Diccionari de sinònims: «en la proporci�� que»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «en la proporci�� que» (107 resultats)

ja que

1. conj (causal) atès que, car, com sigui que, pel fet que, perquè, per tal com, puix, puix que


bé que

1. conj amb tot i que, a pesar que, baldament, encara que, malgrat que, per... que sigui, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé, tot i que


mai que

1. conj a condició que, amb el benentès que, donat cas que, en cas que, en el cas que, mai per mai que, posat cas que, posat que, quan, sempre que, si, si de cas, si és així que, suposat que


com que

1. conj com, pel fet que, sent així que


així que

1. adv així, així doncs, consegüentment, de manera que, doncs, en conclusió, en conseqüència, ergo, per això, per consegüent, per regla de tres, per tant


puix que

1. conj (causal) atès que, car, com sigui que, ja que, pel fet que, perquè, per tal com, puix


vist que

1. conj atès que, considerant que, en vista que, havent esguard que, tenint en compte que


així que

1. conj a penes, cada vegada que, de seguida que, en el moment que, en ser que, immediatament que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, tantost, tantost com, tot just, tot seguit que, una vegada, una volta, un cop


fora que

1. conj a menys que, llevat que, tret que


atès que

1. conj (causal) car, com sigui que, ja que, pel fet que, perquè, per tal com, puix, puix que

2. conj considerant que, en vista que, havent esguard que, tenint en compte que, vist que


a fi que

1. conj (final) a fi i efecte que, perquè, per tal que


i bo que

1. conj encara com que, encara rai que, encara sort que, sort que


tret que

1. conj a menys que, fora que, llevat que


sort que

1. conj encara com que, encara rai que, encara sort que, i bo que


prou que

1. loc ben cert que, bé prou que, és clar que


eh que sí

1. ij eh, no, oi


igual que

1. prep a l’estil de, a l’igual de, amb caràcter de, com, de la manera que, de la mateixa manera que


posat que

1. conj a condició que, amb el benentès que, donat cas que, en cas que, en el cas que, mai per mai que, mai que, posat cas que, quan, sempre que, si, si de cas, si és així que, suposat que


tot i que

1. conj amb tot i que, a pesar que, baldament, bé que, encara que, malgrat que, per... que sigui, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé


mal que bé

1. adv a cop segur, així com així, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui


que callis

1. ij calla, calleu, moixoni, mut, mut i callosa, mutis, muts i a la gàbia, silenci, xit, xst, xut


en cas que

1. conj a condició que, amb el benentès que, donat cas que, en el cas que, mai per mai que, mai que, posat cas que, posat que, quan, sempre que, si, si de cas, si és així que, suposat que


per bé que

1. conj amb tot i que, a pesar que, baldament, bé que, encara que, malgrat que, per... que sigui, per més que, per molt que, quan, si bé, tot i que


llevat que

1. conj a menys que, fora que, tret que


en ser que

1. conj així que, a penes, cada vegada que, de seguida que, en el moment que, immediatament que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, tantost, tantost com, tot just, tot seguit que, una vegada, una volta, un cop


encara que

1. conj amb tot i que, a pesar que, baldament, bé que, malgrat que, per... que sigui, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé, tot i que


sempre que

1. conj així que, a penes, cada vegada que, de seguida que, en el moment que, en ser que, immediatament que, quan, tan aviat com, tan bon punt, tantost, tantost com, tot just, tot seguit que, una vegada, una volta, un cop

2. conj a condició que, amb el benentès que, donat cas que, en cas que, en el cas que, mai per mai que, mai que, posat cas que, posat que, quan, si, si de cas, si és així que, suposat que

3. conj en la mesura que, en la proporció que, en tant que


tot el que

1. loc tot això que, tot allò que, totes les coses que, tot quant


mal que mal

1. adv a cop segur, així com així, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui


a pesar que

1. conj amb tot i que, baldament, bé que, encara que, malgrat que, per... que sigui, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé, tot i que


pel fet que

1. conj (causal) atès que, car, com sigui que, ja que, perquè, per tal com, puix, puix que

2. conj com, com que, sent així que


per tal que

1. conj (final) a fi i efecte que, a fi que, perquè


per més que

1. conj amb tot i que, a pesar que, baldament, bé que, encara que, malgrat que, per... que sigui, per bé que, per molt que, quan, si bé, tot i que


en tant que


malgrat que

1. conj amb tot i que, a pesar que, baldament, bé que, encara que, per... que sigui, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé, tot i que


a menys que

1. conj fora que, llevat que, tret que


suposat que

1. conj a condició que, amb el benentès que, donat cas que, en cas que, en el cas que, mai per mai que, mai que, posat cas que, posat que, quan, sempre que, si, si de cas, si és així que


és clar que

1. loc ben cert que, bé prou que, prou que


bé prou que

1. loc ben cert que, és clar que, prou que


pel que fa a

1. prep al voltant de, amb relació a, a propòsit de, en relació amb, entorn de, envers, quant a, referent a, relativament a, respecte a, respecte de, sobre, tocant a


per molt que

1. conj amb tot i que, a pesar que, baldament, bé que, encara que, malgrat que, per... que sigui, per bé que, per més que, quan, si bé, tot i que


a mesura que

1. conj mentre


en vista que

1. conj atès que, considerant que, havent esguard que, tenint en compte que, vist que


tot això que

1. loc tot allò que, tot el que, totes les coses que, tot quant


ben cert que

1. loc bé prou que, és clar que, prou que


tot allò que

1. loc tot això que, tot el que, totes les coses que, tot quant


de manera que

1. adv així, així doncs, així que, consegüentment, doncs, en conclusió, en conseqüència, ergo, per això, per consegüent, per regla de tres, per tant


com sigui que

1. conj (causal) atès que, car, ja que, pel fet que, perquè, per tal com, puix, puix que


posat cas que

1. conj a condició que, amb el benentès que, donat cas que, en cas que, en el cas que, mai per mai que, mai que, posat que, quan, sempre que, si, si de cas, si és així que, suposat que


amb tot i que

1. conj a pesar que, baldament, bé que, encara que, malgrat que, per... que sigui, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé, tot i que


en el cas que

1. conj a condició que, amb el benentès que, donat cas que, en cas que, mai per mai que, mai que, posat cas que, posat que, quan, sempre que, si, si de cas, si és així que, suposat que


donat cas que

1. conj a condició que, amb el benentès que, en cas que, en el cas que, mai per mai que, mai que, posat cas que, posat que, quan, sempre que, si, si de cas, si és així que, suposat que


sent així que

1. conj com, com que, pel fet que


no... més que

1. conj no... excepte, no... sinó, tan solament, tan sols


que fa botiges

1. adj balbuç balbuça, balbucient, botijós botijosa, botillós botillosa, disfèmic, embudaire, embuder embudera, farfallós farfallosa, quec queca, tartamut tartamuda, xafallós xafallosa, piulo (col·loquial)


pel que es veu

1. adv a la traça, segons es veu, segons sembla


primer que res

1. adv abans, abans de res, abans de tot, d’antuvi, d’arribada, d’entrada, de bell antuvi, de bell principi, de bon començament, de bon principi, de moment, de primer, de primer antuvi, de primer moment, en primer lloc, inicialment, per començar, prèviament, primer, primerament, primer de tot


en el lloc que

1. adv allà on, a on, on


ausades que sí

1. ij absolutament, amén, ausades, , cert, certament, com hi ha Déu, com hi ha món, com vulgues, com vulguis, conforme, d’acord, entesos, en veritat, és clar, evidentment, i tant, ja ho crec, naturalment, no cal dir-ho, per descomptat, prou, sens dubte,


la mare que va

1. ij (admiració, sorpresa) ah, alça, alça món, bufa, carai, carall (vulgar), caram, carat, castanyeta, colló (vulgar), cony (vulgar), cuca, Déu li’n do, Déu n’hi do, déu-n’hi-do, Déu n’hi doret, déu-n’hi-doret, diantre, diastre, eu, fosca, fot (vulgar), fotre (vulgar), ha, hola, hòstia (vulgar), jesús, jo et flic, magnífic, manoi, mosca, noi, oh, òndia, òndima, recoi, redeu, redéu (ort. pre-2017), renoi, tira, vaja, vatua, xe, coi (col·loquial), ostres (col·loquial)

2. ij (enuig) la mare del Tano quan era gitano, la mare que el va matricular, la mare que el va parir, llamps i trons, mal caigui mort, maleït siga, no et fot, vatua l’olla


encara rai que

1. conj encara com que, encara sort que, i bo que, sort que


si és així que

1. conj a condició que, amb el benentès que, donat cas que, en cas que, en el cas que, mai per mai que, mai que, posat cas que, posat que, quan, sempre que, si, si de cas, suposat que


de seguida que

1. conj així que, a penes, cada vegada que, en el moment que, en ser que, immediatament que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, tantost, tantost com, tot just, tot seguit que, una vegada, una volta, un cop


encara com que

1. conj encara rai que, encara sort que, i bo que, sort que


tot seguit que

1. conj així que, a penes, cada vegada que, de seguida que, en el moment que, en ser que, immediatament que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, tantost, tantost com, tot just, una vegada, una volta, un cop


a condició que

1. conj amb el benentès que, donat cas que, en cas que, en el cas que, mai per mai que, mai que, posat cas que, posat que, quan, sempre que, si, si de cas, si és així que, suposat que


que ix a compte

1. adj avantatjós avantatjosa, beneficiós beneficiosa, eficaç, eficient, florent, lucratiu lucrativa, productiu productiva, proficu profícua, profitós profitosa, pròsper pròspera, que surt a compte, reditici reditícia, redituable, remunerador remuneradora, rendible, retent, saludable, útil


cada vegada que

1. conj així que, a penes, de seguida que, en el moment que, en ser que, immediatament que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, tantost, tantost com, tot just, tot seguit que, una vegada, una volta, un cop


mai per mai que

1. conj a condició que, amb el benentès que, donat cas que, en cas que, en el cas que, mai que, posat cas que, posat que, quan, sempre que, si, si de cas, si és així que, suposat que


considerant que

1. conj atès que, en vista que, havent esguard que, tenint en compte que, vist que


encara sort que

1. conj encara com que, encara rai que, i bo que, sort que


i jo que et crec

1. ij (negació, incredulitat) a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i un be negre, i un be negre amb potes rosses, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de lluny, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, tant cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer, nyiclis (col·loquial)


de la manera que

1. prep a l’estil de, a l’igual de, amb caràcter de, com, de la mateixa manera que, igual que


en el moment que

1. conj així que, a penes, cada vegada que, de seguida que, en ser que, immediatament que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, tantost, tantost com, tot just, tot seguit que, una vegada, una volta, un cop


per... que sigui

1. conj amb tot i que, a pesar que, baldament, bé que, encara que, malgrat que, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé, tot i que


en la mesura que

1. conj en la proporció que, en tant que, sempre que

2. conj en la proporció que, tant com


que surt a compte

1. adj avantatjós avantatjosa, beneficiós beneficiosa, eficaç, eficient, florent, lucratiu lucrativa, productiu productiva, proficu profícua, profitós profitosa, pròsper pròspera, que ix a compte, reditici reditícia, redituable, remunerador remuneradora, rendible, retent, saludable, útil


a fi i efecte que

1. conj (final) a fi que, perquè, per tal que


immediatament que

1. conj així que, a penes, cada vegada que, de seguida que, en el moment que, en ser que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, tantost, tantost com, tot just, tot seguit que, una vegada, una volta, un cop


costi el que costi

1. adv a cop segur, així com així, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui

2. adv a tot preu, incondicionalment, passi el que passi, tant sí com no


passi el que passi

1. adv a cop segur, així com així, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui

2. adv a tot preu, costi el que costi, incondicionalment, tant sí com no


havent esguard que

1. conj atès que, considerant que, en vista que, tenint en compte que, vist que


estar gras que peta

1. v estar com un porc, estar gras, estar gras com un toixó, estar gras que rebenta, fer cara de pa de ral, pesar el greix, semblar una bóta, semblar una bóta de set cargues, semblar una màrfega, ser polpós, ser una massa de carn, ser un fardassa, ser un sac de carn, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt


amb el benentès que

1. conj a condició que, donat cas que, en cas que, en el cas que, mai per mai que, mai que, posat cas que, posat que, quan, sempre que, si, si de cas, si és així que, suposat que


en la proporció que

1. conj en la mesura que, en tant que, sempre que

2. conj en la mesura que, tant com


totes les coses que

1. loc tot això que, tot allò que, tot el que, tot quant


estar a la que salta

1. v aguaitar, albirar, atalaiar, dreçar les orelles, emboscar-se, escoltar, esguardar, espiar, estar a l’aguait, estar a l’escolta, estar a les escoltes, fer talaia, fitar, mirar de biaix, mirar de cua d’ull, mirar de reüll, no treure l’ull, obrir les orelles, observar, sotjar, veure d’esquitllentes, veure de gairó, vigilar


vingui el que vingui

1. adv a cop segur, així com així, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tard o d’hora, un dia o altre


tenint en compte que

1. conj atès que, considerant que, en vista que, havent esguard que, vist que


posar més pa que peix

1. v exagerar, fer bocades, fer bombo, fer d’una puça un elefant, fer-ne un gra massa, fer plat, fer salsa, fer ufana, fer una muntanya d’un gra de sorra, inflar, passar de la ratlla, picar fort, posar més pa que formatge, unflar


estar gras que rebenta

1. v estar com un porc, estar gras, estar gras com un toixó, estar gras que peta, fer cara de pa de ral, pesar el greix, semblar una bóta, semblar una bóta de set cargues, semblar una màrfega, ser polpós, ser una massa de carn, ser un fardassa, ser un sac de carn, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt


la mare que el va parir

1. ij (enuig) la mare del Tano quan era gitano, la mare que el va matricular, la mare que va, llamps i trons, mal caigui mort, maleït siga, no et fot, vatua l’olla


de la mateixa manera que

1. prep a l’estil de, a l’igual de, amb caràcter de, com, de la manera que, igual que


posar més pa que formatge

1. v exagerar, fer bocades, fer bombo, fer d’una puça un elefant, fer-ne un gra massa, fer plat, fer salsa, fer ufana, fer una muntanya d’un gra de sorra, inflar, passar de la ratlla, picar fort, posar més pa que peix, unflar


peix que es mossega la cua

1. n (sentit figurat) atzucac, carreró sense eixida, carreró sense sortida, cercle viciós, cul-de-sac


el que faltava per al duro

1. n la gota que fa vessar el got


estar mata’m que et mataré

1. v agrimar-se, altercar, barallar-se, contrapuntar-se, desamigar-se, desavenir-se, discutir, disgustar-se, disputar, enemistar-se, enfadar-se, enfurrunyar-se, engronyar-se, enquimerar-se, entebeir-se, estar a matar, estar com gat i gos, estar de morros, estar de punta, fer-se de malvoler, girar la cara, indisposar-se, negar el bon dia, negar el salut, no fer-se, no mirar a la cara, portar-se a matar, posar-se de punta, refredar-se, renyir, retirar la paraula, rivalitzar, rompre, tirar-se els plats pel cap, trencar, trencar el plat bonic, deseixir-se’n (antic), partir peres (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: fer-se


ni la mare que el va parir

1. pron ni la mare que el va parir (col·loquial), cap persona, ningú, ni Déu (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: algú


la gota que fa vessar el got

1. n el que faltava per al duro


la mare que el va matricular

1. ij (enuig) la mare del Tano quan era gitano, la mare que el va parir, la mare que va, llamps i trons, mal caigui mort, maleït siga, no et fot, vatua l’olla


més llarg que un dia sense pa

1. adj avorridor avorridora, avorrit avorrida, carregós carregosa, ensopit ensopida, fastijós fastijosa, inacabable, interminable, llarg llarga, monòton monòtona, oiós oiosa, pesat pesada, plumbi plúmbia, prolix prolixa, repetitiu repetitiva, tediós tediosa, farragós farragosa (col·loquial), plom (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: divertit divertida


estirar més el braç que la màniga

1. v allargar més els peus que el llençol, balafiar, cremar, desaprofitar, despecegar, dilapidar, dissipar, estirar més els peus que la flassada, fer forat, ficar l’olla gran dins de la xica, fondre, gastar, llençar, malbaratar, malgastar, matar el vedell gras, no estar-se de res, prodigar, tenir la mà foradada, tirar de veta, tirar la casa per la finestra, viure al dia, polir-se (col·loquial)


portar-ne més al cap que als peus

1. v anar a la vela, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, anar de mosques, anar gat, anar passat, anar pet, anar trompa, dur una bona merda, dur una bona mona, dur una bona pítima, dur una bona trompa, dur una bona turca, dur un bon gat, dur un bon pet, estar borratxo, estar col·locat, estar gat, estar pet, estar trompa, fer llumenetes els ulls, parlar castellà, parlar llatí, portar la biga, portar-ne una de bona, portar una mantellina, portar una merda, portar una mona, portar una pítima, portar una trompa, portar una turca, portar un gat, portar un pet, tenir un gat


favor que et faig favor que em deus

1. loc avui per mi demà per tu, favor per favor, quid pro quo (anglicisme), reciprocitat


allargar més els peus que el llençol

1. v balafiar, cremar, desaprofitar, despecegar, dilapidar, dissipar, estirar més el braç que la màniga, estirar més els peus que la flassada, fer forat, ficar l’olla gran dins de la xica, fondre, gastar, llençar, malbaratar, malgastar, matar el vedell gras, no estar-se de res, prodigar, tenir la mà foradada, tirar de veta, tirar la casa per la finestra, viure al dia, polir-se (col·loquial)


estirar més els peus que la flassada

1. v allargar més els peus que el llençol, balafiar, cremar, desaprofitar, despecegar, dilapidar, dissipar, estirar més el braç que la màniga, fer forat, ficar l’olla gran dins de la xica, fondre, gastar, llençar, malbaratar, malgastar, matar el vedell gras, no estar-se de res, prodigar, tenir la mà foradada, tirar de veta, tirar la casa per la finestra, viure al dia, polir-se (col·loquial)


en el temps que les bèsties parlaven

1. adv abans, adés, ahir, ans, antany, anteriorment, antigament, d’antic, en altre temps, en aquell temps, en l’antic, en l’antigor, en temps passat, en temps primer, temps enrere, temps era temps, temps ha