Diccionari de sinònims: «amb plena consci��ncia»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «amb plena consci��ncia» (155 resultats)

amb

1. prep acompanyat de, al costat de, junt amb, juntament amb

—ANTÒNIMS—

1. prep desproveït de, exempt de, faltat de, mancat de, privat de, sens, sense


ple

1. n ajustada, assemblea, cambra, capítol, cimera, comissió, comitè, concili, conciliàbul, conferència, congrés, consell, consistori, convenció, cort, cúria, dieta, junta, parlament, plenari, reunió, senat

2. n clímax, culminació, fort, mig, moment culminant, moment explosiu, pic, punt culminant


ple  plena

1. adj ample ampla, betzarrut betzarruda, boterut boteruda, botit botida, carnós carnosa, carnut carnuda, corpulent corpulenta, cras crassa, doble, fardassa, gord gorda, gotzo gotza, gras grassa, gros grossa, grossal (un fruit), gruixut gruixuda, inflat inflada, molsut molsuda, obès obesa, panxarrut panxarruda, panxut panxuda, pencut pencuda, polpós polposa, rabassut rabassuda, revingut revinguda, rodanxó rodanxona, sacsoner sacsonera, sacsonut sacsonuda, sòlid sòlida, unflat unflada, ventrellut ventrelluda, ventrut ventruda, voluminós voluminosa

2. adj acaramullat acaramullada, anxovat anxovada, atapeït atapeïda, ataquinat ataquinada, botit botida, cafit cafida, carregat carregada, clafit clafida, complet completa, complit complida, curull curulla, empedrat empedrada, farcit farcida, infestat infestada, plagat plagada, plener plenera, prenyat prenyada, reblert reblerta, reblit reblida, replè replena, replet repleta, saturat saturada, sobreplè sobreplena

3. adj assaciat assaciada, assadollat assadollada, fart farta, panxaplè panxaplena, saciat saciada, sadoll sadolla, sadollat sadollada, satisfet satisfeta, tip tipa

—ANTÒNIMS—

1. adj badívol badívola, balmat balmada, buidat buidada, buit buida, desocupat desocupada, vacu vàcua


plena

1. n creixa, creixent, crescuda, marea alta, plenamar

2. n (TERMCAT castellers) dreta, pilar fort, pilar ple


a ple

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


de ple

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


en ple

1. prep al bo de, al fort de, al pic de, al ple de


amb tot

1. adv així i tot, això no obstant, amb tot i això, en canvi, malgrat tot, nogensmenys, no obstant això, però, tanmateix, tot amb tot, tot i així, tot i això, per això (col·loquial)


amb això

1. adv de moment, en l’endemig, en l’entretant, entretant, ínterim, mentrestant, mentrimentres


amb gust

1. adv a mans besades, amb els braços oberts, amb molt de gust, de bona gana, de bon grat, de cor, de grat, de gust, gratament, gustós, gustosament, volenterosament


junt amb

1. prep acompanyat de, al costat de, amb, juntament amb


pilar ple

1. n (TERMCAT castellers) dreta, pilar fort, plena


pa amb...

1. n almussafes, badall, biquini, blanc i negre, cantell, cantó, clotxa, emparedat, entrepà, frànkfurt, hamburguesa, kebab, pa i mescla, panet, pepito, rua, sandvitx


amb temps

1. adv abans, abans d’hora, a compte, a la bestreta, amb antelació, anteriorment, anticipadament, a priori, de bestreta, per anticipat, per endavant


amb ràbia

1. adv amb fúria, furiosament, rabiosament


amb força

1. adv amb tota força, amb totes les forces, fortament, poderosament, vigorosament


a ple dia

1. adv al fil del dia, a sol alt, de bell de dia, de dia, dia clar, gran dia


amb fúria

1. adv amb ràbia, furiosament, rabiosament


amb ganes

1. adv a coves, a manta, a més no poder, a mort, a plens pulmons, a punta pala, a tot drap, a tot estrop, d’allò més, de bona manera, de calent, de valent, en extrem, en gran manera, enormement, granment, intensament, molt, moltíssim, qui-sap-lo, qui sap quant


amb tot i

1. prep a desgrat de, a despit de, a pesar de, malgrat, no obstant, si bé, sobre (seguit d’infinitiu), tot i


al ple de

1. prep al bo de, al fort de, al pic de, en ple


amb esforç

1. adj amb dificultat, àrduament, dificultosament, laboriosament, penosament, treballosament


ple a seny

1. adv a caramull, a gom, a vessar, de gom a gom, ple del tot


a ple aire

1. adv a camp ras, a cel descobert, a cel ras, a l’aire, a l’aire lliure, a la fresca, a la intempèrie, a la serena, al descobert, al ras, a sol i a vent, a sol i serena, sota les estrelles


a la plena

1. adv a balquena, a betzef, a braçats, abundantment, abundosament, a cabassos, a cafissos, a caramull, a caramulls, a carretades, a desdir, a dojo, a doll, a dolls, a feixos, a forfollons, a gavadals, a grapats, a la baldor, a mansalva, a mans plenes, a manta, a més no poder, a muntó, a munts, a orri, a palades, a poalades, a punta pala, a raig, a raig de bot, a rolls, a tentipotenti, a tot drap, a tot estrop, a trompons, d’allò més, en abundància, en orri, en quantitat, generosament, sobre manera, una cosa de no dir


amb retard


amb pressa

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


amb passió

1. adv bojament, follament


lluna plena

1. n lluna en el ple, lluna vella, ple de la lluna, pleniluni


amb empenta

1. adj actiu activa, audaç, d’espenta, disposat disposada, dispost disposta, emprenedor emprenedora, mamprenedor mamprenedora, valent valenta


amb sordina

1. adj decaigut decaiguda, descafeïnat descafeïnada, en to menor, fluix fluixa, rebaixat rebaixada


d’acord amb

1. adj concorde, conforme, unànime


amb certesa

1. adv amb seguretat, ben segur, certament, de ciència certa, del cert, de segur, indubtablement, segur, segurament, sens dubte, sense cap dubte, sense cap mena de dubte


amb atenció


tot amb tot

1. adv així i tot, això no obstant, amb tot, amb tot i això, en canvi, malgrat tot, nogensmenys, no obstant això, però, tanmateix, tot i així, tot i això, per això (col·loquial)


amb presses

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


de ple dret

1. adv a bon dret, a dreta llei, d’acord amb la llei, de dret, legalment, segons la llei


amb decisió

1. adv decididament


amb reserva

1. adv a amagatons, a amagatontes, a cau d’orella, a l’ombra, amagant-se, a porta tancada, celadament, confidencialment, cotet-cotet, d’amagat, d’amagatotis, de portes endins, de sotamà, dissimuladament, en cambra, en confiança, en privat, en secret, entre bastidors, entre nosaltres, furtivament, ocultament, per baix mà, per davall mà, privadament, subreptíciament ‖ ANTÒNIMS: en públic


ple del tot

1. adv a caramull, a gom, a vessar, de gom a gom, ple a seny


d’acord amb

1. prep conforme a, conformement a, en virtut de, segons


amb tardança


amb justícia

1. adv a consciència, acuradament, adequadament, amb els cinc sentits, , ben fet, com cal, conformement, convenientment, correctament, finament, impecablement, justament, pulcrament, rectament, sense engany, sense frau


amb tot això

1. adv addicionalment, així mateix, altrament, a més, a més a més, a més d’això, a sobre, ben mirat, d’afegitó, d’escreix, damunt, demés (no s’ha de confondre amb «altres»), de més, de més a més, encara, endemés, fins i tot, igualment, ítem, oimés, per afegiment, per torna, també


a plena llum

1. adv a la clara, a la vista, clarament, clar i català, clar i llampant, clar i net, clar i ras, de llis, de pla, llis i ras, ras i curt, sense circumloquis, sense embuts, sense pèls a la llengua, sense subterfugis, tot ras

2. adv a la faç del món, a la vista, a porta oberta, de cara a la galeria, en públic, públicament ‖ ANTÒNIMS: d’amagat, en privat


amb extensió


a boca plena

1. adv amb pèls i senyals, cosa per cosa, de cosa en cosa, detalladament, en detall, escrupolosament, espès i menut, fil per randa, minuciosament, pèl per pèl, per menut, per peces menudes, sense faltar-hi resANTÒNIMS: a l’engròs

2. adv amb el cor a la mà, amb la mà al pit, amb sinceritat, amb tot el cor, de cor, de dins del cor, de dins l’ànima, sincerament


amb avarícia

1. adv avarament, avariciosament


amb motiu de

1. prep a causa de, a conseqüència de, a ran de, arran de, darrere de, degut a, de resultes de, en avinentesa de, en ocasió de, per causa de, per raó de, ran de


amb corruixes

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


amb antelació

1. adv abans, abans d’hora, a compte, a la bestreta, amb temps, anteriorment, anticipadament, a priori, de bestreta, per anticipat, per endavant


amb poca cosa

1. adv amb els ulls tancats, amb les mans llavades, amb les mans netes, amb una mà a la galta, amb una mà lligada a l’escena, a ulls clucs, com si res, fàcilment


amb seguretat

1. adv amb certesa, ben segur, certament, de ciència certa, del cert, de segur, indubtablement, segur, segurament, sens dubte, sense cap dubte, sense cap mena de dubte


amb exactitud


a mans plenes

1. adv a balquena, a betzef, a braçats, abundantment, abundosament, a cabassos, a cafissos, a caramull, a caramulls, a carretades, a desdir, a dojo, a doll, a dolls, a feixos, a forfollons, a gavadals, a grapats, a la baldor, a la plena, a mansalva, a manta, a més no poder, a muntó, a munts, a orri, a palades, a poalades, a punta pala, a raig, a raig de bot, a rolls, a tentipotenti, a tot drap, a tot estrop, a trompons, d’allò més, en abundància, en orri, en quantitat, generosament, sobre manera, una cosa de no dir


amb relació a

1. prep al voltant de, a propòsit de, en relació amb, entorn de, envers, pel que fa a, quant a, referent a, relativament a, respecte a, respecte de, sobre, tocant a


juntament amb

1. prep acompanyat de, al costat de, amb, junt amb


amb tot i que

1. conj a pesar que, baldament, bé que, encara que, malgrat que, per... que sigui, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé, tot i que


cafè amb gotes

1. n cafè tocat, cigaló, rebentat


amb dificultat

1. adj amb esforç, àrduament, dificultosament, laboriosament, penosament, treballosament


amb el cap cot

1. adj alacaigut alacaiguda, amb el cap baix, amb el cap jup, amb el cap sota l’ala, cloc-i-piu, clocpiu, decaigut decaiguda, desanimat desanimada, sense ànima, sense esperit, sense nervi


amb el cap jup

1. adj alacaigut alacaiguda, amb el cap baix, amb el cap cot, amb el cap sota l’ala, cloc-i-piu, clocpiu, decaigut decaiguda, desanimat desanimada, sense ànima, sense esperit, sense nervi


eixir amb rosa

1. v fer blanc, fer el cop, fer forrolla, fer fortuna, fer furor, fer sensació, fer un bon paper, fer un paperàs, guanyar, quedar bé, reeixir, tenir bon èxit, tenir èxit, triomfar


amb tot i això

1. adv així i tot, això no obstant, amb tot, en canvi, malgrat tot, nogensmenys, no obstant això, però, tanmateix, tot amb tot, tot i així, tot i això, per això (col·loquial)


amb tot el cor

1. adv a boca plena, amb el cor a la mà, amb la mà al pit, amb sinceritat, de cor, de dins del cor, de dins l’ànima, sincerament


amb freqüència

1. adv ara i adés, dia per altre i dos arreu (irònic), freqüentment, moltes vegades, sovent, sovint, un dia sí l’altre també ‖ ANTÒNIMS: rarament


amb tota força

1. adv amb força, amb totes les forces, fortament, poderosament, vigorosament


amb sinceritat

1. adv a boca plena, amb el cor a la mà, amb la mà al pit, amb tot el cor, de cor, de dins del cor, de dins l’ànima, sincerament


amb deteniment

1. adv detalladament, detingudament


amb parsimònia

1. adv a espai, a la pul pul, amb comptagotes, a pas de bou, a pas de caragol, a pas de formiga, a pas de tortuga, a passes comptades, a plaer, a pleret, a poc a poc, cotet-cotet, daixo-daixo, de pul en pul, lentament, pas a pas, tira-tira, tranquil·lament, xano-xano, xau-xau, xino-xano


amb encariment

1. adv encaridament


en relació amb

1. prep al voltant de, amb relació a, a propòsit de, entorn de, envers, pel que fa a, quant a, referent a, relativament a, respecte a, respecte de, sobre, tocant a


ple de la lluna

1. n lluna en el ple, lluna plena, lluna vella, pleniluni


lluna en el ple

1. n lluna plena, lluna vella, ple de la lluna, pleniluni


amb el cap baix

1. adj alacaigut alacaiguda, amb el cap cot, amb el cap jup, amb el cap sota l’ala, cloc-i-piu, clocpiu, decaigut decaiguda, desanimat desanimada, sense ànima, sense esperit, sense nervi


amb cara llarga

1. adj abatut abatuda, alabaix alabaixa, alacaigut alacaiguda, amoïnat amoïnada, anca-rossegant, barres a pit, capbaix capbaixa, capcot capcota, capjup capjupa, capmoix capmoixa, cloc-i-piu, clocpiu, encaparrat encaparrada, intranquil intranquil·la, moix moixa, pesarós pesarosa, preocupat preocupada, trist trista


anar amb compte

1. v anar a espai, anar alerta, fer atenció, parar compte, parar esment, tenir compte


veure’s amb cor

1. v agosar-se, allargar-se, arriscar-se, atrevir-se, aventurar-se, comprometre’s, decidir-se, determinar-se, exposar-se, fer l’ardidesa, fer un vaitot, gosar, jugar-s’ho tot a una sola carta, jugar-se el tot pel tot, jugar-se la camisa, jugar-se les cartes, llançar-se, posar el cascavell al gat, posar tota la carn a la graella, tenir cor, tenir el coratge, tenir el valor, tenir l’audàcia, tenir pit, mullar-se el cul (col·loquial), tenir collons (col·loquial)


amb comptagotes

1. adv a espai, a la pul pul, amb parsimònia, a pas de bou, a pas de caragol, a pas de formiga, a pas de tortuga, a passes comptades, a plaer, a pleret, a poc a poc, cotet-cotet, daixo-daixo, de pul en pul, lentament, pas a pas, tira-tira, tranquil·lament, xano-xano, xau-xau, xino-xano

2. adv a gotes, de gota en gota, intermitentment


amb prou faenes

1. adv ací caic allà m’alce, a dures penes, a empentes i rodolons, a espentes i redolons, a males penes, amb penes i treballs, amb prou feines, aquí caic allà m’aixeco, a trencacoll, difícilment, dificultosament, penosament

2. adv amb prou feines, a penes, només, solament, sols, tan solament, tan sols, tot just, únicament

3. adv amb prou feines, a penes, ben just, encara no, gairebé no, quasi no, tot just, envides (antic)


amb descortesia

1. adv a baqueta, a empentes, a espentes, a puntades de peu, a puntellons, com un drap brut, com un gos, de mala manera, sense consideració, sense mirament


a plens pulmons

1. adv a coves, a manta, amb ganes, a més no poder, a mort, a punta pala, a tot drap, a tot estrop, d’allò més, de bona manera, de calent, de valent, en extrem, en gran manera, enormement, granment, intensament, molt, moltíssim, qui-sap-lo, qui sap quant


amb prou feines

1. adv ací caic allà m’alce, a dures penes, a empentes i rodolons, a espentes i redolons, a males penes, amb penes i treballs, amb prou faenes, aquí caic allà m’aixeco, a trencacoll, difícilment, dificultosament, penosament

2. adv amb prou faenes, a penes, només, solament, sols, tan solament, tan sols, tot just, únicament

3. adv amb prou faenes, a penes, ben just, encara no, gairebé no, quasi no, tot just, envides (antic)


amb caràcter de

1. prep a l’estil de, a l’igual de, com, de la manera que, de la mateixa manera que, igual que


arròs amb crosta

1. n arròs al forn, arròs passejat


amb la mà al pit

1. adv a boca plena, amb el cor a la mà, amb sinceritat, amb tot el cor, de cor, de dins del cor, de dins l’ànima, sincerament


amb una revolada

1. adv abruptament, a la impensada, atropelladament, bruscament, d’avui a demà, d’improvís, d’una revolada, d’un dia a l’altre, de bursada, de colp, de colp i barrada, de colp i volta, de cop, de cop descuit, de cop en sec, de cop i resposta, de cop i volta, de cop sobte, de la nit al dia, de pet i de bolet, de sobtada, de sobte, de sorpresa, de trascantó, en descuit, en el moment menys pensat, inesperadament, sobtadament, tot d’una, tot d’un plegat


amb molt de gust

1. adv a mans besades, amb els braços oberts, amb gust, de bona gana, de bon grat, de cor, de grat, de gust, gratament, gustós, gustosament, volenterosament


armari amb vidres

1. n aparador, armari, escaparata, expositor expositora, raconera, vidriera, vitrina


pagar amb la cara

1. v fer cara de jutge, fer cara de pocs amics, fer cara de pomes agres, fer cara de prunes verdes, fer cara de set déus, fer cara de tres déus, fer cara de vinagre, fer morros, semblar una paret sense arrebossar


pagar amb la pell

1. v acabar, aclucar els ulls, agonitzar, anar al clot, anar al sot, anar-se’n a l’altre barri, anar-se’n al calaix, anar-se’n al canyet, batre els peus, caure, deixar-hi els ossos, donar l’ànima a Déu, estirar els peus, estirar la pota, exhalar el darrer sospir, exhalar l’ànima, exhalar l’esperit, expirar, extingir-se, faltar, fer el darrer badall, finar, finir els seus dies, morir, morir-se, pagar tribut a la mort, passar a millor vida, passar d’aquesta vida, perdre la vida, perir, quedar al seti (morir sobtadament), quedar-s’hi, rompre’s el coll (morir accidentalment), sortir amb els peus per davant, sucumbir, tancar els ulls, tòrcer el coll, transir, traspassar, trencar-se el coll (morir accidentalment), deperir (antic), dinyar-la (col·loquial), fer l’ànec (col·loquial), fer nyec (col·loquial), palmar-la (col·loquial), petar (col·loquial), rebentar (col·loquial)


anar amb romanços

1. v camandulejar, cançonejar, defugir, escapolir-se, esmunyir-se, esquitllar-se, estar carregat de cançons, evitar, fer el ganso, fer el ronsa, fer l’orni, fugir d’estudi, gansejar, procrastinar, remolejar, romancejar, ronsejar, sornejar


amb independència

1. adv independentment, lliurement, pel seu compte, per lliure


dir amb mitja boca

1. v barbutir, bonir, botzinar, brunzinar, esclavonejar, funyar, grunyir, marmolar, mastegar, murmurar, parlar entre dents, reguinyar, remolejar, remugar, remuguejar, repotegar, resar, roncar, rondinar, rondinejar, rumorejar, rebotegar (antic), renegar (col·loquial)


amb pèls i senyals

1. adv a boca plena, cosa per cosa, de cosa en cosa, detalladament, en detall, escrupolosament, espès i menut, fil per randa, minuciosament, pèl per pèl, per menut, per peces menudes, sense faltar-hi resANTÒNIMS: a l’engròs


amb intermitències

1. adv a fonades, a temporades, a tongades


amb les mans netes

1. adv amb els ulls tancats, amb les mans llavades, amb poca cosa, amb una mà a la galta, amb una mà lligada a l’escena, a ulls clucs, com si res, fàcilment


amb el cor a la mà

1. adv a boca plena, amb la mà al pit, amb sinceritat, amb tot el cor, de cor, de dins del cor, de dins l’ànima, sincerament

2. adv absolutament, a cegues, a peus junts, a ulls clucs, confiadament, sense reserves


sobre amb protecció

1. n sobre de bombolla, sobre encoixinat


de pa sucat amb oli

1. adj adotzenat adotzenada, anodí anodina, baix baixa, banal, comú comuna, corrent, d’estar per casa, de baixa estofa, de fira, de fireta, de mala mort, de mitja hora passar, de nyigui-nyogui, de pacotilla, de pa i calbot, de pa i figa, de pa i peixet, de pa i raïm, de pa i rave, de panfonteta, de paper d’estrassa, de per riure, de riure, de secà, de segona categoria, de segona fila, de via estreta, en to menor, estàndard, frèvol frèvola, frívol frívola, fútil, gris grisa, habitual, insubstancial, insuls insulsa, intranscendent, mediocre, normal, ordinari ordinària, pedestre, prosaic prosaica, sense pena ni glòria, sense suc ni bruc, trivial, usual, vulgar

2. adj de per riure, de riure, de secà, incompetent

3. adj barat barata, de baixa estofa, de baixa qualitat, infumable


sagnar-se amb salut

1. v anticipar, capguardar-se, curar-se en salut, pensar en el dia de demà, posar el pegat abans del furóncol, prevenir, preveure


veure amb bons ulls

1. v abellir, acontentar, adelitar, agradar, alegrar, animar, apetir, atraure, atreure, captivar, caure en gràcia, caure en grat, complaure, delectar, delitar, divertir, donar bo, enamorar, encantar, encativar, encisar, enllaminir, enllepolir, enlluernar, entrar per l’ull dret, entretenir, fascinar, fer bo, fer goig, fer gràcia, fer patxoca, incitar, llepar-se els bigotis, mirar de bon ull, plaure, recrear, refocil·lar, satisfer, seduir, solaçar, temptar, tirar, venir de grat, venir de gust, al·lucinar (col·loquial), flipar (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: desagradar


amb una esgarrapada

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb presses i corruixes, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


d’acord amb la llei

1. adv a bon dret, a dreta llei, de dret, de ple dret, legalment, segons la llei


amb els propis ulls

1. adv de pròpia mà, en persona, personalment


amb poca freqüència

1. adv extraordinàriament, infreqüentment, insòlitament, inusualment, poc sovint, raramentANTÒNIMS: sovint


amb la soga al coll

1. adv amb el dogal al coll, en un gran destret


amb el benentès que

1. conj a condició que, donat cas que, en cas que, en el cas que, mai per mai que, mai que, posat cas que, posat que, quan, sempre que, si, si de cas, si és així que, suposat que


beure’s amb els ulls

1. v beure’s amb la mirada, mirar (àvidament)


amb tots els sentits


amb el dogal al coll

1. adv amb la soga al coll, en un gran destret


amb els ulls tancats

1. adv amb les mans llavades, amb les mans netes, amb poca cosa, amb una mà a la galta, amb una mà lligada a l’escena, a ulls clucs, com si res, fàcilment


amb plena coneixença

1. adv a cient, amb coneixement de causa, amb plena consciència, conscientment


amb els cinc sentits

1. adv a consciència, acuradament, adequadament, amb justícia, , ben fet, com cal, conformement, convenientment, correctament, finament, impecablement, justament, pulcrament, rectament, sense engany, sense frau

2. adv a consciència, acuradament, amb atenció, amb tots els sentits, escrupolosament, minuciosament


amb penes i treballs

1. adv ací caic allà m’alce, a dures penes, a empentes i rodolons, a espentes i redolons, a males penes, amb prou faenes, amb prou feines, aquí caic allà m’aixeco, a trencacoll, difícilment, dificultosament, penosament


amb totes les forces

1. adv amb força, amb tota força, fortament, poderosament, vigorosament


amb el patronatge de

1. prep amb la recomanació de, sota els auspicis de, sota la protecció de


amb independència de

1. prep al marge de, independentment de, sense perjudici de, sense perjuí de, sens perjudici de


amb el cap sota l’ala

1. adj alacaigut alacaiguda, amb el cap baix, amb el cap cot, amb el cap jup, cloc-i-piu, clocpiu, decaigut decaiguda, desanimat desanimada, sense ànima, sense esperit, sense nervi


estar amb l’ai al cor

1. v agafar por, estar espantat, redubtar, reguardar, sentir por, sentir temor, témer, temorejar, tenir aprensió, tenir por, tremolar


beure’s amb la mirada

1. v beure’s amb els ulls, mirar (àvidament)


amb plena consciència

1. adv acordadament, a dretcient, a dretes, a gratcient, a posta, a postes, a propòsit, deliberadament, exprés, expressament, intencionadament, voluntàriament

2. adv a cient, amb coneixement de causa, amb plena coneixença, conscientment


amb una mà a la galta

1. adv amb els ulls tancats, amb les mans llavades, amb les mans netes, amb poca cosa, amb una mà lligada a l’escena, a ulls clucs, com si res, fàcilment


amb els braços oberts

1. adv a mans besades, amb gust, amb molt de gust, de bona gana, de bon grat, de cor, de grat, de gust, gratament, gustós, gustosament, volenterosament


amb les mans llavades

1. adv amb els ulls tancats, amb les mans netes, amb poca cosa, amb una mà a la galta, amb una mà lligada a l’escena, a ulls clucs, com si res, fàcilment


amb la recomanació de

1. prep amb el patronatge de, sota els auspicis de, sota la protecció de


tancar amb pany i clau

1. v sorribaldar, tancar amb pany i forrellat


amb tots els ets i uts

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


amb presses i correres

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


amb quatre pinzellades

1. adv breument, compendiosament, concisament, en quatre ratlles, en una paraula, lacònicament, parcament, ràpidament, resumidament, sòbriament, succintament, sumàriament


ni amb fum de sabatots

1. ij (negació, incredulitat) a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un be negre amb potes rosses, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, ni de bon tros, ni de lluny, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, tant cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer, nyiclis (col·loquial)


anar amb els peus plans

1. v agafar-se fort, anar amb el roc a la faixa, calçar-se, curar-se en salut, espavilar-se, guardar la mà a la faixa, mirar darrere la porta, poder-se senyar, posar-se a punt, preparar-se, prevenir-se, preveure, sagnar-se en salut, tocar ferro


amb presses i corruixes

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i corregudes, amb presses i correres, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


deixar amb un pam de nas

1. v decebre, decepcionar (col·loquial; castellanisme), defraudar, desencantar, desencisar, desenganyar, desil·lusionar, despagar, eixir carabassa, eixir fullola de moro, fallir, frustrar les esperances, sortir carabassa, tirar una galleda d’aigua freda


amb coneixement de causa

1. adv a cient, amb plena coneixença, amb plena consciència, conscientment


amb presses i corregudes

1. adv a bots, a correcorrents, a correcuita, a cremadent, a cuitacorrents, amb corruixes, amb pressa, amb presses, amb presses i correres, amb presses i corruixes, amb una esgarrapada, apressadament, a tota merda, a tota pastilla, a tota velocitat, a tota virolla, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, atrafegadament, atropelladament, cames ajudeu-me, cametes al cul, cametes em valguen, com una fletxa, d’arrapa-i-fuig, de pressa i correguda, de pressa i corrents, de rapa-fuig, en un arrap, precipitadament, ràpidament, veloçment


restar amb la boca oberta

1. v quedar amb un peu enlaire, quedar d’una peça, quedar de pedra, quedar glaçat, quedar mort, quedar parat, quedar sense paraula, quedar sense resposta, quedar verd


néixer amb la flor al cul

1. v eixir el sol a mitjanit, estar de sort, mamar-se-les dolces, néixer en bona estrella, passar una bona ratxa, pondre totes, tenir bona estrella, tenir el sant de cara, tenir la bona


quedar amb un peu enlaire

1. v quedar d’una peça, quedar de pedra, quedar glaçat, quedar mort, quedar parat, quedar sense paraula, quedar sense resposta, quedar verd, restar amb la boca oberta


deixar amb la boca oberta

1. v deixar blau, deixar clavat en terra, deixar d’una peça, deixar de pedra, deixar fred, deixar glaçat, deixar mort, deixar parat, deixar sense paraula, deixar sense resposta


anar amb el roc a la faixa

1. v agafar-se fort, anar amb els peus plans, calçar-se, curar-se en salut, espavilar-se, guardar la mà a la faixa, mirar darrere la porta, poder-se senyar, posar-se a punt, preparar-se, prevenir-se, preveure, sagnar-se en salut, tocar ferro


pagar amb la mateixa moneda

1. v rescabalar-se, resquitar-se, revenjar-se, satisfer-se, tornar mal per mal, venjar-se


tenir el cap ple de pardals

1. v fer-se il·lusions, fer volar coloms, il·lusionar-se, somiar despert, somiar impossibles, somiar ous, somiar perdius, somiar rotllos, somiar truites, veure animetes


tancar amb pany i forrellat

1. v sorribaldar, tancar amb pany i clau


combregar amb rodes de molí

1. v beure a galet, caure a la ratera, caure al bertrol, caure al llaç, caure de grapes, caure de pla, caure de quatre potes, combregar a la cuina, creure’s, empassar-se, empassolar-se, endur-se marro, engaldir, engolir-se, mamar-se el dit, menjar-se l’ham, picar l’ham, tenir llana al clatell, tenir un bon davallant


amb tots els quatre quartos

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


voler tocar el cel amb la mà

1. v buscar una agulla en un paller, cercar la quadratura del cercle, començar la casa per la teulada, demanar la lluna, manxar i tocar l’orgue, nedar i guardar la roba, passar l’arada davant dels bous, plantar l’ou, tocar les campanes i anar a la processó, voler fer entrar el clau per la cabota, voler l’impossible


amb una mà lligada a l’escena

1. adv amb els ulls tancats, amb les mans llavades, amb les mans netes, amb poca cosa, amb una mà a la galta, a ulls clucs, com si res, fàcilment


sortir amb els peus per davant

1. v acabar, aclucar els ulls, agonitzar, anar al clot, anar al sot, anar-se’n a l’altre barri, anar-se’n al calaix, anar-se’n al canyet, batre els peus, caure, deixar-hi els ossos, donar l’ànima a Déu, estirar els peus, estirar la pota, exhalar el darrer sospir, exhalar l’ànima, exhalar l’esperit, expirar, extingir-se, faltar, fer el darrer badall, finar, finir els seus dies, morir, morir-se, pagar amb la pell, pagar tribut a la mort, passar a millor vida, passar d’aquesta vida, perdre la vida, perir, quedar al seti (morir sobtadament), quedar-s’hi, rompre’s el coll (morir accidentalment), sucumbir, tancar els ulls, tòrcer el coll, transir, traspassar, trencar-se el coll (morir accidentalment), deperir (antic), dinyar-la (col·loquial), fer l’ànec (col·loquial), fer nyec (col·loquial), palmar-la (col·loquial), petar (col·loquial), rebentar (col·loquial)


amb el cavall de sant Francesc

1. adv a cavall de les cames, a peu, a pota, a taló, caminant, en marxa, tris-tras (onomatopeia)


i un be negre amb potes rosses

1. ij (negació, incredulitat) a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de lluny, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, tant cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer, nyiclis (col·loquial)


anar-se’n amb la cua entre cames

1. v abaixar el cap, abaixar el front, afrontar-se, avergonyir-se, caure la cara de vergonya, donar-se vergonya, empegueir-se, morir-se de vergonya, no saber on ficar-se, ruboritzar-se, sufocar-se, torbar-se, vergonyar-se, voler fondre’s


deixar amb un pam de boca oberta

1. v admirar, astorar, atarantar, atonir, atordir, atorrollar, causar estupefacció, causar estupor, confondre, deixar blau, deixar sense paraula, desconcertar, embadalir, esbalair, estordir, meravellar, sorprendre, torbar


lligar els gossos amb llonganisses

1. v estar arreglat, estar bé, estar com un rei, nedar en l’abundància, ploure truites, viure bé


trobar algú amb les mans a la pasta

1. v agafar, arreplegar, atrapar, caçar, enganxar, enxarpar, sorprendre, trobar in fraganti, enxampar (col·loquial), sampar (col·loquial)