplena amb patró (usada 25.00%, coincidències 1)

patterns patrons

- patrons (usada 100.00%, coincidències 4)

pause pausa

- pausa (usada 78.79%, coincidències 26)

- posa en pausa (usada 9.09%, coincidències 3)

- fes una pausa (usada 6.06%, coincidències 2)

- en pausa (usada 6.06%, coincidències 2)

pause playback fes una pausa a la reproducció

- fes una pausa a la reproducció (usada 75.00%, coincidències 3)

- fes una pausa en la reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

paused en pausa

- en pausa (usada 57.14%, coincidències 8)

- pausat (usada 21.43%, coincidències 3)

- pausa (usada 7.14%, coincidències 1)

- pausada (usada 7.14%, coincidències 1)

- aturat (usada 7.14%, coincidències 1)

pdf pdf

- pdf (usada 100.00%, coincidències 8)

pen ploma

- ploma (usada 50.00%, coincidències 4)

- llapis (usada 37.50%, coincidències 3)

- bolígraf (usada 12.50%, coincidències 1)

pencil llapis

- llapis (usada 100.00%, coincidències 10)

pending pendent

- pendent (usada 95.83%, coincidències 23)

- pending (usada 4.17%, coincidències 1)

pentagon pentàgon

- pentàgon (usada 100.00%, coincidències 5)

people gent

- gent (usada 83.33%, coincidències 5)

- d'altri (usada 16.67%, coincidències 1)

percent percentatge

- percentatge (usada 95.65%, coincidències 22)

- per cent (usada 4.35%, coincidències 1)

percentage percentatge

- percentatge (usada 100.00%, coincidències 7)

percentile percentil

- percentil (usada 100.00%, coincidències 9)

perceptual perceptiu

- perceptiu (usada 100.00%, coincidències 5)

performance rendiment

- rendiment (usada 100.00%, coincidències 20)

period període

- període (usada 100.00%, coincidències 15)

permalink enllaç permanent

- enllaç permanent (usada 100.00%, coincidències 4)

permanent permanent

- permanent (usada 100.00%, coincidències 5)

permission permís

- permís (usada 100.00%, coincidències 10)

permission denied permís denegat

- permís denegat (usada 66.67%, coincidències 8)

- s'ha denegat el permís (usada 33.33%, coincidències 4)

permission denied. permís denegat.

- permís denegat. (usada 100.00%, coincidències 9)

permissions permisos

- permisos (usada 100.00%, coincidències 24)

persian persa

- persa (usada 88.89%, coincidències 8)

- farsi (usada 11.11%, coincidències 1)

person persona

- persona (usada 60.00%, coincidències 3)

- atleta (usada 40.00%, coincidències 2)

personal personal

- personal (usada 100.00%, coincidències 12)

personal information informació personal

- informació personal (usada 75.00%, coincidències 3)

- dades personals (usada 25.00%, coincidències 1)

perspective perspectiva

- perspectiva (usada 100.00%, coincidències 12)

peru perú

- perú (usada 50.00%, coincidències 3)

- peru (usada 33.33%, coincidències 2)

- marró perú (usada 16.67%, coincidències 1)

phags-pa phags-pa

- phags-pa (usada 80.00%, coincidències 4)

- phagspa (usada 20.00%, coincidències 1)

phase fase

- fase (usada 100.00%, coincidències 7)

phi fi

- fi (usada 57.14%, coincidències 4)

- phi (usada 42.86%, coincidències 3)

phoenician fenici

- fenici (usada 100.00%, coincidències 5)

phone telèfon

- telèfon (usada 100.00%, coincidències 19)

phonetic extensions extensions fonètiques

- extensions fonètiques (usada 100.00%, coincidències 4)

phonetic extensions supplement suplement d'extensions fonètiques

- suplement d'extensions fonètiques (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions fonètiques (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

photo foto

- foto (usada 85.71%, coincidències 18)

- fotografia (usada 14.29%, coincidències 3)

photography fotografia

- fotografia (usada 100.00%, coincidències 4)

photos fotos

- fotos (usada 83.33%, coincidències 5)

- fotografies (usada 16.67%, coincidències 1)

pi pi

- pi (usada 100.00%, coincidències 15)

piano piano

- piano (usada 100.00%, coincidències 5)

pica pica

- pica (usada 87.50%, coincidències 7)

- piques (usada 12.50%, coincidències 1)

pick tria

- tria (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- pic (usada 20.00%, coincidències 1)

picture imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 9)

pid pid

- pid (usada 100.00%, coincidències 4)

pin pin

- pin (usada 71.43%, coincidències 5)

- clava (usada 28.57%, coincidències 2)

- clavar (usada 0.00%, coincidències 0)

- número d'identificació personal (usada 0.00%, coincidències 0)

pinch pessic

- pessic (usada 50.00%, coincidències 2)

- punxada (usada 25.00%, coincidències 1)

- pessigada (usada 25.00%, coincidències 1)

- pinçar (usada 0.00%, coincidències 0)

pineapple pinya

- pinya (usada 75.00%, coincidències 3)

- piña (usada 25.00%, coincidències 1)

ping ping

- ping (usada 100.00%, coincidències 4)

pink rosa

- rosa (usada 100.00%, coincidències 7)

pinyin pinyin

- pinyin (usada 100.00%, coincidències 4)

pitch to

- to (usada 40.00%, coincidències 2)

- velocitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- densitat de punts (usada 20.00%, coincidències 1)

- freqüència (usada 20.00%, coincidències 1)

pixel píxel

- píxel (usada 100.00%, coincidències 7)

pixels píxels

- píxels (usada 100.00%, coincidències 21)

place lloc

- lloc (usada 80.00%, coincidències 4)

- emplaçament (usada 20.00%, coincidències 1)

placeholder espai reservat

- espai reservat (usada 75.00%, coincidències 6)

- text variable (usada 25.00%, coincidències 2)

placement ubicació

- ubicació (usada 40.00%, coincidències 4)

- emplaçament (usada 40.00%, coincidències 4)

- posicionament (usada 20.00%, coincidències 2)

places xifres

- xifres (usada 75.00%, coincidències 9)

- llocs (usada 25.00%, coincidències 3)

plain simple

- simple (usada 37.50%, coincidències 3)

- pla (usada 25.00%, coincidències 2)

- text pla (usada 25.00%, coincidències 2)

- text net (usada 12.50%, coincidències 1)

plain text text sense format

- text sense format (usada 36.36%, coincidències 4)

- text net (usada 27.27%, coincidències 3)

- text (usada 27.27%, coincidències 3)

- text pla (usada 9.09%, coincidències 1)

plasma plasma

- plasma (usada 100.00%, coincidències 5)

platform plataforma

- plataforma (usada 100.00%, coincidències 16)

play reprodueix

- reprodueix (usada 96.67%, coincidències 29)

- play (usada 3.33%, coincidències 1)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

- reproduir (usada 0.00%, coincidències 0)

play / pause reprodueix / fes una pausa

- reprodueix / fes una pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

- reprodueix / pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

play a sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 100.00%, coincidències 5)

play sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 71.43%, coincidències 5)

- reprodueix el so (usada 14.29%, coincidències 1)

- avís sonor (usada 14.29%, coincidències 1)

playback reproducció

- reproducció (usada 61.54%, coincidències 8)

- reprodueix (usada 38.46%, coincidències 5)

playing reproducció

- reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està reproduint (usada 25.00%, coincidències 1)

- en reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està jugant (usada 25.00%, coincidències 1)

playlist llista de reproducció

- llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

please wait espereu

- espereu (usada 53.33%, coincidències 8)

- espereu si us plau (usada 33.33%, coincidències 5)

- please wait (usada 6.67%, coincidències 1)

- si us plau espereu (usada 6.67%, coincidències 1)

plot traça

- traça (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuixa (usada 20.00%, coincidències 1)

- traçar (usada 0.00%, coincidències 0)

plug-ins connectors

- connectors (usada 100.00%, coincidències 5)

plugin connector

- connector (usada 37.50%, coincidències 3)

- extensió (usada 37.50%, coincidències 3)

- connectors (usada 25.00%, coincidències 2)

plugins connectors

- connectors (usada 84.62%, coincidències 11)

- extensions (usada 15.38%, coincidències 2)

plural plural

- plural (usada 100.00%, coincidències 6)

plus més

- més (usada 100.00%, coincidències 5)

pm pm

- pm (usada 87.50%, coincidències 14)

- p. m. (usada 12.50%, coincidències 2)

pmt pmt

- pmt (usada 83.33%, coincidències 5)

- pp (usada 16.67%, coincidències 1)

png png

- png (usada 100.00%, coincidències 7)

png image imatge png

- imatge png (usada 100.00%, coincidències 4)

point punt

- punt (usada 85.71%, coincidències 12)

- punts (usada 7.14%, coincidències 1)

- omnidireccional (usada 7.14%, coincidències 1)

- punt tipogràfic (usada 0.00%, coincidències 0)

pointer punter

- punter (usada 50.00%, coincidències 2)

- busca (usada 50.00%, coincidències 2)

points punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 13)

polar coordinates coordenades polars

- coordenades polars (usada 100.00%, coincidències 5)

policy política

- política (usada 100.00%, coincidències 13)

polish polonès

- polonès (usada 100.00%, coincidències 15)

polygon polígon

- polígon (usada 100.00%, coincidències 14)

pool agrupament

- agrupament (usada 75.00%, coincidències 9)

- agrupació (usada 16.67%, coincidències 2)

- disponibles (usada 8.33%, coincidències 1)

pop pop

- pop (usada 85.71%, coincidències 6)

- treu de la pila (usada 14.29%, coincidències 1)

- desempilar (usada 0.00%, coincidències 0)

- protocol d'oficina de correus (usada 0.00%, coincidències 0)

- punt de presència (usada 0.00%, coincidències 0)

port port

- port (usada 100.00%, coincidències 88)

- portar (usada 0.00%, coincidències 0)

port number número de port

- número de port (usada 95.24%, coincidències 20)

- número del port (usada 4.76%, coincidències 1)

portal portal

- portal (usada 100.00%, coincidències 12)

portfolio dossier

- dossier (usada 60.00%, coincidències 3)

- portafolis (usada 20.00%, coincidències 1)

- carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

portrait vertical

- vertical (usada 100.00%, coincidències 20)

ports ports

- ports (usada 100.00%, coincidències 11)

portuguese portuguès

- portuguès (usada 100.00%, coincidències 12)

portuguese (brazil) portuguès (brasil)

- portuguès (brasil) (usada 100.00%, coincidències 7)

position posició

- posició (usada 96.77%, coincidències 120)

- càrrec (usada 2.42%, coincidències 3)

- posiciona (usada 0.81%, coincidències 1)

position x posició x

- posició x (usada 100.00%, coincidències 7)

position y posició y

- posició y (usada 100.00%, coincidències 7)

positioning posicionament

- posicionament (usada 50.00%, coincidències 2)

- posició (usada 50.00%, coincidències 2)

positive positiu

- positiu (usada 100.00%, coincidències 6)

post entrada

- entrada (usada 44.44%, coincidències 4)

- publica (usada 33.33%, coincidències 3)

- post (usada 11.11%, coincidències 1)

- envia (usada 11.11%, coincidències 1)

- apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

- fer un apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

postal code codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 8)

posterize posteritza

- posteritza (usada 42.86%, coincidències 3)

- redueix el nombre de colors (usada 28.57%, coincidències 2)

- redueix la gamma de colors (usada 28.57%, coincidències 2)

posts entrades

- entrades (usada 100.00%, coincidències 5)

postscript postscript

- postscript (usada 100.00%, coincidències 5)

potato patata

- patata (usada 100.00%, coincidències 4)

power potència

- potència (usada 57.14%, coincidències 8)

- energia (usada 28.57%, coincidències 4)

- potencial (usada 7.14%, coincidències 1)

- potencia (usada 7.14%, coincidències 1)

power management gestió energètica

- gestió energètica (usada 88.89%, coincidències 8)

- gestió de l'energia (usada 11.11%, coincidències 1)

power off apaga

- apaga (usada 81.82%, coincidències 9)

- atura (usada 9.09%, coincidències 1)

- apagada (usada 9.09%, coincidències 1)

precedes precedeix

- precedeix (usada 100.00%, coincidències 4)

precision precisió

- precisió (usada 100.00%, coincidències 7)

preface prefaci

- prefaci (usada 85.00%, coincidències 17)

- pròleg (usada 15.00%, coincidències 3)

preferences preferències

- preferències (usada 100.00%, coincidències 74)

prefix prefix

- prefix (usada 100.00%, coincidències 29)

preparing s'està preparant

- s'està preparant (usada 100.00%, coincidències 9)

preparing to install s'està preparant la instal·lació

- s'està preparant la instal·lació (usada 85.71%, coincidències 12)

- preparant la instal·lació (usada 7.14%, coincidències 1)

- preparació per instal·lar (usada 7.14%, coincidències 1)

present present

- present (usada 75.00%, coincidències 3)

- presentació (usada 25.00%, coincidències 1)

presentation presentació

- presentació (usada 100.00%, coincidències 15)

presentations presentacions

- presentacions (usada 100.00%, coincidències 4)

preserve preserva

- preserva (usada 96.15%, coincidències 25)

- conserva'l (usada 3.85%, coincidències 1)

preset preajusta

- preajusta (usada 50.00%, coincidències 3)

- predefinit (usada 16.67%, coincidències 1)

- predeterminat (usada 16.67%, coincidències 1)

- predefineix (usada 16.67%, coincidències 1)

presets predefinicions

- predefinicions (usada 25.00%, coincidències 2)

- predefinits (usada 25.00%, coincidències 2)

- valors predefinits (usada 25.00%, coincidències 2)

- preconfiguracions (usada 12.50%, coincidències 1)

- preseleccions (usada 12.50%, coincidències 1)

press prem

- prem (usada 85.71%, coincidències 6)

- premsa (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer un toc llarg [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

pressed premut

- premut (usada 83.33%, coincidències 5)

- premuda (usada 16.67%, coincidències 1)

pressure pressió

- pressió (usada 100.00%, coincidències 5)

pretty print impressió de qualitat

- impressió de qualitat (usada 40.00%, coincidències 2)

- format d'impressió (usada 40.00%, coincidències 2)

- impressió ben formatada (usada 20.00%, coincidències 1)

prev anterior

- anterior (usada 91.67%, coincidències 11)

- previ (usada 8.33%, coincidències 1)

preview previsualització

- previsualització (usada 63.04%, coincidències 58)

- previsualitza (usada 21.74%, coincidències 20)

- vista prèvia (usada 10.87%, coincidències 10)

- visualització prèvia (usada 4.35%, coincidències 4)

- anàlisi (usada 0.00%, coincidències 0)

- previsualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

previous anterior

- anterior (usada 86.49%, coincidències 32)

- enrere (usada 8.11%, coincidències 3)

- prèvia (usada 2.70%, coincidències 1)

- previ (usada 2.70%, coincidències 1)

previous day dia anterior

- dia anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

previous image imatge anterior

- imatge anterior (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge prèvia (usada 20.00%, coincidències 1)

previous month mes anterior

- mes anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

previous page pàgina anterior

- pàgina anterior (usada 93.33%, coincidències 14)

- pàgina prèvia (usada 6.67%, coincidències 1)

previous post entrada prèvia

- entrada prèvia (usada 50.00%, coincidències 2)

- article anterior (usada 25.00%, coincidències 1)

- entrada anterior (usada 25.00%, coincidències 1)

previous slide diapositiva anterior

- diapositiva anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

price preu

- preu (usada 90.00%, coincidències 9)

- price (usada 10.00%, coincidències 1)

primary primària

- primària (usada 55.56%, coincidències 10)

- primari (usada 27.78%, coincidències 5)

- principal (usada 16.67%, coincidències 3)

primary key clau primària

- clau primària (usada 100.00%, coincidències 5)

principal principal

- principal (usada 75.00%, coincidències 3)

- capital (usada 25.00%, coincidències 1)

print imprimeix

- imprimeix (usada 95.65%, coincidències 66)

- impressió (usada 2.90%, coincidències 2)

- impr pant (usada 1.45%, coincidències 1)

- imprimir (usada 0.00%, coincidències 0)

print document imprimeix el document

- imprimeix el document (usada 100.00%, coincidències 7)

print layout disposició d'impressió

- disposició d'impressió (usada 60.00%, coincidències 3)

- format d'impressió (usada 40.00%, coincidències 2)

print preview previsualització d'impressió

- previsualització d'impressió (usada 54.55%, coincidències 18)

- exemple d'impressió (usada 18.18%, coincidències 6)

- previsualitza la impressió (usada 12.12%, coincidències 4)

- vista prèvia d'impressió (usada 6.06%, coincidències 2)

- previsualització de la impressió (usada 6.06%, coincidències 2)

- visualització prèvia de la impressió (usada 3.03%, coincidències 1)

print range àrea d'impressió

- àrea d'impressió (usada 62.50%, coincidències 5)

- interval d'impressió (usada 37.50%, coincidències 3)

print settings ajusts d'impressió

- ajusts d'impressió (usada 50.00%, coincidències 2)

- paràmetres de la impressora (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres d'impressió (usada 25.00%, coincidències 1)

print test page imprimeix una pàgina de prova

- imprimeix una pàgina de prova (usada 100.00%, coincidències 5)

print to file imprimeix a un fitxer

- imprimeix a un fitxer (usada 66.67%, coincidències 4)

- imprimir a un fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

- impressió en un fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

printer impressora

- impressora (usada 100.00%, coincidències 19)

printer default predeterminat de la impressora

- predeterminat de la impressora (usada 40.00%, coincidències 2)

- per defecte de la impressora (usada 40.00%, coincidències 2)

- per defecte de l'impressora (usada 20.00%, coincidències 1)

printer error error de la impressora

- error de la impressora (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la impressora (usada 50.00%, coincidències 2)

printer options opcions de la impressora

- opcions de la impressora (usada 100.00%, coincidències 4)

printing impressió

- impressió (usada 53.33%, coincidències 8)

- s'està imprimint (usada 46.67%, coincidències 7)

- impremta (usada 0.00%, coincidències 0)

priority prioritat

- prioritat (usada 100.00%, coincidències 45)

privacy privadesa

- privadesa (usada 92.31%, coincidències 12)

- privacitat (usada 7.69%, coincidències 1)

privacy policy política de privadesa

- política de privadesa (usada 88.89%, coincidències 8)

- política de privacitat (usada 11.11%, coincidències 1)

private privat

- privat (usada 64.71%, coincidències 11)

- privada (usada 23.53%, coincidències 4)

- private (usada 5.88%, coincidències 1)

- personal (usada 5.88%, coincidències 1)

private browsing navegació privada

- navegació privada (usada 83.33%, coincidències 5)

- la navegació privada (usada 16.67%, coincidències 1)

private key clau privada

- clau privada (usada 100.00%, coincidències 6)

private key password contrasenya de la clau privada

- contrasenya de la clau privada (usada 92.31%, coincidències 12)

- contrasenya de clau privada (usada 7.69%, coincidències 1)

private messages missatges privats

- missatges privats (usada 100.00%, coincidències 5)

private use area àrea d'ús privat

- àrea d'ús privat (usada 100.00%, coincidències 4)

problems problemes

- problemes (usada 100.00%, coincidències 5)

procedure procediment

- procediment (usada 100.00%, coincidències 4)

proceed continua

- continua (usada 75.00%, coincidències 3)

- procedeix (usada 25.00%, coincidències 1)

process procés

- procés (usada 87.50%, coincidències 7)

- processar (usada 12.50%, coincidències 1)

processing s'està processant

- s'està processant (usada 88.89%, coincidències 24)

- processament (usada 7.41%, coincidències 2)

- processant (usada 3.70%, coincidències 1)

processor processador

- processador (usada 100.00%, coincidències 5)

producer productor

- productor (usada 100.00%, coincidències 6)

product producte

- producte (usada 100.00%, coincidències 20)

product id id. del producte

- id. del producte (usada 50.00%, coincidències 3)

- id del producte (usada 50.00%, coincidències 3)

product name nom del producte

- nom del producte (usada 80.00%, coincidències 4)

- nom de producte (usada 20.00%, coincidències 1)

productivity productivitat

- productivitat (usada 100.00%, coincidències 4)

profession professió

- professió (usada 100.00%, coincidències 4)

profile perfil

- perfil (usada 100.00%, coincidències 24)

profile name nom del perfil

- nom del perfil (usada 100.00%, coincidències 28)

profiles perfils

- perfils (usada 100.00%, coincidències 13)

program programa

- programa (usada 100.00%, coincidències 9)

- programar (usada 0.00%, coincidències 0)

progress progrés

- progrés (usada 95.83%, coincidències 23)

- en curs (usada 4.17%, coincidències 1)

progress bar barra de progrés

- barra de progrés (usada 90.48%, coincidències 19)

- diàleg de progrés (usada 9.52%, coincidències 2)

progress dialog diàleg de progrés

- diàleg de progrés (usada 100.00%, coincidències 10)

project projecte

- projecte (usada 100.00%, coincidències 18)

project name nom del projecte

- nom del projecte (usada 100.00%, coincidències 10)

projects projectes

- projectes (usada 100.00%, coincidències 10)

properties propietats

- propietats (usada 100.00%, coincidències 118)

property propietat

- propietat (usada 100.00%, coincidències 12)

property name nom de la propietat

- nom de la propietat (usada 100.00%, coincidències 4)

proportional proporcional

- proporcional (usada 100.00%, coincidències 5)

protected protegit

- protegit (usada 83.33%, coincidències 5)

- protegida (usada 16.67%, coincidències 1)

protection protecció

- protecció (usada 100.00%, coincidències 4)

protocol protocol

- protocol (usada 100.00%, coincidències 24)

protocol error s'ha produït un error de protocol

- s'ha produït un error de protocol (usada 75.00%, coincidències 3)

- error en el protocol (usada 25.00%, coincidències 1)

provider proveïdor

- proveïdor (usada 100.00%, coincidències 18)

proxy servidor intermediari

- servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 16)

proxy host amfitrió del servidor intermediari

- amfitrió del servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 11)

proxy password contrasenya del servidor intermediari

- contrasenya del servidor intermediari (usada 89.47%, coincidències 17)

- contrasenya (usada 10.53%, coincidències 2)

proxy username nom d'usuari del servidor intermediari

- nom d'usuari del servidor intermediari (usada 88.89%, coincidències 16)

- nom d'usuari (usada 11.11%, coincidències 2)

proxy version versió del servidor intermediari

- versió del servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 4)

pt pt

- pt (usada 100.00%, coincidències 8)

public públic

- públic (usada 77.78%, coincidències 7)

- pública (usada 11.11%, coincidències 1)

- public (usada 11.11%, coincidències 1)

public domain domini públic

- domini públic (usada 100.00%, coincidències 5)

public key clau pública

- clau pública (usada 100.00%, coincidències 7)

publish publica

- publica (usada 100.00%, coincidències 14)

- publicar (usada 0.00%, coincidències 0)

published publicat

- publicat (usada 78.57%, coincidències 11)

- publicada (usada 21.43%, coincidències 3)

publisher editor

- editor (usada 88.24%, coincidències 15)

- editorial (usada 11.76%, coincidències 2)

punjabi panjabi

- panjabi (usada 87.50%, coincidències 7)

- punjabi (usada 12.50%, coincidències 1)

purple porpra

- porpra (usada 33.33%, coincidències 4)

- porpre (usada 16.67%, coincidències 2)

- violeta (usada 16.67%, coincidències 2)

- porpra|púrpura (usada 8.33%, coincidències 1)

- porpa (usada 8.33%, coincidències 1)

- porpre/púrpura (usada 8.33%, coincidències 1)

- lila (usada 8.33%, coincidències 1)

purpose propòsit

- propòsit (usada 83.33%, coincidències 5)

- objectiu (usada 16.67%, coincidències 1)

push empeny

- empeny (usada 33.33%, coincidències 2)

- envia (usada 16.67%, coincidències 1)

- empenyiment (usada 16.67%, coincidències 1)

- push (usada 16.67%, coincidències 1)

- fica a la pila (usada 16.67%, coincidències 1)

- empilar (usada 0.00%, coincidències 0)

push button botó per prémer

- botó per prémer (usada 40.00%, coincidències 2)

- botó de pulsació (usada 20.00%, coincidències 1)

- botó d'empènyer (usada 20.00%, coincidències 1)

- pulsador (usada 20.00%, coincidències 1)

pv va

- va (usada 100.00%, coincidències 14)

px px

- px (usada 100.00%, coincidències 6)

pyramid piràmide

- piràmide (usada 100.00%, coincidències 4)

python python

- python (usada 100.00%, coincidències 9)

python console consola python

- consola python (usada 50.00%, coincidències 2)

- consola del python (usada 25.00%, coincidències 1)

- consola de python (usada 25.00%, coincidències 1)

qr code codi qr

- codi qr (usada 100.00%, coincidències 4)

quality qualitat

- qualitat (usada 100.00%, coincidències 17)

quality checks controls de qualitat

- controls de qualitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- comprovacions de qualitat (usada 25.00%, coincidències 1)

quantity quantitat

- quantitat (usada 100.00%, coincidències 7)

quechua quítxua

- quítxua (usada 100.00%, coincidències 4)

queen reina

- reina (usada 100.00%, coincidències 4)

query consulta

- consulta (usada 100.00%, coincidències 14)

question pregunta

- pregunta (usada 100.00%, coincidències 11)

queue cua

- cua (usada 85.71%, coincidències 6)

- cua de procés (usada 14.29%, coincidències 1)

queued s'ha ficat a la cua

- s'ha ficat a la cua (usada 57.89%, coincidències 11)

- s''ha ficat a la cua (usada 21.05%, coincidències 4)

- ficat a la cua (usada 15.79%, coincidències 3)

- en cua (usada 5.26%, coincidències 1)

quick search cerca ràpida

- cerca ràpida (usada 100.00%, coincidències 4)

quiet silenciós

- silenciós (usada 100.00%, coincidències 5)

quit surt

- surt (usada 100.00%, coincidències 127)

quotation citació

- citació (usada 87.50%, coincidències 7)

- cita (usada 12.50%, coincidències 1)

quote cita

- cita (usada 50.00%, coincidències 2)

- citació (usada 50.00%, coincidències 2)

race cursa

- cursa (usada 100.00%, coincidències 4)

radial radial

- radial (usada 100.00%, coincidències 8)

radial gradient degradat radial

- degradat radial (usada 100.00%, coincidències 4)

radio ràdio

- ràdio (usada 66.67%, coincidències 4)

- opció (usada 16.67%, coincidències 1)

- wi-fi (usada 16.67%, coincidències 1)

radio button botó d'opció

- botó d'opció (usada 80.00%, coincidències 8)

- botó radial (usada 10.00%, coincidències 1)

- botó de grup (usada 10.00%, coincidències 1)

radio menu item element de menú d'opció

- element de menú d'opció (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú radial (usada 25.00%, coincidències 1)

- element del menú d'opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

radiobutton radiobutton

- radiobutton (usada 75.00%, coincidències 3)

- botó d'opció (usada 25.00%, coincidències 1)

radius radi

- radi (usada 93.33%, coincidències 14)

- radius (usada 6.67%, coincidències 1)

raise puja

- puja (usada 60.00%, coincidències 3)

- apuja (usada 20.00%, coincidències 1)

- relleu (usada 20.00%, coincidències 1)

raise layer apuja la capa

- apuja la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

- puja la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

ram ram

- ram (usada 75.00%, coincidències 3)

- moltó (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòria d'accés aleatori (usada 0.00%, coincidències 0)

random aleatori

- aleatori (usada 85.71%, coincidències 12)

- aleatòria (usada 14.29%, coincidències 2)

random number generator generador de nombres aleatoris

- generador de nombres aleatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

randomize aleatoritza

- aleatoritza (usada 60.00%, coincidències 3)

- aleatori (usada 20.00%, coincidències 1)

- aleatorització (usada 20.00%, coincidències 1)

range interval

- interval (usada 50.00%, coincidències 22)

- àrea (usada 31.82%, coincidències 14)

- rang (usada 15.91%, coincidències 7)

- abast (usada 2.27%, coincidències 1)

rank rang

- rang (usada 40.00%, coincidències 2)

- posició (usada 20.00%, coincidències 1)

- ordre (usada 20.00%, coincidències 1)

- per rang (usada 20.00%, coincidències 1)

rate taxa

- taxa (usada 71.79%, coincidències 28)

- velocitat (usada 17.95%, coincidències 7)

- tipus (usada 2.56%, coincidències 1)

- ràtio (usada 2.56%, coincidències 1)

- relació (usada 2.56%, coincidències 1)

- ritme (usada 2.56%, coincidències 1)

rating valoració

- valoració (usada 70.00%, coincidències 14)

- puntuació (usada 30.00%, coincidències 6)

ratio proporció

- proporció (usada 40.00%, coincidències 2)

- ràtio (usada 40.00%, coincidències 2)

- divisió (usada 20.00%, coincidències 1)

raw raw

- raw (usada 50.00%, coincidències 4)

- en cru (usada 25.00%, coincidències 2)

- cru (usada 12.50%, coincidències 1)

- en brut (usada 12.50%, coincidències 1)

read lectura

- lectura (usada 38.89%, coincidències 7)

- llegit (usada 38.89%, coincidències 7)

- llegeix (usada 11.11%, coincidències 2)

- llegir (usada 5.56%, coincidències 1)

- pendent de llegir (usada 5.56%, coincidències 1)

read more llegeix més

- llegeix més (usada 57.14%, coincidències 4)

- més informació (usada 28.57%, coincidències 2)

- llegeix-ne més (usada 14.29%, coincidències 1)

read only tan sols lectura

- tan sols lectura (usada 33.33%, coincidències 3)

- només lectura (usada 33.33%, coincidències 3)

- només de lectura (usada 22.22%, coincidències 2)

- només llegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

read-only només lectura

- només lectura (usada 54.17%, coincidències 13)

- només de lectura (usada 45.83%, coincidències 11)

reading lectura

- lectura (usada 50.00%, coincidències 5)

- s'està llegint (usada 30.00%, coincidències 3)

- reading (usada 10.00%, coincidències 1)

- llegint (usada 10.00%, coincidències 1)

readonly noméslectura

- noméslectura (usada 44.44%, coincidències 4)

- només de lectura (usada 22.22%, coincidències 2)

- només lectura (usada 22.22%, coincidències 2)

- de només lectura (usada 11.11%, coincidències 1)

ready preparat

- preparat (usada 50.00%, coincidències 6)

- a punt (usada 41.67%, coincidències 5)

- apunt (usada 8.33%, coincidències 1)

real name nom real

- nom real (usada 100.00%, coincidències 11)

reason raó

- raó (usada 80.77%, coincidències 21)

- motiu (usada 19.23%, coincidències 5)

reboot reinicia

- reinicia (usada 71.43%, coincidències 15)

- arrenca de nou (usada 19.05%, coincidències 4)

- rearrencada (usada 9.52%, coincidències 2)

- reiniciar (usada 0.00%, coincidències 0)

rebuild reconstrueix

- reconstrueix (usada 50.00%, coincidències 2)

- torna a construir (usada 25.00%, coincidències 1)

- torna-ho a muntar (usada 25.00%, coincidències 1)

recalculate recalcula

- recalcula (usada 75.00%, coincidències 3)

- recalcular (usada 25.00%, coincidències 1)

received rebut

- rebut (usada 58.33%, coincidències 7)

- rebuts (usada 25.00%, coincidències 3)

- recepció (usada 16.67%, coincidències 2)

receiving recepció

- recepció (usada 57.14%, coincidències 4)

- donatius rebuts (usada 14.29%, coincidències 1)

- rebent (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està rebent (usada 14.29%, coincidències 1)

recent recent

- recent (usada 50.00%, coincidències 5)

- recents (usada 40.00%, coincidències 4)

- elements recents (usada 10.00%, coincidències 1)

recent documents documents recents

- documents recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recent files fitxers recents

- fitxers recents (usada 80.00%, coincidències 4)

- fitxers utilitzats recentment (usada 20.00%, coincidències 1)

recent projects projectes recents

- projectes recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recently used utilitzats recentment

- utilitzats recentment (usada 28.57%, coincidències 2)

- utilitzades recentment (usada 28.57%, coincidències 2)

- utilitzat recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- emprats recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- usats recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

recipient destinatari

- destinatari (usada 100.00%, coincidències 14)

- destinatari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

recipients destinataris

- destinataris (usada 100.00%, coincidències 4)

recommended recomanat

- recomanat (usada 70.00%, coincidències 7)

- recomanada (usada 10.00%, coincidències 1)

- recomanades (usada 10.00%, coincidències 1)

- recomanats (usada 10.00%, coincidències 1)

reconnect torna a connectar

- torna a connectar (usada 88.89%, coincidències 8)

- reconnecta (usada 11.11%, coincidències 1)

record registre

- registre (usada 46.67%, coincidències 7)

- enregistra (usada 40.00%, coincidències 6)

- gravació (usada 6.67%, coincidències 1)

- enregistrament (usada 6.67%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 0.00%, coincidències 0)

record type tipus de registre

- tipus de registre (usada 100.00%, coincidències 9)

recording s'està enregistrant

- s'està enregistrant (usada 50.00%, coincidències 3)

- enregistrant (usada 33.33%, coincidències 2)

- gravació (usada 16.67%, coincidències 1)

records registres

- registres (usada 100.00%, coincidències 4)

rectangle rectangle

- rectangle (usada 96.00%, coincidències 24)

- rectangular (usada 4.00%, coincidències 1)

red vermell

- vermell (usada 89.13%, coincidències 41)

- roig (usada 4.35%, coincidències 2)

- vermell|roig (usada 4.35%, coincidències 2)

- rouge (usada 2.17%, coincidències 1)

red eye removal elimina els ulls vermells

- elimina els ulls vermells (usada 75.00%, coincidències 3)

- eliminació d'ulls vermells (usada 25.00%, coincidències 1)

red hat red hat

- red hat (usada 100.00%, coincidències 7)

redo refés

- refés (usada 100.00%, coincidències 38)

- refer (usada 0.00%, coincidències 0)

reference referència

- referència (usada 97.06%, coincidències 33)

- reference (usada 2.94%, coincidències 1)

references referències

- referències (usada 100.00%, coincidències 24)

refresh refresca

- refresca (usada 69.23%, coincidències 45)

- actualitza (usada 29.23%, coincidències 19)

- actualitzada (usada 1.54%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

refresh list refresca la llista

- refresca la llista (usada 91.67%, coincidències 11)

- actualitza la llista (usada 8.33%, coincidències 1)

region regió

- regió (usada 96.67%, coincidències 29)

- província (usada 3.33%, coincidències 1)

register registra

- registra (usada 80.00%, coincidències 8)

- registre (usada 20.00%, coincidències 2)

- registrar-se (usada 0.00%, coincidències 0)

registered registrat

- registrat (usada 100.00%, coincidències 8)

regression regressió

- regressió (usada 100.00%, coincidències 6)

regular normal

- normal (usada 77.78%, coincidències 7)

- regular (usada 22.22%, coincidències 2)

regular expression expressió regular

- expressió regular (usada 100.00%, coincidències 19)

regular expressions expressions regulars

- expressions regulars (usada 100.00%, coincidències 5)

regular file fitxer convencional

- fitxer convencional (usada 80.00%, coincidències 4)

- fitxer normal (usada 20.00%, coincidències 1)

reinstall reinstal·la

- reinstal·la (usada 50.00%, coincidències 2)

- reinstal·lació (usada 25.00%, coincidències 1)

- torna a instal·lar (usada 25.00%, coincidències 1)

rejang rejang

- rejang (usada 100.00%, coincidències 5)

reject rebutja

- rebutja (usada 93.33%, coincidències 14)

- rebutja'l (usada 6.67%, coincidències 1)

rejected rebutjat

- rebutjat (usada 60.00%, coincidències 6)

- rebutjada (usada 20.00%, coincidències 2)

- va ser rebutjada (usada 10.00%, coincidències 1)

- expulsada (usada 10.00%, coincidències 1)

relations relacions

- relacions (usada 100.00%, coincidències 10)

relative relatiu

- relatiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- relativa (usada 25.00%, coincidències 2)

relative colorimetric colorimètric relatiu

- colorimètric relatiu (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètrica de color relativa (usada 33.33%, coincidències 2)

- colorimètrica relativa (usada 16.67%, coincidències 1)

relative to relatiu a

- relatiu a (usada 100.00%, coincidències 6)

release allibera

- allibera (usada 50.00%, coincidències 9)

- llançament (usada 38.89%, coincidències 7)

- alliberament (usada 5.56%, coincidències 1)

- versió (usada 5.56%, coincidències 1)

release notes notes del llançament

- notes del llançament (usada 50.00%, coincidències 8)

- notes de la versió (usada 43.75%, coincidències 7)

- notes de llançament (usada 6.25%, coincidències 1)

released llançat

- llançat (usada 60.00%, coincidències 3)

- publicat (usada 20.00%, coincidències 1)

- alliberat (usada 20.00%, coincidències 1)

relief relleu

- relleu (usada 100.00%, coincidències 9)

reload actualitza

- actualitza (usada 38.10%, coincidències 8)

- torna a carregar (usada 33.33%, coincidències 7)

- recarrega (usada 23.81%, coincidències 5)

- actualitzeu (usada 4.76%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

remember recorda-la

- recorda-la (usada 50.00%, coincidències 2)

- recorda (usada 50.00%, coincidències 2)

remember password recorda la contrasenya

- recorda la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 14)

remind me later recorda-m'ho més tard

- recorda-m'ho més tard (usada 50.00%, coincidències 2)

- recorda-m'ho després (usada 25.00%, coincidències 1)

- recorda-m'ho més endavant (usada 25.00%, coincidències 1)

reminder recordatori

- recordatori (usada 80.00%, coincidències 4)

- recorda-m'ho (usada 20.00%, coincidències 1)

reminders recordatoris

- recordatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

remote remot

- remot (usada 100.00%, coincidències 7)

- remot -a (usada 0.00%, coincidències 0)

removals supressions

- supressions (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimits (usada 25.00%, coincidències 1)

remove suprimeix

- suprimeix (usada 76.88%, coincidències 123)

- elimina (usada 17.50%, coincidències 28)

- treu (usada 3.12%, coincidències 5)

- esborra (usada 1.25%, coincidències 2)

- suprimeix la subscripció (usada 0.62%, coincidències 1)

- suprimeix l'atribut (usada 0.62%, coincidències 1)

remove all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 45.45%, coincidències 5)

- elimina-ho tot (usada 27.27%, coincidències 3)

- esborra-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix-les totes (usada 9.09%, coincidències 1)

remove attachment elimina l'adjunció

- elimina l'adjunció (usada 60.00%, coincidències 3)

- elimina una adjució (usada 20.00%, coincidències 1)

- suprimeix l'adjunció (usada 20.00%, coincidències 1)

remove bookmark elimina l'adreça d'interès

- elimina l'adreça d'interès (usada 50.00%, coincidències 3)

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimeix el punt d'interès (usada 16.67%, coincidències 1)

remove breakpoint suprimeix el punt de ruptura

- suprimeix el punt de ruptura (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimeix aquest punt de ruptura (usada 25.00%, coincidències 1)

remove calendar suprimeix el calendari

- suprimeix el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

remove contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 100.00%, coincidències 7)

remove device treu el dispositiu

- treu el dispositiu (usada 66.67%, coincidències 4)

- elimina el dispositiu (usada 16.67%, coincidències 1)

- suprimeix el dispositiu (usada 16.67%, coincidències 1)

remove filter elimina el filtre

- elimina el filtre (usada 83.33%, coincidències 5)

- suprimeix un filtre (usada 16.67%, coincidències 1)

remove from favorites suprimeix dels preferits

- suprimeix dels preferits (usada 88.89%, coincidències 8)

- suprimeix-la de les preferides (usada 11.11%, coincidències 1)

remove from list suprimeix de la llista

- suprimeix de la llista (usada 75.00%, coincidències 3)

- treu de la llista (usada 25.00%, coincidències 1)

remove group suprimeix el grup

- suprimeix el grup (usada 100.00%, coincidències 6)

remove hyperlink suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

remove image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 87.50%, coincidències 7)

- treu la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

remove link suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

remove parent elimina el primari

- elimina el primari (usada 80.00%, coincidències 4)

- suprimeix el pare (usada 20.00%, coincidències 1)

remove selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 42.86%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra els seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina els elements seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

remove user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 100.00%, coincidències 4)

removed eliminat

- eliminat (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimida (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimit (usada 25.00%, coincidències 1)

removing s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 57.14%, coincidències 4)

- treure (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està eliminant (usada 14.29%, coincidències 1)

- supressió (usada 14.29%, coincidències 1)

rename canvia el nom

- canvia el nom (usada 77.11%, coincidències 64)

- reanomena (usada 19.28%, coincidències 16)

- canvi de nom (usada 1.20%, coincidències 1)

- canvia de nom (usada 1.20%, coincidències 1)

- anomena (usada 1.20%, coincidències 1)

rename directory canvia el nom al directori

- canvia el nom al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia el nom del directori (usada 50.00%, coincidències 2)

rename folder canvia el nom de la carpeta

- canvia el nom de la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- reanomena la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

rename layer canvia el nom de la capa

- canvia el nom de la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

- reanomena la capa (usada 50.00%, coincidències 3)

rename profile reanomena el perfil

- reanomena el perfil (usada 75.00%, coincidències 3)

- canvia el nom al perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

render compon

- compon (usada 40.00%, coincidències 2)

- renderització (usada 40.00%, coincidències 2)

- renderitza (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering renderització

- renderització (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'està renderitzant (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està generant la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- composició (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering intent propòsit de la renderització

- propòsit de la renderització (usada 66.67%, coincidències 4)

- propòsit de la conversió (usada 16.67%, coincidències 1)

- propòsit de la composició (usada 16.67%, coincidències 1)

repeat repeteix

- repeteix (usada 73.08%, coincidències 19)

- repetició (usada 23.08%, coincidències 6)

- es repeteix (usada 3.85%, coincidències 1)

repeat all repeteix-ho tot

- repeteix-ho tot (usada 75.00%, coincidències 3)

- repeteix-les totes (usada 25.00%, coincidències 1)

repeat password repetiu la contrasenya

- repetiu la contrasenya (usada 60.00%, coincidències 3)

- repeteix la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- repetir la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

replace reemplaça

- reemplaça (usada 95.45%, coincidències 63)

- substitueix (usada 3.03%, coincidències 2)

- reemplaça'l (usada 1.52%, coincidències 1)

replace all reemplaça-ho tot

- reemplaça-ho tot (usada 84.62%, coincidències 11)

- reemplaça'ls tots (usada 7.69%, coincidències 1)

- reemplaça tot (usada 7.69%, coincidències 1)

replace image reemplaça la imatge

- reemplaça la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- reemplaça imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

replace with reemplaça per

- reemplaça per (usada 60.87%, coincidències 14)

- reemplaça amb (usada 39.13%, coincidències 9)

reply respon

- respon (usada 94.44%, coincidències 17)

- resposta (usada 5.56%, coincidències 1)

reply to respon a

- respon a (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to all respon a tots

- respon a tots (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to list respon a la llista

- respon a la llista (usada 100.00%, coincidències 4)

reply to sender respon al remitent

- respon al remitent (usada 100.00%, coincidències 6)

reply-to respon a

- respon a (usada 60.00%, coincidències 6)

- respon-a (usada 30.00%, coincidències 3)

- respon (usada 10.00%, coincidències 1)

report informe

- informe (usada 68.42%, coincidències 13)

- informa (usada 15.79%, coincidències 3)

- informeu (usada 10.53%, coincidències 2)

- informa'n (usada 5.26%, coincidències 1)

report a bug informa d'un error

- informa d'un error (usada 55.56%, coincidències 5)

- informeu d'un error (usada 22.22%, coincidències 2)

- informa de l'error de programari (usada 11.11%, coincidències 1)

- informeu d'una errada (usada 11.11%, coincidències 1)

report bug informa de l'error de programari

- informa de l'error de programari (usada 66.67%, coincidències 4)

- informeu d'un error (usada 16.67%, coincidències 1)

- informa de l'error (usada 16.67%, coincidències 1)

reports informes

- informes (usada 100.00%, coincidències 8)

repositories dipòsits

- dipòsits (usada 94.74%, coincidències 18)

- repositoris (usada 5.26%, coincidències 1)

repository dipòsit

- dipòsit (usada 90.00%, coincidències 9)

- repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

repository url url del dipòsit

- url del dipòsit (usada 90.00%, coincidències 9)

- url del repositori (usada 10.00%, coincidències 1)

request sol·licita

- sol·licita (usada 75.00%, coincidències 3)

- sol·licitud (usada 25.00%, coincidències 1)

requests peticions

- peticions (usada 60.00%, coincidències 3)

- sol·licituds (usada 40.00%, coincidències 2)

require encryption requereix xifratge

- requereix xifratge (usada 100.00%, coincidències 5)

required necessari

- necessari (usada 62.50%, coincidències 5)

- obligatori (usada 25.00%, coincidències 2)

- requerit (usada 12.50%, coincidències 1)

resend email reenvia el missatge

- reenvia el missatge (usada 40.00%, coincidències 2)

- torna a enviar el correu electrònic (usada 20.00%, coincidències 1)

- torna a enviar el correu (usada 20.00%, coincidències 1)

- reenvia el correu electrònic (usada 20.00%, coincidències 1)

reserved reservat

- reservat (usada 100.00%, coincidències 4)

reset reinicia

- reinicia (usada 47.37%, coincidències 36)

- restableix (usada 26.32%, coincidències 20)

- reinicialitza (usada 22.37%, coincidències 17)

- reset (usada 2.63%, coincidències 2)

- restaura (usada 1.32%, coincidències 1)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

reset all restableix-ho tot

- restableix-ho tot (usada 91.67%, coincidències 22)

- reinicia-ho tot (usada 4.17%, coincidències 1)

- reinicialitza-ho tot (usada 4.17%, coincidències 1)

reset filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 75.00%, coincidències 3)

- reinicia el filtre (usada 25.00%, coincidències 1)

reset options reinicia les opcions

- reinicia les opcions (usada 75.00%, coincidències 3)

- reestableix les opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

reset password reinicia la contrasenya

- reinicia la contrasenya (usada 92.31%, coincidències 12)

- reinicialitza la contrasenya (usada 7.69%, coincidències 1)

reset to default restableix al predeterminat

- restableix al predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicia la vista als valors per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- restableix els valors predeterminats (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicia als valors per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

reset zoom reinicia l'ampliació

- reinicia l'ampliació (usada 50.00%, coincidències 2)

- reinicia el zoom (usada 50.00%, coincidències 2)

resize canvia la mida

- canvia la mida (usada 50.00%, coincidències 6)

- redimensiona (usada 16.67%, coincidències 2)

- canvia de mida (usada 8.33%, coincidències 1)

- reajusta (usada 8.33%, coincidències 1)

- canvi de mida (usada 8.33%, coincidències 1)

- escalat activat (usada 8.33%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 0.00%, coincidències 0)

resolution resolució

- resolució (usada 100.00%, coincidències 23)

resource recurs

- recurs (usada 100.00%, coincidències 8)

resources recursos

- recursos (usada 100.00%, coincidències 4)

response resposta

- resposta (usada 100.00%, coincidències 4)

restart reinicia

- reinicia (usada 88.24%, coincidències 15)

- reinici (usada 11.76%, coincidències 2)

- reiniciar (usada 0.00%, coincidències 0)

restart now reinicia ara

- reinicia ara (usada 90.00%, coincidències 9)

- reinicia (usada 10.00%, coincidències 1)

restart required cal que es reiniciï

- cal que es reiniciï (usada 25.00%, coincidències 1)

- efectiu en reiniciar (usada 25.00%, coincidències 1)

- cal que reinicieu (usada 25.00%, coincidències 1)

- cal que reinicieu el sistema (usada 25.00%, coincidències 1)

restarting s'està reiniciant

- s'està reiniciant (usada 100.00%, coincidències 4)

restore restaura

- restaura (usada 95.45%, coincidències 21)

- restaura una còpia de seguretat (usada 4.55%, coincidències 1)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

restore defaults restaura els paràmetres per defecte

- restaura els paràmetres per defecte (usada 50.00%, coincidències 4)

- restaura els valors per defecte (usada 37.50%, coincidències 3)

- restaura els per defecte (usada 12.50%, coincidències 1)

result resultat

- resultat (usada 100.00%, coincidències 29)

results resultats

- resultats (usada 92.31%, coincidències 12)

- resultat (usada 7.69%, coincidències 1)

resume reprèn

- reprèn (usada 80.00%, coincidències 12)

- continua (usada 13.33%, coincidències 2)

- currículum (usada 6.67%, coincidències 1)

retry reintenta

- reintenta (usada 54.05%, coincidències 20)

- reintent (usada 21.62%, coincidències 8)

- torna-ho a intentar (usada 8.11%, coincidències 3)

- torna a internar-ho (usada 5.41%, coincidències 2)

- intenta de nou (usada 2.70%, coincidències 1)

- reintenta-ho (usada 2.70%, coincidències 1)

- torna a intentar (usada 2.70%, coincidències 1)

- torna a provar-ho (usada 2.70%, coincidències 1)

return retorn

- retorn (usada 71.43%, coincidències 5)

- torna (usada 14.29%, coincidències 1)

- retorna (usada 14.29%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

reverse inverteix

- inverteix (usada 53.85%, coincidències 7)

- al revés (usada 7.69%, coincidències 1)

- restaura (usada 7.69%, coincidències 1)

- invers (usada 7.69%, coincidències 1)

- invertit (usada 7.69%, coincidències 1)

- a l'inrevés (usada 7.69%, coincidències 1)

- reverteix (usada 7.69%, coincidències 1)

reverse order inverteix l'ordre

- inverteix l'ordre (usada 100.00%, coincidències 5)

revert reverteix

- reverteix (usada 39.13%, coincidències 9)

- desfés (usada 21.74%, coincidències 5)

- recupera (usada 8.70%, coincidències 2)

- torna a l'estat anterior (usada 8.70%, coincidències 2)

- torna a la versió anterior (usada 8.70%, coincidències 2)

- restaura (usada 4.35%, coincidències 1)

- revertir (usada 4.35%, coincidències 1)

- inverteix (usada 4.35%, coincidències 1)

revert changes reverteix els canvis

- reverteix els canvis (usada 83.33%, coincidències 5)

- desfés els canvis (usada 16.67%, coincidències 1)

review revisió

- revisió (usada 42.31%, coincidències 11)

- revisa (usada 38.46%, coincidències 10)

- ressenya (usada 7.69%, coincidències 2)

- comentari (usada 7.69%, coincidències 2)

- repassa (usada 3.85%, coincidències 1)

- revista (usada 0.00%, coincidències 0)

reviews ressenyes

- ressenyes (usada 25.00%, coincidències 1)

- opinions (usada 25.00%, coincidències 1)

- revisions (usada 25.00%, coincidències 1)

- valoracions (usada 25.00%, coincidències 1)

revision revisió

- revisió (usada 100.00%, coincidències 9)

revoke revoca

- revoca (usada 100.00%, coincidències 10)

revoked revocat

- revocat (usada 75.00%, coincidències 9)

- revocada (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'ha revocat (usada 8.33%, coincidències 1)

rewind rebobina

- rebobina (usada 75.00%, coincidències 3)

- rebobineu (usada 25.00%, coincidències 1)

rgb rgb

- rgb (usada 100.00%, coincidències 12)

ribbon cinta

- cinta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llaç (usada 25.00%, coincidències 1)

rice arròs

- arròs (usada 100.00%, coincidències 4)

right dreta

- dreta (usada 93.10%, coincidències 108)

- dret (usada 4.31%, coincidències 5)

- correcte (usada 1.72%, coincidències 2)

- a l'esquerra (usada 0.86%, coincidències 1)

right arrow fletxa dreta

- fletxa dreta (usada 100.00%, coincidències 14)

right margin marge dret

- marge dret (usada 100.00%, coincidències 12)

right thumb polze dret

- polze dret (usada 75.00%, coincidències 3)

- dit polze dret (usada 25.00%, coincidències 1)

right to left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 75.00%, coincidències 6)

- dreta a esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- direcció de dreta a esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

right triangle triangle rectangle

- triangle rectangle (usada 75.00%, coincidències 3)

- triangle dret (usada 25.00%, coincidències 1)

right-to-left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 100.00%, coincidències 10)

rights drets

- drets (usada 100.00%, coincidències 12)

ring anell

- anell (usada 85.71%, coincidències 6)

- cercle (usada 14.29%, coincidències 1)

ripple onades del mar

- onades del mar (usada 42.86%, coincidències 3)

- ondulació (usada 28.57%, coincidències 2)

- ondulacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- arrissat (usada 14.29%, coincidències 1)

robot robot

- robot (usada 100.00%, coincidències 4)

- agent (usada 0.00%, coincidències 0)

role rol

- rol (usada 100.00%, coincidències 21)

roles rols

- rols (usada 100.00%, coincidències 4)

roman romans

- romans (usada 25.00%, coincidències 1)

- romànica (usada 25.00%, coincidències 1)

- roma (usada 25.00%, coincidències 1)

- romà (usada 25.00%, coincidències 1)

- rodona (usada 0.00%, coincidències 0)

romanian romanès

- romanès (usada 100.00%, coincidències 15)

room sala

- sala (usada 85.71%, coincidències 6)

- habitació (usada 14.29%, coincidències 1)

root arrel

- arrel (usada 100.00%, coincidències 9)

root directory directori arrel

- directori arrel (usada 100.00%, coincidències 4)

rotate gira

- gira (usada 95.00%, coincidències 19)

- rota (usada 5.00%, coincidències 1)

rotate 180° gira 180º

- gira 180º (usada 80.00%, coincidències 4)

- gira 180° (usada 20.00%, coincidències 1)

rotate clockwise gira cap a la dreta

- gira cap a la dreta (usada 50.00%, coincidències 5)

- gira en sentit horari (usada 50.00%, coincidències 5)

rotate counterclockwise gira en sentit antihorari

- gira en sentit antihorari (usada 57.14%, coincidències 4)

- gira cap a l'esquerra (usada 42.86%, coincidències 3)

rotate left gira a l'esquerra

- gira a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 6)

rotate right gira a la dreta

- gira a la dreta (usada 100.00%, coincidències 5)

rotation rotació

- rotació (usada 68.42%, coincidències 13)

- gir (usada 31.58%, coincidències 6)

rotation angle angle de rotació

- angle de rotació (usada 63.64%, coincidències 7)

- angle de gir (usada 36.36%, coincidències 4)

round arrodonit

- arrodonit (usada 31.25%, coincidències 5)

- rodó (usada 18.75%, coincidències 3)

- arrodoneix|arrod (usada 18.75%, coincidències 3)

- arrod (usada 12.50%, coincidències 2)

- circular (usada 6.25%, coincidències 1)

- arrodoneix (usada 6.25%, coincidències 1)

- round (usada 6.25%, coincidències 1)

rounded arrodonit

- arrodonit (usada 75.00%, coincidències 3)

- arrodoniment (usada 25.00%, coincidències 1)

rounded rectangle rectangle arrodonit

- rectangle arrodonit (usada 100.00%, coincidències 6)

routes rutes

- rutes (usada 60.00%, coincidències 3)

- encaminaments (usada 40.00%, coincidències 2)

row fila

- fila (usada 100.00%, coincidències 41)

row break salt de fila

- salt de fila (usada 100.00%, coincidències 5)

row header capçalera de la fila

- capçalera de la fila (usada 60.00%, coincidències 3)

- capçalera de fila (usada 40.00%, coincidències 2)

row height alçada de la fila

- alçada de la fila (usada 100.00%, coincidències 17)

rows files

- files (usada 100.00%, coincidències 59)

rows above files a sobre

- files a sobre (usada 60.00%, coincidències 3)

- files a dalt (usada 20.00%, coincidències 1)

- fila a dalt (usada 20.00%, coincidències 1)

rows below files a sota

- files a sota (usada 50.00%, coincidències 2)

- files a baix (usada 25.00%, coincidències 1)

- fila a baix (usada 25.00%, coincidències 1)

rule línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 75.00%, coincidències 3)

- regla (usada 25.00%, coincidències 1)

rule of thirds regla dels terços

- regla dels terços (usada 50.00%, coincidències 2)

- regulació de tercers (usada 25.00%, coincidències 1)

- un de cada tres (usada 25.00%, coincidències 1)

ruler regle

- regle (usada 100.00%, coincidències 9)

rulers regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 10)

rules regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 13)

run executa

- executa (usada 90.48%, coincidències 19)

- execució (usada 4.76%, coincidències 1)

- executa-ho a tot córrer (usada 4.76%, coincidències 1)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

run program executa el programa

- executa el programa (usada 100.00%, coincidències 4)

runic rúnic

- rúnic (usada 100.00%, coincidències 5)

runner runner

- runner (usada 50.00%, coincidències 2)

- corredor (usada 50.00%, coincidències 2)

running s'està executant

- s'està executant (usada 50.00%, coincidències 7)

- en execució (usada 42.86%, coincidències 6)

- executant (usada 7.14%, coincidències 1)

runtime temps d'execució

- temps d'execució (usada 75.00%, coincidències 6)

- entorn d'execució (usada 25.00%, coincidències 2)

- versió d'execució (usada 0.00%, coincidències 0)

russia rússia

- rússia (usada 100.00%, coincidències 5)

russian rus

- rus (usada 100.00%, coincidències 15)

sad trist

- trist (usada 80.00%, coincidències 4)

- ­tristesa (usada 20.00%, coincidències 1)

safari safari

- safari (usada 100.00%, coincidències 4)

salmon salmó

- salmó (usada 75.00%, coincidències 3)

- salmon (usada 25.00%, coincidències 1)

salvage valor residual

- valor residual (usada 87.50%, coincidències 7)

- salvament (usada 12.50%, coincidències 1)

samaritan samarità

- samarità (usada 100.00%, coincidències 5)

samba samba

- samba (usada 100.00%, coincidències 6)

sample mostra

- mostra (usada 80.00%, coincidències 4)

- exemple (usada 20.00%, coincidències 1)

sample rate freqüència de mostratge

- freqüència de mostratge (usada 60.00%, coincidències 3)

- taxa de la mostra (usada 20.00%, coincidències 1)

- freqüència de mostreig (usada 20.00%, coincidències 1)

samples mostres

- mostres (usada 100.00%, coincidències 7)

sampling mostreig

- mostreig (usada 60.00%, coincidències 3)

- mostratge (usada 40.00%, coincidències 2)

san marino san marino

- san marino (usada 100.00%, coincidències 4)

sandbox sorral

- sorral (usada 86.67%, coincidències 13)

- entorn de proves (usada 13.33%, coincidències 2)

sans-serif de pal sec

- de pal sec (usada 50.00%, coincidències 2)

- sans-serif (usada 50.00%, coincidències 2)

sap sap

- sap (usada 100.00%, coincidències 4)

sardinian sard

- sard (usada 100.00%, coincidències 4)

sat ds

- ds (usada 42.86%, coincidències 3)

- ds. (usada 42.86%, coincidències 3)

- dis (usada 14.29%, coincidències 1)

saturation saturació

- saturació (usada 100.00%, coincidències 30)

saturday dissabte

- dissabte (usada 93.33%, coincidències 14)

- dissabtes (usada 6.67%, coincidències 1)

saurashtra saurashtra

- saurashtra (usada 100.00%, coincidències 5)

save desa

- desa (usada 98.18%, coincidències 108)

- desar (usada 0.91%, coincidències 1)

- desa-ho (usada 0.91%, coincidències 1)

save a copy desa'n una còpia

- desa'n una còpia (usada 70.00%, coincidències 7)

- desa una còpia (usada 30.00%, coincidències 3)

save all desa-ho tot

- desa-ho tot (usada 90.91%, coincidències 10)

- desa'ls tots (usada 9.09%, coincidències 1)

save and close desa i tanca

- desa i tanca (usada 100.00%, coincidències 7)

save anyway desa igualment

- desa igualment (usada 40.00%, coincidències 2)

- desa'l igualment (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa de totes maneres (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa de tota manera (usada 20.00%, coincidències 1)

save as anomena i desa

- anomena i desa (usada 98.39%, coincidències 61)

- desa com (usada 1.61%, coincidències 1)

- anomenar i desar (usada 0.00%, coincidències 0)

save as template desa com a plantilla

- desa com a plantilla (usada 100.00%, coincidències 4)

save changes desa els canvis

- desa els canvis (usada 95.00%, coincidències 19)

- desa canvis (usada 5.00%, coincidències 1)

save document desa el document

- desa el document (usada 100.00%, coincidències 7)

save draft desa l'esborrany

- desa l'esborrany (usada 40.00%, coincidències 2)

- desa un esborrany (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa (usada 20.00%, coincidències 1)

- desa esborrany (usada 20.00%, coincidències 1)

save file desa el fitxer

- desa el fitxer (usada 100.00%, coincidències 13)

save file as anomena i desa el fitxer

- anomena i desa el fitxer (usada 50.00%, coincidències 2)

- desa el fitxer com a (usada 25.00%, coincidències 1)

- anomena i desa (usada 25.00%, coincidències 1)

save image desa la imatge

- desa la imatge (usada 92.86%, coincidències 13)

- desa imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

save image as anomena i desa la imatge

- anomena i desa la imatge (usada 66.67%, coincidències 4)

- desa la imatge com (usada 16.67%, coincidències 1)

- desa la imatge com a (usada 16.67%, coincidències 1)

save password desa la contrasenya

- desa la contrasenya (usada 75.00%, coincidències 3)

- guarda la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

save playlist desa la llista de reproducció

- desa la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

save to desa-ho a

- desa-ho a (usada 60.00%, coincidències 3)

- desa a (usada 40.00%, coincidències 2)

saved desat

- desat (usada 71.43%, coincidències 5)

- desada (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha desat (usada 14.29%, coincidències 1)

saved by desat per

- desat per (usada 75.00%, coincidències 3)

- desada per (usada 25.00%, coincidències 1)

saving s'està desant

- s'està desant (usada 90.91%, coincidències 10)

- desament (usada 9.09%, coincidències 1)

saving document s'està desant el document

- s'està desant el document (usada 100.00%, coincidències 4)

scale escala

- escala (usada 86.84%, coincidències 33)

- ajusta la mida (usada 7.89%, coincidències 3)

- ajustar la mida (usada 2.63%, coincidències 1)

- redimensiona (usada 2.63%, coincidències 1)

scale factor factor d'escalat

- factor d'escalat (usada 80.00%, coincidències 4)

- factor d'escala (usada 20.00%, coincidències 1)

scale image ajusta la mida de la imatge

- ajusta la mida de la imatge (usada 83.33%, coincidències 5)

- escala la imatge (usada 16.67%, coincidències 1)

scale width escala l'amplada

- escala l'amplada (usada 50.00%, coincidències 2)

- ajusta l'amplada (usada 25.00%, coincidències 1)

- escalat de l'amplada (usada 25.00%, coincidències 1)

scale x escala x

- escala x (usada 100.00%, coincidències 5)

scale y escala y

- escala y (usada 100.00%, coincidències 5)

scaling escalat

- escalat (usada 66.67%, coincidències 8)

- canvi d'escala (usada 16.67%, coincidències 2)

- escala (usada 8.33%, coincidències 1)

- redimensionament (usada 8.33%, coincidències 1)

scaling factor factor d'escala

- factor d'escala (usada 80.00%, coincidències 4)

- factor de redimensionament (usada 20.00%, coincidències 1)

scan escaneja

- escaneja (usada 83.33%, coincidències 5)

- escàner (usada 16.67%, coincidències 1)

- escanejar (usada 0.00%, coincidències 0)

scanner escàner

- escàner (usada 71.43%, coincidències 5)

- scanner (usada 14.29%, coincidències 1)

- escànner (usada 14.29%, coincidències 1)

- escanista (usada 0.00%, coincidències 0)

scanning escaneig

- escaneig (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'està escanejant (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està analitzant (usada 25.00%, coincidències 2)

scenarios escenaris

- escenaris (usada 100.00%, coincidències 6)

schedule planificació

- planificació (usada 73.91%, coincidències 17)

- programa (usada 17.39%, coincidències 4)

- planifica (usada 8.70%, coincidències 2)

- agenda electrònica (usada 0.00%, coincidències 0)

- planificar tasques (usada 0.00%, coincidències 0)

scheduled programat

- programat (usada 28.57%, coincidències 2)

- prevista (usada 28.57%, coincidències 2)

- planificat (usada 14.29%, coincidències 1)

- previst (usada 14.29%, coincidències 1)

- programada (usada 14.29%, coincidències 1)

schema esquema

- esquema (usada 100.00%, coincidències 5)

scheme esquema

- esquema (usada 85.71%, coincidències 6)

- combinació (usada 14.29%, coincidències 1)

scientific científic

- científic (usada 83.33%, coincidències 5)

- scientific (usada 16.67%, coincidències 1)

scissors tisores

- tisores (usada 75.00%, coincidències 3)

- estisores (usada 25.00%, coincidències 1)

scope àmbit

- àmbit (usada 50.00%, coincidències 6)

- abast (usada 41.67%, coincidències 5)

- oscil·loscopi (usada 8.33%, coincidències 1)

score puntuació

- puntuació (usada 66.67%, coincidències 8)

- resultat (usada 16.67%, coincidències 2)

- marcador (usada 8.33%, coincidències 1)

- partitura (usada 8.33%, coincidències 1)

scottish gaelic gaèlic escocès

- gaèlic escocès (usada 100.00%, coincidències 5)

screen pantalla

- pantalla (usada 100.00%, coincidències 11)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

screen reader lector de pantalla

- lector de pantalla (usada 100.00%, coincidències 5)

screenshot captura de pantalla

- captura de pantalla (usada 83.33%, coincidències 10)

- captura (usada 16.67%, coincidències 2)

screenshots captures de pantalla

- captures de pantalla (usada 100.00%, coincidències 7)

script script

- script (usada 84.21%, coincidències 16)

- programa (usada 5.26%, coincidències 1)

- script [ l'script ] (usada 5.26%, coincidències 1)

- seqüència (usada 5.26%, coincidències 1)

script name nom de l'script

- nom de l'script (usada 100.00%, coincidències 16)

script type tipus de script

- tipus de script (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus d'script (usada 22.22%, coincidències 2)

- caràcter d'escriptura (usada 0.00%, coincidències 0)

scripting language llenguatge de l'script

- llenguatge de l'script (usada 87.50%, coincidències 7)

- llenguatge script (usada 12.50%, coincidències 1)

scripts scripts

- scripts (usada 68.75%, coincidències 11)

- programes (usada 12.50%, coincidències 2)

- fitxers de seqüència d'ordres (usada 6.25%, coincidències 1)

- funcions (scripts) (usada 6.25%, coincidències 1)

- seqüències (usada 6.25%, coincidències 1)

scroll desplaça

- desplaça (usada 25.00%, coincidències 1)

- papir (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaçament (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplç (usada 25.00%, coincidències 1)

scroll bar barra de desplaçament

- barra de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 8)

scroll down desplaça cap avall

- desplaça cap avall (usada 40.00%, coincidències 2)

- desplaçament avall (usada 40.00%, coincidències 2)

- desplaça avall (usada 20.00%, coincidències 1)

scroll left desplaça a l'esquerra

- desplaça a l'esquerra (usada 50.00%, coincidències 2)

- desplaçament a l'esquerra (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaça cap a l'esquerra (usada 25.00%, coincidències 1)

scroll up desplaça cap amunt

- desplaça cap amunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- desplaça amunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaçament amunt (usada 25.00%, coincidències 1)

scrollbar barra de desplaçament

- barra de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 7)

search cerca

- cerca (usada 98.25%, coincidències 112)

- cerca a (usada 0.88%, coincidències 1)

- s'està cercant (usada 0.88%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.00%, coincidències 0)

search backwards cerca cap enrere

- cerca cap enrere (usada 60.00%, coincidències 3)

- cerca enrere (usada 20.00%, coincidències 1)

- cerca cap endarrere (usada 20.00%, coincidències 1)

search directory cerca al directori

- cerca al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- directori de cerca (usada 50.00%, coincidències 2)

search filter filtre de cerca

- filtre de cerca (usada 100.00%, coincidències 4)

search for cerca

- cerca (usada 93.75%, coincidències 15)

- buscar per (usada 6.25%, coincidències 1)

search in cerca a

- cerca a (usada 75.00%, coincidències 3)

- cerca en (usada 25.00%, coincidències 1)

search result resultat de la cerca

- resultat de la cerca (usada 60.00%, coincidències 3)

- resultats de la cerca (usada 40.00%, coincidències 2)

search results resultats de la cerca

- resultats de la cerca (usada 45.83%, coincidències 11)

- resultat de la cerca (usada 41.67%, coincidències 10)

- resultats de cerca (usada 12.50%, coincidències 3)

search string cadena de cerca

- cadena de cerca (usada 100.00%, coincidències 4)

search term terme de cerca

- terme de cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- paraula de cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

searching s'està cercant

- s'està cercant (usada 61.54%, coincidències 8)

- cerca (usada 30.77%, coincidències 4)

- cercant (usada 7.69%, coincidències 1)

season temporada

- temporada (usada 100.00%, coincidències 4)

sec s

- s (usada 50.00%, coincidències 2)

- segon (usada 25.00%, coincidències 1)

- sec (usada 25.00%, coincidències 1)

second segon

- segon (usada 90.91%, coincidències 10)

- segons (usada 9.09%, coincidències 1)

seconds segons

- segons (usada 100.00%, coincidències 25)

secret secret

- secret (usada 100.00%, coincidències 8)

section secció

- secció (usada 96.43%, coincidències 27)

- section (usada 3.57%, coincidències 1)

security seguretat

- seguretat (usada 100.00%, coincidències 39)

security key clau de seguretat

- clau de seguretat (usada 100.00%, coincidències 12)

security warning avís de seguretat

- avís de seguretat (usada 100.00%, coincidències 4)

see vegeu

- vegeu (usada 80.00%, coincidències 4)

- veure (usada 20.00%, coincidències 1)

see also vegeu també

- vegeu també (usada 87.50%, coincidències 7)

- veieu també (usada 12.50%, coincidències 1)

seed llavor

- llavor (usada 100.00%, coincidències 5)

seek cerca

- cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- vés a (usada 25.00%, coincidències 1)

select selecciona

- selecciona (usada 86.67%, coincidències 91)

- seleccioneu (usada 13.33%, coincidències 14)

select a directory seleccioneu un directori

- seleccioneu un directori (usada 100.00%, coincidències 6)

select a file selecciona un fitxer

- selecciona un fitxer (usada 58.33%, coincidències 14)

- seleccioneu un fitxer (usada 37.50%, coincidències 9)

- seleccioneu una fotografia (usada 4.17%, coincidències 1)

select a folder selecciona una carpeta

- selecciona una carpeta (usada 60.00%, coincidències 3)

- seleccioneu una carpeta (usada 40.00%, coincidències 2)

select all selecciona-ho tot

- selecciona-ho tot (usada 92.06%, coincidències 58)

- selecciona'ls tots (usada 3.17%, coincidències 2)

- selec. tot (usada 1.59%, coincidències 1)

- ho selecciona tot (usada 1.59%, coincidències 1)

- select all (usada 1.59%, coincidències 1)

select all text selecciona tot el text

- selecciona tot el text (usada 100.00%, coincidències 4)

select application seleccioneu una aplicació

- seleccioneu una aplicació (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecciona una aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- trieu una aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

select certificate seleccioneu un certificat

- seleccioneu un certificat (usada 75.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el certificat (usada 25.00%, coincidències 1)

select color selecciona el color

- selecciona el color (usada 40.00%, coincidències 2)

- selecciona un color (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un color (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona el color per a %s (usada 20.00%, coincidències 1)

select column seleccioneu la columna

- seleccioneu la columna (usada 80.00%, coincidències 4)

- selecciona la columna (usada 20.00%, coincidències 1)

select directory seleccioneu un directori

- seleccioneu un directori (usada 50.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el directori (usada 33.33%, coincidències 2)

- selecciona el directori (usada 16.67%, coincidències 1)

select file seleccioneu un fitxer

- seleccioneu un fitxer (usada 50.00%, coincidències 3)

- selecciona fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

- seleccioneu el fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona el fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

select folder seleccioneu una carpeta

- seleccioneu una carpeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- seleccioneu la carpeta (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona una carpeta (usada 16.67%, coincidències 1)

select font selecciona el tipus de lletra

- selecciona el tipus de lletra (usada 75.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

select image seleccioneu la imatge

- seleccioneu la imatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecciona una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

select language selecciona l'idioma

- selecciona l'idioma (usada 50.00%, coincidències 2)

- seleccionar idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

- escolliu un idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

select none no seleccionis res

- no seleccionis res (usada 42.86%, coincidències 3)

- no en seleccionis cap (usada 28.57%, coincidències 2)

- cap selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

- no seleccionar cap (usada 14.29%, coincidències 1)

select page selecciona la pàgina

- selecciona la pàgina (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecciona una pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- selecciona pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

select profile selecciona el perfil

- selecciona el perfil (usada 28.57%, coincidències 2)

- selecciona un perfil (usada 28.57%, coincidències 2)

- seleccioneu el perfil (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecció de perfil (usada 14.29%, coincidències 1)

- seleccioneu un perfil (usada 14.29%, coincidències 1)

select source selecciona la font

- selecciona la font (usada 83.33%, coincidències 5)

- selecciona l'origen (usada 16.67%, coincidències 1)

select table selecciona la taula

- selecciona la taula (usada 50.00%, coincidències 3)

- seleccioneu una taula (usada 50.00%, coincidències 3)

select text selecciona el text

- selecciona el text (usada 75.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el text (usada 25.00%, coincidències 1)

select theme seleccioneu un tema

- seleccioneu un tema (usada 40.00%, coincidències 2)

- seleccioneu el tema (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccionar tema (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona un tema (usada 20.00%, coincidències 1)

selected seleccionat

- seleccionat (usada 94.12%, coincidències 16)

- selecció (usada 5.88%, coincidències 1)

selection selecció

- selecció (usada 100.00%, coincidències 76)

selection list llista de selecció

- llista de selecció (usada 100.00%, coincidències 5)

selection mode mode de selecció

- mode de selecció (usada 100.00%, coincidències 9)

selections seleccions

- seleccions (usada 100.00%, coincidències 4)

selector selector

- selector (usada 60.00%, coincidències 3)

- seletor (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccionador (usada 20.00%, coincidències 1)

self ell mateix

- ell mateix (usada 72.73%, coincidències 8)

- un mateix (usada 9.09%, coincidències 1)

- si-mateix (usada 9.09%, coincidències 1)

- self (usada 9.09%, coincidències 1)

semicolon punt i coma

- punt i coma (usada 100.00%, coincidències 4)

send envia

- envia (usada 100.00%, coincidències 28)

send feedback envia comentaris

- envia comentaris (usada 40.00%, coincidències 2)

- send feedback (usada 20.00%, coincidències 1)

- envieu comentaris (usada 20.00%, coincidències 1)

- envia el comentari (usada 20.00%, coincidències 1)

send file envia el fitxer

- envia el fitxer (usada 50.00%, coincidències 2)

- envia un fitxer (usada 50.00%, coincidències 2)

send files envia fitxers

- envia fitxers (usada 75.00%, coincidències 3)

- envieu fitxers (usada 25.00%, coincidències 1)

send message envia el missatge

- envia el missatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- envia un missatge (usada 28.57%, coincidències 2)

send to envia a

- envia a (usada 100.00%, coincidències 11)

send to back envia al fons

- envia al fons (usada 44.44%, coincidències 4)

- torna enrere (usada 22.22%, coincidències 2)

- porta al fons (usada 11.11%, coincidències 1)

- envia cap endarrere (usada 11.11%, coincidències 1)

- envia endarrere (usada 11.11%, coincidències 1)

send via email envia via correu electrònic

- envia via correu electrònic (usada 75.00%, coincidències 3)

- envia per correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 1)

sender remitent

- remitent (usada 100.00%, coincidències 18)

sending enviament

- enviament (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'està enviant (usada 37.50%, coincidències 3)

- enviant (usada 12.50%, coincidències 1)

sending message s'està enviant el missatge

- s'està enviant el missatge (usada 100.00%, coincidències 5)

sent enviat

- enviat (usada 50.00%, coincidències 6)

- enviats (usada 50.00%, coincidències 6)

sentence case majúscules a l'inici de frase

- majúscules a l'inici de frase (usada 60.00%, coincidències 3)

- maj/min de la frase (usada 40.00%, coincidències 2)

sep set.

- set. (usada 42.86%, coincidències 3)

- sep (usada 28.57%, coincidències 2)

- de set. (usada 14.29%, coincidències 1)

- set (usada 14.29%, coincidències 1)

separator separador

- separador (usada 100.00%, coincidències 28)

separator line línia de separació

- línia de separació (usada 75.00%, coincidències 3)

- separador línia (usada 25.00%, coincidències 1)

sepia sèpia

- sèpia (usada 100.00%, coincidències 5)

september setembre

- setembre (usada 84.62%, coincidències 11)

- de setembre (usada 15.38%, coincidències 2)

serbian serbi

- serbi (usada 100.00%, coincidències 11)

serial number número de sèrie

- número de sèrie (usada 96.67%, coincidències 29)

- número de serie (usada 3.33%, coincidències 1)

serial port port sèrie

- port sèrie (usada 50.00%, coincidències 3)

- port en sèrie (usada 50.00%, coincidències 3)

series sèries

- sèries (usada 50.00%, coincidències 3)

- sèrie (usada 50.00%, coincidències 3)

- saga (usada 0.00%, coincidències 0)

serif serif

- serif (usada 66.67%, coincidències 4)

- amb serifs (usada 33.33%, coincidències 2)

server servidor

- servidor (usada 90.00%, coincidències 36)

- server (usada 10.00%, coincidències 4)

server address adreça del servidor

- adreça del servidor (usada 100.00%, coincidències 9)

server authentication autenticació del servidor

- autenticació del servidor (usada 75.00%, coincidències 3)

- servidor d'autenticació (usada 25.00%, coincidències 1)

server error error del servidor

- error del servidor (usada 83.33%, coincidències 5)

- error del servidor. (usada 16.67%, coincidències 1)

server name nom del servidor

- nom del servidor (usada 100.00%, coincidències 28)

server port port del servidor

- port del servidor (usada 83.33%, coincidències 5)

- port en el servidor (usada 16.67%, coincidències 1)

server settings paràmetres del servidor

- paràmetres del servidor (usada 50.00%, coincidències 2)

- ajustos del servidor (usada 25.00%, coincidències 1)

- ajusts del servidor (usada 25.00%, coincidències 1)

server type tipus de servidor

- tipus de servidor (usada 100.00%, coincidències 4)

servers servidors

- servidors (usada 100.00%, coincidències 12)

service servei

- servei (usada 100.00%, coincidències 19)

service unavailable servei no disponible

- servei no disponible (usada 50.00%, coincidències 2)

- el servei no està disponible (usada 50.00%, coincidències 2)

services serveis

- serveis (usada 100.00%, coincidències 30)

session sessió

- sessió (usada 100.00%, coincidències 9)

sessions sessions

- sessions (usada 100.00%, coincidències 8)

set aplica

- aplica (usada 29.63%, coincidències 8)

- estableix (usada 25.93%, coincidències 7)

- conjunt (usada 11.11%, coincidències 3)

- defineix (usada 11.11%, coincidències 3)

- assigna (usada 7.41%, coincidències 2)

- definit (usada 3.70%, coincidències 1)

- fixa (usada 3.70%, coincidències 1)

- set (usada 3.70%, coincidències 1)

- especifica (usada 3.70%, coincidències 1)

- protocol de transacció segura (usada 0.00%, coincidències 0)

set as default defineix per defecte

- defineix per defecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- estableix-la com a la predeterminada (usada 20.00%, coincidències 2)

- estableix com a predeterminat (usada 10.00%, coincidències 1)

- estableix-lo com a predeterminat (usada 10.00%, coincidències 1)

- estableix com a predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

- defineix com a predeterminat (usada 10.00%, coincidències 1)

- estableix per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

set as wallpaper estableix com a fons d'escriptori

- estableix com a fons d'escriptori (usada 50.00%, coincidències 2)

- estableix com fons de pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

- estableix com a fons de pantalla (usada 25.00%, coincidències 1)

set default estableix com a predeterminat

- estableix com a predeterminat (usada 28.57%, coincidències 2)

- per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- defineix per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- estableix el predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

set language especifiqueu l'idioma

- especifiqueu l'idioma (usada 28.57%, coincidències 2)

- defineix l'idioma (usada 28.57%, coincidències 2)

- estableix l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- seleccioneu l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- definiu l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

set password estableix la contrasenya

- estableix la contrasenya (usada 62.50%, coincidències 5)

- estableix una contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- defineix una contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- indiqueu la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

set status estableix l'estat

- estableix l'estat (usada 75.00%, coincidències 3)

- defineix l'estat (usada 25.00%, coincidències 1)

setting paràmetre

- paràmetre (usada 71.43%, coincidències 5)

- ajust (usada 14.29%, coincidències 1)

- paràmetres (usada 14.29%, coincidències 1)

settings paràmetres

- paràmetres (usada 59.78%, coincidències 55)

- configuració (usada 28.26%, coincidències 26)

- ajusts (usada 5.43%, coincidències 5)

- ajustos (usada 2.17%, coincidències 2)

- opcions (usada 2.17%, coincidències 2)

- preferències (usada 1.09%, coincidències 1)

- paràmetres"; // plain text key to keep compatibility with inappsettingskit's upstream (usada 1.09%, coincidències 1)

setup configuració

- configuració (usada 58.33%, coincidències 7)

- ajusta (usada 16.67%, coincidències 2)

- ajust (usada 16.67%, coincidències 2)

- instal·lació (usada 8.33%, coincidències 1)

severity gravetat

- gravetat (usada 50.00%, coincidències 3)

- severitat (usada 33.33%, coincidències 2)

- severity (gravetat) (usada 16.67%, coincidències 1)

sha1 fingerprint empremta digital sha1

- empremta digital sha1 (usada 90.91%, coincidències 10)

- empremta electrònica sha1 (usada 9.09%, coincidències 1)

shade ombra

- ombra (usada 50.00%, coincidències 2)

- enrotlla (usada 25.00%, coincidències 1)

- matís (usada 25.00%, coincidències 1)

shading ombrejat

- ombrejat (usada 66.67%, coincidències 4)

- ombreig (usada 16.67%, coincidències 1)

- ombres (usada 16.67%, coincidències 1)

- shading (usada 0.00%, coincidències 0)

shadow ombra

- ombra (usada 100.00%, coincidències 19)

shadow color color de l'ombra

- color de l'ombra (usada 100.00%, coincidències 5)

shadows ombres

- ombres (usada 100.00%, coincidències 9)

shape forma

- forma (usada 95.45%, coincidències 21)

- figura (usada 4.55%, coincidències 1)

shapes formes

- formes (usada 100.00%, coincidències 9)

share comparteix

- comparteix (usada 73.33%, coincidències 11)

- recurs compartit (usada 20.00%, coincidències 3)

- compartiu (usada 6.67%, coincidències 1)

shareable compartible

- compartible (usada 100.00%, coincidències 4)

shared compartida

- compartida (usada 87.50%, coincidències 7)

- compartit (usada 12.50%, coincidències 1)

shared folders carpetes compartides

- carpetes compartides (usada 100.00%, coincidències 15)

shared memory memòria compartida

- memòria compartida (usada 100.00%, coincidències 4)

sharpen realça les vores

- realça les vores (usada 22.22%, coincidències 2)

- augmenta la nitidesa (usada 22.22%, coincidències 2)

- enfoca (usada 11.11%, coincidències 1)

- nítida (usada 11.11%, coincidències 1)

- realça la vora (usada 11.11%, coincidències 1)

- aguditza (usada 11.11%, coincidències 1)

- ressalta la vora (usada 11.11%, coincidències 1)

sharpness nitidesa

- nitidesa (usada 100.00%, coincidències 5)

shavian shavian

- shavian (usada 40.00%, coincidències 2)

- alfabet shawn (usada 40.00%, coincidències 2)

- shavià (usada 20.00%, coincidències 1)

sheet full

- full (usada 100.00%, coincidències 23)

sheets fulls

- fulls (usada 100.00%, coincidències 9)

shell shell

- shell (usada 72.22%, coincidències 13)

- closca (usada 11.11%, coincidències 2)

- el shell (usada 5.56%, coincidències 1)

- intèrpret d'ordres (usada 5.56%, coincidències 1)

- cloïssa (usada 5.56%, coincidències 1)

shift maj

- maj (usada 28.57%, coincidències 6)

- desplaça (usada 23.81%, coincidències 5)

- desplaçament (usada 23.81%, coincidències 5)

- majúscules (usada 9.52%, coincidències 2)

- tecla majúscula (usada 4.76%, coincidències 1)

- majúscula (usada 4.76%, coincidències 1)

- majús (usada 4.76%, coincidències 1)

- tecla de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

- translació (usada 0.00%, coincidències 0)

shift right desplaça a la dreta

- desplaça a la dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

- desplaçament a la dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

- cap a la dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

- majúscula dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

short curt

- curt (usada 66.67%, coincidències 8)

- curta (usada 16.67%, coincidències 2)

- resum (usada 8.33%, coincidències 1)

- breu (usada 8.33%, coincidències 1)

short description descripció curta

- descripció curta (usada 75.00%, coincidències 3)

- breu descripció (usada 25.00%, coincidències 1)

short edge (flip) cantó curt (capgirat)

- cantó curt (capgirat) (usada 66.67%, coincidències 4)

- vora curta (invertit) (usada 33.33%, coincidències 2)

short name nom curt

- nom curt (usada 100.00%, coincidències 10)

shortcut drecera

- drecera (usada 94.44%, coincidències 17)

- drecera de teclat (usada 5.56%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

shortcut key tecla de drecera

- tecla de drecera (usada 100.00%, coincidències 6)

shortcuts dreceres

- dreceres (usada 85.71%, coincidències 6)

- enllaços directes (usada 14.29%, coincidències 1)

show mostra

- mostra (usada 96.36%, coincidències 53)

- mostra't (usada 1.82%, coincidències 1)

- exposició (usada 1.82%, coincidències 1)

show advanced options mostra les opcions avançades

- mostra les opcion